Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Regulamentul privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor din 07.02.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Semințele și materialul săditor pot fi importate și exportate în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, ale Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prezentul regulament.

Art. 2. -

Importul de semințe și material săditor poate fi efectuat cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către operatorii economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați pentru comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și de beneficiarii de donații și alte persoane fizice ori juridice care efectuează importul în scop umanitar sau pentru necesar propriu, fără drept de comercializare, cu respectarea condițiilor de calitate și fitosanitare prevăzute de reglementările în vigoare, numai prin punctele de trecere a frontierei de stat a României în care este organizat control fitosanitar.

CAPITOLUL II Acordarea avizului de import

Art. 3. -

Pentru importurile de semințe și de material săditor Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite avize de import cu valabilitate maximă de 6 luni.

Art. 4. -

(1) Sunt admise la import semințele și materialul săditor destinate multiplicării culturilor pentru producția de consum din următoarele soiuri ori hibrizi:

a) cele înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România;

b) cele înregistrate în cataloagele comune ale Comunității Europene, denumită în continuare CE, sau în cataloagele naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene;

c) cele înregistrate în lista furnizorului, în cazul speciilor neînregistrate conform lit. a) și b);

d) cele neînregistrate conform lit. a) și b), care se multiplică sau se prelucrează pe bază de contract în vederea exportului integral;

e) pentru care a fost depusă o cerere de testare în vederea înscrierii în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România sau în catalogul altui stat membru al Comunității Europene, în conformitate cu reglementările organismelor din domeniul comerțului cu semințe și material săditor, la care România este parte;

f) semințe din soiuri modificate genetic, destinate cercetării sau comercializării, după ce acestea au primit în prealabil acordul de import din partea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2009. Acordul de import se eliberează doar în cazul primului import efectuat de către un operator economic;

g) alte semințe și material săditor din genuri și specii de plante stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit reglementărilor organismelor internaționale la care România este parte.

(2) Speciile și soiurile care nu sunt înregistrate conform alin. (1) lit. a), b) și c) pot fi importate și exportate cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, astfel:

a) semințele destinate pentru scopuri științifice sau de selecție;

b) semințele destinate testării în vederea înregistrării în catalog;

c) semințe pentru loturi demonstrative;

d) semințe pentru reclamă, promovare și expoziții.

(3) Importul de semințe și material săditor pentru speciile la care se constată echivalența în conformitate cu prevederile legislației CE în vigoare privind cerințele pentru inspecția în câmp și cele pentru verificarea menținerii se admite cu respectarea prevederilor alin. (1) și (2). Echivalența se constată de către Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS), din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în funcție de modul în care speciile de plante sunt reglementate pe plan internațional, astfel:

a) semințele din speciile cuprinse în Lista soiurilor admise la certificare în cadrul sistemului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), semințele fiind certificate de autoritățile naționale desemnate cuprinse în această listă;

b) semințele și materialul săditor din alte țări decât cele prevăzute la lit. a) sau care nu pot prezenta documente doveditoare ale calității, testate conform reglementărilor acestor organizații internaționale, pot fi admise după ce, în prealabil, autoritățile române ori alte autorități echivalente din statele prevăzute la lit. a) au controlat, certificat sau testat conform reglementărilor și metodelor internaționale acceptate în Uniunea Europeană ori în România în domeniul sistemului de înmulțire, al standardelor de calitate și al carantinei fitosanitare;

c) pentru semințele și materialul săditor din alte specii necuprinse în directivele CE, echivalența se stabilește de autoritatea română de certificare, conform regulilor și normelor în vigoare.

Art. 5. -

(1) Pentru obținerea avizului de import al semințelor și al materialului săditor importatorul se va adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Pentru obținerea avizului de import menționat la alin. (1), importatorul va prezenta următoarele documente:

a) cererea-tip completată în două exemplare de operatorul economic importator, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, depusă cu minimum 10 zile înainte de efectuarea importului. Destinația utilizării semințelor și materialului săditor trebuie demonstrată cu documente sau declarații pe propria răspundere ale furnizorului ori beneficiarului. Destinația utilizării semințelor și materialului săditor poate fi:

1. multiplicare în vederea comercializării;

2. multiplicare pentru export;

3. necesar propriu fără drept de comercializare;

4. comercializare;

5. donație fără drept de comercializare;

6. testare oficială;

7. scop științific;

8. loturi demonstrative din soiuri pentru care a fost depusă o cerere de testare pentru înscrierea în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România sau în cataloagele altor state membre ale CE;

9. alte destinații, cu precizarea destinației stabilite de comun acord între importator și avizator.

