Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Protocolul de colaborare din 29.12.2016

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 2016

Instituția financiară nebancară . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . 2016

În temeiul următoarelor prevederi legale:

- prevederile art. 11 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate";

- prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 9/2008 privind cunoașterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, cu modificările ulterioare;

- prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Modificări (1)

Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de președinte,

și

Instituția financiară nebancară . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., înscrisă în Registrul . . . . . . . . . . al Băncii Naționale a României (BNR), cu nr. . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . .,

denumite în continuare părți, au convenit de comun acord încheierea prezentului protocol.

ARTICOLUL 1 Obiectul protocolului

Obiectul protocolului constă în organizarea unui cadru formal de îmbunătățire a activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și fluidizarea procesului operațional de creditare, ca urmare a simplificării documentației solicitate aplicantului, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, prin furnizarea cu operativitate a informațiilor deținute de fiecare parte semnatară.

ARTICOLUL 2 Obligațiile părților

În îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, părțile semnatare au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

2.1. Obligațiile instituției financiare nebancare

2.1.1. În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va întreprinde următoarele activități:

a) va solicita acordul neechivoc, scris, în format letric, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului, denumit generic acord. Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI etc.), datele de contact (adresa, e-mail, telefon), precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil.) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol; Modificări (1)

b) va arhiva aceste acorduri la nivel central și le va pune la dispoziția reprezentanților ANAF de fiecare dată când aceștia le vor solicita;

c) va solicita ANAF în numele contribuabilului, pe baza codului numeric personal (CNP), respectiv codului unic de identificare (CUI), informații fiscale despre solicitant pentru perioada aferentă ultimilor 2 (doi) ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;

d) solicitarea se va efectua după obținerea acordului scris al clientului și concomitent cu transmiterea fișierului de solicitare pentru obținerea informațiilor de natură fiscală, cu CNP/CUI către ANAF în format electronic;

e) va desemna persoane din cadrul departamentelor abilitate, care să efectueze verificările care se impun;

f) lista nominală cu persoanele desemnate și datele de contact: nume, funcție, adresă, e-mail, telefon va fi comunicată de către instituția financiară nebancară înainte de obținerea accesului. În cazul în care în perioada de valabilitate a acordului (prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul protocol) lista nominală suportă modificări, aceasta va fi actualizată și comunicată ANAF în termen de o zi de la data modificării;

g) va pune în practică proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (în contextul încetării, suspendării raporturilor de muncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte cazuri în care instituția consideră că e necesar);

h) va pune la dispoziția clientului datele reprezentând veniturile, așa cum au fost primite de la ANAF, pentru toate lunile luate în calcul în cadrul analizei pentru acordarea creditului;

2.1.2. Instituția financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va transmite ANAF date privind următoarele categorii de informații:

a) lunar, toate solicitările referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse), respectiv identitatea clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacții, conform anexei nr. 2a la prezentul protocol;

b) lunar, date referitoare la activitatea de leasing, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen VR), soldul clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată, conform anexei nr. 2b la prezentul protocol;

c) lunar, date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării conform anexei nr. 2c la prezentul protocol;

d) la solicitarea ANAF, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare vor transmite, în format letric, copii ale dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă de solicitant;

e) după obținerea acordului contribuabilului, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul protocol, se vor transmite și datele referitoare la informațiile din istoricul situației existente, începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării acestuia.

2.2. Obligațiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală

2.2.1. ANAF va transmite, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării, cu excepția cazurilor de forță majoră, informațiile de natură fiscală, aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora, personalului desemnat al instituției financiare nebancare semnatare, potrivit procedurii comune de lucru.

2.2.2. ANAF va colabora cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea asigurării accesului securizat al personalului desemnat al instituției financiare nebancare.

ARTICOLUL 3 Modalități de realizare a schimbului de informații

3.1. Schimbul de informații între părți (actualizarea bazelor de date) se va realiza periodic, cu respectarea legislației în vigoare, conform procedurii de lucru comune.

