Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 9/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru elaborarea și promovarea legislației în domeniul autorizării artificierilor și pirotehnicienilor și prestarea liberă a acestor servicii specifice cu explozivi de uz civil și articole pirotehnice în cadrul pieței interne,

ținând cont de obligațiile asumate de România la momentul aderării la Uniunea Europeană și având în vedere prevederile tratatului de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, precum și prevederile de instituire a Comunităților Europene referitoare la actele adoptate de Comisie și de Consiliu și la modalitățile de aplicare a acestora în sistemul de drept național,

întrucât prezentul proiect face parte dintr-un demers complex de asigurare a compatibilității legislației naționale sectoriale cu cerințele Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, al cărei termen de transpunere a expirat încă din data de 28 decembrie 2009, iar aceasta se consideră transpusă total doar după modificarea actelor normative sectoriale în acord cu dispozițiile sale,

văzând importanța strategică și impactul economic și social semnificativ al Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

în scopul reglementării acelor situații care ar împiedica buna implementare a cadrului normativ european în ceea ce privește libertatea de stabilire sau de a furniza servicii de către artificieri și pirotehnicieni, ceea ce ar crea, în cazul României, probleme în asigurarea unui mediu concurențial - în care se aplică aceleași reguli atât la nivel european, cât și la nivelul fiecărui stat membru în parte -, probleme care sunt de natură a afecta atât prestatorii de servicii în domeniu, cât și pe clienții acestora,

este absolut necesară modificarea și promovarea actualului cadru legislativ național reglementat de Legea nr. 126/1995 privind materiile explozive, republicată, cu maximă urgență, sub aspectul libertății de stabilire a prestatorilor de servicii și al libertății de a furniza servicii în România.

Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a acestor măsuri conduce la prejudicii importante pentru România prin declanșarea procedurii de infringement și aplicarea de sancțiuni pecuniare, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, cu consecințe grave asupra bugetului de stat,

luând în considerare faptul că aspectele menționate mai sus, referitoare la asigurarea mediului concurențial și la libertatea de stabilire sau de a furniza servicii de către artificieri și pirotehnicieni, vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 ianuarie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Introducerea pe piață a explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice este admisă numai în condițiile în care acestea respectă cerințele esențiale aplicabile lor, stabilite de legislația în vigoare ce urmărește să asigure un înalt nivel de protecție a sănătății umane și siguranței publice, protecția și siguranța consumatorilor, precum și protecția mediului.

(2) La introducerea pe piață a explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008."

2. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calității de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și înregistrată conform prevederilor legale.

(2) Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), articolele pirotehnice din categoriile 1 și P1 pot fi deținute și utilizate de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, iar articolele pirotehnice pot fi puse la dispoziția persoanelor care au vârsta peste 15 ani și care urmează un curs de formare în învățământul de specialitate." Modificări (1)

3. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

Condițiile și cerințele pentru autorizarea calității de artificier și de pirotehnician se stabilesc prin normele tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, aprobate prin hotărâre a Guvernului."

4. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 30. -

Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligația ca la depozitarea, păstrarea sau manipularea articolelor pirotehnice să respecte reglementările tehnice și instrucțiunile producătorului."

5. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 31. -

(1) Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripționate în limba română categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

(2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligația ca, la solicitarea justificată a autorității de supraveghere a pieței, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerințele esențiale de securitate."

6. Articolul 32 se abrogă.

7. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Spațiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinația de locuit, în condițiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 28."

8. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă.

9. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Se interzic confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operațiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate."

10. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 35. -

(1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.

(2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații:

a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;

b) la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;

d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanță mai mică de 500 m de păduri.

(3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4 este permisă numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean sau, după caz, al municipiului București și avizul inspectoratului județean de poliție, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe a cărui rază se execută jocurile respective."

11. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 36. -

Comercializarea materiilor explozive se face numai după înscrierea acestora în registrul prevăzut la art. 25 alin. (2) de către operatorii economici autorizați implicați."

12. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

"

Art. 361. -

Condițiile în care persoanele fizice și juridice având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori care sunt stabilite într-unul sau mai multe dintre aceste state, în înțelesul Ordonanței de urgență nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, pot să presteze servicii în domeniul reglementat de prezenta lege pe teritoriul României se stabilesc prin normele tehnice prevăzute la art. 28."

13. La articolul 38 alineatul (1), literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 15, 20, 22, 24, art. 25 alin. (1) și (2), art. 26, 28 și art. 29 alin. (2) și (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;

................................................................................................

c) nerespectarea prevederilor art. 35, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;".

14. La articolul 38, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 100%."

15. Articolul 43 se abrogă.

Art. II. -

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 7 februarie 2011, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta ordonanță a fost adoptată cu respectarea obligațiilor ce rezultă din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Directivei 98/34/CE de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 217 din 5 august 1998.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Karoly Borbely,
secretar de stat
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Mănoiu

București, 9 februarie 2011.

Nr. 9.

;
se încarcă...