Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Cadru legislativ

Art. 1. -

(1) Activitățile de proiectare și executare a instalațiilor electrice se realizează de către electricieni autorizați și de către personal calificat având diplomă de studii sau certificat de calificare, după caz, în domeniul electric, în cadrul operatorilor economici, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, în condițiile prezentului regulament.

(2) Pentru asigurarea calității lucrărilor de instalații electrice, verificarea proiectelor de instalații electrice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte și de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari, iar verificarea instalațiilor electrice se realizează de către responsabili tehnici cu execuția, precum și de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

(3) Autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru instalații electrice tehnologice se face în condițiile prezentului regulament.

(4) Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru instalațiile și rețelele electrice aferente construcțiilor se face de către autoritățile prevăzute de normele/reglementările aprobate în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, ținând cont și de prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Scop

Art. 2. -

(1) Prezentul regulament stabilește:

a) condițiile pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice;

b) condițiile pentru autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice;

c) competențele, drepturile și obligațiile persoanelor fizice autorizate menționate la lit. a) și b).

(2) Persoanele fizice autorizate în condițiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligațiile legale ce le revin și nu își pot transfera responsabilitățile către autoritatea competentă.

CAPITOLUL III Domeniul de aplicare

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfășurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative și normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităților de proiectare, executare, verificare și de expertizare a lucrărilor de instalații electrice;

b) persoanelor fizice care, în desfășurarea activității de operare a instalațiilor electrice, execută lucrări de mentenanță/întreținere/reparații curente ale acestora, ca parte componentă a activității de operare, cu respectarea obligațiilor precizate la art. 5 alin. (1).

(2) În situația prestării de servicii transfrontaliere cu caracter ocazional/temporar, persoanele fizice stabilite în state membre pot realiza lucrări de proiectare/executare de instalații electrice, în baza autorizării acordate în statul membru de origine, transmițând către ANRE copia autorizării respective, inclusiv o traducere informală a acesteia. Nivelul de tensiune al lucrărilor de proiectare/executare de instalații electrice ce va fi putea fi realizat pe teritoriul României va fi corespunzător domeniului de tensiuni menționat în documentul deținut în țara de origine.

Art. 4. -

Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfășoară activități de proiectare și/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalațiile electroenergetice.

Art. 5. -

(1) Operarea instalațiilor electrice aferente capacităților energetice, deținute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalațiilor electrice, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacității respective.

(2) Condițiile ce trebuie îndeplinite de personalul prevăzut la alin. (1) sunt minimale, operatorul economic care deține sub orice formă capacități energetice poate realiza operarea instalațiilor electrice aferente acestora și prin servicii specializate la nivelul său în acest sens.

(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu au electricieni autorizați angajați, operarea instalațiilor electrice aferente capacităților energetice se poate realiza în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestați de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competențe în domeniul operării instalațiilor electrice respective.

CAPITOLUL IV Definiții și abrevieri

Art. 6. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii utilizați se definesc după cum urmează:

1. Autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - procedura prin care se verifică capabilitatea și prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a coordona/supraveghea realizarea lucrărilor de instalații electrice; capabilitatea este dovedită prin experiența profesională și verificarea cunoștințelor în domeniul instalațiilor electrice;

3. electrician autorizat - persoana fizică autorizată în condițiile prezentului regulament pentru a desfășura, conform competențelor acordate, activități de proiectare/executare și verificare a instalațiilor electrice;

4. expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice - persoana fizică responsabilă pentru desfășurarea unei activități complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize și evaluări necesare) pentru cunoașterea stării tehnice a unei instalații electrice tehnologice sau care stabilește modul în care un proiect respectă cerințele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenție;

5. operarea/exploatarea instalațiilor electrice aferente unor capacități energetice - supravegherea permanentă a funcționării instalațiilor electrice, pregătirea și coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanța acestora, realizarea operațiilor și manevrelor în mod nemijlocit într-o instalație electrică, în vederea funcționării sigure și economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate și sănătate în muncă și în domeniul protecției mediului, stabilite prin legislația în vigoare;

6. instalație electrică - ansamblu de echipamente, celule și elemente legate funcțional între ele, de regulă amplasate într-un spațiu comun și operate de aceeași formație; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, rețelele electrice și instalațiile electrice de utilizare; instalația electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;

7. instalație electrică de utilizare a energiei electrice - ansamblul de instalații electrice care aparțin unui client final și sunt situate în aval față de punctul de delimitare de cele aferente rețelei electrice aparținând unui operator de rețea a energiei electrice; instalația electrică de utilizare creează condițiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

