Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, din cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" din 16.02.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ocuparea funcției de manager din cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", unitate aflată în subordinea Ministerului Justiției, se face prin concurs, la care au acces persoane fizice care întrunesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă;

b) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, sau sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

c) au cel puțin 5 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

d) nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;

e) sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);

f) nu au vârsta de pensionare, conform legii;

g) nu le-au fost aplicate sancțiuni disciplinare pe linie profesională și/sau administrativă în activitatea desfășurată, în ultimii 5 ani.

(2) Concursul pentru ocuparea funcției de manager din cadrul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" se organizează de către consiliul de administrație al spitalului și se desfășoară la nivelul acestuia, cu respectarea prezentului regulament.

Art. 2. -

Consiliul de administrație al Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" numește, prin hotărâre, o comisie de concurs, cu cel puțin 20 de zile înainte de data începerii concursului.

Art. 3. -

(1) Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs, prevăzute la art. 1 alin. (1), etapă eliminatorie;

2. etapa de susținere a probelor de evaluare care cuprinde:

a) proba scrisă, sub forma unui test-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice;

b) proba de susținere a proiectului de management;

c) interviul de selecție.

(2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00.

(3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmește clasificarea candidaților care au promovat toate probele de evaluare și au obținut media finală de cel puțin 8,00.

(4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susținerii concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" pentru care a concurat.

Art. 4. -

(1) Numirea în funcția de manager al Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" se face prin ordin al ministrului justiției, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Managerul încadrat în condițiile alin. (1) încheie contract de management cu Ministerul Justiției pe o perioadă de maximum 3 ani, în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contractul de management poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanță stabilite prin ordin al ministrului justiției sau în urma evaluării ca necorespunzătoare a activității managerului, ori de câte ori este nevoie a fi făcută o astfel de evaluare.

Art. 5. -

(1) Anunțul de concurs se publică în săptămânalul "Viața medicală", cât și pe site-ul propriu al spitalului, cu cel puțin 30 de zile înainte de data începerii acestuia.

(2) Anunțul de concurs cuprinde:

a) denumirea funcției scoase la concurs;

b) locul și perioada de desfășurare a concursului;

c) criteriile de selecție prevăzute la art. 3;

d) locul și perioada de înscriere;

e) conținutul dosarului de înscriere;

f) cuantumul taxei de participare la concurs.

(3) Temele-cadru pentru proiectul de management, precum și bibliografia pentru concurs sunt stabilite de comisia de concurs. Acestea se afișează la avizierul spitalului și se publică pe site-ul propriu al acestuia.

(4) Cuantumul taxei de participare la concurs se stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație.

CAPITOLUL II Organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică, din cadrul spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" din subordinea Ministerului Justiției

Art. 6. -

(1) Comisia de concurs este formată din președinte, 2 membri și un secretar, numiți conform prevederilor art. 2, din cadrul membrilor consiliului de administrație al spitalului.

(2) Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din președinte, 3 membri și un secretar, numiți prin ordin al ministrului justiției, din cadrul Ministerului Justiției.

(3) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

(4) În comisiile prevăzute la alin. (1) și (2) vor fi numiți și membrii supleanți.

(5) Nu pot face parte din comisia de concurs și din comisia de soluționare a contestațiilor cei care au rude sau afini pană la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaților.

Art. 7. -

(1) Consiliul de administrație al Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" pune la dispoziția comisiei de concurs mijloacele birotice necesare desfășurării concursului și ia măsurile necesare asigurării securității informațiilor pe toată perioada acestuia.

(2) Președintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalității în ceea ce privește evaluarea candidaților, asigurarea șanselor egale pentru aceștia, securitatea conținutului probelor de evaluare și a documentelor elaborate de comisie.

(3) Președintele comisiei de concurs stabilește atribuțiile membrilor acesteia, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia.

Art. 8. -

Comisia de concurs are următoarele atribuții:

a) stabilirea temelor pentru proiectul de management și a bibliografiei pentru concurs, precum și publicarea și afișarea acestora cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3);

b) elaborarea întrebărilor pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor;

c) studierea dosarelor de înscriere ale candidaților;

d) întocmirea listei candidaților admiși la concurs;

e) instruirea candidaților înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfășurării concursului;

f) organizarea și desfășurarea probelor de evaluare;

g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare și pentru finalizarea concursului;

h) evaluarea candidaților;

i) înregistrarea contestațiilor candidaților și predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru soluționare;

j) stabilirea clasificării candidaților;

k) punerea la dispoziția comisiei de soluționare a contestațiilor a tuturor documentelor necesare analizării și soluționării acestora.

Art. 9. -

(1) Comisia de soluționare a contestațiilor rezolvă contestațiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă și la rezultatul final al concursului.

(2) Deciziile comisiei de soluționare a contestațiilor sunt definitive și sunt aduse la cunoștința contestatarului prin afișare la sediul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" și pe site-ul propriu al acestuia.

CAPITOLUL III Înscrierea candidaților

Art. 10. -

Înscrierea candidaților se face la sediul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu", într-un interval care se încheie cu 7 zile înaintea datei stabilite pentru susținerea concursului.

Art. 11. -

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licență sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, competențe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

g) cazierul judiciar;

h) adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;

i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) declarația pe propria răspundere că nu este urmărit penal și nu are cunoștință că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

k) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care și-a schimbat numele, după caz;

l) proiectul de management realizat de candidat;

m) chitanță de plată a taxei de participare la concurs.

Art. 12. -

(1) În termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică dosarele depuse și stabilește pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea mențiunii "Admis" sau "Respins".

(2) Rezultatul verificării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" și pe site-ul propriu al acestuia.

(3) Candidații pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(4) Concursul este continuat numai de candidații declarați "Admis".

CAPITOLUL IV Desfășurarea concursului

Art. 13. -

(1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor cu cel mult 12 ore înaintea susținerii probei. Această activitate se desfășoară în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1), asigurate de Consiliul de administrație al Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu".

(2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu și se desfășoară pe durata a două ore.

(3) Testul-grilă conține 50 de întrebări, dintre care 40% din domeniul legislației specifice activității spitalului public și 60% din domeniul managementului sanitar.

(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel:

a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;

b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 și se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.

Art. 14. -

Testul-grilă elaborat se multiplică în prezența președintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare dublu față de numărul candidaților înscriși în concurs. După multiplicare, testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează. În cazul în care numărul candidaților înscriși impune desfășurarea probei de concurs în mai multe săli, pentru fiecare sală se întocmește un plic sigilat, care conține numărul de teste-grilă și o rezervă egală cu numărul candidaților repartizați în sala respectivă.

Art. 15. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...