Parlamentul României

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iunie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(6) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea ședinței de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere autorității, demnității și onoarei completului de judecată, procurorului, celorlalți avocați și părților ori reprezentanților acestora din proces. Jurisprudență (1)

(7) Avocatul nu răspunde penal pentru susținerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată și cu respectarea prevederilor alin. (6), în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicție și numai dacă aceste susțineri sunt în legătură cu apărarea în acea cauză și sunt necesare stabilirii adevărului. Jurisprudență (11)

(8) Avocatul nu răspunde penal pentru recomandările și opiniile profesionale pe care le comunică clientului său și nici pentru actele juridice pe care le propune clientului său, urmate de săvârșirea de către client a unei fapte prevăzute de legea penală. Prezentul alineat nu se aplică în cazul infracțiunilor prevăzute de Codul penal la art. 155-173, art. 174-192, art. 197-204, art. 205-206, art. 236-244, art. 273-277, art. 279-281, art. 303-307, art. 308-313, art. 314-316, art. 317-330, art. 331-347, art. 348-352, art. 353-355, art. 356-361.

(9) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (6) și (7) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea juridică penală sau civilă, după caz.

SECȚIUNEA a 2-a Îndatoririle avocaților

Art. 40. - Jurisprudență (11), Reviste (5)

Avocatul este dator să studieze temeinic cauzele care i-au fost încredințate, angajate sau din oficiu, să se prezinte la fiecare termen la instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții, conform mandatului încredințat, să manifeste conștiinciozitate și probitate profesională, să pledeze cu demnitate față de judecători și de părțile din proces, să depună concluzii scrise sau note de ședință ori de câte ori natura sau dificultatea cauzei cere aceasta ori instanța de judecată dispune în acest sens. Nerespectarea imputabilă a acestor îndatoriri profesionale constituie abatere disciplinară. Jurisprudență (2)

Art. 41. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

Avocatul este obligat să acorde asistență juridică în cauzele în care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de către barou.

Art. 42. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

Avocatul este obligat să se asigure pentru răspunderea profesională, în condițiile stabilite prin statutul profesiei. Jurisprudență (1)

Art. 43. -

Avocatul este obligat să participe la toate ședințele convocate de consiliul baroului, la activitățile profesionale și la ședințele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetată și în mod nejustificat constituie abatere disciplinară.

Art. 44. - Jurisprudență (5)

(1) Avocatul este obligat să țină evidențele cerute de lege și de statut cu privire la cauzele în care s-a angajat și să achite cu regularitate și la timp taxele și contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului baroului și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților din România și ale filialelor. Bugetul U.N.B.R. este format din contribuțiile barourilor, stabilite conform legii și statutului profesiei. Jurisprudență (1)

(2) Actele întocmite de avocat pentru ținerea evidențelor profesionale cerute de lege, precum și pentru legitimarea față de terți a calității de reprezentant au forța probantă deplină până la înscrierea în fals. Jurisprudență (5)

Art. 45. - Jurisprudență (1)

Avocatul este obligat să restituie actele ce i s-au încredințat persoanei de la care le-a primit.

Art. 46. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

(1) Avocatul nu poate asista sau reprezenta părți cu interese contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe și nu poate pleda împotriva părții care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale pricinii. Jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Avocatul nu poate fi ascultat ca martor și nu poate furniza relații niciunei autorități sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredințată, decât dacă are dezlegarea prealabilă, expresă și scrisă din partea tuturor clienților săi interesați în cauză. Jurisprudență (1)

(3) Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de avocat cu privire la faptele și împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător sau reprezentant al vreunei părți în cauză. Jurisprudență (1)

(4) Dacă a fost ascultat ca martor, avocatul nu mai poate desfășura nicio activitate profesională în acea cauză. Acțiuni respinse (1), Reviste (1)

(5) Avocatul nu poate îndeplini funcția de expert sau de traducător în cauza în care este angajat apărător.

