Dobândirea calității de avocat | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Dobândirea calității de avocat

SECȚIUNEA 1 Condițiile de înscriere în avocatură

Art. 12. - Jurisprudență

(1) Poate fi membru al unui barou din România cel care îndeplinește următoarele condiții:

a) are exercițiul drepturilor civile și politice;

b) este licențiat al unei facultăți de drept cu durata stabilită de lege; Jurisprudență

c) nu se găsește în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege; Reviste (1)

d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei.

(2) Îndeplinirea condiției prevăzute la lit. d) a alin. (1) trebuie dovedită cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de o comisie medicală constituită în condițiile prevăzute în statutul profesiei.

Art. 13. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Membrul unui barou dintr-o altă țară poate exercita profesia de avocat în România, în cazul îndeplinirii condițiilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Pentru a acorda consultanță juridică privind dreptul românesc, avocatul străin are obligația de a susține un examen de verificare a cunoștințelor de drept românesc și de limbă română, organizat de U.N.B.R.

(3) Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România, la alegere, în cadrul uneia dintre formele de organizare prevăzute la art. 5.

(4) Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în fața instanțelor judecătorești și a celorlalte organe jurisdicționale și judiciare, cu excepția celor de arbitraj internațional.

(5) Onorariile cuvenite avocatului străin se vor înregistra și se vor plăti integral în România. Reviste (1)

(6) Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se înscrie în tabloul special ținut de fiecare barou și se supune prevederilor prezentei legi, ale statutului profesiei și codului deontologic. Reviste (1)

Art. 14. - Jurisprudență, Reviste (3)

Este nedemn de a fi avocat:

a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

b) cel care a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârșit abateri disciplinare grave, sancționate cu măsura excluderii din profesie, ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (2)

c) cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; Reviste (2)

d) falitul fraudulos, chiar reabilitat.

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (3)

Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu: Jurisprudență

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat; Jurisprudență, Reviste (1)

b) ocupațiile care lezează demnitatea și independența profesiei de avocat sau bunele moravuri; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerț.

Art. 16. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1)

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu: Modificări (1), Jurisprudență

a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau județene; Jurisprudență

b) activități și funcții didactice în învățământul juridic superior; Jurisprudență, Reviste (2)

c) activitatea literară și publicistică;

d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară, în condițiile legii.

Art. 17. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Primirea în profesie se realizează numai în baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel puțin anual și la nivel național, potrivit prezentei legi și Statutului profesiei de avocat. Jurisprudență

(2) Examenul pentru primirea în profesia de avocat se susține în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și se desfășoară în mod unitar, în centrele teritoriale ale acestuia, având la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R. Jurisprudență

(3) Tematica examenului este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia națională de examen. Jurisprudență

(4) Comisia națională de examen este formată cu precădere din avocați - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor. Jurisprudență

(5) Dispozițiile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător, precum și judecătorilor de la instanțele internaționale. Jurisprudență

Art. 18. - Jurisprudență

(1) La începutul exercitării profesiei avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar. Jurisprudență

(2) Condițiile efectuării stagiului, drepturile și obligațiile avocatului stagiar, ale avocatului îndrumător, precum și ale baroului față de aceștia sunt reglementate prin statutul profesiei. Jurisprudență

(3) În perioada stagiului, cu acordul avocatului îndrumător, avocații stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate în considerare la aprecierea formării profesionale inițiale, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

(4) Stagiul se suspendă în caz de lipsă motivată din profesie ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuată se socotește pentru îndeplinirea stagiului. Jurisprudență

(5) După efectuarea stagiului avocatul stagiar va susține examenul de definitivare. Jurisprudență

(6) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 19. - Reviste (1)

Activitatea unui avocat stagiar poate fi îndrumată numai de avocați definitivi cu o vechime de cel puțin 6 ani în această calitate și care se bucură de o reputație profesională neștirbită.

