Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 66, 83, 84, 90, 93, art. 94 alin. (7) și art. 95 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

a) 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13;

b) 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7;

c) 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l;

d) 206 "Declarație informativă privind câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise", cod 14.13.01.13/t.v.1;

e) 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a;

f) 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a.

Art. 2. -

(1) Formularele prevăzute la art. 1 lit. a)-d) se completează și se depun conform instrucțiunilor prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 lit. c) și d) se depun în format electronic, conform instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 3. -

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. -

Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru definitivarea impozitului anual, aferent veniturilor realizate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Art. 5. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. -

Fișele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariații care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor, se depun de către contribuabilul care le-a înființat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Art. 7. -

Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declarațiile privind veniturile realizate și a celorlalte informații aflate la dispoziția sa.

Art. 8. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 1 februarie 2011.

Nr. 233.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Formularul 200
Formularul 201


ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
privind completarea și depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România", cod 14.13.01.13

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

1.1. activități independente;

1.2. cedarea folosinței bunurilor;

1.3. activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

1.4. transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;

1.5. operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

1.1. Activități independente:

- venituri comerciale - din fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente, precum și venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, bifează căsuța "Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente". Veniturile și cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare;

- venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală - brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naștere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice.

În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

Persoanele fizice, care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente și să depună declarația, potrivit legii.

Declarația se depune și de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

- venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;

- venituri din activități desfășurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;

- venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit ~Codului~ civil;

- venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

În cazul reorganizării activității independente în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfășurată într-o formă de organizare de contribuabil, înscriindu-se separat în declarație, în vederea stabilirii impozitului pe venitul net cumulat aferent întregului an fiscal. Prin reorganizare se înțelege orice schimbare a modalității de exercitare a unei activități, precum și transformarea formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, pentru activități care generează venituri supuse impozitului pe venit, în condițiile continuării activității.

1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit.

În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice prevăzute la art. 63 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplineau condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final, cu următoarele excepții, pentru care există obligația depunerii declarației:

- pentru situațiile în care declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

- pentru situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 82 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- pentru situațiile în care investițiile la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

1.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:

- venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat;

- venituri din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor;

- venituri din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și altele asemenea.

Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din tranzacționarea titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, evidențiază distinct, în declarație:

- câștigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile, realizat/realizată în perioada 01.01.-30.06.2010;

- câștigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv, realizat/realizată în perioada 01.01.-30.06.2010;

- câștigul net/pierderea netă din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, indiferent de perioada de deținere a acestora, realizat/realizată în perioada 01.07.-31.12.2010.

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1.5. Operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.

2. Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori prin celelalte metode prevăzute de lege.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ȘI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

1. Categoria de venit - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.

2. Determinarea venitului net - se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.

3. Forma de organizare - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității.

Căsuța "Individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în mod individual.

Căsuța "Asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Căsuța "Entități care aplică regimul transparenței fiscale" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

Căsuța "Reorganizare" se bifează de contribuabili în cazul reorganizării activității independente în timpul anului de raportare, potrivit legislației în materie.

4. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activității principale generatoare de venituri, desfășurată de contribuabil, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința

Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraș, comună sau sector al municipiului București, după caz.

Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.

De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);

b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria șasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfășura activitate independentă, potrivit legii, și data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfășoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:

- se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcție de natura contractului încheiat între părți;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți și data înregistrării acestuia.

