Dispoziții generale | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonome, în condițiile prezentei legi și ale statutului profesiei. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Profesia de avocat se exercită numai de avocații înscriși în tabloul baroului din care fac parte, barou component al Uniunii Naționale a Barourilor din România, denumită în continuare U.N.B.R. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Constituirea și funcționarea de barouri în afara U.N.B.R. sunt interzise. Actele de constituire și de înregistrare ale acestora sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată și din oficiu. Respingeri de neconstituționalitate (7), Jurisprudență

Art. 2. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) În exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Avocatul promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Avocatul are dreptul să asiste și să reprezinte persoanele fizice și juridice în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice, care au obligația să permită și să asigure avocatului desfășurarea nestingherită a activității sale, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Orice persoană are dreptul să își aleagă în mod liber avocatul. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul și obligația de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiție, pentru un proces echitabil și într-un termen rezonabil. Reviste (2)

Art. 3. - Jurisprudență, Reviste (11), Comentarii expert (1)

(1) Activitatea avocatului se realizează prin: Jurisprudență, Reviste (4)

a) consultații și cereri cu caracter juridic; Jurisprudență

b) asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii; Jurisprudență

c) redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare; Jurisprudență, Reviste (2)

d) asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate; Jurisprudență, Reviste (1)

e) apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;

f) activități de mediere; Reviste (1)

g) activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

i) activitățile prevăzute la lit. g) și h) se pot desfășura în temeiul unui nou contract de asistență juridică; Jurisprudență, Reviste (1)

j) orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel. Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență

În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta avocatul este protejat de lege.

Art. 5. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat sunt: cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți profesionale cu răspundere limitată. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În cabinetul individual își poate exercita profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alți avocați colaboratori. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cabinetele individuale se pot asocia în scopul exercitării în comun a profesiei; drepturile și obligațiile avocaților titulari ai unor cabinete asociate își păstrează caracterul personal și nu pot fi cedate. În mod corespunzător cabinetele individuale se pot asocia și cu societățile civile profesionale. Modificări (1)

(4) Cabinetele individuale se pot grupa pentru a-și crea facilități tehnico-economice în vederea exercitării profesiei și își păstrează individualitatea în relațiile cu clienții.

(5) Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulți avocați definitivi. În societatea civilă profesională își pot exercita profesia și avocați colaboratori sau avocați salarizați. Societatea civilă profesională și avocații care profesează în cadrul ei nu pot acorda asistență juridică persoanelor cu interese contrare. Modificări (1), Reviste (1)

(6) Cabinetele grupate, cabinetele asociate, societățile civile profesionale și societățile profesionale cu răspundere limitată pot avea și proprietate comună. Modificări (1)

(7) Avocatul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înștiințarea baroului din care face parte.

(8) Avocatul nu își poate exercita profesia, în același timp, în mai multe forme de exercitare a acesteia. Jurisprudență

(9) Formele de exercitare a profesiei pot fi înstrăinate prin acte între vii numai între avocați definitivi și aflați în exercițiul profesiei sau pot fi lichidate la încetarea calității, cu respectarea regimului investițiilor reglementat prin prezenta lege.

Art. 6. - Reviste (1)

(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este o societate civilă cu personalitate juridică, constituită în condițiile prevăzute de prezenta lege și de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel puțin 2 avocați definitivi, aflați în exercițiul profesiei, indiferent dacă dețin sau nu ori dacă aparțin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei. Modificări (1)

(2) Dobândirea personalității juridice a societății profesionale cu răspundere limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal.

(3) Societatea profesională cu răspundere limitată deține un patrimoniu de afectațiune. Modificări (1)

(4) Obligațiile și răspunderea societății profesionale cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul de afectațiune. Asociații răspund personal, numai în limita aportului social al fiecăruia. Modificări (1)

(5) În situația în care societatea profesională cu răspundere limitată se constituie din avocați care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urmă pot să nu fie supuse lichidării, dacă asociații convin astfel.

(6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, dacă este cazul, își încetează activitatea profesională desfășurată în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, după caz, avocații titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesională cu răspundere limitată. Pe perioada în care forma de exercitare a profesiei își încetează activitatea din această cauză, în Tabloul avocaților se menționează corespunzător situația privind încetarea activității, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

(7) În cazul prestațiilor profesionale constând în asistență și reprezentare juridică la instanțe, parchete, organe de cercetare penală ori alte autorități, societatea profesională cu răspundere limitată are obligația de a menționa în contractul încheiat cu clientul numele avocatului/avocaților ales/aleși ori acceptat/acceptați de client să asigure serviciul profesional, precum și acordarea ori, după caz, neacordarea dreptului de substituire. Comentarii expert (1)

(8) Societatea profesională cu răspundere limitată conduce contabilitatea în partidă simplă și este supusă regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate să încheie convenții de colaborare cu experți sau cu alți specialiști, în condițiile legii. Societățile civile profesionale și societățile profesionale cu răspundere limitată pot încheia astfel de convenții numai cu acordul tuturor asociaților. Modificări (1)

Art. 8. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Formele de exercitare a profesiei de avocat și cabinetele grupate vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat; Jurisprudență

b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete de avocat asociate;

c) în cazul societăților civile profesionale și al societăților profesionale cu răspundere limitată - numele a cel puțin unuia dintre asociați, urmat de sintagma societate civilă de avocați sau, după caz, societate profesională de avocați cu răspundere limitată; Modificări (1)

d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecărui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocat grupate.