Art. 20. - Jurisprudență

(1) Calitatea de avocat definitiv se dobândește în baza unui examen organizat de U.N.B.R., anual și la nivel național, potrivit prezentei legi și Statutului profesiei de avocat sau prin promovarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat. Jurisprudență

(2) Examenul de definitivare se susține în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și se desfășoară în mod unitar, pe centre teritoriale, având la bază o metodologie elaborată și aprobată de Consiliul U.N.B.R. Jurisprudență

(3) Tematica examenului de definitivare este unică la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia națională de examen. Jurisprudență

(4) Comisia națională de examen este formată, cu precădere, din avocați - cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime în profesie. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanentă a U.N.B.R., la propunerea barourilor. Jurisprudență

(5) Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat și care până la data susținerii examenului de primire în profesia de avocat a îndeplinit funcția de judecător, procuror, notar public, consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani, dobândește calitatea de avocat definitiv, fără susținerea examenului de definitivare prevăzut la alin. (1), cu condiția promovării examenului de definitivat în profesia din care provine.

(6) Dispozițiile alin. (5) se aplică și persoanelor care au promovat examenul de intrare în profesia de avocat și care au îndeplinit funcții de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi și Consiliului Legislativ timp de 5 ani neîntrerupți.

(7) Avocatul stagiar care a exercitat cel puțin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, președinte de consiliu județean sau vicepreședinte de consiliu județean, dobândește la cerere calitatea de avocat definitiv.

(8) Avocații - foști judecători nu pot pune concluzii la instanțele unde au funcționat, iar foștii procurori și cadrele de poliție nu pot acorda asistență juridică la unitatea de urmărire penală la care și-au desfășurat activitatea, timp de 5 ani de la încetarea funcției respective. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

Art. 21. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Profesia de avocat nu poate fi exercitată la instanțele, precum și la parchetele de pe lângă acestea, inclusiv la Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Înalta Curte de Casație și Justiție sau la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde soțul avocatului sau ruda ori afinul său până la gradul al treilea inclusiv îndeplinește funcția de judecător sau procuror, indiferent de secția, direcția, serviciul sau biroul în care își desfășoară activitatea. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și avocatului al cărui soț, rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv îndeplinește funcția de judecător la Curtea Constituțională ori funcția de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanțele Curții de Conturi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică cabinetului asociat, societății civile sau societății profesionale cu răspundere limitată în care este asociat ori angajat cel căruia i se aplică interdicția menționată la alin. (1) și (2). Jurisprudență

(4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și avocatului titular, avocatului asociat, avocatului colaborator sau salarizat în cadrul profesiei, care se folosește de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condițiile legii în scopul eludării acestor interdicții.

Art. 22. - Jurisprudență

(1) La înscrierea în barou avocatul depune în fața consiliului baroului, în cadru solemn, următorul jurământ: "Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului și să exercit profesia de avocat cu cinste și demnitate. Așa să-mi ajute Dumnezeu!" Jurisprudență

(2) Jurământul poate fi depus și fără formula religioasă, în acest caz, jurământul va începe cu formula: "Jur pe onoare și conștiință!"

Art. 23. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai la judecătorie și poate asista ori reprezenta partea la organele și instituțiile prevăzute la art. 3. Jurisprudență

(2) Avocații stagiari, după înscrierea în barou, au obligația să urmeze cursurile Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, în perioada de stagiu.

(3) Avocatul definitiv are dreptul să pună concluzii la toate instanțele, cu excepția Înaltei Curți de Casație și Justiție și Curții Constituționale, unde va putea pune concluzii dacă are o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 5 ani de la definitivare. Jurisprudență

(4) Avocatul definitiv este obligat să frecventeze formele de pregătire profesională continuă organizate de barou, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților sau de formele de exercitare a profesiei, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

Art. 24. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Baroul are obligația să întocmească anual tabloul avocaților definitivi și stagiari în ordine alfabetică, cu menționarea numelui, prenumelui, titlului științific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei și a instanțelor la care au dreptul să pună concluzii. Jurisprudență

(2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate, societățile civile profesionale și societățile profesionale cu răspundere limitată, cu indicarea sediului și a avocaților care le compun. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocaților și modificările intervenite sunt comunicate la începutul fiecărui an instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și autorităților administrative ale județului sau municipiului București, precum și U.N.B.R. Modificări (1)

Art. 25. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocaților incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate. Jurisprudență