7, 8. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Rubricile de la rd. 7 și 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂȘTIGUL NET ANUAL

1. Venituri din activități independente: activități comerciale, profesii libere și drepturi de proprietate intelectuală.

NOTĂ

Rubricile se completează și de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, și care au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.

a) Activitate desfășurată în mod individual

a.1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități comerciale și/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real și/sau venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfășoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

rd.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează fie pe baza datelor din evidența contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

a.3.1) În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite.

rd.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1). Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.3.2) În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

Pentru anul 2010, venitul net anual pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală se determină astfel:

- La stabilirea venitului net aferent fiecărei perioade 1 ianuarie-30 iunie 2010, respectiv 1 iulie-31 decembrie 2010, se vor lua în calcul venitul brut, cota de cheltuială forfetară și contribuțiile sociale obligatorii plătite, aferente fiecărei perioade. Venitul net anual aferent anului 2010 se determină prin însumarea veniturilor nete stabilite pentru fiecare dintre cele două perioade.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât și reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu titlu de impozit și contribuțiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare și a contribuțiilor sociale obligatorii plătite.

Cheltuielile deductibile se determină astfel:

Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală

Pentru anul 2010, în vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:

- se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.01.-30.06.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% asupra venitului brut aferent perioadei;

- se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.07.-31.12.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut aferent perioadei;

- se determină cheltuielile deductibile pentru anul 2010 prin însumarea cheltuielilor forfetare și a contribuțiilor sociale obligatorii plătite aferente fiecărei perioade din anul de raportare.

Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:

Pentru anul 2010, în vederea determinării cheltuielilor deductibile, se procedează astfel:

- se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.01.-30.06.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% asupra venitului brut aferent perioadei;

- se determină cheltuielile forfetare aferente perioadei 01.07.-31.12.2010 prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut aferent perioadei;

- se determină cheltuielile deductibile pentru anul 2010 prin însumarea cheltuielilor forfetare și a contribuțiilor sociale obligatorii plătite aferente fiecărei perioade din anul de raportare.

rd.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) și cheltuielile aferente deductibile (rd.2).

rd.3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

a.3.3) În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită, veniturilor reprezentând remunerația compensatorie pentru copia privată

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuții de colectare și de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă naștere unei persoane juridice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se completează:

rd.3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

2. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Declarația se completează pe baza contractului încheiat între părți de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ și eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situația în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza prețurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului, pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie, după caz:

- suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă;

- suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierderea netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real și care în anul de raportare au înregistrat pierderi.

3. Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfășurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât și din activități adiacente.

rd.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente și să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) și cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) și venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

b) Activitate desfășurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă naștere unei persoane juridice, se completează:

rd.3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit și distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare și distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

4. Câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

a) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010

rd.4. Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate, ca urmare a tranzacționării în perioada 01.01-30.06.2010 a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.

Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate, ca urmare a tranzacționării în perioada 01.01.-30.06.2010 a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, din care să rezulte câștigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru perioada de raportare.

b) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile, realizat în perioada 01.01.-30.06.2010

rd. 4 Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării, în perioada 01.01.-30.06.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile.

Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5 Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării, în perioada 01.01.-30.06.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, din care să rezulte câștigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru perioada de raportare.

c) Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, realizat în perioada 01.07.-31.12.2010

rd.4. Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării, în perioada 01.07.-31.12.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, indiferent de perioada de deținere a acestora.

Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării, în perioada 01.07.-31.12.2010, a titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, indiferent de perioada de deținere a acestora.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câștigul net/pierderea netă declarat/declarată pentru perioada de raportare.

5. Câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câștiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, și au obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate.

rd.4. Câștig net anual - se înscrie câștigul net anual reprezentând diferența dintre câștigurile și pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Se completează numai în situația în care câștigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile și câștigurile înregistrate în cursul anului de raportare, din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câștigurile.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câștigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum și impozitul calculat și reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂȘTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, și solicită restituirea acestora și/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult, potrivit art. 84 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Contribuabilii care își exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

NOTĂ:

Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuși pe bază de normă de venit și/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației, au efectuat, în cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burse private și solicită restituirea acestora și/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau unei unități de cult, completează formularul conform instrucțiunilor.

1. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private și solicită restituirea acestora.

