Ministerul Justiției - MJ

Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției din 19.01.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 20

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

TITLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Ministerul Justiției, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.

Art. 2. -

(1) Organizarea și funcționarea ministerului sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Competența și atribuțiile ministerului sunt stabilite de dispozițiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale altor legi, ordonanțe ale Guvernului României, ale hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), cât și de cele ale prezentului regulament.

TITLUL II Conducerea ministerului

CAPITOLUL I Ministrul justiției

Art. 3. -

(1) Conducerea ministerului se exercită de ministrul justiției.

(2) Ministrul justiției îndeplinește, în domeniile de competență ale ministerului, atribuțiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile specifice prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Ministrul justiției conduce întreaga activitate a ministerului, îl reprezintă și îl angajează în raporturile cu alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu alte autorități, instituții publice și organizații centrale și locale, cu instituțiile Uniunii Europene (UE) și cu alte organizații internaționale, precum și cu alte persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate.

Art. 5. -

(1) Ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, în condițiile legii.

(2) Ministrul justiției, în calitate de ordonator principal de credite, poate delega, în condițiile legii, prin ordin, dreptul de a aproba folosirea și repartizarea creditelor bugetare secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general, precum și altor persoane împuternicite special în acest scop. Modificări (1)

CAPITOLUL II Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general și secretarul general adjunct Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Ministrul justiției este ajutat în activitatea de conducere și reprezentare a ministerului de 2 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum și de secretarul general și de secretarul general adjunct. Modificări (1)

(2) Secretarii de stat și subsecretarul de stat sunt numiți prin decizie a primului-ministru și desfășoară activitățile stabilite prin ordin sau instrucțiune de către ministrul justiției, realizând operațiunile care decurg implicit din acestea. Modificări (1)

Art. 7. -

Ministrul justiției poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministrul justiției și secretarii de stat, va coordona activitatea secretarilor de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor și instrucțiunilor ministrului justiției și îi va îndruma în realizarea acestora.

Art. 8. -

(1) Ministrul justiției poate numi prin ordin un înlocuitor, pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat și subsecretarul de stat. Modificări (1)

(2) Ministrul justiției poate delega prin ordin oricare dintre atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a ministerului în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor angajați ai ministerului. Modificări (1)

(3) Pentru lucrările din activitatea curentă care nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atribuții din competența ministrului justiției poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări, directorilor și altor categorii de personal din cadrul ministerului.

Art. 9. -

Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general și secretarul general adjunct coordonează compartimentele stabilite prin ordin al ministrului justiției și activitățile stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiției. Modificări (1)

Art. 10. - Modificări (1)

Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general și secretarul general adjunct emit dispoziții și rezoluții scrise.

Art. 11. -

Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) Secretarul general exercită următoarele atribuții principale:

a) coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul ministerului și asigură legătura operativă dintre ministrul justiției și conducătorii tuturor compartimentelor din minister și ai unităților subordonate acestuia;

b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, în probleme de interes comun;

c) primește și transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative inițiate de minister și asigură avizarea actelor normative primite de la alți inițiatori;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative inițiate de minister, pentru a fi discutate în ședința Guvernului;

e) urmărește și asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost inițiate de minister;

f) monitorizează și controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;

g) informează ministrul justiției asupra modului de îndeplinire a sarcinilor transmise de Secretariatul General al Guvernului;

h) organizează evidența și constituirea structurilor din minister și a celor care se constituie de alte autorități publice centrale cu participarea ministrului justiției;

i) asigură comunicarea în interiorul ministerului și cu alte ministere, autorități publice sau instituții ale administrației centrale și cu ONG-uri;

j) elaborează proiecte de ordine ale ministrului justiției, în domeniul său de activitate, precum și în alte materii dispuse de ministrul justiției;

k) reprezintă ministerul, pe baza împuternicirii date de ministrul justiției, în relațiile cu alte autorități și instituții publice și cu persoanele fizice și juridice.

(2) Secretarul general îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiției.

(3) În realizarea atribuțiilor ce îi revin secretarul general este ajutat de secretarul general adjunct.

Art. 13. -

În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcțiilor sale este înlocuit de secretarul general adjunct ori ministrul justiției poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.

CAPITOLUL III Colegiul ministerului

Art. 14. -

(1) Pe lângă ministrul justiției funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Colegiul ministerului are în componența sa secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri și conducătorii compartimentelor din minister. Modificări (1)

(3) Ministrul justiției poate dispune ca la lucrările Colegiului ministerului să participe și alte persoane, atunci când, în opinia sa, situația o impune.

(4) Colegiul ministerului se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a dezbate activitatea ministerului și politicile acestuia.

(5) Convocarea și agenda Colegiului ministerului sunt stabilite de către ministrul justiției, lucrările se conduc de către acesta sau de către un secretar de stat desemnat în acest scop. Modificări (1)

Art. 15. -

(1) În cadrul întâlnirilor Colegiului ministerului se dezbat problemele referitoare la activitățile ministerului, se realizează o informare asupra activităților desfășurate și asupra proiectelor viitoare ale ministerului și se identifică soluții sau se fac recomandări care vor fi supuse deciziei ministrului justiției.

