Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 53/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 53/25

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. Cs.A. 729/DG 174/2011;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 29620 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului "Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate", prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2963 lit. e) și g), precum și instituția publică prevăzută la art. 2963 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială își au sediul social, până la data de 15 februarie 2011, declarația prevăzută la alin. (1).

(3) Declarația-inventar se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 2.

(4) Declarația-inventar se depune și pe un formular editat sau descărcat de pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de la adresa www.cnas.ro. Formularul editat, semnat și ștampilat se depune la casele de asigurări de sănătate însoțit de certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal competent. Modificări (1)

Art. 2. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Direcțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Raed Arafat Nicolae-Lucian Duță

ANEXA Nr. 1

- Model -

UNITATEA

..................................................

Str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., sectorul/județul .......................

Localitatea ......................................

Codul fiscal .....................................

Contul ...........................................

Trezoreria/Banca .................................

Casa de asigurări de sănătate angajator ..........

DECLARAȚIE-INVENTAR
privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

Total sume restante la data de 31 decembrie 2010 și neachitate până la data de 31 ianuarie 2011*)
- lei -
Din anul Sume de recuperat - lei -
2006 2007 2008 2009 2010

Sub sancțiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declarație și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.

Numele ................. prenumele ......................

Data ...........

Funcția**) .............

*) Se înscriu obligațiile principale, inclusiv accesoriile aferente acestora.

**) Director general sau altă persoană autorizată.

ANEXA Nr. 2

Declarația-inventar în format electronic va conține un fișier în structura XLS, care va avea în mod obligatoriu denumirea DI_CUI.XLS - unde CUI reprezintă codul unic de înregistrare - și va conține următoarele date:

Nume câmp Explicații
CUI Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/cod fiscal.
UNITATE denumirea unității
STR adresa sediului unității - strada
NR adresa sediului unității - număr
BL adresa sediului unității - bloc
SC adresa sediului unității - scara
ET adresa sediului unității - etaj
AP adresa sediului unității - apartament
SECT adresa sediului unității - sector (numai pentru București)
JUD adresa sediului unității - județ
LOCALITATE adresa sediului unității - localitate
CONT cont
TREZ denumire trezorerie
BANCA denumire bancă
CAS _ ANG Conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență angajatorul pentru concedii și indemnizații*).
SUM_REST total sume restante la data de 31 decembrie 2010 și neachitate până la data de 31 ianuarie 2011 Se înscriu obligațiile principale, inclusiv accesoriile aferente acestora cumulate pentru perioada 2006-2010.
SUM_2006 sume restante pentru anul 2006 obligația principală (reprezentând contribuția pentru concedii și indemnizații datorată) + accesoriile aferente
SUM_2007 sume restante pentru anul 2007 obligația principală (reprezentând contribuția pentru concedii și indemnizații datorată) + accesoriile aferente
SUM_2008 sume restante pentru anul 2008 obligația principală (reprezentând contribuția pentru concedii și indemnizații datorată) + accesoriile aferente
SUM_2009 sume restante pentru anul 2009 obligația principală (reprezentând contribuția pentru concedii și indemnizații datorată) + accesoriile aferente
SUM_2010 sume restante pentru anul 2010 obligația principală (reprezentând contribuția pentru concedii și indemnizații datorată) + accesoriile aferente
SUM_RECUP sume de recuperat = sumele reprezentând indemnizații plătite de către angajatori asiguraților, care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceștia în luna respectivă, pentru care au fost depuse cereri de restituire la casele de asigurări de sănătate în termenul legal și care sunt în curs de soluționare
NUME_REP numele reprezentantului legal
PREN_REP prenumele reprezentantului legal
FUNCTIE funcția reprezentantului legal
DATA data depunerii declarației-inventar

*) Codificarea este astfel: de exemplu: _B este CAS a municipiului București; pentru restul județelor prescurtarea este identică cu codificarea de la înmatricularea auto.

Denumirea câmpurilor date și ordinea acestora din structurile fișierului sunt obligatorii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...