Obligațiile părților | Protocol

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 2 Obligațiile părților

În îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol, părțile semnatare au obligația respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

2.1. Obligațiile instituției financiare nebancare

2.1.1. În vederea interogării informațiilor de natură fiscală, instituția financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va întreprinde următoarele activități:

a) va solicita acordul neechivoc, scris, în format letric, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului, denumit generic acord. Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI etc.), datele de contact (adresa, e-mail, telefon), precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil.) conform anexei nr. 1 la prezentul protocol; Modificări (1)

b) va arhiva aceste acorduri la nivel central și le va pune la dispoziția reprezentanților ANAF de fiecare dată când aceștia le vor solicita;

c) va solicita ANAF în numele contribuabilului, pe baza codului numeric personal (CNP), respectiv codului unic de identificare (CUI), informații fiscale despre solicitant pentru perioada aferentă ultimilor 2 (doi) ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;

d) solicitarea se va efectua după obținerea acordului scris al clientului și concomitent cu transmiterea fișierului de solicitare pentru obținerea informațiilor de natură fiscală, cu CNP/CUI către ANAF în format electronic;

e) va desemna persoane din cadrul departamentelor abilitate, care să efectueze verificările care se impun;

f) lista nominală cu persoanele desemnate și datele de contact: nume, funcție, adresă, e-mail, telefon va fi comunicată de către instituția financiară nebancară înainte de obținerea accesului. În cazul în care în perioada de valabilitate a acordului (prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul protocol) lista nominală suportă modificări, aceasta va fi actualizată și comunicată ANAF în termen de o zi de la data modificării;

g) va pune în practică proceduri de revocare a drepturilor utilizatorilor (în contextul încetării, suspendării raporturilor de muncă în conformitate cu Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte cazuri în care instituția consideră că e necesar);

h) va pune la dispoziția clientului datele reprezentând veniturile, așa cum au fost primite de la ANAF, pentru toate lunile luate în calcul în cadrul analizei pentru acordarea creditului;

2.1.2. Instituția financiară nebancară semnatară a prezentului protocol va transmite ANAF date privind următoarele categorii de informații:

a) lunar, toate solicitările referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse), respectiv identitatea clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacții, conform anexei nr. 2a la prezentul protocol;

b) lunar, date referitoare la activitatea de leasing, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen VR), soldul clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată, conform anexei nr. 2b la prezentul protocol;

c) lunar, date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării conform anexei nr. 2c la prezentul protocol;

d) la solicitarea ANAF, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare vor transmite, în format letric, copii ale dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă de solicitant;

e) după obținerea acordului contribuabilului, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul protocol, se vor transmite și datele referitoare la informațiile din istoricul situației existente, începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării acestuia.

2.2. Obligațiile Agenției Naționale de Administrare Fiscală

2.2.1. ANAF va transmite, în termen de maximum 2 (două) zile lucrătoare de la data solicitării, cu excepția cazurilor de forță majoră, informațiile de natură fiscală, aferente ultimilor 2 ani fiscali încheiați, inclusiv informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora, personalului desemnat al instituției financiare nebancare semnatare, potrivit procedurii comune de lucru.

2.2.2. ANAF va colabora cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea asigurării accesului securizat al personalului desemnat al instituției financiare nebancare.

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Protocol:
Obiectul protocolului
Obligațiile părților
Modalități de realizare a schimbului de informații
Protecția datelor cu caracter personal
Dispoziții finale
;
se încarcă...