Colegiul Medicilor Veterinari - CMV

Codul Deontologic medical-veterinar din 24.10.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 martie 2011 până la 15 septembrie 2014, fiind abrogat prin Hotărâre 3/2013 și înlocuit de Codul Deontologic 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Codul de deontologie medicală veterinară este elaborat în temeiul Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Codul de deontologie medicală veterinară se va respecta obligatoriu de către toți medicii veterinari înscriși în Colegiul Medicilor Veterinari, care își exercită profesia pe teritoriul României ca medici veterinari în servicii publice, medici veterinari de liberă practică și medici veterinari salariați ai diferitelor instituții, inclusiv de învățământ și cercetare, societăți comerciale, asociații și altele cu titlu privat.

Art. 2. -

Codul de deontologie medicală veterinară reglementează conduita unitară a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari, consimțită și acceptată ca obligatorie.

Art. 3. -

Medicii veterinari sunt datori să își îndeplinească toate obligațiile ce le revin, conform legilor și reglementărilor din România.

Art. 4. -

Este interzisă denigrarea profesiei de medic veterinar.

Art. 5. -

Medicii veterinari trebuie să se preocupe continuu a-și desăvârși pregătirea profesională.

Art. 6. -

Medicii veterinari trebuie să aibă o ținută morală demnă în viața profesională și socială.

CAPITOLUL II Îndatoriri profesionale

Art. 7. -

(1) Medicii veterinari trebuie să dea dovadă, în exercitarea profesiei, de demnitate, onestitate, probitate, competență și devotament profesional.

(2) În acest sens, medicii veterinari au următoarele îndatoriri:

a) să nu practice activități incompatibile cu demnitatea de medic veterinar, cum ar fi:

- obținerea de bunuri fără prestarea unei munci echivalente;

- obținerea de câștiguri ilicite;

- exercitarea unor acte de intervenționism sau trafic de influență;

b) să manifeste corectitudine în redactarea ordonanțelor medicale și a tuturor actelor sanitar-veterinare; sunt interzise emiterea și transmiterea de documente (certificate, rețete etc.) în alb, purtând semnătura și parafa medicului veterinar, fără a fi completate cu textul respectiv;

c) să evidențieze zilnic activitatea profesională desfășurată și să nu întocmească documente neconforme cu realitatea;

d) să nu elibereze medicamente de uz veterinar pentru uzul uman;

e) să respecte normele privind igiena mediului și protecția animalelor;

f) să elibereze medicamente de uz veterinar numai pe bază de rețetă eliberată de un medic veterinar autorizat în condițiile legii.

Art. 8. -

Medicii veterinari trebuie să apere sănătatea publică prin activitatea profesională desfășurată.

Art. 9. -

În activitatea lor, medicii veterinari trebuie să respecte normele legale de protecția muncii.

Art. 10. -

(1) Este interzisă uzurparea de titluri sau utilizarea de titluri false.

(2) Este interzis ca medicul veterinar să gireze cu titlul său și să ofere protecție persoanelor care nu au calificarea necesară pentru practica medicală veterinară.

Art. 11. -

(1) Medicul veterinar de liberă practică își poate afișa numele, cu menționarea profesiei, eventual a specializării, la intrarea în clădirea în care funcționează clinica sau cabinetul său. Tăblița cu numele, profesia și specializarea nu poate depăși dimensiunea de 40 x 60 cm (2.400 cm2) și nu poate purta texte cu caracter de reclamă. Poate fi afișată și tăblița cu orarul de funcționare, dar nici aceasta nu poate conține texte cu caracter de reclamă; dimensiunea și execuția acesteia din urmă nu pot fi provocatoare și nu pot depăși în dimensiuni dublul tăbliței cu numele și profesia.

(2) Dacă locuința medicului veterinar se află la distanță de sediul profesional, el poate să expună la domiciliul său o tăbliță care să precizeze calitatea sa de medic veterinar, specializarea și gradul științific, ale cărei dimensiuni să nu depășească 10 x 20 cm. și care poate conține și alte informații referitoare la activitatea sa de liberă practică.

(3) Activitatea de liberă practică poate fi desfășurată la sediu și în teritoriu.

Art. 12. -

(1) Medicii veterinari sunt datori să respecte principiile privind reclama profesională; este interzisă reclama nejustificată sau cu atribuiri de pretinse titluri ori calități științifice. Articolele, lecturile, filmele, emisiunile de radio sau de televiziune, cât și convorbirile care implică mijloace de informare în masă destinate publicului larg trebuie să aibă caracter educativ, să servească interesul general al profesiei și să nu constituie un mod de a face reclamă în interes personal.

(2) Medicul veterinar, atât în exercitarea profesiei, cât și în viața socială, poate folosi denumirea profesiei, specializarea sau gradul său științific, dar fără a avea caracter de reclamă. În exercitarea profesiei, medicul veterinar trebuie să folosească numai acele specializări sau grade științifice care au legătură cu activitatea pe care o exercită.

(3) Exprimarea unei păreri - verbal sau în scris - trebuie să fie bazată pe observații personale sau pe documente autentice corecte ca formă și conținut, netendențioase, expuse clar și concis.