3.2. Formatul datelor transmise se stabilește de comun acord, la nivel de experți, conform procedurii comune de lucru.

3.3. În termen de maximum 30 de zile de la data semnării prezentului protocol părțile vor stabili și vor semna procedura de lucru comună. Procedura de lucru se va semna la nivelul structurilor tehnice ale celor două instituții și va conține toate detaliile privind modalitatea de implementare a serviciilor din punct de vedere organizatoric și procedural.

ARTICOLUL 4 Protecția datelor cu caracter personal Modificări (1)

4.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislației în vigoare.

4.3. Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate (i) de acces, (ii) de intervenție asupra datelor, (iii) de opoziție, (iv) de a nu fi supus unei decizii individuale și (v) de a se adresa justiției, precum și cu informarea persoanei vizate cu privire la condițiile în care pot fi exercitate.

4.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidențialității și securității datelor; în acest sens, părțile se obligă să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală. Respectivele măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate și la tehnologia utilizată în procesul de prelucrare.

4.5. În situația în care părțile constată existența unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor informa reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.

4.6. În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, atât Agenția Națională de Administrare Fiscală, cât și Instituția financiară nebancară asigură publicarea pe portalul propriu a informațiilor care fac obiectul prezentului protocol.

ARTICOLUL 5 Dispoziții finale

5.1. Datele și informațiile furnizate de părți sunt confidențiale și se utilizează și se păstrează conform prevederilor legale și normelor interne în vigoare.

5.2. Părțile vor trata informațiile pe care le dobândesc, una de la cealaltă, ca urmare a realizării atribuțiilor reciproce prevăzute în prezentul protocol, ca fiind confidențiale și nu le vor dezvălui terților, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

5.3. Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul constructiv.

5.4. Prezentul protocol intră în vigoare în 5 (cinci) zile de la data semnării lui, urmând ca termenele stabilite în cadrul acestuia privind prelucrarea și/sau schimbul de date să curgă de la data semnării procedurii comune de lucru și în condițiile operabilității liniilor de comunicație care permit accesul securitizat la aplicația pusă la dispoziție de către ANAF.

5.5. Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de un an.

5.6. În situația în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri de la principiile menționate la alineatele anterioare, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei și/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va notifica în scris instituția financiară nebancară semnatară. Dacă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, situația nu a fost remediată, ANAF are dreptul de a anula accesul instituției respective. Modificări (1)

5.7. De asemenea, în situația în care instituțiile financiare nebancare nu transmit datele de identificare [potrivit art. 2, pct. 2.1, subpct. 2.1.2., lit. a), b) și c)] ANAF va anula accesul instituției financiare nebancare respective. Modificări (1)

5.8. Protocolul se prelungește de drept cu câte un an la expirarea duratei, în aceleași condiții, dacă nu este denunțat unilateral de una din părțile semnatare în baza unui preaviz scris, adresat celeilalte părți cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității acestuia.

5.9. Oricare dintre părți are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, cu înștiințarea celeilalte părți, prin notificare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

5.10. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al părților, prin act adițional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol. Modificările ulterioare referitoare la aspecte tehnice reglementate în procedura comună de lucru pot fi efectuate de reprezentanții structurilor tehnice ale părților, desemnați în acest sens.

5.11. Anexele nr. 1, 2a, 2b și 2c fac parte integrantă din prezentul protocol.

Acest protocol s-a semnat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Președinte,
. . . . . . . . . .
INSTITUȚIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ
. . . . . . . . . .
Reprezentant,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 1 la protocol Modificări (1)

ACORD
de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală,
precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu BI/CI nr. . . . . . . . . . ., emis/emisă de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) . . . . . . . . . ., în calitate de client,

sau

Subscrisa . . . . . . . . . . (denumirea clientului persoană juridică sau entitate asimilată), CUI . . . . . . . . . . . . , înregistrată la . . . . . . . . . . . . (denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul) cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . , prin . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant legal având CNP . . . . . . . . . . , în calitate de client,

declar în mod expres următoarele:

A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Societatea . . . . . . . . . . (instituția financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează destinatarul) să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:

a) date de identificare ale persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/cod unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), numărul de telefon fix/mobil, serie și număr act de identitate, număr permis de conducere, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conțin,

b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;

c) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);

d) orice informații financiare (în cazul clientului persoană juridică).