Contract nr./data - se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private și documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original și în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poștă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult, conform art. 84 alin. (2) și (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

În situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depășește plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

INSTRUCȚIUNI
privind completarea și depunerea formularului 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", cod 14.13.01.13/7

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și persoanele fizice care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care realizează venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfășurării unor activități în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activități comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare, alte venituri din investiții, venituri din pensii, precum și alte venituri impozabile potrivit titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

Veniturile din străinătate, precum și impozitul aferent, exprimate în unități monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Națională a României, se vor transforma astfel:

a) din moneda statului de sursă într-o valută de circulație internațională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din țara de sursă;

b) din valuta de circulație internațională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Declarația se depune și de persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și de persoanele fizice care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România (veniturile salariale reprezintă cheltuială deductibilă a unui sediu permanent în România), în cazul în care același venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât și în străinătate.

În cazul în care același venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât și în străinătate, statului străin revenindu-i dreptul de impunere potrivit convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu respectivul stat, regularizarea impozitului datorat de rezidentul român se realizează de organul fiscal competent din România, pe baza cererii depuse de contribuabil.

În această situație, declarația reprezintă și cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea desfășurată în străinătate de un angajator sau în numele unui angajator rezident în România ori de un sediu permanent în România.

În vederea regularizării impozitului, contribuabilii care au fost impuși pentru aceleași venituri obținute din salarii, atât în România, cât și în alt stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, vor depune împreună cu declarația certificatul de atestare a impozitului plătit în străinătate de contribuabil, eliberat de autoritatea competentă a statului străin, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat și impozitul plătit în celălalt stat, eliberat de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul, precum și următoarele documente justificative, potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare:

- fișa fiscală întocmită de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România care efectuează plăți de natură salarială;

- contractul de detașare;

- orice alte documente ce pot sta la baza determinării sumei impozitului plătit în străinătate pentru veniturile plătite de angajatorul rezident în România sau de către un sediu permanent în România.

Veniturile din activități dependente desfășurate în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu se declară și nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Veniturile se declară pentru fiecare țară-sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Termen de depunere:

- anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația depusă anterior, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul acestuia.

Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

I. Date de identificare a contribuabilului

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca, Cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii și codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit

A. Date privind activitatea desfășurată

1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează denumirea țării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Categoria de venit - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat.

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, menționează perioada de deținere a proprietăților imobiliare care au fost înstrăinate în anul de raportare, bifând căsuța corespunzătoare perioadei de deținere a acestora.

Pentru transmiterea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire, declarația se depune de contribuabilii moștenitori în situația în care succesiunea nu este dezbătută și finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifând, în acest caz, căsuța "Cu titlu de moștenire".

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din jocuri de noroc evidențiază, distinct, în declarație, veniturile realizate în perioada 01.01-30.06.2010, respectiv veniturile realizate în perioada 01.07-31.12.2010.

3, 4. Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal de raportare.

B. Date privind venitul realizat

rd.1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea impozitului.

Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia.

În cazul salariului plătit din România pentru activitatea desfășurată în străinătate se înscrie suma (în lei) aferentă perioadei de detașare în străinătate reprezentând salariul plătit de angajatorul din România, conform fișei fiscale întocmite de acesta.

rd.2. Pierdere fiscală - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfășurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

rd.3. Impozit pe venit plătit în străinătate - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

Se completează de către contribuabilii care, pentru același venit și în decursul aceleiași perioade impozabile, sunt supuși impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât și în străinătate, în vederea calculării și acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Creditul fiscal extern se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România și statul străin în care s-a plătit impozitul;

b) impozitul plătit în străinătate, pentru venitul obținut în străinătate, a fost efectiv plătit în mod direct de persoana fizică sau de reprezentantul său legal ori prin reținere la sursă de către plătitorul venitului. Plata impozitului în străinătate se dovedește printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competentă a statului străin respectiv;

c) venitul pentru care se acordă credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevăzute la art. 41 din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Rubrica se completează și de contribuabilii care realizează un venit și care, conform prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, este impus în celălalt stat și respectiva convenție prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri "metoda scutirii". Acest venit este scutit de impozit în România dacă se anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.

rd.4. Impozit pe veniturile din salarii, reținut de angajatorul rezident în România, pentru activitatea desfășurată în străinătate - se înscrie suma reprezentând impozit pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate, reținut de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România.

