Parlamentul României

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor

Modificări (1), Puneri în aplicare (7), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (5), Referințe în jurisprudență

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 15 februarie 2011.

În vigoare de la 10 martie 2009
Republicare (r1) aplicabilă de la 15 februarie 2011 până la 14 octombrie 2013, fiind înlocuită prin republicarea (r2) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 15 octombrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează: Jurisprudență

a) condițiile asigurării obligatorii a locuințelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat și asigurător, precum și drepturile și obligațiile fiecărei părți la contractul de asigurare obligatorie a locuințelor;

c) constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) locuință, locuință socială, locuință de serviciu, locuință de intervenție, locuință de necesitate, locuință de protocol, casă de vacanță - au înțelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în cazul locuințelor situate în condominii, prin locuință se înțelege atât spațiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spațiilor și a elementelor de construcții comune;

b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații, ca fenomene naturale;

c) tipuri de locuințe: Puneri în aplicare (1)

- tip A - construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

- tip B - construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic;

d) poliță de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuinței, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parțială pentru prejudiciile produse locuinței ca urmare a producerii riscului asigurat, în condițiile și în limitele stabilite de prezenta lege și, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în poliță sau în contractul de asigurare; Modificări (1)

e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale**), denumit în continuare PAID - societatea comercială de asigurare-reasigurare, constituită prin asocierea societăților de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuințe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi; Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

**) A se vedea Normele privind Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 17/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 7 septembrie 2009, cu modificările ulterioare.

f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plătește proprietarul unei locuințe, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuințe, în condițiile prezentei legi; Jurisprudență

g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate construcției, în funcție de tipul locuinței, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în condițiile prezentei legi;

h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilității unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabilește la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.

Art. 3. -

(1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administrației și Internelor și Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile prezentei legi, toate construcțiile cu destinația de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale. Modificări (1)

(2) Obligația încheierii contractelor de asigurare a locuințelor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ- teritoriale revine persoanelor ori autorităților desemnate, în condițiile legii, să le administreze.

(3) În cazul în care o locuință face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

(4) ***) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suportă din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat. Puneri în aplicare (1)

***) A se vedea prevederile art. II din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010.

(5) În cazul construcțiilor cu destinație de locuință aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuință în parte.

(6) Locuințele situate în clădirile expertizate tehnic în condițiile legii de către experți tehnici atestați și încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru niciunul dintre riscurile prevăzute de prezenta lege, până la data recepției la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.

(7) Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie numai cu asigurătorii asociați în PAID și care sunt autorizați să încheie astfel de contracte, în condițiile stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi și a Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare C.S.A.

(8) Nu intră sub incidența prezentei legi anexele, dependințele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuința asigurată, precum și bunurile din interiorul locuinței.

(9) Nu intră sub incidența prezentei legi persoanele fizice și juridice care și-au încheiat o asigurare facultativă a locuințelor care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie. Jurisprudență

Art. 4. -

Elementele contractuale și condițiile de asigurare cuprinse în polița de asigurare, precum și criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) și la art. 25 alin. (1), precum și cele stabilite prin norme*) emise prin ordin al președintelui C.S.A. Modificări (1)

*) A se vedea Normele privind forma și clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL II Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale

SECȚIUNEA 1 Suma asigurată obligatoriu și condițiile asigurării obligatorii a locuințelor

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuință de tip A;

b) 10.000 euro, pentru fiecare locuință de tip B.

(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății, a:

a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Suma asigurată obligatoriu, precum și prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin ordin al președintelui C.S.A. Modificări (1)

(4) Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi și trebuie să vizeze cel puțin suprafața locuinței, costurile de înlocuire și rata inflației.

(5) Încadrarea pe tipuri de locuințe a locuințelor care prezintă în același timp elemente specifice atât tipului A, cât și tipului B se face în condițiile stabilite prin norme emise de C.S.A., după criteriul ponderii materialelor de construcție. Modificări (1)

Art. 6. - Puneri în aplicare (1)

Prin PAD sunt acoperite daunele produse construcțiilor cu destinația de locuință de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1)

(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se încheie în formă scrisă între PAID și proprietarul locuinței, prin mijlocirea societăților de asigurare acționare PAID, prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții: Modificări (1)

a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b);

b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6.