(2) Discuțiile din cadrul Colegiului ministerului se consemnează în scris, iar consemnările se transmit ministrului justiției, precum și compartimentelor interesate.

(3) În cazul în care realizarea unei lucrări este de competența mai multor compartimente, ministrul justiției va desemna un coordonator care răspunde de efectuarea lucrării.

(4) Săptămânal, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general și secretarul general adjunct evaluează, pe baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul și stadiul de realizare a activităților dezbătute în ședințele Colegiului ministerului și îl informează pe ministrul justiției cu privire la acestea. Modificări (1)

(5) Conducerile compartimentelor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiții și la termen a activităților date în sarcina acestora.

TITLUL III Corpul de consilieri ai ministrului și cabinetele demnitarilor Modificări (1)

CAPITOLUL I Corpul de consilieri ai ministrului Modificări (1)

Art. 16. -

Consilierii ministrului sunt numiți de ministrul justiției și funcționează în subordinea directă a acestuia.

Art. 17. -

Consilierii ministrului îndeplinesc următoarele atribuții:

a) efectuează sau participă, din dispoziția ministrului justiției, la realizarea unor studii, evaluări, la elaborarea unor proiecte de acte normative ori lucrări de sinteză legate de specificul activității ministerului, în cadrul unor grupuri de lucru din minister sau organizate la nivelul Parlamentului, Guvernului ori al altor ministere, instituții sau autorități publice;

b) examinează și propun soluții în probleme privind organizarea și funcționarea justiției ca serviciu public, precum și în legătură cu organizarea și funcționarea unităților subordonate ministerului;

c) informează ministrul justiției asupra posibilităților de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanți străini și alte persoane primite în audiență, colaborând în acest caz cu celelalte compartimente din minister;

d) îl sesizează cu operativitate pe ministrul justiției cu privire la evenimentele deosebite care se produc în minister sau în unitățile subordonate acestuia;

e) colaborează cu personalul din cadrul ministerului și al unităților subordonate acestuia pentru rezolvarea sarcinilor curente;

f) colaborează cu orice instituție publică sau neguvernamentală, în scopul îndeplinirii sarcinilor ministerului;

g) prezintă ministrului justiției documente și lucrări întocmite de Administrația Națională a Penitenciarelor și efectuează lucrări în legătură cu acestea;

h) prezintă ministrului justiției corespondența primită la cabinet și, după caz, întocmesc răspunsurile;

i) prezintă ministrului justiției proiectele de acte normative inițiate de minister sau transmise, spre avizare, de către alte instituții publice și, după caz, formulează observații cu privire la acestea;

j) însoțesc demnitarul care participă la ședințele Guvernului sau ale Parlamentului, la solicitarea acestuia, realizând sarcinile care se impun în timpul acestor ședințe;

k) colaborează cu direcția de specialitate din minister pentru pregătirea lucrărilor Consiliului Superior al Magistraturii; participă la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea demnitarului;

l) primesc de la secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, secretarul general adjunct și conducerile compartimentelor din minister documentele care trebuie prezentate ministrului justiției; Modificări (1)

m) colaborează cu direcțiile de specialitate la elaborarea de studii și formularea de propuneri în legătură cu obligațiile ce revin ministerului și autorităților judiciare în relația cu organismele internaționale și alte autorități străine, în probleme juridice cu elemente de extraneitate;

n) îndeplinesc orice alte sarcini încredințate de ministrul justiției.

CAPITOLUL II Cabinetele demnitarilor

Art. 18. -

(1) Cabinetele demnitarilor din cadrul ministerului cuprind cabinetul ministrului justiției și cabinetele secretarilor de stat.

(2) Cabinetele demnitarilor sunt organizate și funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare.

(3) Cabinetele demnitarilor pot cuprinde următoarele funcții: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum și curier personal.

Art. 19. -

(1) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor este numit sau eliberat din funcție numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcționează.

(2) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului demnitarului în subordinea căruia își desfășoară activitatea și se supune legislației muncii și, după caz, legislației speciale.

(3) În cadrul cabinetelor demnitarilor își pot desfășura activitatea și judecători și procurori detașați, conform Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îndeplinește sarcinile stabilite de aceștia.

TITLUL IV Structuri permanente de lucru la nivelul ministerului

Art. 20. -

(1) Desemnarea reprezentanților ministerului în comisii, comitete, consilii și alte structuri de colaborare sau decizie, naționale ori internaționale, în care este implicat ministerul se face prin ordin al ministrului justiției.

(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) vor prezenta periodic sau la cererea ministrului justiției rapoarte privind activitatea în structurile în care au fost desemnate.

(3) Prin ordin sau instrucțiune a ministrului justiției se pot organiza grupuri de lucru temporare și funcționale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de competență ale ministerului.

CAPITOLUL I Comitetul de securitate și sănătate în muncă

Art. 21. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...