Rubrica de la rd. 4 se completează numai de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România și persoanele fizice care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite pentru activitatea salarială desfășurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care același venit din salarii este supus impunerii atât în România, cât și în străinătate.

Contribuabilul anexează la declarație documentele justificative privind venitul realizat și impozitul plătit, eliberate de autoritatea competentă din țara în care s-a obținut venitul și cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

III. Date de identificare a împuternicitului

Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.

INSTRUCȚIUNI
privind completarea și depunerea formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I

Declarația se completează și se depune de către plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă, cu excepția veniturilor de natură salarială și asimilate acestora, conform titlului III din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală, la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declarația depusă anterior, acesta completează și depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr. 4. Suportul magnetic sau optic va fi însoțit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 3, listat pe hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Borderoul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declarației;

- copia se păstrează de către plătitorul de venit.

I. Date de identificare a plătitorului de venit

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

II. Date privind natura veniturilor și a impozitului reținut

A. Categoria de venit

Se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit plătite:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;

c) venituri obținute în baza unui contract de agent;

d) venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

e) venituri din activități de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară;

f) venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

g) câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile, realizate în perioada 01.01-30.06.2010;

h) câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv, realizate în perioada 01.01-30.06.2010;

i) venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare;

j) venituri din dividende;

k) venituri din dobânzi;

l) câștiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise, și al părților sociale;

m) venituri din lichidare;

n) venituri din premii și jocuri de noroc;

o) venituri din pensii;

p) venituri din activități agricole;

q) alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declarație informativă.

Căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile, realizate în perioada 01.01-30.06.2010" (lit. g) și căsuța "Câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile, inclusiv, realizate în perioada 01.01-30.06.2010" (lit. h) se bifează în cazul câștigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, realizate în perioada 01.01-30.06.2010, pentru care beneficiarul de venit are obligația stabilirii câștigului net anual/pierderii nete anuale și pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii și virării impozitului reprezentând plată anticipată în contul impozitului anual pe venit, în cursul anului de raportare, potrivit legii.

Căsuța "Câștiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise, și al părților sociale" (lit. l) se bifează în cazul câștigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, în cazul societăților închise, și al părților sociale, pentru care impozitul reținut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.

În cazul câștigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în vigoare în anul de impunere.

Căsuța "Venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare" (lit. i) se bifează în cazul câștigului rezultat din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Căsuța "Venituri din activități agricole" (lit. p) se bifează în cazul veniturilor din activități agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Declarația se completează și pentru persoanele fizice care au realizat venituri din activități agricole (lit. p) pentru care plătitorul de venituri nu a reținut impozit, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, caz în care la col. 4 "Impozit reținut" se înscrie cifra "0".

B. Natura impozitului reținut

Se bifează căsuța corespunzătoare naturii impozitului pe venit reținut de plătitorul de venituri cu regim de reținere la sursă.

Căsuța "Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit" se bifează de plătitorii de venituri pentru care impozitul reținut reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.

Căsuța "Impozit final" se bifează de plătitorii de venituri pentru care impozitul reținut este final.

În cazul veniturilor de la lit. a)-f), de la secțiunea A "Categoria de venit", pentru care impozitul reținut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, plătitorii de venituri bifează căsuța "Plată anticipată în contul impozitului anual pe venit".

În cazul veniturilor de la lit. a)-f), de la secțiunea A "Categoria de venit", pentru care impozitul reținut la sursă este final, potrivit opțiunii beneficiarilor de venit, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, plătitorii de venituri bifează căsuța "Impozit final".