În toate situațiile menționate mai sus se va nota suplimentar, după caz, "semințe din soiuri nemodificate genetic", "semințe ecologice", "semințe din soiuri modificate genetic";

b) autorizația de producere, prelucrare sau comercializare a semințelor și a materialului săditor, după caz, în copie, eliberată de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor ori declarația solicitantului prin care acesta declară pe propria răspundere că sămânța sau materialul săditor importat este destinat folosinței proprii și că nu va face obiectul comercializării ori producerii de sămânță;

c) contractul de import sau alt document similar din care să rezulte cel puțin următoarele informații: specia, soiul, categoria de sămânță, cantitatea totală, respectarea regulilor și standardelor și normelor CE sau OCDE de calitate, dreptul de multiplicare, precum și dacă sămânța este nemodificată genetic, modificată genetic sau certificată ecologic;

d) contractul de multiplicare, după caz, în copie, pentru semințele și materialul săditor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c) și d), precum și contractul de export, în copie, încheiat între importator și partenerul extern pentru întreaga producție de sămânță, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d);

e) acordul autorului sau menținătorului soiului prevăzut în cataloagele menționate la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), dacă soiul se găsește sub regimul de protecție intelectuală, pentru comercializarea pe teritoriul României a semințelor sau a materialului săditor importat;

f) declarație pe propria răspundere a furnizorului care să ateste că sămânța este nemodificată genetic sau modificată genetic.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate solicita operatorului economic importator și alte documente și informații suplimentare strict necesare.

Art. 6. -

Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de către direcția din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care coordonează INCS și semnată de directorul acesteia, iar după avizare un exemplar se înmânează sub semnătură importatorului.

CAPITOLUL III Documentele specifice semințelor și materialului săditor, care vor fi prezentate de importator la frontieră

Art. 7. -

(1) Semințele și materialul săditor importate trebuie să fie însoțite de documentele de identitate și calitate, prevăzute de reglementările organizațiilor internaționale, OCDE, Asociația Internațională pentru Testarea Semințelor (ISTA) sau CE, în original sau în copie, de certificatul de origine tip CE ori de alte documente, pentru țările nemembre ale OCDE sau CE, prevăzute la cap. VII.

(2) La intrarea în țară se verifică existența avizului de import, eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 8. -

În cazul semințelor și materialului săditor prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare, se controlează și certificatul fitosanitar de export/reexport, eliberat de organizația națională de protecție a plantelor (ONPP) din țara exportatoare/reexportatoare, în conformitate cu prevederile Convenției internaționale pentru protecția plantelor.

Art. 9. -

(1) Semințele și materialul săditor pot fi importate și pot circula în România numai în ambalaje specifice și cu etichete originale care să ateste identitatea și calitatea acestora.

(2) Reambalarea și reetichetarea semințelor și materialului săditor din import sunt permise numai sub controlul inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și numai de către operatorii economici înregistrați în acest scop.

CAPITOLUL IV Obligațiile și răspunderile importatorilor de semințe și material săditor

Art. 10. -

Importatorul va transmite în timp util, înaintea efectuării importului, copii de pe avizul de import unității fitosanitare, inspectoratului de carantină fitosanitară din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care se va derula importul și inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor pe a cărui rază teritorială se efectuează descărcarea semințelor și a materialului săditor importate sau Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

Art. 11. -

Operatorii economici importatori de semințe și material săditor au următoarele obligații și răspunderi:

a) să respecte întocmai prevederile înscrise în avizul de import cu privire la specie, soi sau hibrid, categorie de sămânță, destinație, cantitate, precum și orice alte prevederi în vigoare privind comercializarea semințelor și a materialului săditor;

b) să asigure prin exportatorul din țara de origine existența documentelor de însoțire a produselor importate, solicitate conform regimului de import;

c) în cazul controlului efectuat la destinație, să anunțe din timp inspectoratul pentru calitatea semințelor și a materialului săditor din zona respectivă sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor și să prezinte acestora o copie de pe avizul de import;

d) să comercializeze sau să distribuie semințele și materialul săditor numai după obținerea acordului inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, dacă îndeplinesc condițiile legale pentru comercializare, însămânțare sau plantare;

e) să comunice cantitățile de semințe și material săditor importate, pe specii, soiuri și categorii, inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor din zona teritorială de destinație a importului și Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor;

f) să țină evidența cantităților importate, pe specii, soiuri și categorii, într-un registru de intrări și ieșiri;

g) să îl informeze în scris pe beneficiarul semințelor asupra cerințelor tehnologice specifice soiurilor sau hibrizilor comercializați, eventualelor riscuri în producție ca urmare a neadaptării la condițiile climatice specifice zonei de cultură sau asupra sensibilității la unele boli; în caz contrar importatorul va suporta daunele produse, inclusiv sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare;

h) să se asigure, în cazul multiplicării în sistemul OCDE, că firma contractantă din țara exportatoare anunță autoritatea desemnată pentru sistemele OCDE din țara respectivă, în vederea transmiterii acceptului de multiplicare la INCS din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aceasta fiind o condiție pentru certificarea semințelor multiplicate în vederea exportului.

