Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică a României și al stimulării mediului de afaceri, prin înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii,

având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce privește reducerea numărului de operatori activi pe piață, înăsprirea condițiilor de creditare în general, creșterea dificultăților și riscurilor pentru începerea unei afaceri, în special pentru tinerii întreprinzători,

pentru stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor, pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerii șomajului și asigurării unor condiții mai bune pentru participarea tinerilor la viața economică și socială,

considerând că situația economică este una excepțională și se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze întreprinzătorii tineri, în cadrul unui program social de interes public,

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) și (5) referitoare la protecția tinerilor și ale art. 135 alin. (2) din Constituția României, republicată, referitoare la rolul statului în stimularea economiei,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Reviste (1)

(1) În cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), se lansează Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, denumit în continuare programul. Modificări (1)

(2) Prin program se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate, conduse de întreprinzători tineri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată. Modificări (1), Reviste (1)

Art. 2. - Reviste (2)

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, întreprinzătorul tânăr, beneficiar al programului, denumit în continuare întreprinzător debutant, este persoana fizică majoră care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: Modificări (1)

a) are capacitate juridică deplină de exercițiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniți cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societății cu răspundere limitată în registrul comerțului; Modificări (1)

b) anterior datei înmatriculării societății în registrul comerțului nu a mai deținut și nu deține calitatea de acționar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei întreprinderi constituite în Spațiul Economic European; Modificări (1)

c) înființează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență;

d) completează o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că îndeplinește condițiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerțului odată cu cererea de înmatriculare a societății.

(2) Dacă la data înregistrării cererii de înmatriculare a societății cu răspundere limitată în registrul comerțului condiția referitoare la vârstă este îndeplinită, aceasta se consideră îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilităților.

Art. 3. - Reviste (1)

(1) Pentru încadrarea în program, microîntreprinderea înființată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este societate cu răspundere limitată care funcționează pe durată nedeterminată, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență;

b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condițiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentei ordonanțe de urgență;

c) este înființată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanți asociați. Condițiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociați, astfel cum se prevede la art. 2;

d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulți administratori dintre asociați;

e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităților din economia națională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societății următoarele: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, precum și activitățile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

(2) Calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant se obține la data înmatriculării în registrul comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

(3) Prin derogare de la art. 36 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumirea unei microîntreprinderi aparținând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoțită de sintagma scrisă în întregime "societate cu răspundere limitată - debutant" sau abrevierea "S.R.L. - D.".

Art. 4. - Reviste (1)

În afara obligațiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant are și următoarele obligații specifice:

a) să notifice în scris cu privire la înființare oficiul teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidență; Modificări (1)

b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată și să mențină în activitate cel puțin 2 salariați de la momentul obținerii facilităților prevăzute la art. 5 lit. a) și/sau b) și/sau c) până la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant; Modificări (1), Referințe (1)

c) să reinvestească anual cel puțin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;

d) să depună la A.I.P.P.I.M.M. situațiile financiare semestriale și anuale, cu dovada înregistrării acestora la autoritățile competente, precum și un raport semestrial de progres. Modificări (1)

Art. 5. -

Microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilități:

a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanțare. Alocațiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri; Modificări (1)

b) garanții acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condițiilor prevăzute în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit și ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei; Modificări (1)

c) scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariați, angajați pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea și calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează câștigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plătește contribuția individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depășesc cuantumul câștigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operațiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerțului pentru înregistrarea microîntreprinderii; Modificări (1)

e) consiliere, instruire și sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competență își are sediul social. Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență

(1) Calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii:

a) la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;

b) la data la care oricare dintre autoritățile competente constată că societatea nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1);

c) la data la care activitatea microîntreprinderii aparținând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanșată procedura de insolvență;

d) la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenței unei obligații fiscale neîndeplinite;

e) la data depunerii situației financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligația de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârșitul lunii următoare, oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

(2) În termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant, societatea comercială respectivă are obligația să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) În situația cesionării părților sociale de către întreprinzătorul debutant, acordarea facilităților continuă dacă cesionarul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 și depune declarația pe propria răspundere la A.I.P.P.I.M.M. în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilitățile se consideră necuvenite și se recuperează conform procedurilor stabilite. Modificări (1)

(2) În situația în care microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităților continuă în aceleași condiții, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 și persoana juridică rezultată îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3, iar declarațiile necesare se depun la A.I.P.P.I.M.M., în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerțului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilitățile se consideră necuvenite și se recuperează. Modificări (1)

(3) Facilitățile se recuperează și în cazul în care cifra de afaceri însumată a persoanelor juridice rezultate în urma reorganizării depășește echivalentul în lei a 500.000 euro la data înregistrării fuziunii sau divizării.