Art. 47. - Jurisprudență (1)

(1) Avocatul este obligat să poarte robă în fața instanțelor judecătorești. Jurisprudență (1)

(2) Caracteristicile robei sunt cele stabilite prin statutul profesiei.

(3) Purtarea robei în afara incintei instanței judecătorești este interzisă, cu excepția cazurilor în care avocatul este delegat de către organele profesiei să reprezinte baroul sau U.N.B.R. într-o ocazie care impune această ținută.

Art. 48. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Referințe în cărți (1)

(1) Este interzis avocatului ca, în mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, să folosească procedee incompatibile cu demnitatea profesiei în scopul dobândirii clientelei. Jurisprudență (1)

(2) De asemenea, este interzis avocatului să folosească mijloace de reclamă sau de publicitate în același scop. Statutul stabilește cazurile și măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL IV Organizarea profesiei de avocat

SECȚIUNEA 1 Baroul Reviste (1)

Art. 49. - Referințe în cărți (1)

(1) Profesia de avocat este organizată și funcționează în baza principiului autonomiei, în limitele competențelor prevăzute în prezenta lege. Reviste (1)

(2) Alegerea organelor de conducere ale profesiei de avocat se face numai prin vot secret.

(3) Organele de conducere colegiale iau hotărâri numai prin vot deschis. Deliberările și votul constituie secret profesional. Acțiuni respinse (1)

Art. 50. - Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (2)

(1) Baroul este constituit din toți avocații dintr-un județ sau din municipiul București. Sediul baroului este în orașul de reședință al județului, respectiv în municipiul București. Jurisprudență (4)

(2) Baroul are personalitate juridică, patrimoniu și buget propriu. Jurisprudență (5)

(3) Contribuția avocaților la realizarea bugetului este stabilită de consiliul baroului.

(4) Patrimoniul baroului poate fi folosit în activități producătoare de venituri, în condițiile legii.

Art. 51. -

(1) Organele de conducere ale baroului sunt: Jurisprudență (1)

a) adunarea generală;

b) consiliul;

c) decanul.

(2) În cadrul baroului își desfășoară activitatea comisia de cenzori și comisia de disciplină. Organizarea, funcționarea, precum și atribuțiile acestora sunt reglementate potrivit Statutului profesiei de avocat.

Art. 52. - Jurisprudență (2)

(1) Adunarea generală este formată din toți avocații înscriși în tabloul baroului cu drept de exercitare a profesiei. Jurisprudență (1)

(2) Adunarea generală are următoarele competențe:

a) stabilește măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii și ale statutului;

b) alege și revocă decanul, membrii consiliului, membrii comisiei de cenzori și pe cei ai comisiei de disciplină. Decanul este ales pentru un mandat de 4 ani și poate fi reales o singură dată. Decanul se alege dintre avocații cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;

c) alege delegații baroului la Congresul avocaților;

d) aprobă proiectul de buget al baroului și dă descărcare consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa.

Art. 53. -

(1) Adunarea generală ordinară se întrunește anual, în primul trimestru, la convocarea consiliului baroului.

(2) Convocarea se face prin afișare la sediul baroului, la sediul serviciilor de asistență din județ și prin publicare într-un ziar local cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită. Jurisprudență (3)

(3) Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de consiliul sau de comisia de cenzori ale baroului.

(4) La cererea a peste o treime din totalul membrilor baroului consiliul este obligat să convoace adunarea generală extraordinară în termen de cel mult 15 zile de la primirea cererii. În acest caz procedura convocării va fi efectuată cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilită.

(5) Ședința adunării generale este condusă de decan împreună cu 5 membri aleși prin vot deschis de cei prezenți, dintre care unul va fi desemnat secretar. În caz de alegere sau de revocare a decanului ori a membrilor consiliului niciunul dintre aceștia nu va face parte din prezidiu, iar ședința va fi condusă de cel mai în vârstă membru prezent.

