Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (16), Reviste (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 09 februarie 2011.

În vigoare de la 09 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educației naționale nr. 1/2011, în învățământul preuniversitar se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010-2011.

Art. 2. - Puneri în aplicare (1)

Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-a și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 3. -

Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, în învățământul superior se aplică dispozițiile privind organizarea, desfășurarea și funcționarea sistemului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului universitar 2010-2011.

Art. 4. -

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite instrucțiuni pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ.

Art. 5. -

Se aprobă măsurile tranzitorii privind învățământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Se aprobă măsurile tranzitorii privind învățământul superior prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 9 februarie 2011.

Nr. 3.753.

ANEXA Nr. 1

Măsuri tranzitorii privind învățământul preuniversitar

Art. 1. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură fondurile necesare pentru acordarea bursei școlare "Guvernul României" până la finalizarea ciclului gimnazial de către elevii cărora li s-a acordat bursa până la data intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011.

Art. 2. - Referințe (1)

Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aprobate până la începutul și pe parcursul anului școlar 2010-2011 rămân valabile până la modificarea curriculumului național. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 3. -

În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat dobândesc personalitate juridică în condițiile prevăzute la art. 19 și art. 45 alin. (5) și (6) din Legea nr. 1/2011, începând cu anul școlar 2011-2012.

Art. 4. -

Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor în învățământul liceal poate fi, după caz, de 4 ani sau de 5 ani și este stabilită de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 5. -

Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011 se realizează începând cu anul școlar 2011-2012.

Art. 6. -

Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizează începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2011-2012.

Art. 7. -

Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenți ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condițiile de ocupare a funcțiilor didactice sunt cele prevăzute de dispozițiile aflate în vigoare la începutul anului școlar 2010-2011.

Art. 8. - Modificări (1)

Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenți ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare în învățământul preuniversitar se realizează conform dispozițiilor aflate în vigoare la începutul anului școlar 2010-2011.

Art. 9. -

Până la formarea corpului național de experți, ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control se poate realiza prin detașare în interesul învățământului, cu respectarea dispozițiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010-2011.

Art. 10. -

(1) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic își continuă activitatea până la sfârșitul anului universitar 2011-2012.

(2) Modulul 1 al departamentului pentru pregătirea personalului didactic intră în lichidare începând cu anul universitar 2011-2012.

(3) Înmatricularea la modulul 2 se face și în anul universitar 2011-2012, acesta intrând în lichidare începând cu anul universitar 2012-2013.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar care îndeplinește vârsta de pensionare pe parcursul anului școlar 2010-2011 se pensionează la data încheierii anului școlar.

(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv a inspectoratului școlar.

Art. 12. -

Directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar care ocupă funcții de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național trebuie să opteze, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru funcția de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar sau pentru funcția politică.

Art. 13. -

Personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal până la sfârșitul anului școlar 2010-2011.

Art. 14. - Reviste (1)

Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar.

Art. 15. -

Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplică în conformitate cu instrucțiunile pentru punerea în aplicare a acestuia emise de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

ANEXA Nr. 2

Măsuri tranzitorii privind învățământul superior

Art. 1. -

Structura, organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ superior se mențin așa cum au fost aprobate la începutul anului universitar 2010-2011, până la intrarea în vigoare a noilor carte universitare și aprobarea structurii universităților pe facultăți prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. -

Programele de studii universitare de master, organizate în condițiile legii și aflate în derulare la forma de învățământ la distanță, intră în lichidare și nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2011-2012.

Art. 3. -

Obligația universităților de a asigura un minim de 30% din locurile de practică necesare, dintre care cel puțin 50% în afara universităților, prevăzută la art. 150 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, se aplică începând cu anul universitar 2011-2012.

Art. 4. -

Senatul universitar poate înființa duble specializări în conformitate cu art. 150 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, numai după evaluarea de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și autorizarea respectivelor programe.

Art. 5. -

Instituțiile de învățământ superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011-2012 numai la programele de studii universitare de master acreditate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, în urma evaluării ARACIS, până la data organizării admiterii, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.

Art. 6. -

Programele de studii universitare de master intrate în procedură de evaluare anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 urmează să fie evaluate în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data începerii evaluării.

Art. 7. -

Programele postdoctorale organizate prin proiecte POS DRU aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011 se desfășoară și se finalizează în condițiile legale sau contractuale aplicabile la data aprobării acestora.

Art. 8. -

(1) Studiile postuniversitare organizate, în condițiile legii, până la intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 și aflate în derulare intră în lichidare și nu se mai organizează admitere.

(2) Organizarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se vor organiza începând cu anul universitar 2011-2012, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.

Art. 9. -

Prevederile art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplică începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2010-2011, cu excepția contractelor la cumul încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, aceste contracte derulându-se până la finalizarea lor, dar nu mai târziu de sfârșitul anului universitar 2010-2011.

Art. 10. -

Prevederile art. 290 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 se aplică începând cu anul universitar 2011-2012.

Art. 11. -

Funcția didactică de preparator universitar prevăzută de statele de funcții corespunzătoare anului universitar 2010-2011 se menține până la îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 362 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, dar nu mai târziu de termenul prevăzut de art. 362 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

Art. 12. -

Cadrele didactice din învățământul superior care se pensionează, în conformitate cu art. 289 alin. (1), înaintea finalizării anului universitar 2010-2011 își pot continua activitatea aferentă anului universitar 2010-2011 după pensionare, fără aprobarea senatului universitar prevăzută la art. 289 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, până la finalizarea anului universitar 2010-2011.

Art. 13. -

În cazurile prevăzute la art. 12 cadrele didactice pensionate sunt plătite fie în regim de plată cu ora, fie prin contractele la cumul încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, aplicându-se art. 288 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 conform art. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Absolvent al Universității "Spiru Haret". Îndreptățire la ocuparea unui post de profesor. Admitere recurs
;
se încarcă...