(4) Medicul veterinar poate acorda declarații presei scrise, radioului și televiziunii în calitatea sa de cetățean, exceptând cazul bolilor declarabile, care cad sub incidența secretului profesional. Declarația sa nu poate cuprinde manifestări extremiste, expresii compromițătoare, opinii nefundamentate științific, care să ducă la dezinformarea publicului. El trebuie să aibă în vedere toate consecințele posibile ale declarațiilor sale.

Art. 13. -

(1) Medicii veterinari sunt datori să păstreze secretul profesional, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. Ei sunt exonerați de această obligație în cazul audierii ca martori.

(2) În caz de vânzare, cumpărare sau schimb al unui animal tratat de medicul veterinar, acesta nu poate să ofere garanție, atrăgând atenția asupra acestui lucru celui care vinde animalul. Cazul trebuie consemnat în evidența medicului veterinar.

(3) Dacă într-un caz de vânzare-cumpărare cumpărătorul solicită consultație pentru stabilirea garanției, aceasta poate fi efectuată numai cu acceptul vânzătorului. Acest accept trebuie consemnat în scris, sub forma unui act privat de bază.

(4) În acest caz rezultatul consultației privește ambele părți.

(5) În cazul în care atât vânzătorul, cât și cumpărătorul aparțin clientelei lui, medicul veterinar poate decide dacă acordă sau nu consultanță pentru vânzarea, cumpărarea, schimbul sau evaluarea animalului.

(6) Dacă actul de vânzare-cumpărare a avut loc, iar cumpărătorul solicită o consultație privind un viciu de garanție sau o suspiciune a acestuia, medicul veterinar, înainte de acordarea consultației, trebuie să se convingă dacă solicitantul este proprietarul animalului. Locul și ora consultului, în acest caz, trebuie aduse obligatoriu și la cunoștința celeilalte părți.

(7) Evidențele medicului veterinar conțin informații care trebuie păstrate cu grijă, pentru a nu periclita păstrarea secretului profesional. În cazuri de vânzare-cumpărare de animale, în evidențele tehnice se înscriu numai datele strict necesare.

(8) Dacă medicul veterinar face referire la asemenea cazuri în cadrul unor conferințe, articole de specialitate, eventual publicații de altă natură, referirea se poate face numai cu respectarea drepturilor personale.

Art. 14 -

Medicul veterinar chemat în fața unei instanțe a Colegiului Medicilor Veterinari este obligat, în conformitate cu reglementările în vigoare, să se prezinte în fața acesteia, cu excepția unor situații deosebite, și să răspundă cu sinceritate la toate întrebările care îi vor fi puse.

Art. 15. -

Este interzisă practicarea unor activități publice sau politice în măsură să aducă prejudicii profesiei, direct sau indirect, precum și a celor care sunt în contradicție cu Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, și cu prezentul cod.

CAPITOLUL III Drepturi și îndatoriri față de colegi și colaboratori

Art. 16. -

Păstrarea relațiilor de confraternitate, bazate pe principii etice și legale, cu acordarea reciprocă de sprijin moral sau, după caz, de ajutor material, este un drept fundamental al medicilor veterinari.

Art. 17. -

(1) Este interzisă criticarea publică directă sau indirectă a unui confrate.

(2) Sunt interzise cu desăvârșire insulta, calomnia sau orice alt comportament de natură să prejudicieze onoarea, prestigiul sau dreptul la intimitate.

(3) Orice diferend sau stare conflictuală între colegi se va soluționa numai pe cale amiabilă între părți sau în fața unei instanțe a Colegiului Medicilor Veterinari.

(4) Medicul veterinar trebuie să adopte față de orice coleg un comportament prin care să își asigure respectul și încrederea acestuia în activitatea sa. Medicul veterinar nu poate critica în prezența unei terțe persoane pregătirea, constatările, metodele curative, talentul chirurgical sau comportamentul altui coleg.

(5) Fiecare medic veterinar are datoria să ia apărarea colegilor față de criticile nefondate ale diferitelor persoane și să le respingă.

(6) Dacă un medic veterinar constată o greșeală evidentă în activitatea altui medic veterinar, trebuie să îl atenționeze cu tact, iar, la nevoie, să îl informeze pe superiorul acestuia sau Colegiul Medicilor Veterinari.

Art. 18. -

(1) Medicii veterinari își pot acorda sprijin reciproc în stabilirea unui diagnostic.

(2) Medicul veterinar are dreptul să fie înlocuit temporar numai de către alt medic veterinar înscris în Colegiul Medicilor Veterinari, în condițiile unei convenții scrise și acceptate mutual. De îndată ce titularul își reia activitatea, înlocuitorul se va retrage și îl va informa pe cel înlocuit despre activitatea depusă.

(3) Este de datoria medicului veterinar să ofere toate informațiile necesare colegului care îl înlocuiește sau care asigură serviciul de gardă. El trebuie să ofere acestor colegi informații despre tratamentele în curs, diagnosticele puse, rezultatele terapiei, iar în cazul epizootiilor, despre starea investigațiilor. Medicul veterinar înlocuitor și cel care asigură serviciul de gardă au aceleași obligații când cedează serviciile.