8. instalație electrică interioară - instalație electrică de joasă tensiune realizată în interiorul unui loc de consum;

9. instalație electrică tehnologică - instalație electrică care este parte a unei capacități energetice, diferită de instalația electrică/rețeaua electrică aferentă unei construcții în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;

10. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;

11. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale;

12. mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra structurilor, instalațiilor (sistemelor) și componentelor aflate în operare și care sunt efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor pentru care au fost proiectate;

13. operator economic atestat - operator economic titular al unui atestat emis de către Autoritatea competentă;

14. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfășurarea de activități economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfășoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă;

15. responsabil tehnic cu execuția - persoană fizică responsabilă, în condițiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalațiilor electrice, care se asigură de respectarea cerințelor de personal calificat și de echipamente specifice, care să dea garanția respectării exigențelor de calitate stabilite în prevederile legale și de documentația aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată și aprobată;

16. retragere a autorizării - revocarea calității de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice;

17. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori Elveția;

18. supravegherea/coordonarea executării unei instalații electrice - activitatea organizatorică și tehnică de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalații electrice, cu respectarea proiectelor tehnice și a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activității de executare a instalației;

19. termen de vizare - data până la care trebuie efectuată verificarea îndeplinirii condițiilor de continuare a activităților supuse autorizării și aplicarea vizei pe adeverința emisă de Autoritatea competentă;

20. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condițiile legii, cu verificarea conținutului documentației necesare realizării instalațiilor electrice tehnologice, în conformitate cu exigențele cuprinse în prevederile legale.

(2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN - Sistemul electroenergetic național;

3. CPA - calificare profesională acceptabilă.

CAPITOLUL V Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate

Art. 7. -

(1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 12.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 17.

(3) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 18.

Art. 8. -

(1) Electricienii autorizați pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalații electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV.

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.

(3) În funcție de gradul și tipul/tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deține simultan și calitățile menționate la art. 7 alin. (1), (2) și (3) în condițiile menționate în prezentul regulament.

Art. 9. -

Autorizările prevăzute la art. 8 confirmă, în funcție de tip și grad, următoarele competențe:

a) gradul I, pentru executarea de instalații electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată.

Art. 10. -

(1) Adeverința de verificator a proiectelor de instalații electrice tehnologice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menționate la art. 17, conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) verifică documentația tehnică de proiectare a instalațiilor electrice tehnologice, necesară obținerii autorizației de construire;

b) verifică documentațiile tehnice și detaliile de realizare a montajului instalațiilor electrice tehnologice, sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerințelor impuse de normativele tehnice și prescripțiile energetice în vigoare;

c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experți tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerințele stabilite de lege.

(2) Verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalații electrice tehnologice sau părți electrice aparținând unor proiecte complexe, atât a celor racordate/aparținând SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna și ștampila documentele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația supusă verificării este corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor prevăzute în legislația și reglementările aplicabile.

(3) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.

Art. 11. -

(1) Adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice eliberată în baza procedurii menționate la art. 18 conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) analizează condițiile de amplasament și de exploatare a lucrărilor de instalații electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice și tehnologice ale acestor instalații și ale capacităților energetice din care acestea fac parte;

b) analizează starea lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice, în perioada normată de funcționare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;

c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuție și exploatare;

d) analizează prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalații electrice tehnologice și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

(2) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcționări a instalațiilor tehnologice analizate.

(3) Expertul tehnic autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalații electrice și, după caz, de către investitor.

(4) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice semnalează situațiile în care, în urma intervenției sale, se impune verificarea proiectului și sub aspectul altor cerințe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

(5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalații electrice tehnologice este o activitate complexă care se efectuează de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari autorizați în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuții de control al statului în domeniul lucrărilor de instalații electrice prevede acest lucru sau când o situație deosebită o impune pentru:

a) rezolvarea unor situații care intervin la lucrările existente:

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activităților tehnologice;

- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerințelor conform legii;

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de montaj.

(6) Dacă expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omenești sau pagube materiale, le va aduce la cunoștință, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalații electrice și, după caz, investitorului, care sunt obligați să le pună în aplicare.

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare

Art. 12. -

Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare/executare/verificare a instalațiilor electrice se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obținerea unui tip/grad de autorizare, precum și la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau

b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 13.

Art. 13. -

(1) ANRE poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat, a inginerilor proiectanți principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care dețin sau au deținut gradul I sau similar Nomenclatorului Clasificării ocupațiilor din România cu acesta, a profesorilor/conferențiarilor universitari din cadrul facultăților din domeniul energetic, precum și a cercetătorilor din cadrul institutelor/centrelor de cercetare din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanții îndeplinesc următoarele condiții:

- calificare profesională/specializare în domeniul energetic;

- vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare/cercetare de instalații electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic.