(2) Termenii, condițiile și clauzele contractului de asigurare a locuințelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie și riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile și obligatorii și se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al președintelui C.S.A. Modificări (1)

(3) PAD trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea/numele și sediul/domiciliul părților contractante;

b) numele beneficiarului asigurării;

c) tipul locuinței și adresa acesteia;

d) suma asigurată obligatoriu;

e) prima obligatorie și termenele de plată a acesteia;

f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

g) numărul și titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum și numărul și data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către asigurătorii autorizați. Modificări (1)

Art. 8. -

Se consideră îndeplinită condiția existenței asigurării obligatorii a locuinței în condițiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:

a) prin PAD se asigură construcția cu destinația de locuință pentru suma asigurată obligatoriu;

b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6;

c) asiguratul a plătit prima obligatorie.

SECȚIUNEA a 2-a Valabilitatea PAD Puneri în aplicare (1)

Art. 9. -

(1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie. Modificări (1)

(2) În situația schimbării proprietarului unei locuințe care este asigurată obligatoriu și prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract.

(3) Înainte de expirarea valabilității prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia cu noul proprietar o asigurare obligatorie, în continuarea celei care expiră, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite.

Art. 10. -

Persoana care devine proprietară a unei locuințe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeași locuință, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.

Art. 11. - Derogări (1)

(1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcția asigurată își pierde integral destinația de locuință sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinații nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

(2) Beneficiarii asigurării și asigurații care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuințelor fără autorizație de construire, emisă în condițiile legii, sau cu nerespectarea autorizației respective, afectând structura de rezistență a locuințelor și favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiți în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

SECȚIUNEA a 3-a Prima de asigurare Puneri în aplicare (1)

Art. 12. -

(1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel puțin 24 de ore înainte de expirarea valabilității PAD. Modificări (1)

(2) **) Pentru locuințele sociale sau pentru persoanele care beneficiază, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autorității locale care are în evidență persoanele în cauză și se face direct în contul PAID care, pe baza listei transmise de autoritatea locală, emite polițele de asigurare pentru aceste persoane.

**) A se vedea nota de subsol de la art. 3 alin. (4).

(3) Plata primelor subvenționate parțial sau total se va face în contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinație specială de la bugetul de stat.

Art. 13. -

(1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii rețin o cotă-parte cu titlu de comision.

(2) Comisionul încasat de asigurătorii autorizați să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuințelor, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabilește prin ordin al președintelui C.S.A. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 4-a Drepturi și obligații ale asiguratului și asigurătorului

Art. 14. -

Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în condițiile prezentei legi și ale normelor emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi. Modificări (1)

Art. 15. - Puneri în aplicare (1)

Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligații și drepturi:

1. obligații:

a) să achite prima obligatorie, în condițiile prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligații și să respecte condițiile prevăzute de prezenta lege;

2. drepturi:

- să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.

Art. 16. -

Potrivit PAD, societățile de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuințe, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au următoarele obligații și drepturi: Modificări (1)

1. obligații:

a) să constate și să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii și să finalizeze dosarele de daună în termenele și în condițiile stabilite în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi; Modificări (1)

b) să îndeplinească celelalte obligații și să respecte condițiile prevăzute de prezenta lege;

2. drepturi: să rețină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin ordin al președintelui C.S.A. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 5-a Obligațiile autorităților administrației publice locale

Art. 17. -

(1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID lista tuturor construcțiilor cu destinația de locuință, inclusiv a celor cu destinația de locuință socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, specificând numele și prenumele sau denumirea proprietarului și, după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al acestuia, numărul din registrul de rol nominal unic și din registrul agricol. Actualizarea se va face în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuinței sau, după caz, a datelor de identitate a acestuia. Puneri în aplicare (1)

(2) PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuințelor și valoarea primei obligatorii datorate de fiecare. Puneri în aplicare (1)

(3) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite în termen de 3 zile de la data primirii listei scrisori de înștiințare, cu confirmare de primire, către debitori.

(4) În cazul proprietarilor de construcții cu destinația de locuință care declară și o adresă de poștă electronică personală, PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neîncheierea PAD. În mesajul electronic se va menționa valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic va fi trimis și către compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritorială unde se află clădirea în cauză, dacă există condiții tehnice de primire a mesajului respectiv.

