Agenția Națională de Integritate - ANI

Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate din 14.12.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 ianuarie 2011 până la 24 martie 2013, fiind abrogat prin Ordin 86/2013 și înlocuit de Regulament 2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 11

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentul regulament de organizare și funcționare este întocmit în temeiul art. 16 alin. (4) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate, denumit în continuare regulament, se aplică personalului Agenției Naționale de Integritate, denumită în continuare Agenție.

(2) Prezentul regulament poate fi completat prin ordin al președintelui Agenției cu norme interne, precum și cu norme specifice în domeniul conduitei funcționarilor publici și a persoanelor angajate cu contract individual de muncă din cadrul Agenției.

CAPITOLUL II Scopul și obiectivele Agenției

Art. 3. -

Agenția este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, ale Legii nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, și ale altor acte normative aplicabile.

Art. 4. -

Agenția este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, ce funcționează la nivel național, ca structură unică, cu sediul în municipiul București.

Art. 5. -

(1) Scopul Agenției este asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale, prin exercitarea de responsabilități în evaluarea declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1 din Legea nr. 176/2010, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice.

(2) În îndeplinirea acestui scop, Agenția poate dezvolta relații de colaborare prin încheierea de protocoale cu entități din țară sau din străinătate.

(3) Activitatea de evaluare efectuată de către inspectorii de integritate din cadrul Agenției se desfășoară cu privire la situația averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare.

Art. 6. -

Orientările strategice în activitatea Agenției sunt următoarele:

a) consolidarea capacității de evaluare a declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice;

b) consolidarea capacității administrative;

c) implementarea și consolidarea sistemelor informatice necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, precum și a celor decizionale;

d) consolidarea componentelor de prevenție și de conștientizare în activitatea de combatere a corupției prin crearea mecanismelor de acțiune proactive adecvate;

e) îmbunătățirea cadrului legal, crearea și implementarea mecanismelor de aplicare efectivă a legii;

f) monitorizarea permanentă a soluțiilor date de către entitățile jurisdicționale, judiciare și disciplinare relevante în privința cauzelor înaintate de Agenție;

g) pregătirea profesională continuă a inspectorilor de integritate și a personalului din cadrul departamentelor administrative;

h) dezvoltarea relațiilor de colaborare prin încheierea de protocoale cu entități din țară sau din străinătate;

i) îndeplinirea obiectivelor strategice prevăzute prin angajamentele asumate de România la nivel european prin acte normative și alte documente pragmatice.

Art. 7. -

În realizarea scopului pentru care a fost înființată, Agenția organizează în mod unitar și instituționalizat activitatea de evaluare a situației averii existente pe durata exercitării demnităților și funcțiilor publice, a conflictelor de interese și a incompatibilităților persoanelor care fac obiectul Legii nr. 176/2010, conform prevederilor acesteia.

Art. 8. -

Activitatea de evaluare a situației averii existente pe durata exercitării funcțiilor ori demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a incompatibilităților care se efectuează de către Agenție este supusă controlului judecătoresc.

Art. 9. -

Principiile după care se desfășoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidențialitatea, imparțialitatea, independența operațională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum și prezumția dobândirii licite a averii.

Art. 10. -

Potrivit principiului independenței operaționale, președintele, vicepreședintele și inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispoziții referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese și incompatibilitățile de la nicio autoritate publică, instituție sau persoană.

Art. 11. -

(1) Agenția îndeplinește activitatea de evaluare a declarațiilor de avere, a datelor și informațiilor privind averea, precum și a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităților și a conflictelor de interese potențiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege, pe perioada îndeplinirii funcțiilor și demnităților publice, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002.

(2) Agenția asigură afișarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pe pagina de internet a Agenției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepția localității unde sunt situate, a adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii. Declarațiile de avere și declarațiile de interese se mențin pe pagina de internet a Agenției pe toată durata exercitării funcției sau mandatului și 3 ani după încetarea acestuia și se arhivează potrivit legii.

CAPITOLUL III Organizarea și structura Agenției

Art. 12. -

Personalul Agenției este format din președintele Agenției, vicepreședintele Agenției, inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual. Președintele Agenției este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepreședintele Agenției este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar funcția de inspector de integritate este funcție publică cu statut special.

Art. 13. -

Agenția este condusă de un președinte și de un vicepreședinte, numiți de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliul Național de Integritate.

Art. 14. -

Agenția are un secretar general care face parte din categoria înalților funcționari publici și este numit în condițiile legii.

Art. 15. -

În cadrul Agenției sunt organizate și funcționează următoarele structuri, la nivel de direcție generală, direcții, servicii și compartimente:

15.1. Direcție generală:

- Inspecția de integritate1, cu următoarele structuri funcționale:

Inspecția de integritate I2;
Serviciul inspecție de integritate 1;
Serviciul inspecție de integritate 2;

Serviciul inspecție de integritate 3;
Serviciul inspecție de integritate 4;
Serviciul inspecție de integritate 5;
Serviciul inspecție de integritate 6.

1 Funcționează la nivel de direcție generală.

2 Funcționează la nivel de direcție.

15.2. Direcții:

a) Direcția juridică, control, relații publice și comunicare, cu următoarele structuri funcționale:

Serviciul avizare și legislație;

Compartimentul control;
Compartimentul contencios;
Compartimentul comunicare, relații publice și strategie;

b) Direcția economică, cu următoarele structuri funcționale:

Serviciul financiar și contabilitate;
Compartimentul contabilitate;
Compartimentul de investiții și achiziții publice;
Compartimentul arhivă;
Serviciul administrativ.

15.3. Servicii:

a) Serviciul de tehnologia informației, cu următoarele structuri funcționale:

Compartimentul administrare infrastructură informatică;
Compartimentul informații clasificate;

b) Serviciul resurse umane, cu următoarele structuri funcționale:

Biroul resurse umane;
Compartimentul protecția muncii;
Secretariat.

15.4. Compartimente:

a) Compartimentul de audit public intern;

b) Registratură generală.

Art. 16. - Modificări (1)

În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, în structura Agenției se organizează și funcționează cabinetele demnitarilor, cu statut de compartimente distincte, cu activitate permanentă.

Art. 17. -

Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

CAPITOLUL IV Conducerea Agenției

SECȚIUNEA 1 Președintele

Art. 18. -

Președintele Agenției este demnitar cu rang de secretar de stat, numit în funcție de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliul Național de Integritate, denumit în continuare Consiliul. Mandatul acestuia este de 4 ani și nu poate fi reînnoit.

Art. 19. -

Funcția de președinte al Agenției este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor ori activităților exclusiv didactice din învățământul superior.

Art. 20. -

Președintele Agenției nu îndeplinește atribuții operative referitoare la evaluările privind averea persoanelor, conflictele de interese și incompatibilitățile.

SECȚIUNEA a 2-a Vicepreședintele

Art. 21. -

Vicepreședintele Agenției este demnitar cu rang de subsecretar de stat, numit în funcție de către Senat, pe bază de concurs organizat de Consiliu. Mandatul acestuia este de 4 ani și nu poate fi reînnoit.

Art. 22. -

Funcția de vicepreședinte al Agenției este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor ori activităților exclusiv didactice din învățământul superior.

Art. 23. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...