B. Declarații referitoare la transmiterea către și prelucrarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/subsemnatei, respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancară.

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, destinatarul să transmită periodic (lunar, semestrial, anual) către ANAF:

a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacțiile;

b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;

c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării;

d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă;

e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, destinatarul să transmită oricând către ANAF informațiile prevăzute la pct. B lit. a), b) și c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării prezentului acord.

DA □ NU □

Înțeleg și accept ca dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la pct. A. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către instituția financiară nebancară.

C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declarațiile de mai sus

C1. Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

b) dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la Ministerul Finanțelor Publice/ANAF la cerere și în mod gratuit, în baza acordului meu expres, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către instituția financiară nebancară. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: . . . . . . . . . . sau prin e-mail: . . . . . . . . . ., în care să se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă de pe buletinul sau cartea mea de identitate;

c) dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: . . . . . . . . . . sau prin e-mail: . . . . . . . . . ., în care să se comunice datele mele personale (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă după buletinul sau cartea mea de identitate (se va adăuga motivul și modul în care se realizează intervenția);

d) dreptul de opoziție: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere către Societatea . . . . . . . . . . (instituția financiară nebancară) întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei. Cererii i se va atașa o copie lizibilă, după actul meu de identitate;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate;

f) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, care le-au fost încălcate.

C2. Am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Societatea . . . . . . . . . . (instituția financiară nebancară): dreptul de acces la date, de informare, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată si semnată către destinatarul Societatea . . . . . . . . . . - S.A. (instituția financiară nebancară), însoțită de o copie a actului de identitate.

Data . . . . . . . . . . Semnătura clientului
sau
Semnătura reprezentantului legal
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2a la protocol