Art. 8. -

(1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an la dispoziția Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile pentru alocația financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 lit. a). Modificări (1)

(2) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare și de legislația națională în domeniu.

Art. 9. - Jurisprudență

(1) Facilitățile acordate prin program se consideră acordate necuvenit și se recuperează potrivit legii în următoarele situații:

a) când calitatea de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant a fost pierdută în condițiile art. 6 lit. b) și c);

b) când microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant nu a îndeplinit una dintre obligațiile prevăzute la art. 4 lit. b) și c);

c) când întreprinzătorul debutant sau oricare dintre asociații acestuia a săvârșit, în scopul de a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă;

d) când a fost executată garanția acordată potrivit art. 5 lit. b).

(2) Sumele care rezultă din recuperarea facilităților acordate prin program, cu excepția sumelor rezultate din executarea garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., au regimul juridic de creanțe fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplică, în mod corespunzător, dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Calculul sumelor datorate, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1) lit. d), se efectuează de către A.I.P.P.I.M.M. în termen de 30 de zile de la data pierderii calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant. Modificări (1)

Art. 10. -

(1) Înscrisurile întocmite de A.I.P.P.I.M.M. prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda națională constituie titluri de creanță și cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Creanțele individualizate în aceste titluri au regimul creanțelor fiscale. Modificări (1)

(2) În termen de 15 zile de la data întocmirii, titlul de creanță se comunică debitorului, care are obligația de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării titlului de creanță, în contul indicat în cuprinsul acestuia.

(3) Titlurile de creanță împreună cu dovada comunicării acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în vederea înscrierii debitului în evidențe după expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanță necontestate sau după rămânerea definitivă a acestora în sistemul căilor administrative de atac ori după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.

(4) Titlurile de creanță se pot contesta la organul emitent, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului de 30 de zile de la data scadenței.

Art. 11. -

Pentru neplata la scadență a sumei înscrise în titlul executoriu, beneficiarii prevăzuți la art. 5 datorează obligații fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 12. -

Cuantumul obligațiilor fiscale accesorii se calculează de către A.I.P.P.I.M.M. de la data scadenței și până la data comunicării către organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit art. 10 alin. (3), iar organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor calcula obligații fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii și până la data stingerii sumelor prevăzute de acestea. Modificări (1)

Art. 13. -

Stingerea creanțelor principale și accesorii individualizate în titlurile de creanță prevăzute la art. 10 alin. (2) și art. 11 se efectuează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către organele fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 14. -

(1) În cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenței, înscrierea la masa credală pentru creanțele prevăzute la art. 10 alin. (2) și art. 11 netransmise Agenției Naționale de Administrare Fiscală în condițiile art. 10 alin. (3) se efectuează de A.I.P.P.I.M.M. Modificări (1)

(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), în cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolvenței, înscrierea la masa credală pentru creanțele prevăzute la art. 10 alin. (2) și art. 11 transmise Agenției Naționale de Administrare Fiscală în condițiile art. 10 alin. (3) se efectuează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate.

Art. 15. -

Sumele încasate potrivit art. 14 constituie venituri ale bugetului de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.

Art. 16. -

(1) În măsura în care prevederile prezenței ordonanțe de urgență nu dispun altfel, se aplică în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) A.I.P.P.I.M.M. are obligația de a monitoriza și a controla aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, precum și de a prezenta Guvernului un raport anual cu privire la desfășurarea și efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 martie. Modificări (1)

Art. 17. -

În termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri va elabora și supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 2 februarie 2011.

Nr. 6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Legea nr. 97/2014 privind modificarea O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Ce facilități sunt pentru microîntreprinderile nou-înființate de întreprinzătorii debutanți în afaceri
Sesiune de îndrumare și asistență din 06.09.2017 - Calculul contribuțiilor sociale în contextul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 4/2017
;
se încarcă...