Art. 12. -

Pentru cantitățile de semințe și material săditor care în urma controlului nu respectă prevederile legale pentru a putea fi folosite la însămânțare, importatorii sunt obligați să ducă la îndeplinire măsurile stabilite de autoritățile oficiale de a le returna, trata, introduce în carantină, distruge sau de a le schimba destinația, după caz.

Art. 13. -

Operatorii economici care au efectuat importuri de semințe și material săditor în vederea multiplicării vor prezenta la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor:

a) declarația de multiplicare și declarația de certificare, după caz, însoțite de documentele de proveniență, la termenele și în condițiile stabilite de prevederile legale în vigoare;

b) copii ale contractelor de multiplicare și de export, în care să fie prevăzute condițiile de calitate și stare fitosanitară;

c) descrierea soiurilor sau hibrizilor și a formelor parentale care nu sunt înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, necesară pentru determinarea purității varietale;

d) situația privind cantitățile rezultate din culturile obținute din semințele și materialul săditor importate pentru multiplicare și destinația acestora, anual.

Art. 14. -

Importatorul are obligația să preia de la cultivatori și să exporte întreaga cantitate de sămânță pentru însămânțare sau de produse pentru consum, rezultate în urma recoltării, din soiuri ori hibrizi care se încadrează în prevederile art. 4 lit. c) sau, după caz, să le folosească în alte scopuri, cu acordul inspectoratului teritorial pentru calitatea semințelor și a materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor.

Art. 15. -

Importatorii de semințe și material săditor prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, cu modificările și completările ulterioare, au în plus următoarele obligații:

a) să comunice unităților fitosanitare județene informațiile prevăzute la art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 61/2008 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare, cu modificările ulterioare;

b) să prezinte unităților fitosanitare contractul de import și avizul de import și, în cazul în care importul se va controla la destinație, să anunțe aceasta în timp util;

c) să comercializeze sau să distribuie semințele și materialul săditor numai după obținerea buletinului de analiză eliberat de Laboratorul Central Fitosanitar.

CAPITOLUL V Obligațiile inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală

Art. 16. -

Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală controlează și verifică la intrarea în țară a semințelor și a materialului săditor următoarele documente însoțitoare:

a) certificatul fitosanitar original de export sau reexport eliberat de ONPP din țara de origine, respectiv din țara reexportatoare, în cazul importurilor de semințe și material săditor prevăzute la art. 8, verificând dacă acesta garantează că produsul respectiv este liber de organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și că sunt respectate exigențele specifice prevăzute de reglementările fitosanitare în vigoare;

b) documentele de identitate și de calitate prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b, în original sau în copie, și etichetele originale cusute, legate, lipite sau imprimate pe ambalaj;

Art. 17. -

(1) Inspectoratele de carantină fitosanitară vamală confruntă dacă speciile, soiurile sau hibrizii, categoria biologică și cantitățile pe specii înscrise în documentele care însoțesc transportul corespund cu datele înscrise în avizul de import.

(2) Cantitățile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate în cadrul cantității aprobate pe specii, fără schimbarea denumirii soiurilor aprobate. Cantitățile pe specii, înscrise în cererea depusă pentru eliberarea avizului de import, pot fi depășite cu maximum 5%.

Art. 18. -

În cazul în care documentele care însoțesc semințele și materialul săditor prevăzute la art. 8 sunt corespunzătoare, se trece la controlul fitosanitar al acestora, al ambalajelor și al mijloacelor de transport, conform normelor fitosanitare în vigoare, ridicându-se din fiecare soi și lot probe ce vor fi analizate la Laboratorul Central Fitosanitar.

Art. 19. -

După efectuarea controlului fitosanitar inspectorii fitosanitari vor întocmi procesul-verbal - fișa de inspecție fitosanitară la import, conform anexei nr. 2 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 61/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 20. -

(1) Probele prelevate de inspectorii de carantină fitosanitară vamală se expediază în aceeași zi la Laboratorul Central Fitosanitar.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...