III. Date informative privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit

Coloana 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă.

Coloana 2 - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Coloana 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câștigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, în anul de raportare.

Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Coloana 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câștig calculat și reținut cu ocazia plăților efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru tranzacțiile cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise (lit. g și lit. h) și operațiunile de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare (lit. i), se completează câte o declarație pentru fiecare categorie de venit, prin care se evidențiază totalul câștigurilor realizate de fiecare contribuabil persoană fizică, precum și impozitul reținut.

Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, se cuprinde în declarația aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situațiilor financiare anuale.

INSTRUCȚIUNI
privind completarea și depunerea formularului 206 "Declarație informativă privind câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise", cod 14.13.01.13/t.v.1

Declarația se completează și se depune de către intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de venit, după caz, pentru câștigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Pentru anul fiscal 2010, declarația se completează pentru câștigurile/pierderile din tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, realizate începând cu data de 1 iulie 2010.

Declarația se depune anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat, la organul fiscal la care intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau plătitorii de venit sunt înregistrați în evidența fiscală.

Ori de câte ori intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau plătitorii de venit constată erori în declarația depusă anterior, aceștia completează și depun o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Declarația se depune, în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. 4. Suportul magnetic sau optic va fi însoțit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 3, listat pe hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Borderoul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declarației;

- copia se păstrează de către intermediar, societatea de administrare a investițiilor sau plătitorul de venit, după caz.

I. Date de identificare a plătitorului de venit

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al intermediarului, societății de administrare a investițiilor sau al altui plătitor de venit, după caz.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a intermediarului, societății de administrare a investițiilor sau a plătitorului de venit. În cazul în care acesta/aceasta este plătitor/plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

II. Date privind câștigul realizat/pierderea realizată, pentru fiecare contribuabil

Coloana 1 - se completează pentru fiecare contribuabil în parte, înscriindu-se numele și prenumele persoanelor fizice care au realizat câștiguri/pierderi din tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Coloana 2 - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Coloana 3 - se înscrie suma reprezentând totalul câștigurilor realizate de persoanele fizice pentru tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru fiecare contribuabil.

Coloana 4 - se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor realizate de persoanele fizice pentru tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru fiecare contribuabil.

ATENȚIE!

Pentru anul 2010, la col. 1-4 se înscriu datele referitoare la tranzacțiile cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, realizate începând cu data de 1 iulie 2010.

ANEXA Nr. 3

BORDEROU CENTRALIZATOR*)
de însoțire a declarației informative ....... pentru anul ..........

Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit:

Denumirea/Numele și prenumele:

Adresa:

Telefonul:

Persoana de contact:

Categoria de venit**):

Natura impozitului reținut**):

Numărul de beneficiari de venit Declarația informativă rectificativă***) Baza de calcul a impozitului/ Total câștiguri (lei) Total pierderi (lei) Impozitul reținut**) (lei)
1 2 3 4 5

*) Datele se preiau din formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit" sau din formularul 206 "Declarație informativă privind câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise".

**) Rubricile se completează pentru formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit".

***) Se completează cu "x" în cazul depunerii declarației informative rectificative.

Numele și prenumele:

Funcția:

Semnătura și ștampila plătitorului de venit:

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

INSTRUCȚIUNI
privind depunerea în format electronic a formularului 205 "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I

Declarația informativă 205 se depune la organul fiscal în format electronic, însoțită de borderoul centralizator listat. Formatul electronic al declarației informative 205 se poate obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală și se transmite organului fiscal competent, pe suport magnetic sau optic.

Programul de asistență este distribuit contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Informațiile din declarația informativă 205 vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu "carriage return" și "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fișierul text conține două tipuri de înregistrări.

