ACORD de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului | Protocol

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la protocol -
ACORD
de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală,
precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . ., identificat/identificată cu BI/CI nr. . . . . . . . . . ., emis/emisă de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., având CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) . . . . . . . . . ., în calitate de client,

sau

Subscrisa . . . . . . . . . . (denumirea clientului persoană juridică sau entitate asimilată), CUI . . . . . . . . . . . . , înregistrată la . . . . . . . . . . . . (denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul) cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . , prin . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant legal având CNP . . . . . . . . . . , în calitate de client,

declar în mod expres următoarele:

A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Societatea . . . . . . . . . . (instituția financiară nebancară) (denumită în cele ce urmează destinatarul) să consulte pe o durată maximă de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează ANAF) în scopul: (i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:

a) date de identificare ale persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, inițiala tatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, codul numeric personal/cod unic de identificare/numărul de identificare fiscală (NIF), numărul de telefon fix/mobil, serie și număr act de identitate, număr permis de conducere, cod țară și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente sau alte date având funcția de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le conțin,

b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;

c) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri etc.);

d) orice informații financiare (în cazul clientului persoană juridică).

B. Declarații referitoare la transmiterea către și prelucrarea de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/subsemnatei, respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancară.

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, destinatarul să transmită periodic (lunar, semestrial, anual) către ANAF:

a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și informații privind creditul și tranzacțiile;

b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în evidențele destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară, respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere - termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului/clientului la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;

c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirării;

d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă;

e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, destinatarul să transmită oricând către ANAF informațiile prevăzute la pct. B lit. a), b) și c) corespunzătoare perioadei începând cu 1 ianuarie 2013 și până la data semnării prezentului acord.

DA □ NU □

Înțeleg și accept ca dezacordul meu (răspunsul NU) conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informațiile de la pct. A. În consecință, înțeleg și accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de lege, așa cum îmi sunt solicitate de către instituția financiară nebancară.

C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declarațiile de mai sus

C1. Am luat cunoștință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

b) dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la Ministerul Finanțelor Publice/ANAF la cerere și în mod gratuit, în baza acordului meu expres, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către instituția financiară nebancară. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: . . . . . . . . . . sau prin e-mail: . . . . . . . . . ., în care să se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă de pe buletinul sau cartea mea de identitate;

c) dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere, întocmită în formă scrisă, datată și semnată către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, la adresa: . . . . . . . . . . sau prin e-mail: . . . . . . . . . ., în care să se comunice datele mele personale (inclusiv un număr de telefon) și să se atașeze o copie lizibilă după buletinul sau cartea mea de identitate (se va adăuga motivul și modul în care se realizează intervenția);

d) dreptul de opoziție: dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în următoarele condiții: se adresează o cerere către Societatea . . . . . . . . . . (instituția financiară nebancară) întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei. Cererii i se va atașa o copie lizibilă, după actul meu de identitate;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate;

f) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, care le-au fost încălcate.

C2. Am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și despre drepturile mele în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către Societatea . . . . . . . . . . (instituția financiară nebancară): dreptul de acces la date, de informare, de intervenție și de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată si semnată către destinatarul Societatea . . . . . . . . . . - S.A. (instituția financiară nebancară), însoțită de o copie a actului de identitate.

Data . . . . . . . . . . Semnătura clientului
sau
Semnătura reprezentantului legal
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Protocol:
ACORD de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului
F3101 Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare
F3102 Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing
F3103 Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanție
;
se încarcă...