Colegiul Medicilor Veterinari - CMV

Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari din 24.10.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2011 până la 15 septembrie 2014, fiind abrogat prin Hotărâre 3/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Veterinari se fac în temeiul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Colegiul Medicilor Veterinari își desfășoară activitatea în baza prezentului regulament.

(3) Sediul Colegiului Medicilor Veterinari se stabilește în Splaiul Independenței nr. 105, sectorul 5, municipiul București.

(4) Sediile consiliilor județene și al Consiliului municipiului București ale Colegiului Medicilor Veterinari vor fi stabilite de către acestea.

Art. 2. -

(1) Colegiul Medicilor Veterinari este un organism autonom, neguvernamental, apolitic, nonprofit, cu patrimoniu propriu și personalitate juridică, ce reprezintă interesele și apără drepturile profesionale ale membrilor săi.

(2) În activitatea sa, Colegiul Medicilor Veterinari respectă politica sanitar-veterinară a statului.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari poate înființa societăți comerciale, în calitate de asociat unic, care să îi aducă venituri legale. Dividendele nefolosite pot fi utilizate pentru realizarea scopului Colegiului Medicilor Veterinari.

Art. 3. -

(1) Colegiul Medicilor Veterinari cuprinde medicii veterinari cu cetățenie română posesori ai diplomei de medic veterinar de pe teritoriul României, care exercită profesia de medic veterinar de liberă practică ori în funcții publice în toate domeniile de activitate, precum și medicii veterinari cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, cetățeni ai Confederației Elvețiene și ai statelor terțe.

(2) Toți medicii veterinari care exercită profesia de medic veterinar pe teritoriul României trebuie să fie înscriși în Colegiul Medicilor Veterinari, calitatea de membru fiind atestată prin cartea de identitate a medicului veterinar.

Art. 4. -

(1) Colegiul Medicilor Veterinari urmărește în permanență aplicarea și respectarea prevederilor Codului de deontologie medicală veterinară, pentru menținerea prestigiului, onoarei și demnității profesionale.

(2) Scopul principal al Colegiului Medicilor Veterinari este asigurarea creșterii responsabilității și autorității membrilor săi, în îndeplinirea îndatoririlor profesionale, respectarea normelor legale în vigoare pentru apărarea sănătății animalelor, sănătății publice, protecția consumatorului și a mediului înconjurător și păstrarea echilibrului ecologic.

(3) Colegiul Medicilor Veterinari organizează cursuri de calificare, recalificare, inițiere, perfecționare, specializare în domeniul medicinii veterinare.

Art. 5. -

În exercitarea profesiei, medicul veterinar aplică, respectă și este protejat de legile statului și de prevederile Statutului medicului veterinar și ale Codului de deontologie medicală veterinară, aprobate de Congresul Național al Medicilor Veterinari.

CAPITOLUL II Organizare, atribuții și competențe

Art. 6. -

Organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilității și al ierarhiei și sunt conforme cu împărțirea administrativă a țării.

Art. 7. -

Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt:

a) Congresul Național al Medicilor Veterinari, denumit în continuare Congresul național;

b) Consiliul național al Colegiului Medicilor Veterinari, denumit în continuare Consiliul național;

c) consiliile județene și al municipiului București.

Art. 8. -

În cadrul Consiliului național se constituie și funcționează Comisia superioară de deontologie și litigii, Comisia centrală de cenzori, Comisia legislativă, precum și alte comisii pe domenii de activitate, iar în cadrul consiliilor județene, comisii de deontologie și litigii și comisii de cenzori.

SECȚIUNEA 1 Colegiul Medicilor Veterinari la nivel național

A. Congresul Național al Medicilor Veterinari

Art. 9. -

(1) Congresul național este format din delegații aleși prin vot secret de adunările generale ale medicilor veterinari din județe și municipiul București, conform unei norme de reprezentare de un delegat la 30 de membri, și, din oficiu, președinții consiliilor județene nou-aleși, toți cu drept de vot.

(2) La Congresul național participă și membrii Biroului executiv în exercițiu al Consiliului național, care vor avea drept de vot numai dacă au și calitatea de delegat.

(3) La Congresul național pot fi invitate oficialități, personalități ale profesiei, reprezentanți ai diferitelor instituții, organizații profesionale din țară și străinătate, societăți și firme de profil etc., fără drept de vot.

Art. 10. -

(1) Congresul național se întrunește o dată la 3 ani sau la cererea majorității simple a consiliilor județene.

(2) Convocarea Congresului național extraordinar se face de către Consiliul național, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită în cadrul Biroului executiv al acestuia.

(3) La Congresul național extraordinar pot participa, cu drept de vot, aceiași delegați care au participat la Congresul național, dacă perioada de timp dintre cele două congrese nu este mai mare de 60 de zile.