F3101 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare

Element Atribut Semnificație Tip
și lungime câmp
Câmp obligatoriu Formule și restricții Erori
an_r Anul raportării N(4) DA ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
luna_r Luna raportării N(2) DA = 12 ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
Cod_banca Codul de înregistrare al IFN C(8) DA Nomenclator ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
Cui_banca Cui-ul IFN N(10) DA ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
ERR- Cui invalid
0-n repetitii
cnp_cui Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate N(13) Validare cnp/cui ERR-Cnp/cui invalid
ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF.
denumire Nume și prenume/denumire persoană raportată C(50) DA ERR camp necompletat
nr_client Număr client C(50) Unic pe institutie
Este obligatoriu dacă cnp_cui este null
ERR
data_nastere Data nașterii solicitant C(10) Este obligatoriu dacă cnp_cui este null ERR
0-n aparitii
status_cerere Statusul cererii N(1) DA 0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata ERR
data_cerere Data solicitării creditului C(10) DA zz.ll.aaaa ERR
motiv Motivul refuzului C(200) Obligatoriu dacă status_cerere = 0 ERR
tip_contract Tipul contractului N(2) DA, dacă status_cerere = 1 Nomenclator tip_contract ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
nr_contract Numărul contractului C(25) DA, dacă status_cerere = 1 ERR- camp necompletat
data_acordare Data aprobării contractului C(10) DA, dacă status_cerere = 1 = zz.ll.aaaa ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata
suma_contract Suma împrumutată N(10) DA, dacă status_cerere = 1 ERR- camp necompletat
valuta Valuta în care este acordat împrumutul C(3) DA, dacă status_cerere = 1 Nomenclator valute ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata
data_f Data scadentă a contractului C(10) DA, dacă status_cerere = 1 =zz.ll.aaaa ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
ERR- data_f nu poate sa fie mai
sold Soldul total al creditului la data raportării N(10) DA, dacă status_cerere = 1 ERR- camp necompletat
status Statusul creditului la data raportării N(2) DA, dacă status_cerere = 1 Nomenclator ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
nr_zile Număr zile de întârziere N(3) Daca status în (4,5) atunci nr_zile>0 ERR
suma_principal_restant Valoare sold principal credit restant N(10) Daca status în (4,5) atunci suma_principal_restant>0 ERR
suma_accesorii Valoare accesorii credit restant N(10) Daca status în (4,5) atunci suma_accesorii >0 ERR
den_cesionar Denumire terț cesionar, în cazul creditelor cesionate C(50) Dacă cui_cesionar<>null atunci den_cesionar<>null ERR
cui_cesionar Cui terț cesionar, în cazul creditelor cesionate N(10) Dacă den_cesionar<>null atunci cui_cesionar<>null ERR
suma_rambursata Suma rambursată în caz de rambursare anticipată N(10) Daca status = 2 atunci suma_rambursata >0 ERR- daca creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0
moneda_suma_ramb Moneda în care a fost rambursată suma C(3) Daca status = 2 atunci moneda_suma_ramb <> null ERR daca creditul a fost rambursat anticipat atunci moneda_suma_ramb <> null
data_rambursare Data rambursării anticipate C(10) = zz.ll.aaaa
Camp obligatoriu daca status = 2
ERR - data_rambursare necompletata pentru rambursare anticipata
valoare_reziduala Valoarea reziduală N(10) Daca tip_contract = 3 atunci valoare_reziduala>= 0 ERR- camp necompletat pentru tip contract leasing
tip_garantie Tip garanție N(2) Nomenclator ERR
val_garantie Valoare garanție N(10) Dacă tip_garantie<>null atunci val_garantie>0 ERR
moneda_garantie Moneda în care este exprimată valoarea garanției C(3) Nomenclator valute
Dacă tip_garantie<>null atunci moneda_garantie<>null
ERR
adresa_bun Adresa bunului adus în garanție C(200) Dacă tip garantie în (1, 2, 3, 4) atunci adresa<>null ERR
cui_banca Banca unde este deschis cash-ul colateral N(10) Dacă tip garantie = 8 atunci cui_banca<>null ERR
cui_garantie Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune N(13) Dacă tip_garantie<>null atunci cui_garantie<>null ERR
den_garantie Nume și prenume/denumire- proprietar garantie/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune C(50) Dacă tip_garantie<>null atunci den_garantie<>null ERR
0-n repetitii
Tip_tranzactie Tipul tranzacției efectuate N(2) DA =1 operatiune initiata de banca
=2 operatiune cu numerar
=3 transfer prin OP sau online banking
=4 tranzactie cu cardul
=5 alte operatiuni
ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
Debit_credit Debit/credit N(1) DA 0-debit 1-credit ERR- camp necompletat
Data_tranzactie Data efectuării tranzacției C(10) DA =ZZ.LL.AAAA ERR- camp necompletat
ERR- data tranzactiei trebuie sa fie mai mare decat Data_i si mai mica decat Data_s
Adresa_detalii Adresa/detalii partener C(200)
Cod_banca Cod bancă C(15)
Denumire Denumire/Nume, prenume partener tranzacție C(200) ERR-camp necompletat pt Tip_tranzactie =3
Explicatie Detalii plată C(200) DA ERR- camp necompletat
suma Contravaloarea tranzacției N(15.2) DA ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
Cont_partener IBAN partener
(IBAN românesc, altfel se completează nr_cont_partener)
C(24) =TTaaXXXXbbbbbbbbbbbbbbbb, unde TT-indicativul tarii aa-set cifre
XXXX-indicativul bancii bbbbbbbbbbbbbbbb- set de 16 cifre si litere
ERR- valoare eronata
Nr_cont_partener Numărul contului C(50)
Banca_partener Banca Partenerului C(75)
Tara_banca Țara băncii partenerului C(75)

