Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL IV Definiții și abrevieri CAPITOLUL VI Procedura de autorizare

CAPITOLUL V Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate

Art. 7. -

(1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 12.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 17.

(3) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 18.

Art. 8. -

(1) Electricienii autorizați pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalații electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV.

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.

(3) În funcție de gradul și tipul/tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deține simultan și calitățile menționate la art. 7 alin. (1), (2) și (3) în condițiile menționate în prezentul regulament.

Art. 9. -

Autorizările prevăzute la art. 8 confirmă, în funcție de tip și grad, următoarele competențe:

a) gradul I, pentru executarea de instalații electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată.

Art. 10. -

(1) Adeverința de verificator a proiectelor de instalații electrice tehnologice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menționate la art. 17, conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) verifică documentația tehnică de proiectare a instalațiilor electrice tehnologice, necesară obținerii autorizației de construire;

b) verifică documentațiile tehnice și detaliile de realizare a montajului instalațiilor electrice tehnologice, sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerințelor impuse de normativele tehnice și prescripțiile energetice în vigoare;

c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experți tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerințele stabilite de lege.

(2) Verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalații electrice tehnologice sau părți electrice aparținând unor proiecte complexe, atât a celor racordate/aparținând SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna și ștampila documentele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația supusă verificării este corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor prevăzute în legislația și reglementările aplicabile.

(3) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.

Art. 11. -

(1) Adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice eliberată în baza procedurii menționate la art. 18 conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) analizează condițiile de amplasament și de exploatare a lucrărilor de instalații electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice și tehnologice ale acestor instalații și ale capacităților energetice din care acestea fac parte;

b) analizează starea lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice, în perioada normată de funcționare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;

c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuție și exploatare;

d) analizează prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalații electrice tehnologice și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

(2) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcționări a instalațiilor tehnologice analizate.

(3) Expertul tehnic autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalații electrice și, după caz, de către investitor.

(4) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice semnalează situațiile în care, în urma intervenției sale, se impune verificarea proiectului și sub aspectul altor cerințe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

(5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalații electrice tehnologice este o activitate complexă care se efectuează de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari autorizați în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuții de control al statului în domeniul lucrărilor de instalații electrice prevede acest lucru sau când o situație deosebită o impune pentru:

a) rezolvarea unor situații care intervin la lucrările existente:

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activităților tehnologice;

- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerințelor conform legii;

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de montaj.

(6) Dacă expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omenești sau pagube materiale, le va aduce la cunoștință, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalații electrice și, după caz, investitorului, care sunt obligați să le pună în aplicare.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...