(4) Congresul național este legal constituit în prezența a două treimi din numărul delegaților aleși.

Art. 11. -

Convocarea Congresului național se face de către Consiliul național, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită. Biroul executiv stabilește data și ordinea de zi, iar Consiliul național le aprobă.

Art. 12. -

Congresul național are următoarele atribuții:

a) adoptă Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari;

b) adoptă Statutul medicului veterinar;

c) adoptă propuneri de acte normative privind profesia de medic veterinar și aprobă Codul de deontologie medicală veterinară;

d) adoptă hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea și perfecționarea medicilor veterinari, precum și criteriile pentru promovarea profesională;

e) adoptă rezoluții și recomandări privind programul său științific;

f) adoptă hotărâri privitoare la relațiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari și Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale și științifice din țară și din străinătate;

g) validează membrii consiliilor județene ale Colegiului Medicilor Veterinari;

h) validează delegații la Congresul național, Consiliul național nou-constituit, președintele și vicepreședintele Comisiei legislative, președintele și vicepreședintele Comisiei de liberă practică;

i) alege:

- președintele Colegiului Medicilor Veterinari;

- vicepreședinții Biroului executiv al Consiliului național;

- președintele, vicepreședintele și membrii Comisiei superioare de deontologie și litigii;

- Comisia centrală de cenzori;

- membrii supleanți ai acestora;

j) poate acorda titlul de președinte de onoare al Colegiului Medicilor Veterinari;

k) recunoaște din punct de vedere profesional diplomele, certificatele sau alte documente care atestă calitatea de medic veterinar;

l) aprobă rapoartele de activitate ale Biroului executiv, ale Comisiei superioare de deontologie și litigii și ale Comisiei centrale de cenzori privind activitatea financiar-contabilă a Biroului executiv în exercițiu;

m) aprobă descărcarea de gestiune a Biroului executiv în exercițiu, după caz;

n) adoptă hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementările comunitare în materia recunoașterii calificărilor profesionale obținute în statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și în materia exercitării profesiei de medic veterinar de către cetățenii statelor menționate în Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 13. -

(1) Congresul național adoptă hotărâri cu votul majorității simple.

(2) Hotărârile Congresului național sunt definitive și obligatorii pentru toți membrii Colegiului Medicilor Veterinari.

B. Consiliul național al Colegiului Medicilor Veterinari

Art. 14. -

Consiliul național este format din:

a) Biroul executiv;

b) președinții consiliilor județene și al Consiliului municipiului București, aleși prin vot secret de adunările generale județene, respectiv a municipiului București ale medicilor veterinari;

c) președintele Comisiei superioare de deontologie și litigii.

Art. 15. -

Consiliul național se constituie în cadrul Congresului național, pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 16. -

(1) Pot fi aleși în Consiliul național medici veterinari cu o vechime în activitatea medicală veterinară de cel puțin 8 ani.

(2) La încetarea mandatului, membrii Consiliului național pot fi realeși.

Art. 17. -

Consiliul național are următoarele atribuții:

a) aprobă regulamentul de ordine interioară al Comisiei superioare de deontologie și litigii, precum și al comisiilor județene, respectiv a municipiului București, de deontologie și litigii, conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare;

b) stabilește criteriile privind acordarea, suspendarea sau retragerea atestatului de liberă practică;

c) aprobă regulamentul de ordine interioară al comisiilor constituite la nivelul acestuia;

d) validează membrii Comisiei legislative, ai Comisiei de liberă practică și ai Comisiei pentru cercetare, știință și învățământ, la propunerea Biroului executiv al acestuia;

e) aprobă criteriile pentru obținerea gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în domeniile:

- asistență medicală veterinară;

- epidemiologie veterinară;

- supraveghere și diagnostic de laborator;

- expertiză de laborator a produselor animaliere și de origine animală;

- sănătate publică veterinară și igiena produselor animaliere și de origine animală;

- patologia reproducției;

- consultanță și audit veterinar;

f) stabilește atribuțiile și competențele medicilor veterinari cu drept de liberă practică pentru îndeplinirea unor îndatoriri publice;

g) verifică și aprobă activitatea Biroului executiv;

h) stabilește cuantumul taxei de înscriere, al cotizației lunare și alte taxe;

i) aprobă tarifele de plată a acțiunilor sanitar-veterinare de interes public național, care vor fi negociate de comisia stabilită cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

j) stabilește însemnele profesionale, modul lor de folosire, aspectul și dimensiunile acestora;

k) stabilește modul de prezentare și promovare a activităților medicale veterinare;

l) aprobă acordarea de indemnizații, la propunerea Biroului executiv;

m) acordă titlul de membru de onoare al Colegiului Medicilor Veterinari;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...