(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD și a persoanelor care beneficiază de subvenționarea parțială sau totală a primei obligatorii se pune la dispoziția asigurătorilor autorizați de către PAID. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 6-a Cererile de despăgubire, constatarea daunelor și plata despăgubirilor Puneri în aplicare (1)

Art. 18. -

(1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se poate face numai de beneficiarii PAD și va fi adresată asigurătorului care a emis polița.

(2) Au calitatea de beneficiari ai PAD următoarele categorii de persoane:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) proprietarii construcțiilor cu destinația de locuință, asigurate în condițiile prezentei legi;

b) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către proprietarii prevăzuți la lit. a);

c) succesorii legali și/sau testamentari ai persoanelor prevăzute la lit. a), în cazul în care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzătoare a legislației în domeniul succesoral, dacă nu există beneficiar desemnat potrivit lit. b);

2. în cazul persoanelor juridice:

a) proprietarii construcțiilor cu destinația de locuință, asigurate în condițiile prezentei legi;

b) în cazul locuințelor prevăzute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autoritățile desemnate, în condițiile legii, să le administreze;

c) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către asigurați.

(3) În cazul în care beneficiarii prevăzuți la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despăgubire se fac în numele acestora de către reprezentanții legali, desemnați în condițiile legii.

Art. 19. - Puneri în aplicare (1)

(1) Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și stabilirea cuantumului despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de către C.S.A. în aplicarea prezentei legi. Modificări (1), Derogări (1)

(2) În cazul proprietarilor care beneficiază de subvenționarea primei de asigurare, cererea de despăgubire se adresează direct PAID și, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea și evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face și de o societate desemnată conform normelor emise de C.S.A. Modificări (1)

(3) Constatarea și evaluarea prejudiciilor, precum și finalizarea dosarelor de daună se vor face în termenele și condițiile stabilite de C.S.A. prin normele de aplicare a prezentei legi. Modificări (1)

(4) Plata despăgubirilor se va face direct de către PAID în baza unui centralizator transmis de asigurătorul care a efectuat constatarea și evaluarea prejudiciilor.

(5) Pentru neplata la termen a despăgubirilor se calculează penalități care se plătesc persoanei asigurate, în condițiile și în cuantumul stabilite de C.S.A. Modificări (1)

(6) Sumele cuvenite ca despăgubire pot fi consemnate în conturi bancare deschise de beneficiarii asigurării sau în numerar.

(7) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăși valoarea sumei asigurate obligatoriu.

(8) PAID decontează asigurătorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare și evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modificări (1)

Art. 20. -

PAID va plăti asiguraților numai contravaloarea costurilor de reparații/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.

Art. 21. -

Pentru riscurile prevăzute la art. 6, sumele plătite de către PAID asiguratului, cu titlu de despăgubire, în temeiul PAD, se constituie în baza principiului asigurării de prim risc.

Art. 22. -

(1) Persoanele fizice sau juridice care nu își asigură locuințele aflate în proprietate, în condițiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuințelor.

(2) Persoanele fizice despăgubite, în condițiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiază de prevederile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la acordarea locuințelor sociale.

SECȚIUNEA a 7-a Locuințele din condominii

Art. 23. -

(1) Pentru condominiile în care sunt cel puțin 4 apartamente, elementele de construcții, spațiile și utilitățile fiind în proprietate indiviză comună, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuință în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuință în parte.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituie din totalul sumelor care ar fi datorate pentru fiecare locuință în parte, iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoană coasigurată, se stabilește în raport cu numărul de locuințe aflate în proprietatea acesteia, respectiv în funcție de cota-parte care revine persoanei respective, din locuința aflată în coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor plătite de asigurător cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabilește prin regulamentul-cadru emis de C.S.A. Modificări (1)

CAPITOLUL III Constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea PAID

Art. 24. -

(1) În vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuințelor se constituie societatea comercială de asigurare-reasigurare, denumită PAID, potrivit dispozițiilor Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(2) PAID are următoarele atribuții:

a) tipărește PAD;

b) contractează reasigurarea;

c) administrează baza de date privind evidența construcțiilor cu destinația de locuință care trebuie asigurate obligatoriu, precum și a celor asigurate;

d) îndeplinește funcția de centru de coordonare a activității de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfășurată de societățile de asigurări autorizate.