ANEXA Nr. 2b
la protocol

F3102 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing

Element Atribut Semnificație Tip
și lungime câmp
Câmp obligatoriu Formule și restricții Erori
an_r Anul raportării N(4) DA ERR- Camp necompletat
ERR- Valoare incorecta
luna_r Luna raportării N(2) DA =6 sau 12 ERR- Camp necompletat
ERR- Valoare incorecta
Cod_banca Codul de inregistrare al IFN C(8) DA Nomenclator ERR- Camp necompletat
ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
Cui_banca Cui-ul IFN N(10) DA ERR- Camp necompletat
ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
ERR- Cui invalid


0-n repetitii
cnp_cui Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate N(13) Validare cnp/cui ERR-Cnp/cui invalid
ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF
denumire Nume și prenume/denumire persoana raportată C(50) DA ERR camp necompletat
nr_client Număr client C(50) Unic pe instituție
Este obligatoriu dacă cnp_cui este null
ERR
data_nastere Data nașterii solicitant C(10) Este obligatoriu dacă cnp_cui este null ERR
0-n aparitii
status_cerere Statusul cererii N(1) DA 0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata ERR
data_cerere Data solicitării leasingului C(10) DA zz.ll.aaaa ERR
motiv Motivul refuzului C(200) Obligatoriu dacă status_cerere = 0 ERR
tip_leasing Tipul de leasing N(1) DA, daca status_cerere=1 1 = leasing financiar
2 = leasing operational
ERR
tip_bun Tipul bunului ce face obiectul contractului de leasing N(2) DA, daca status_cerere=1 = 1, pt bun imobil
=2, pt auto
=3, echipamente industriale
=4, utilaje pentru agricultura
=5, pt bunuri mobile altele decat auto
ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
serie_motor Serie motor C(10) Daca tip_bun = 2 atunci serie_motor <> null ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie sa completati serie motor
serie_sasiu Serie șasiu C(15) Daca tip_bun = 2 atunci serie_sasiu<> null ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie sa completati serie sasiu
alte_informatii Alte informații ce identifică bunul C(50) Daca tip_bun<> 2 atunci alte_informatii
<> null
ERR camp obligatoriu pentru tip bun diferit de auto
den_utilizator Denumire utilizator final C(50) <>null dacă utilizatorul final este diferit de solicitant
cif_utilizator CIF utilizator N(13) <>null dacă utilizatorul final este diferit de solicitant
adresa_bun Adresa bunului C(50) DA,daca status_cerere=1 ERR camp necompletat
nr_contract Numărul contractului C(10) DA,daca status_cerere=1 ERR- camp necompletat
data_acordare Data aprobării contractului C(10) DA,daca status_cerere=1 =zz.ll.aaaa ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata
valoare_achizitie Valoarea de achiziție a bunului N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR-camp necompletat
moneda_achizitie Moneda în care a fost achiziționat bunul C(3) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator valute ERR- camp necompletat
avans Avansul plătit N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR-camp necompletat
moneda_avans Moneda în care a fost plătit avansul C(3) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator valute ERR- camp necompletat
suma_contract Suma împrumutată N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR-camp necompletat
valuta Valuta în care este acordat împrumutul C(3) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator valute ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata
data_f Data scadentă a contractului C(10) DA,daca status_cerere=1 =zz.ll.aaaa ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata
ERR- data_f nu poate sa fie
sold Soldul total al creditului la data raportării N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR-camp necompletat
status Statusul creditului la data raportării N(2) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata
suma_rambursata Suma rambursată în caz de rambursare anticipată N(10) Dacă status= 2 atunci suma_rambursata >0 ERR- daca creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0
nr_zile Număr zile de întârziere N(3) Dacă status în (4,5) atunci nr_zile>0
suma_principal_restant Valoare sold principal credit restant N(10) Dacă status în (4,5) atunci suma_principal_restant >0
suma_accesorii Valoare accesorii credit restant N(10) Dacă status în (4,5) atunci suma_accesorii >0
den_cesionar Denumire terț cesionar în cazul creditelor cesionate C(50) Dacă cui_cesionar<>null atunci den_cesionar<>null
cui_cesionar Cui terț cesionar în cazul creditelor cesionate N(10) Dacă den_cesionar<>null atunci cui_cesionar<>null
data_rambursare Data rambursării anticipate C(10) =zz.ll.aaaa
Camp obligatoriu dacă status=2
ERR - data_rambursare necompletata pentru rambursare anticipata
valoare_reziduala Valoarea reziduală N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR- camp necompletat
Moneda_vr Moneda valoare reziduală C(3) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator valute ERR- camp necompletat
tip_garantie Tip garanție N(2) Nomenclator ERR
val_garantie Valoare garanție N(10) Dacă tip_garantie<>null atunci val_garantie>0 ERR
moneda_garantie Moneda în care este exprimată valoarea garanției C(3) Nomenclator valute
Dacă tip_garantie<>null atunci moneda_garantie<>null
ERR
adresa_bun Adresa bunului adus în garanție C(200) Dacă tip garantie în (1, 2, 3, 4) atunci adresa<>null ERR
cui_banca Banca unde este deschis cash-ul colateral N(10) Dacă tip garantie = 8 atunci cui_banca<>null ERR
cui_garantie Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune N(13) Dacă tip_garantie<>null atunci cui_garantie<>null ERR
den_garantie Nume și prenume/denumire - proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune C(50) Dacă tip_garantie<>null atunci den_garantie<>null ERR

