Guvernul României

Hotărârea nr. 118/2011 privind aprobarea condițiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, precum și privind răspunderea în gestionarea informațiilor din declarație

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29619 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) În vederea obținerii calității de oficiu acreditat de Ministerul Finanțelor Publice, entitatea solicitantă trebuie să îndeplinească, pentru locațiile pentru care solicită acreditarea, următoarele condiții:

a) să asigure atribuirea unui număr unic de înregistrare, în conformitate cu structura definită de Ministerul Finanțelor Publice, pentru fiecare declarație primită;

b) să asigure conectarea prin intranetul propriu la rețeaua de extranet a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, conform normelor și procedurilor stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală;

c) să dispună de o rețea de date intranet și să aibă implementate măsuri de securitate, care să asigure disponibilitatea, integritatea, confidențialitatea, autenticitatea și nonrepudierea datelor și informațiilor gestionate la nivelul fiecărei locații acreditate. La evaluarea îndeplinirii condiției se au în vedere următoarele:

(i) securitatea fizică și a mediului de lucru (controlul accesului fizic, securitatea încăperilor, stabilirea zonelor de acces public și a punctelor de livrare a datelor);

(ii) securitatea echipamentelor;

(iii) securitatea comunicațiilor;

(iv) securitatea documentelor (înregistrarea, marcarea, evidența, arhivarea, păstrarea, predarea periodică);

(v) securitatea mediilor de stocare a informațiilor în format electronic;

(vi) controlul și evidența accesului la sistemele informatice și la informații;

(vii) identificarea și autentificarea utilizatorilor, proceselor și a echipamentelor sistemului;

(viii) managementul incidentelor de securitate;

(ix) protecția împotriva atacurilor informatice și a softului nociv;

(x) auditul, jurnalizarea și trasabilitatea activității desfășurate în sistemele informatice din cadrul punctului de lucru;

(xi) realizarea copiilor de rezervă și asigurarea continuității activității;

d) să asigure personal calificat și resursele necesare hardware și software, inclusiv utilitățile pentru buna funcționare a acestora (energie, climatizare etc.);

e) să organizeze activitățile și managementul resurselor umane în cadrul oficiului acreditat:

(i) selectarea și nominalizarea personalului cu atribuții în administrarea și în utilizarea stațiilor de lucru din cadrul locației acreditate;

(ii) completarea fișelor de post cu atribuțiile specifice colectării și verificării declarației;

(iii) elaborarea și aprobarea procedurilor operaționale și de securitate;

(iv) stabilirea și aprobarea drepturilor de acces;

(v) cunoașterea și respectarea procedurilor de lucru;

(vi) menținerea la zi a instruirii personalului;

(vii) recunoașterea și respectarea normelor și procedurilor de depunere, primire, verificare și transmitere a declarațiilor, elaborate de Agenția Națională de Administrare Fiscală;

(viii) comunicarea către Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală a informațiilor referitoare la personalul implicat în activitatea de primire, prelucrare și transmitere a declarațiilor, inclusiv a tuturor modificărilor care intervin cu privire la aceste informații;

f) să respecte dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin oficiu se înțelege orice locație aparținând unei entități, în care se desfășoară activități de lucru direct cu publicul, la ghișeu.

Art. 2. -

(1) În vederea acreditării, entitatea solicitantă depune o cerere la Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Modelul și conținutul cererii de acreditare, precum și documentația care trebuie anexată la aceasta, componența comisiei de acreditare, procedura de acreditare și obligațiile oficiilor acreditate se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

(1) Cererile de acreditare se soluționează în termen de 15 zile de la depunere.

(2) În situațiile în care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informații suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor solicitate.

(3) Termenul de soluționare se poate prelungi și la cererea justificată a entității solicitante.

Art. 4. -

(1) Comisia de acreditare comunică, în scris, entității solicitante confirmarea acreditării ori respingerea cererii.

(2) Lista oficiilor acreditate se aduce la cunoștința persoanelor interesate prin afișare pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 5. -

Oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice au obligația să transmită declarațiile depuse de către contribuabili, astfel:

a) zilnic, formatul electronic al declarației, către baza de date centrală a Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală;

b) în termen de 5 zile de la primire, declarațiile în format hârtie, semnate și ștampilate, conform legii, însoțite de declarația în format electronic, pe suport electronic, către direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Art. 6. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 2-4, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pot nominaliza, în vederea acreditării din oficiu de către Ministerul Finanțelor Publice, structuri din subordinea lor care aveau, până la data de 31 decembrie 2010, atribuții de primire și prelucrare a declarațiilor nominale de asigurări sociale, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Oficiile nominalizate potrivit alin. (1) sunt obligate să asigure respectarea condițiilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

(3) Cu ocazia nominalizării, Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casa Națională de Asigurări de Sănătate în subordinea cărora funcționează oficiile prevăzute la alin. (1) au obligația să comunice Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală:

(i) lista locațiilor în care urmează să organizeze primirea și prelucrarea declarațiilor;

(ii) informațiile referitoare la personalul implicat în activitatea de primire, prelucrare și transmitere a declarațiilor.

(4) Obligațiile care revin oficiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al președinților Casei Naționale de Pensii Publice, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 7. -

Activitatea de depunere a declarației de către contribuabil, precum și cea de primire a acesteia de către oficiile acreditate se supun prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

Răspunderea pentru primirea, prelucrarea și transmiterea declarațiilor depuse de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice revine entității de care aparțin respectivele oficii acreditate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 și titlului V din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme

București, 16 februarie 2011.

Nr. 118.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...