(2) În cazurile în care există incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate, care trebuie rezolvată în termen de două luni de la emiterea deciziei. Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Exercitarea oricărei activități de asistență juridică specifică profesiei de avocat și prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou și pe tabloul avocaților acelui barou constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Instanțele sunt obligate să verifice și să se pronunțe asupra calității de reprezentant al unei persoane care se prezintă ca avocat, exercitând acte specifice acestei profesii și folosind însemnele profesiei de avocat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Actele specifice profesiei de avocat, efectuate în mod public de o persoană care nu a dobândit calitatea de avocat în condițiile prezentei legi, sunt nule dacă s-a produs o vătămare ce nu poate fi remediată în alt mod, în afară de cazul în care modul de îndeplinire a acestora a fost de natură să producă o eroare comună cu privire la calitatea celui care le-a săvârșit. Reviste (1)

(4) În cazurile prevăzute de prezentul articol, baroul are dreptul la acțiune în despăgubiri împotriva persoanei fizice sau juridice care exercită fără drept profesia de avocat.

(5) Sumele obținute cu titlu de despăgubiri potrivit alin. (4) vor fi cuprinse în bugetele barourilor și vor fi folosite în mod exclusiv pentru organizarea activității de pregătire profesională a avocaților, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a Încetarea și suspendarea calității de avocat

Art. 27. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Calitatea de avocat încetează:

a) prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei; Jurisprudență

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (1)

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 28. - Jurisprudență

Calitatea de avocat este suspendată: Jurisprudență

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări; Jurisprudență

b) pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; Reviste (1)

c) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadența acestora și până la lichidarea integrală a datoriilor; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

d) la cererea scrisă a avocatului. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Comunicat presă CCR din 04.04.2017 - Marian Orzață
Potrivit unui comunicat de presă al Curții Constituționale, în ziua de 4 aprilie 2017, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituția României, al art.11 alin.(1) lit.d) și al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.27 lit.d) și ale art.14 lit.a) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată.
În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi:
[ Mai mult... ]

Exercitarea profesia de avocat este incompatibilă cu profesia de executor judecătoresc - Dragoman Simona
Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome. De asemenea, în exercitarea profesiei, avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic.
Executorii judecătorești, conform legislației care reglementează această profesie (Legea nr. 188/2000 și Statutul UNEJ și al profesiei de executor judecătoresc):
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    Chiar și în contextul unei nelegalități rezultate din încălcarea regulilor privind competența după calitatea persoanei, nu se poate reține în mod automat existența nulității absolute a actului, ci trebuie să se stabilească dacă există elemente de obiectivitate care fac inoperabilă această sancțiune, respectiv momentul determinării acelei calități speciale, dacă a fost sau nu cunoscută la momentul autorizării măsurilor, neputându-se imputa unui organ judiciar că nu a întreprins anumite demersuri de intrare în legalitate, atâta vreme cât nu avea cunoștință de anumite situații determinate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 51/1995:
Dispoziții generale
Dobândirea calității de avocat
Drepturile și îndatoririle avocatului
Organizarea profesiei de avocat
Asistența judiciară
Răspunderea disciplinară
Casa de Asigurări a Avocaților
Exercitarea în România a profesiei de către avocații care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Avocat. Suspendarea din profesie. Verificarea de către instanța de contencios administrativ a legalității actului administrativ atacat, ceea ce presupune un control de legalitate a modului în care acesta a fost adoptat și a respectării procedurii și etapelor de adoptare a acestuia, însă, nu și un control de oportunitate
Hotărârea CEDO din 14 ianuarie 2014 în cauza Mateescu împotriva României
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
REPERE ESENȚIALE ALE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
Opțiuni doctrinare cu privire la neconstituționalitatea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată^1 și implicațiile acestei soluții
Dreptul de stabilire al avocaților din Uniunea Europeană care doresc să profeseze pe teritoriul statului membru ai cărui resortisanți sunt, sub titlul profesional obținut în alt stat membru
Controlul instanței de contencios administrativ asupra soluțiilor pronunțate de organele profesiei de avocat în situațiile vizate de Decizia Curții Constituționale nr. 225 din 4 aprilie 2017
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
Standarde actuale privind calitatea, integritatea și păstrarea secretului profesional în activitatea judecătorului și a avocatului român în înfăptuirea actului de justiție în domeniul penal
Proiect: Pentru a putea profesa la curțile de apel, la ÎCCJ și la CCR, avocații definitivi vor susține un examen
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 225/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
Decizia nr. 297/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 15/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vizând interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitării activităților specifice profesiei de avocat de către persoane care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare
;
se încarcă...