(2) Denumirea formei de exercitare a profesiei, individualizată potrivit alin. (1), poate fi păstrată și după decesul sau plecarea unuia dintre asociați, cu acordul acestuia, sau, după caz, al tuturor moștenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică.

(3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor sau societăților, în condițiile stabilite de statutul profesiei. Jurisprudență

(4) În cazul tuturor formelor de exercitare a profesiei de către avocații străini se pot utiliza denumirea și numele formei de exercitare a profesiei din țară sau din străinătate, în condițiile prezentului articol. Doctrină (1)

Art. 9. -

(1) Convențiile de grupare și de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societăților civile profesionale de avocați și a societăților profesionale cu răspundere limitată, precum și convențiile prevăzute la art. 7 se încheie în formă scrisă, cu respectarea condițiilor de fond prevăzute de lege și de statutul profesiei. Modificări (1)

(2) Consiliul baroului sesizat verifică îndeplinirea condițiilor legale și, constatând îndeplinirea lor, dispune înregistrarea convenției în termen de o lună de la înregistrarea cererii. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) Împotriva deciziei consiliului baroului orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim al său poate formula plângere la organele de jurisdicție profesională, în condițiile prezentei legi și ale statutului profesiei.

(4) Barourile țin evidența separată a avocaților pentru fiecare formă de exercitare a profesiei.

Art. 10. -

(1) Barourile și U.N.B.R. asigură exercitarea calificată a dreptului de apărare, competența și disciplina profesională, protecția demnității și onoarei avocaților membri. Reviste (1)

(2) În fiecare județ există și funcționează un singur barou membru al U.N.B.R., cu sediul în localitatea de reședință a județului. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Fiecare barou organizează și asigură funcționarea a câte unui serviciu de asistență judiciară pe lângă fiecare judecătorie. Consiliul baroului răspunde de organizarea și funcționarea acestui serviciu.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (3)

Avocatul este dator să păstreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei care i-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Avocatul numit de instanță curator special are dreptul la substituire? - Dragoman Simona
Instituția substituirii are în prezenta lege doar o singură trimitere (art. 6 alin. 7), în timp ce în Statutul profesiei de avocat este reglementată în mai multe ipoteze în care poate deveni incidentă substituirea, respectiv la: art. 54, art. 59, art. 134 alin. 6, art. 226 alin. 5, art. 234 alin. 2 și 3.
Conform art. 911 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, avocatul poate îndeplini activitatea de curator special, în condițiile legii. Activitatea avocatului în materie de curatelă specială nu este cuprinsă la art. 3 din Legea nr. 51/1995, temeiul de drept fiind, în acest caz, dispozițiile art. 58 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare (NCPC).
[ Mai mult... ]

Avocații pot asigura servicii de coordonare a activității departamentelor juridice de la sediile unei societăți comerciale? - Dragoman Simona
Pentru a beneficia de serviciile ce pot fi prestate de către un avocat trebuie respectate dispozițiile Legii nr. 51/1995 și cele ale Statutului profesiei de avocat care reglementează detaliat condițiile pentru a avea calitatea de avocat, formele și modalitățile de exercitare a profesiei, conținutul și efectele contractului de asistență juridică, limitările și specificul activității avocațiale.
Având în vedere legislația specifică profesiei de avocat, menționată mai sus, este util a se avea în vedere următoarele:
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, „profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare și conducere autonome”. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    187 A se vedea în acest sens: J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 364-365; G. Cornu, J. Foyer, p. 290-291. 
    188 A se vedea: J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 365; G. Cornu, J. Foyer, p. 291. A se vedea de asemenea pentru amănunte, J.M. Asencio Mellado, op. cit., p. 115-124.
[ Mai mult... ]
 

.....
    200 Potrivit art. 414 C. proc. civ.. fr., o parte nu poate fi reprezentată decât printr-o singură persoană fizică sau morală. Totuși, în literatura de specialitate franceză dispoziția legală menționată este interpretată în sensul că ea se aplică numai în privința reprezentării în îndeplinirea actelor de procedură, iar nu și în ceea ce privește pledoaria avocaților; într-o cauză civilă mai mulți avocați pot pleda în mod succesiv în favoarea aceluiași client (a se vedea în acest sens J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 366).
[ Mai mult... ]
 
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Conform art. 8 alin. (4) din lege, în cazul tuturor formelor de exercitare aprofesiei de către avocații străini se pot utiliza denumirea și numele formei de exercitare aprofesiei din țară sau din străinătate, în condițiile articolului citat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 51/1995:
Dispoziții generale
Dobândirea calității de avocat
Drepturile și îndatoririle avocatului
Organizarea profesiei de avocat
Asistența judiciară
Răspunderea disciplinară
Casa de Asigurări a Avocaților
Exercitarea în România a profesiei de către avocații care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Lista noilor tarife minimale ale avocaților
Independența barourilor
Considerații privind stabilirea temporară a sediului unei societăți la sediul profesional al avocatului
Avocat. Suspendarea din profesie. Verificarea de către instanța de contencios administrativ a legalității actului administrativ atacat, ceea ce presupune un control de legalitate a modului în care acesta a fost adoptat și a respectării procedurii și etapelor de adoptare a acestuia, însă, nu și un control de oportunitate
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Traficul de persoane - art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Dreptul la apărare al angajatului în cadrul procedurii de cercetare disciplinare
Reprezentarea și asistarea părților prin avocat sau consilier juridic în lumina Noului Cod de procedură civilă
Respectarea dreptului la apărare prin asistența judiciară gratuită
Drept la apărare. Încălcare. Casare cu trimitere. Admitere recurs
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...