(3) În ceea ce privește statutul de societate de asigurare-reasigurare, activitatea PAID este supusă reglementării și supravegherii C.S.A., în condițiile legii. Modificări (1)

(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul C.S.A., regulamente privind organizarea și funcționarea societății, inclusiv relația dintre societățile de asigurare autorizate și PAID, fluxurile financiare și de informații și orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcționarea societății, în condițiile prezentei legi. Modificări (1)

(5) Atribuțiile organelor statutare, precum și cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și de normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia. Modificări (1)

Art. 25. -

(1) Pot fi acționari ai PAID societățile de asigurare-reasigurare autorizate de către C.S.A. să încheie asigurări obligatorii pentru locuințe, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte societăți de asigurare controlate de aceleași persoane ori grup de persoane exercită drepturi ce decurg din deținerea unor acțiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al PAID, sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor PAID. Modificări (1)

(2) Ulterior constituirii PAID, asigurătorii care îndeplinesc condiția prevăzută la alin. (1) au dreptul de a deveni acționari la această societate în aceleași condiții cu acționarii PAID care au calitatea de asigurători autorizați să încheie asigurări obligatorii pentru locuințe. Modificări (1)

Art. 26. -

PAID va plăti acționarilor dividende din profit, dacă acesta există, pentru capitalul vărsat la constituirea acestuia.

Art. 27. -

Conducerea executivă a PAID se exercită de un director general și de un director general adjunct, care trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 28. -

Persoanele semnificative trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în normele emise de C.S.A. în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 29. -

Disponibilitățile PAID pot fi plasate la instituții de credit, în instrumente ale pieței monetare, în titluri de stat sau obligațiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Contravenții

Art. 30. - Modificări (1)

(1) Următoarele fapte constituie contravenții:

a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzută la art. 3 alin. (1), cu excepția cazurilor în care persoanele respective se află în situația prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 33;

b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevăzute la art. 10.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceștia.

(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, și în normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia, iar în măsura în care aceasta nu prevede altfel, se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Amenzile contravenționale stabilite prin prezenta lege și aplicate de C.S.A. se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, venituri la bugetul C.S.A. în cotă de 40%, iar restul de 20% se face venit la bugetul autorităților locale de pe raza teritorială în care locuiește contravenientul.

CAPITOLUL V Susținerea financiară a PAID

Art. 31. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să contracteze împrumuturi pentru:

a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum și pentru completarea, după caz, a diferenței până la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani;

b) asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensațiilor necesare în cazul în care pagubele depășesc valoarea maximă care poate fi acoperită din resursele PAID și de către societatea de reasigurare în cazul producerii riscurilor asigurate.

(2) Condițiile de contractare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut, în condițiile legii.

(4) Rambursarea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii ale PAID.

Art. 32. -

Autoritățile administrației publice centrale și locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plății primei obligatorii pentru locuințele aflate în proprietatea statului și a unităților administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 33. - Derogări (1)

Pentru primul an, proprietarii de construcții cu destinația de locuință sunt obligați să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuințelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1).

Art. 34. -

Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevăzute la art. 17 alin. (1) către PAID, după cum urmează:

a) în cazul orașelor/municipiilor, în termen de o lună de la data adoptării normelor de către C.S.A., emise în aplicarea prezentei legi; Modificări (1)

b) în cazul comunelor, în termen de 3 luni de la data adoptării normelor de către C.S.A., emise în aplicarea prezentei legi. Modificări (1)

Art. 35. -

În aplicarea prezentei legi, C.S.A. va emite norme privind: Modificări (1)

a) criteriile de autorizare a asigurătorilor pentru încheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuințelor;

b) forma și clauzele cuprinse în PAD*); Modificări (1)

c) stabilirea comisioanelor care se încasează în condițiile prevăzute de lege;

d) condițiile cedării în reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;

e) constituirea rezervei pentru daunele asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuințelor;

f) constatarea, evaluarea și lichidarea daunelor**);

g) aspectele pentru care prezenta lege prevede în mod expres că se reglementează pe această cale.

*) A se vedea nota de subsol de la art. 4.

**) A se vedea Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea și lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 2 iunie 2009.

Art. 36. -

În vederea îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu autorități, instituții sau asociații a căror contribuție la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară.

Art. 37. -

Prezenta lege se completează, în mod corespunzător, cu legislația civilă, comercială și cu cea din domeniul asigurărilor și reasigurărilor.

Art. 38. -

Normele de aplicare a prezentei legi se adoptă de către Ministerul Administrației și Internelor și C.S.A. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

Art. 39. -

Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...