Prima înregistrare va conține informațiile:

- anul fiscal (4 caractere numerice)
- câmpul compus din tipul declarației și modul de plată a impozitului, (2 caractere numerice)
unde:
▪ primul caracter poate fi:
1 - pentru declarație inițială
2 - pentru declarație rectificativă
▪ al II-lea caracter poate fi:
1 - pentru plată anticipată
2 - pentru impozit final
- codul de identificare fiscală a plătitorului de venit (13 caractere numerice)
- natura veniturilor codificată conform listei (2 caractere numerice)
- total impozit reținut de plătitor (12 caractere numerice)
Următoarele înregistrări vor conține informațiile:
- codul numeric personal (13 caractere numerice)
- baza de calcul a impozitului (12 caractere numerice)
- impozitul reținut (12 caractere numerice)
- câmpul numeric de rezervă (12 caractere numerice)
- câmpul numeric de rezervă (12 caractere numerice)
Lista veniturilor cu regim de reținere la sursă:
COD
01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală
02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație
03. Venituri obținute în baza unui contract de agent
04. Venituri obținute în baza unui contract de comision sau mandat comercial
05. Venituri din activități de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și extrajudiciară
06. Venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil
07. Venituri din dividende
08. Venituri din dobânzi
09. Venituri din premii și jocuri de noroc
10. Câștiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise, și al părților sociale
11. Venituri sub forma câștigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare
12. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai mult de 365 de zile, realizate în perioada 01.01-30.06.2010
13. Venituri din pensii
14. Venituri din lichidare
15. Câștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, deținute mai puțin de 365 de zile inclusiv, realizate în perioada 01.01-30.06.2010
16. Venituri din activități agricole
17. Alte venituri
Numele fișierului text este format astfel:
D205_aaaa_xy_nnnnnnnnnnnnn_ss.txt, unde:
aaaa - anul înregistrării venitului (>= 2010);
xy - precizări privind declarația și modul de plată a impozitului;
x = I - pentru declarație inițială;
R - pentru declarație rectificativă;
y = A - pentru plată anticipată;
F - pentru impozit final;
nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală;
ss - natura veniturilor codificată conform listei.
Exemplu:
Fișierul cu numele D205_2010_IF_2222_09.txt, unde:
aaaa = 2010, I - pentru declarație inițială, F - pentru impozit final,
nnnnnnnnnnnnn = 2222, ss = 09 și conținutul:
- prima înregistrare:
2010, 12, 2222, 09, 600,
unde 12 e format din: 1 - pentru declarație inițială, 2 - pentru impozit final;
- următoarele înregistrări:
1111111111126 , 1000 , 100 , ,
1111111111134 , 2000 , 200 , ,
1111111111150 , 3000 , 300 , ,

INSTRUCȚIUNI
privind depunerea în format electronic a formularului 206 "Declarație informativă privind câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise", cod 14.13.01.13/t.v.1

Declarația informativă 206 se depune la organul fiscal în format electronic, însoțită de borderoul centralizator listat. Formatul electronic al declarației informative 206 se poate obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală și se transmite organului fiscal competent pe suport magnetic sau optic.

