Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 1554/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 din Codul familiei

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Augustin Zegrean - președinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor ~art. 58~ din Codul familiei, excepție ridicată de Octavian Paul Tatcu în Dosarul nr. 15.723/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 București - Secția civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepției de neconstituționalitate, avocatul Cornel Nichifor, cu împuternicire avocațială depusă în ședință, lipsă fiind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea acesteia, deoarece, prin dispozițiile criticate din Codul familiei, se creează discriminări între copilul din căsătorie și copilul din afara căsătoriei. Astfel, copilul din afara căsătoriei ajuns la vârsta de 18 ani este în imposibilitate de a se apăra în situația în care tatăl ridică problema paternității.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, deoarece astfel cum stabilirea paternității din căsătorie se face prin aplicarea prezumției de paternitate, stabilirea paternității din afara căsătoriei se face prin recunoaștere voluntară sau prin acțiune în justiție.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 15.723/299/2009, Judecătoria Sectorului 1 București - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 58 din Codul familiei. Excepția a fost invocată de Octavian Paul Tatcu într-o cauză civilă având ca obiect tăgadă paternitate.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia arată că art. 55 din Codul familiei stabilește faptul că acțiunea în tăgada paternității este prescriptibilă, în termenul instituit prin modificările aduse de Legea nr. 288/2007, fiind aplicabilă copilului din căsătorie, în timp ce acțiunea în contestarea recunoașterii, prevăzută de art. 58 din Codul familiei, este aplicabilă copilului din afara căsătoriei, fiind imprescriptibilă extinctiv. Așa fiind, apreciază că există un regim diferit și o inegalitate de tratament, instituite între copiii din căsătorie și cei din afara căsătoriei, în ceea ce privește prescriptibilitatea acțiunii în tăgada paternității, ceea ce contravine art. 48 alin. (3) din Constituție. Din perspectiva autorului excepției, aspectele teoretice care fac distincție între tăgada paternității și contestarea recunoașterii sunt lipsite de relevanță juridică, întrucât în ambele situații finalitatea este aceeași, și anume, modificarea stării civile a copilului. Astfel, consideră că textul de lege criticat din Codul familiei introduce o discriminare clară pentru copiii din afara căsătoriei, comparativ cu cei rezultați din căsătorie.

Judecătoria Sectorului 1 București - Secția civilă consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, reglementarea criticată fiind conformă cu dispozițiile art. 16 alin. (1) și art. 48 alin. (3) din Legea fundamentală.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 58 din Codul familiei, care prevăd că:

"

Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată.

Dacă recunoașterea este contestată de mamă, de cel recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada paternității este în sarcina autorului recunoașterii sau a moștenitorilor săi."

Autorul excepției susține că prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi și art. 48 alin. (3) potrivit cărora copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că stabilirea filiației față de tată diferă în cazul copilului din căsătorie față de cazul copilului din afara căsătoriei. Astfel, paternitatea din căsătorie se stabilește prin aplicarea prezumției de paternitate, reglementată în art. 53 din Codul familiei, potrivit căruia "copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei", în timp ce paternitatea din afara căsătoriei se poate stabili fie prin recunoașterea voluntară din partea pretinsului tată, fie prin acțiune în justiție pentru stabilirea paternității.

Prevederile art. 58 din Codul familiei se referă la recunoașterea paternității copilului din afara căsătoriei, care poate fi contestată de orice persoană interesată. Recunoașterea de paternitate este atât o mărturisire, prin care un bărbat declară că un copil este al său, cât și un act juridic, care creează legătura de filiație dintre tată și copil, act juridic ce poate fi contestat atunci când nu corespunde adevărului. Legiuitorul a conferit calitate procesuală activă tuturor persoanelor care dovedesc un interes patrimonial sau nepatrimonial, tocmai pentru a apăra interesul minorului de a avea o stare civilă conformă cu realitatea, primul interesat în stabilirea paternității din afara căsătoriei fiind copilul.

Ca atare, din acest punct de vedere, Curtea constată că nu există nicio discriminare între copiii din căsătorie și cei din afara căsătoriei, deoarece, astfel cum este reglementată, în mod specific, tăgada de paternitate, care are ca obiect răsturnarea prezumției de paternitate, este necesară și reglementarea contestării recunoașterii paternității din afara căsătoriei, în ambele cazuri urmărindu-se stabilirea paternității conforme cu realitatea, fără nicio discriminare între copiii din căsătorie și cei din afara căsătoriei.

În acest context, Curtea a constatat, în jurisprudența sa constantă, că legiuitorul trebuie să aibă în vedere interesul exclusiv al copilului, în același sens fiind și dispozițiile art. 3 alin. 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 13 iunie 2001, potrivit cărora, "În toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau private, de instanțele judecătorești, autoritățile administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala".

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor ~art. 58~ din Codul familiei, excepție ridicată de Octavian Paul Tatcu în Dosarul nr. 15.723/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 București - Secția civilă.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 7 decembrie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...