Art. 54. - Jurisprudență (1)

(1) Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorității membrilor săi.

(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, iar pe ordinea de zi a ședinței nu este inclusă alegerea organelor de conducere a baroului, prezidiul adunării generale, de față cu cei prezenți, stabilește o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocări. Consiliul baroului are obligația să îndeplinească procedura convocării cu cel puțin 7 zile înainte de data fixată.

(3) Adunarea generală convocată în condițiile alin. (2) este legal constituită cu participarea a cel puțin unei treimi din numărul total al membrilor săi.

(4) Hotărârile adunării generale se iau cu votul majorității membrilor prezenți, în afară de cazurile în care legea prevede alt cvorum de ședință și de vot.

Art. 55. -

(1) Adunările generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu participarea majorității membrilor adunării generale a baroului.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidență mai mult de 500 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, în cazul în care, la prima convocare, numărul legal de participanți nu este întrunit sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 54 alin. (2) și (3).

(3) Participarea la adunarea generală de alegere a organelor de conducere a baroului se face personal. Avocatul membru al baroului nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt avocat.

Art. 56. -

(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleși pe o perioadă de 4 ani și care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr.

(2) Consiliul baroului are următoarele atribuții:

a) adoptă hotărâri pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentei legi și ale statutului profesiei;

b) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului U.N.B.R. și ale adunării generale a baroului; Modificări (1)

c) întocmește, modifică și dă publicității tabloul anual al avocaților, membri ai baroului, și îl comunică celor în drept; Jurisprudență (1)

d) adoptă măsuri pentru organizarea controlului profesional, disciplinar și deontologic, pentru soluționarea sesizărilor și reclamațiilor, în condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei;

e) verifică și constată îndeplinirea condițiilor legale ale cererilor de primire în profesie și aprobă primirea în profesie cu examen sau cu scutire de examen; Jurisprudență (8)

f) hotărăște asupra stării de incompatibilitate și asupra încetării acesteia; Jurisprudență (4)

g) soluționează cererile de transfer în conformitate cu prevederile legii și ale statutului profesiei;

h) verifică și constată dacă actele privind constituirea, modificarea și schimbarea formelor de exercitare a profesiei, precum și convențiile de grupare sau de conlucrare profesională îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de statutul profesiei; organizează și ține evidența acestora; Modificări (1)

i) coordonează activitatea filialelor sau sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaților din raza de competență; Modificări (1)

j) organizează conferințele de stagiu, cercurile de studii și editează publicațiile baroului;

k) organizează și îndrumă activitatea serviciilor de asistență juridică din județ, potrivit legii și statutului profesiei;

l) sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaților;

m) suspendă din exercitarea profesiei, pe durata neplății taxelor, avocatul care nu achită taxele și contribuțiile prevăzute de lege și de statutul profesiei timp de 3 luni de la scadența acestora, dacă a fost avertizat despre neplată și nu s-a conformat obligației; Acțiuni respinse (2)

n) soluționează contestațiile împotriva deciziei decanului privind onorariile;

o) stabilește cota de contribuție a avocaților la bugetul baroului;

p) acceptă donațiile și legatele făcute baroului;

q) aprobă statul de funcții și angajează personalul baroului; Modificări (1)

r) întocmește proiectul de buget anual, pe care îl supune adunării generale și administrează patrimoniul baroului;

s) prezintă anual adunării generale, spre aprobare, raportul de activitate a consiliului și a decanului, de gestiune curentă și de gestionare a patrimoniului baroului;

t) alege prodecanul baroului;

u) soluționează plângerile și contestațiile împotriva deciziilor decanului baroului;

v) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau hotărâte de Consiliul U.N.B.R. ori de biroul executiv al U.N.B.R. Modificări (1)

Art. 57. - Modificări (1)

Consiliul baroului lucrează legal în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și ia hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 58. -

(1) Decanul baroului are următoarele competențe:

a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...