(4) Medicul veterinar trebuie să își programeze în așa fel lucrările cu termen sau acțiunile oficiale, încât să fie executate de el. Acestea pot fi lăsate în sarcina colegului înlocuitor numai în cazuri bine motivate, iar acțiunile oficiale, doar cu acordul autorităților sanitar-veterinare și numai dacă cel care îl înlocuiește și le poate asuma.

(5) Medicul veterinar înlocuit și cel înlocuitor au drepturi și obligații identice; cu toate acestea, acțiunile în masă pot fi organizate numai cu acordul celui înlocuit. Medicul veterinar înlocuitor trebuie să spună proprietarilor de animale, fără echivoc, că el funcționează ca înlocuitor, iar după perioada de înlocuire să accepte numai solicitările care nu pot fi considerate drept "racolare de clientelă".

Art. 19. -

În cazul unui consult, relațiile dintre medicii veterinari trebuie să fie cooperante și dintre cele mai cordiale; medicul veterinar consultant nu trebuie să se considere superior celui curant.

Art. 20. -

(1) Clientela nu are caracter de teritorialitate și nici de exclusivitate.

(2) Deturnarea sau încercarea de deturnare a clientelei este interzisă, precum și orice act de concurență neloială.

(3) Medicul veterinar curant, precum și clientul au dreptul să solicite consultația altui medic veterinar.

(4) Este indicat ca medicul veterinar consultant să aibă acordul medicului veterinar curant, cu care va colabora începând de la anamneza detaliată și până la prescrierea tratamentului de urmat, care se stabilește de către cei 2 medici după discutarea discretă a cazului.

(5) Alegerea medicului veterinar pentru consultație sau consultanță este dreptul persoanei fizice sau juridice care o solicită.

(6) Medicul veterinar nu trebuie să recurgă la recrutarea incorectă a clientelei prin folosirea de agenți sau printr-o activitate promoțională incorectă.

(7) Medicul veterinar nu poate oferi unei terțe persoane niciun fel de onorariu pentru că l-ar fi recomandat cuiva.

(8) Activitatea promoțională nu trebuie să aducă atingere drepturilor personale ale altora sau să ducă la concurență neloială între medicii veterinari.

(9) Medicul veterinar are dreptul ca în termen de 60 de zile de la înregistrarea sa să își publice în mediile de informare: sediul, adresa, numărul de telefon, orarul de consultație, specialitatea. În cazul în care intervin modificări, anunțul poate fi repetat după alte 60 de zile.

(10) Se consideră reclamă incorectă dacă medicul veterinar comunică prin mass-media, în țară sau peste hotare, informații false despre persoana sau activitatea sa. Nu se consideră reclamă incorectă dacă despre medicul veterinar apar studii, interviuri, reportaje, anunțuri. Periodicitatea și conținutul acestora nu trebuie să lezeze bunul-simț. Medicul veterinar nu trebuie să creeze impresia că are rezultate superioare colegilor săi ori că lucrează cu tarife mai mici.

(11) Medicul veterinar trebuie să se abțină să creeze neîncredere în rândul deținătorilor de animale față de alți colegi în lipsă sau față de colegul pe care îl înlocuiește, fapt ce ar putea avea drept rezultat lărgirea propriei clientele.

Art. 21. -

Medicul veterinar este obligat să răspundă, în limitele competenței sale, la orice solicitare de consultație sau consultanță. El are dreptul să obțină toate informațiile despre cazul în speță, de natură să îi faciliteze consultația sau consultanța.

Art. 22. -

Medicul veterinar poate refuza să își ofere serviciile în cazul:

a) neachitării taxelor aferente de către solicitant;

b) când i se refuză furnizarea informațiilor necesare, inclusiv a celor privind intervenții anterioare practicate de alt confrate sau de către o persoană care nu are competența profesională corespunzătoare;

c) unor atitudini disprețuitoare, injurioase sau agresive ale solicitantului sau ale unei (unor) persoane care îl însoțesc pe acesta.

Art. 23. -

(1) Tratamentul prescris va fi aplicat de medicul veterinar curant, misiunea medicului veterinar consultant încetând din acel moment. În cazul în care medicul veterinar curant nu este de acord cu tratamentul prescris de medicul veterinar consultant, el poate refuza să îl aplice, solicitând în acest caz o nouă consultație. Dacă ea este refuzată de proprietar, medicul veterinar curant își poate declina responsabilitatea.

(2) Pentru a preveni orice situație litigioasă derivând din cele de mai sus, este necesar ca proprietarul să fie informat despre diagnostic, prognostic, tratament, inclusiv despre prețul aproximativ al acestuia, făcând astfel clientul responsabil de decizia luată.

Art. 24. -

(1) Tarifele vor fi stabilite de fiecare medic veterinar în funcție de competențele pe care i le atribuie titlurile profesionale recunoscute oficial.

(2) Pentru asistența medicală veterinară prestată medicul veterinar are dreptul la rambursarea cheltuielilor și încasarea tarifelor pentru manoperă.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...