Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare

Modificări (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7 lit. A pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Pentru realizarea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general și în Registrul special al Băncii Naționale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

În vederea aprobării, fiecare instituție financiară nebancară prevăzută la art. 1 va depune o cerere pentru acceptarea încheierii protocolului de colaborare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcția generală de informații fiscale împreună cu Direcția generală de tehnologia informației vor asigura gestionarea datelor și informațiilor obținute în baza protocoalelor de colaborare încheiate potrivit prezentului ordin.

Art. 4. -

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1 se fac cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În accepțiunea art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională de Administrare Fiscală este operator de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în baza de date care face obiectul protocolului prevăzut la art. 1.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Eugen-Dragoș Doroș

București, 29 decembrie 2016.

Nr. 3.731.

ANEXA Nr. 1

PROTOCOL DE COLABORARE Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

APROBAT/RESPINS

CERERE
pentru încheierea protocolului de colaborare dintre ANAF și IFN-uri

Stimate Domnule Președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Subscrisa . . . . . . . . . . (denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea) IFN - S.A., având sediul în . . . . . . . . . ., înregistrată la Registrul comerțului de pe lângă . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . . . . ., având CIF . . . . . . . . . . și obiect principal de activitate . . . . . . . . . ., reprezentată legal prin . . . . . . . . . . (numele și prenumele), având funcția de . . . . . . . . . ., vă solicită respectuos:

- să dispuneți acceptarea instituției pe care o reprezint să ia parte la schimbul reciproc de informații dintre ANAF și IFN-uri, așa cum este prevăzut în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016, și

- să dispuneți comunicarea către noi, spre semnare, a documentației aferente privind modalitatea de realizare a schimbului reciproc de informații dintre ANAF și IFN-uri, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și în scopul îmbunătățirii activității de creditare prin reducerea riscului de fraudă și simplificarea documentației solicitate clienților IFN-urilor.

La data prezentei cereri . . . . . . . . . . (denumirea integrală a entității pentru care se solicită înscrierea) IFN - S.A. este înregistrată în Registrul general/Registrul special IFN al BNR (Se barează varianta necorespunzătoare.) cu nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .

În susținerea cererii anexez următoarea documentație:

. . . . . . . . . . Certificat de înmatriculare la Registrul comerțului . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Certificat constatator eliberat de Registrul comerțului . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Documentul BNR de înscriere a IFN-ului solicitant în unul din cele două registre IFN . . . . . . . . . . .

Prin semnarea prezentei cereri, reprezentantul legal declară pe propria răspundere că se obligă atât în nume personal, cât și în numele instituției pe care o reprezintă să informeze ANAF, în termen de 1 zi lucrătoare, asupra radierii IFN-ului din Registrul general/Registrul special IFN al BNR, întrucât radierea atrage după sine anularea dreptului IFN-ului de interogare a bazei de date ANAF, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016.

. . . . . . . . . .,
(numele și prenumele)
. . . . . . . . . .
(funcția)
. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
(data)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...