Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Cercetării Științifice din 01.03.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2011 până la 15 ianuarie 2015, fiind abrogat prin Ordin 3011/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Misiunea, rolul și atribuțiile

Art. 1. -

Consiliul Național al Cercetării Științifice, denumit în continuare CNCS, este un organism consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

CNCS are misiunea de a stimula excelența în cercetarea științifică din România și de a asista Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS, precum și Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, denumită în continuare ANCS, în coordonarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea activităților de cercetare științifică din România.

Art. 3. -

(1) CNCS coordonează științific conducerea de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, a programelor Resurse umane, Idei și Capacități din cadrul Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru coordonarea programelor prevăzute la alin. (1), CNCS are următoarele atribuții:

a) elaborează, cu sprijinul tehnic al UEFISCDI, propuneri de pachete de informații pentru programele de finanțare coordonate și subprogramele acestora, în corelare cu prevederile Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare;

b) stabilește procedurile de selecție a experților evaluatori care asigură evaluarea și monitorizarea proiectelor, procedurile de alocare a proiectelor către evaluatori, procedurile de evaluare și monitorizare științifică a proiectelor, precum și procedurile de negociere a contractelor de finanțare, cu respectarea pachetelor de informații aprobate;

c) supraveghează și controlează selecția experților evaluatori, alocarea proiectelor către evaluatori, procesele de evaluare și monitorizare științifică a proiectelor și procesul de negociere a contractelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese;

d) verifică respectarea procedurilor și avizează rezultatele evaluării, negocierii și monitorizării științifice.

(3) Pachetele de informații ale programelor de finanțare și ale subprogramelor acestora se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.

Art. 4. -

CNCS coordonează științific competițiile naționale de proiecte științifice pentru acordarea granturilor doctorale organizate conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 1/2011.

Art. 5. -

CNCS poate coordona și alte programe de finanțare a cercetării științifice și a dezvoltării resurselor umane pentru cercetare-dezvoltare, precum și programe sau acțiuni de diseminare a rezultatelor cercetării științifice ori de popularizare a științei, potrivit mandatului acordat de MECTS.

Art. 6. -

CNCS îndeplinește de asemenea următoarele atribuții:

a) își desemnează un reprezentant în Consiliul de etică și management universitar, conform art. 125 alin. (2) din Legea nr. 1/2011;

b) elaborează rapoarte referitoare la calitatea cercetării din școlile doctorale supuse procesului de evaluare în vederea acreditării, conform art. 158 alin. (4) din Legea nr. 1/2011;

c) elaborează metodologia-cadru pentru evaluarea internă și clasificarea departamentelor din universități pe niveluri de performanță în cercetare, conform art. 195 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

d) la solicitarea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, stabilește standarde, criterii și indicatori de calitate pentru cercetarea științifică, care se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului;

e) la solicitarea ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, evaluează cercetarea științifică universitară sau din unitățile de cercetare-dezvoltare, în colaborare cu Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare și inovare și cu sprijinul UEFISCDI;

f) realizează anual, în colaborare cu Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare și inovare și cu sprijinul UEFISCDI, un raport privind starea cercetării științifice în învățământul superior și performanțele universităților; acest raport este public, se afișează pe site-ul CNCS și se transmite MECTS;

g) realizează un raport anual privind activitatea proprie, care este public și se afișează pe site-ul CNCS.

Art. 7. -

CNCS poate coopera cu alte organisme, naționale sau internaționale, din domeniul administrării programelor de cercetare sau al evaluării cercetării, potrivit mandatului acordat de MECTS.

Art. 8. -

Pe baza mandatului acordat de MECTS, CNCS poate desfășura și alte activități sau acțiuni în domeniul cercetării-dezvoltării, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea CNCS

Art. 9. -

CNCS este format din 19 membri, cadre didactice și cercetători, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinătate, selectați pe baza performanțelor lor științifice cu relevanță internațională și numiți prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 10. -

Mandatul membrilor CNCS este de 4 ani.

Art. 11. -

(1) În cazul existenței unui loc vacant în componența CNCS sau în situația în care un membru este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuiește.

Art. 12. -

(1) În cazul în care un membru al CNCS încalcă normele etice sau de deontologie ori nu se implică, în mod sistematic, în activitățile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNCS.

(2) Se consideră că un membru nu se implică, în mod sistematic, în activitățile consiliului, în următoarele cazuri:

a) nu participă la mai mult de 50% din ședințele din decursul a 6 luni consecutive;

b) în cazul votului prin mijloace electronice, nu își exprimă opțiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului în decursul a 6 luni consecutive;

c) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de funcționare.

(3) Procedura de revocare se desfășoară după cum urmează:

a) unul sau mai mulți dintre membrii CNCS ori ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului solicită declanșarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret al majorității absolute a membrilor CNCS, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv prin votul secret a două treimi dintre membrii CNCS, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost solicitată de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, revocarea se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numește un nou membru, conform prevederilor art. 11.