Programul de asistență este distribuit contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Informațiile din declarația informativă 206 vor fi transmise într-un fișier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu "carriage return" și "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fișierul text conține două tipuri de înregistrări:
Prima înregistrare va conține informațiile:
- anul fiscal (4 caractere numerice)
- câmpul compus din tipul declarației și modul de plată a impozitului, unde: (2 caractere numerice)
▪ primul caracter poate fi:
1 - pentru declarație inițială
2 - pentru declarație rectificativă
▪ al II-lea caracter, completat cu "1" (pentru plată anticipată)
- codul de identificare fiscală a plătitorului de venit (13 caractere numerice)
- natura veniturilor, câmp completat cu "18" (2 caractere numerice)
- total (total câștiguri - total pierderi) (12 caractere numerice)
Următoarele înregistrări vor conține informațiile:
- codul numeric personal (13 caractere numerice)
- total câștiguri (12 caractere numerice)
- total pierderi (12 caractere numerice)
- câmp numeric de rezervă (12 caractere numerice)
- câmp numeric de rezervă (12 caractere numerice)
Numele fișierului text este format astfel:
D206_aaaa_xy_nnnnnnnnnnnnn_18.txt unde,
aaaa - anul înregistrării venitului (>= 2010);
xy - precizări privind declarația și modul de plată a impozitului;
x = I - declarație inițială sau R - declarație rectificativă;
y = A - plată anticipată;
nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală;
18 - natura veniturilor.
Exemplu:
Fișierul cu numele D206_2010_IA_2222_18.txt, unde:
aaaa = 2010, I - declarație inițială, A - plată anticipată,
nnnnnnnnnnnnn = 2222, 18 = natura veniturilor și conținutul:
- prima înregistrare:
2010 , 11 , 2222 , 18 , 634,
unde 11 e format din: 1 = declarație inițială, 1 = plată anticipată;
- următoarele înregistrări:
1111111111126 , 100 , 200 , ,
1111111111134 , 500 , 0 , ,
1111111111150 , 234 , 0 , ,

ANEXA Nr. 5

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

1. Denumire: "Declarație privind veniturile realizate din România" (formularul 200)

1.1. Cod: 14.13.01.13

1.2. Format: A3/t2

1.3. U/M: seturi

1.4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.

1.5. Se difuzează gratuit.

1.6. Se utilizează la declararea venitului net/câștigului net anual din activități independente, cedarea folosinței bunurilor și/sau activități agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie și sursă de realizare a venitului, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare.

1.7. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

1.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil sau la împuternicitul acestuia.

1.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: "Declarație privind veniturile realizate din străinătate" (formularul 201)

2.1. Cod: 14.13.01.13/7

2.2. Format: A4/t2

2.3. U/M: seturi

2.4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.

2.5. Se difuzează gratuit.

2.6. Se utilizează la declararea veniturilor realizate din străinătate.

2.7. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.

2.8. Circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil sau la împuternicitul acestuia.

2.9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

3. Denumire: "Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit" (formularul 205)

3.1. Cod: 14.13.01.13/I

3.2. Format: A4/t1

3.3. U/M: seturi

3.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență.

3.5. Se utilizează la declararea impozitului reținut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit.

3.6. Se întocmește în două exemplare de plătitorul de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului.

3.7. Circulă:

- originalul pe suport magnetic sau optic, însoțit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la plătitorul de venit.

3.8. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

4. Denumire: "Declarație informativă privind câștigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise" (formularul 206)

4.1. Cod: 14.13.01.13/t.v.1

4.2. Format: A4/t1

4.3. U/M: seturi

4.4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare cu ajutorul programului de asistență.

4.5. Se utilizează la declararea câștigurilor/pierderilor realizate de persoanele fizice din tranzacții cu titlurile de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise.

4.6. Se întocmește în două exemplare de intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de venit, după caz.

4.7. Circulă:

- originalul pe suport magnetic sau optic, însoțit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la plătitorul de venit.

4.8. Se arhivează la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

5. Denumire: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice" (formularul 250)

5.1. Codul: 14.13.02.13/a

5.2. Format: A4/t1

5.3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

5.4. Se difuzează gratuit.

5.5. Se utilizează la calculul, pe fiecare sursă de venit, a impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum și la stabilirea diferențelor de impozit anual de regularizat.

5.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal competent definit potrivit legilor în vigoare, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

5.7. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

5.8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

6. Denumirea: "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice" (formularul 251)

6.1. Codul: 14.13.02.13/5a

6.2. Format: A4/t1

6.3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare, cu adaptări adecvate situației contribuabilului.

6.4. Se difuzează gratuit.

6.5. Se utilizează la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din străinătate, pe surse și categorii de venit și la acordarea creditului fiscal extern.

6.6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal.

6.7. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal;

- un exemplar la contribuabil.

6.8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...