ANEXA Nr. 2c
la protocol

F3103 - Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanție

Element Atribut Semnificație Tip
și lungime câmp
Câmp obligatoriu Formule și restricții Erori
an_r Anul raportării N(4) DA ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
luna_r Luna raportării N(2) DA = 12 ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
Cod_banca Codul de înregistrare al IFN C(8) DA Nomenclator ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
Cui_banca Cui-ul IFN N(10) DA ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
ERR- Cui invalid


0-n repetitii
cnp_cui Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate N(13) Validare cnp/cui ERR-Cnp/cui invalid
ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF
denumire Nume și prenume/denumire persoană raportată C(50) DA ERR camp necompletat
nr_client Număr client C(50) Unic pe instituție
Este obligatoriu dacă cnp_cui este null
ERR
data_nastere Data nașterii solicitant C(10) Este obligatoriu dacă cnp_cui este null ERR
0-n aparitii
status_cerere Statusul cererii N(1) DA 0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata ERR
data_cerere Data solicitării scrisorii de garanție C(10) DA zz.ll.aaaa ERR
motiv Motivul refuzului C(200) Obligatoriu dacă status_cerere = 0 ERR
tip_scrisoare Tip scrisoare garanție N(1) DA,daca status_cerere = 1 Nomenclator ERR
suma Suma garanțată (valoare scrisoare de garanție) N(10) DA, daca status_cerere = 1 ERR camp necompletat
moneda Moneda sumei C(3) DA,daca status_cerere = 1 Nomenclator valute ERR camp necompletat
data_i Data început valabilitate C(10) DA,daca status_cerere = 1 = zz.ll.aaaa ERR camp necompletat
ERR valoare eronata
data_s Data sfârșit valabilitate C(10) DA, daca status_cerere = 1 = zz.ll.aaaa Data_s> = data_i ERR camp necompletat
ERR valoare eronata
ERR data_s nu poate fi
tip_garantie Tip garanție N(2) DA,daca status_cerere = 1 Nomenclator ERR
val_garantie Valoare garanție N(10) Dacă tip_garantie<>null atunci val_garantie>0 ERR
moneda_garantie Moneda în care este exprimată valoarea garanției C(3) Nomenclator valute
Dacă tip_garantie<>null atunci moneda_garantie<>null
ERR
adresa_bun Adresa bunului adus în garanție C(200) Dacă tip garantie în (1, 2, 3, 4) atunci adresa<>null ERR
cui_banca Banca unde este deschis cash-ul colateral N(10) Dacă tip garantie = 8 atunci cui_banca<>null ERR
cui_garantie Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune N(13) Dacă tip_garantie<>null atunci cui_garantie<>null ERR
den_garantie Nume și prenume/denumire - proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune C(50) Dacă tip_garantie<>null atunci den_garantie<>null ERR
iban Contul menționat în scrisoarea de garanție C(24) DA, daca status_cerere = 1
0-n repetitii
cnp_cui Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul beneficiarului N(13) DA Validare cnp cui ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata
ATT- cnp-ul nu exista in baza de date ANAF
denumire Nume și prenume/denumire beneficiar C(50) DA ERR- camp necompletat
executat Scrisoare de garanție executată de beneficiar N(1) DA 0 = nu
1 = da
data_executare Data executării scrisorii de garanție C(10) DA zz.ll.aaaa