Art. 13. -

(1) CNCS are un președinte și 2 vicepreședinți, aleși dintre membrii CNCS.

(2) Președintele și vicepreședinții CNCS sunt aleși prin vot secret, cu majoritate simplă, de către membrii CNCS, pe baza propunerilor făcute de oricare dintre membrii CNCS, inclusiv a autopropunerilor.

(3) O persoană nu poate ocupa funcția de președinte al CNCS pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost președinte și de eventualele întreruperi.

(4) Președintele și vicepreședinții pot fi revocați din respectivele funcții de conducere prin votul secret a cel puțin două treimi dintre membrii CNCS, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNCS.

(5) Odată cu numirea componenței CNCS conform prevederilor art. 9, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului desemnează președintele și vicepreședinții, din rândul membrilor CNCS. Președintele și vicepreședinții astfel numiți pot fi înlocuiți în urma alegerilor desfășurate conform alin. (2), care pot avea loc după cel puțin un an de activitate a consiliului nou-numit.

Art. 14. -

Președintele CNCS are următoarele atribuții:

a) îndeplinește mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNCS;

b) conduce ședințele de lucru ale CNCS;

c) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CNCS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNCS, la cererea oricărui membru al CNCS;

d) asigură legătura operativă a CNCS cu ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului și cu președintele ANCS, în vederea informării acestora despre activitatea CNCS;

e) reprezintă CNCS în relația cu terții.

Art. 15. -

În cazul indisponibilității sale, atribuțiile președintelui sunt preluate de vicepreședinți, cu alternarea preluării atribuțiilor de către cei 2 vicepreședinți.

Art. 16. -

(1) Pentru realizarea diferitelor activități, CNCS poate constitui, pe perioadă determinată, organe de lucru - comisii și grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desființate și coordonate de către CNCS și cărora CNCS le poate delega unele din atribuțiile proprii.

(2) Standardele minimale care trebuie îndeplinite de membrii acestor organe de lucru, componența și regulamentele lor sunt stabilite de CNCS, și publicate pe site-ul web propriu.

(3) Organele de lucru pot include membri CNCS și experți din afara CNCS, atât din țară, cât și din străinătate.

Art. 17. -

Pentru a adopta o decizie, membrii CNCS pot vota atât în cadrul ședințelor, cât și de la distanță, exprimându-și dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcționare.

Art. 18. -

În afara cazurilor prevăzute la art. 12 și 13, deciziile CNCS sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți, în cazul votului în cadrul ședințelor, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanți, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.

Art. 19. -

(1) Pentru luarea deciziilor în cadrul ședințelor CNCS este necesară prezența a cel puțin 10 din membrii CNCS.

(2) În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, deciziile se pot adopta numai dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcționare.

Art. 20. -

CNCS poate adopta un regulament intern de funcționare, care trebuie să respecte prevederile legale și ale prezentului regulament de organizare și funcționare.

Art. 21. -

Ședințele CNCS se convoacă de către președintele CNCS, de către ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, de către președintele ANCS sau la cererea a cel puțin o treime dintre membrii CNCS.

Art. 22. -

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului sau un reprezentant al acestuia, precum și președintele ANCS sau un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la ședințele CNCS, în calitate de observatori.

Art. 23. -

CNCS poate invita în cadrul ședințelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori și/sau consultanți.

CAPITOLUL III Finanțarea CNCS

Art. 24. -

Resursele materiale și financiare necesare funcționării CNCS și organelor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MECTS, prin UEFISCDI sau prin alte mijloace legal constituite.

Art. 25. -

Pentru activitatea desfășurată pentru coordonarea științifică a programelor din cadrul Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare, resursele materiale și financiare ale CNCS se asigură din tariful perceput de UEFISCDI pentru conducerea respectivelor programe și din alte surse legal constituite.

Art. 26. -

Administrarea și gestionarea resurselor destinate activităților CNCS este asigurată de UEFISCDI, în conformitate cu deciziile CNCS, în condițiile legii.

Art. 27. -

Pentru activitatea desfășurată în afara activității de bază, membrii CNCS și ai organelor de lucru ale acestuia pot fi remunerați, în funcție de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitățile bugetare, conform prevederilor art. 35 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 28. -

Pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru, membrilor CNCS și organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport și cazare, în condițiile legii.

Art. 29. -

Remunerarea activității desfășurate în afara activității de bază de către membrii organelor de lucru ale CNCS și decontarea cheltuielilor de transport și cazare ale acestora pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru se fac în limitele bugetului alocat cu această destinație.

CAPITOLUL IV Relația instituțională CNCS-UEFISCDI

Art. 30. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...