Nomenclator Cod de înregistrare IFN

Nomenclator Tip contract

Valoarea Semnificația
1 Nevoi personale
2 Nevoi personale cu ipotecă
3 Ipotecar achiziție bun
4 Imobiliar
5 Card de credit
6 Linie de credit/overdraft
7 Finanțarea creanțelor
8 Credite pentru investiții

Nomenclator Tip scrisoare garanție

Valoarea Semnificația
1 Scrisoare de garanție pentru participare la licitație
2 Scrisoare de garanție pentru bună execuție
3 Scrisoare de garanție pentru bună plată
4 Scrisoare de garanție (restituire) a avansului (avans primit în cadrul unui contract comercial)
5 Scrisoare de garanție pentru acordarea de credite
6 Scrisoare de garanție de vamă și plată a taxelor

Nomenclator Status

Valoarea Semnificația
1 În desfășurare (curent)
2 Rambursat anticipat
3 Ajuns la scadență
4 În procedură de executare silită
5 Restant - neintrat în procedură de executare silită
6 Reeșalonat/rescadențat

Nomenclator Tip garanție

1 Ipotecă pe apartament
2 Ipotecă pe casă și teren
3 Ipotecă pe teren
4 Gaj - auto
5 Gaj - echipamente industriale
6 Gaj - utilaje pt. agricultură
7 Gaj - bunuri mobile, altul decât 4, 5 și 6
8 Cash colateral
9 Bilet la ordin în alb avalizat
10 Contract de fidejusiune

Nomenclator valute

AED CZK JPY NOK TMM
AFA DJF KES NPR TND
ALL DKK KGS NZD TOP
AMD DOP KHR OMR TRL
ANG DZD KMF PAB TRY
AOA EEK KPW PEN TTD
ARS EGP KRW PGK TVD
AUD ERN KWD PHP TWD
AWG ETB KYD PKR TZS
AZM EUR KZT PLN UAH
BAM FJD LAK PYG UGX
BBD FKP LBP QAR USD
BDT GBP LKR ROL UYU
BGL GEL LRD RON UZS
BGN GGP LSL RUB VEB
BHD GHC LTL RUR VND
BIF GIP LVL RWF VUV
BMD GMD LYD SAR WST
BND GNF MAD SBD XAF
BOB GTQ MDL SCR XAG
BRL GYD MGF SDD XAU
BSD HKD MKD SEK XCD
BTN HNL MMK SGD XDR
BWP HRK MNT SHP XOF
BYR HTG MOP SIT XPD
BZD HUF MRO SKK XPF
CAD IDR MTL SLL XPT
CDF ILS MUR SOS YER
CHF IMP MVR SPL YUM
CLP INR MWK SRG ZAR
CNY IQD MXN STD ZMK
COP IRR MYR SVC ZWD
CRC ISK MZM SYP
CUP JEP NAD SZL
CVE JMD NGN THB
CYP JOD NIO TJS

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...