(2) Cererea de autorizare va fi însoțită de curriculum vitae și documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărții de muncă, adeverințe etc.) care demonstrează îndeplinirea condițiilor precizate la alin. (1).

(3) Autoritatea competentă aprobă calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorității competente în direcțiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestora cu Autoritatea competentă, la cererea acestora, dacă solicitanții îndeplinesc condițiile de calificare și experiența profesională precizate în anexa nr. 4, pentru gradul/tipul de autorizare solicitat.

Art. 14. -

Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirea calității de electrician autorizat sunt:

a) cererea de autorizare însoțită de documentele Informații profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

d) document care atestă recunoașterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;

e) copia carnetului de muncă sau adeverințe care să ateste experiența profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidență a salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;

f) copia chitanței de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

Art. 15. -

(1) O persoană având calitatea de electrician autorizat se poate înscrie la un nou examen, pentru un grad/tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conținutul precizat la art. 14.

(2) Candidatul care a fost declarat "Respins" la examen se poate înscrie la un nou examen pentru același grad/tip de autorizare, înregistrând sau transmițând prin Serviciul poștal, în vederea înregistrării, la Autoritatea competentă, un dosar cuprinzând o nouă cerere de autorizare, precum și copia chitanței de achitare a 50% din valoarea tarifului de autorizare.

Art. 16. -

(1) Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverința de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverinței, este acordată pe durată nelimitată și este valabilă numai cu condiția vizării periodice a adeverinței, astfel încât să nu fie depășit termenul de vizare. Adeverința de electrician autorizat este valabilă numai împreună cu un act de identitate.

(2) Termenul de vizare a adeverinței de electrician autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.

(3) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea verificării și vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat sunt:

a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet pentru tipul și gradul respectiv de autorizare;

d) copia chitanței de achitare a tarifului pentru vizare periodică; tariful de vizare reprezintă 50% din tariful de acordare a respectivului tip și grad de autorizare și se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(4) În cazul în care adeverința de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu are dreptul să desfășoare activități în domeniul instalațiilor electrice până la vizarea documentului.

Art. 17. -

(1) Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcției generale de specialitate a ANRE.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 5 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA. Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

c) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(4) După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite solicitantului o adeverință care atestă calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverința și ștampila de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ștampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm și va fi realizată prin grija și pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice certifică proiectele verificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentațiile prevăzute la art. 10.

(5) Vizarea adeverinței de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverința de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități de verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței deținute de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

c) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(6) Adeverința de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice emisă în condițiile prezentului regulament conferă titularului competențele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competențelor adeverinței de electrician autorizat deținute, prevăzute la art. 9.

Art. 18. -

(1) Autorizarea specialiștilor experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcției generale de specialitate a ANRE.

(2) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 8 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B. Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

c) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A+B; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(4) După aprobarea autorizării ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite o adeverință care atestă calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverința și ștampila de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate și extrajudiciar să fie lizibile, ștampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm și va fi realizată prin grija și pe cheltuiala sa. Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice certifică documentele elaborate/verificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentațiile prevăzute la art. 11.

(5) Vizarea adeverinței de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței deținute de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

c) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A+B; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(6) Adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice emisă în condițiile prezentului regulament conferă titularului competențele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competențelor adeverinței de electrician autorizat deținute, prevăzute la art. 9.

Art. 19. -

(1) Comisia de autorizare are competențele prevăzute la art. 17 și 18 și are în componență 5 membri: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar, numiți prin decizie a președintelui Autorității competente; cel puțin 3 membri fac parte din cadrul Autorității competente. Ședințele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale menționate în anexa nr. 3.

(2) Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învățământul superior din cadrul facultăților din domeniile energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată.

(3) Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiți, în cazuri justificate, prin decizie a președintelui Autorității competente.

(4) Activitatea Comisiei de autorizare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.

SECȚIUNEA 1 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat

Art. 20. -

(1) Etapele procesului de autorizare prevăzut la art. 12 lit. a) sunt:

a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;

b) acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;

c) examinarea candidaților, care se încadrează în procedurile ANRE;

d) emiterea adeverinței.

(2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poștal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 14.

Art. 21. -

(1) Vizarea periodică a adeverințelor de electrician autorizat, precum și autorizarea sau vizarea adeverințelor verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice sunt permise numai după ce aceștia fac dovada că au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, organizat de către instituții de învățământ superior, prin facultățile din domeniul electric/energetic sau de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu.

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un conținut corespunzător cel puțin tematicii și bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente.

Art. 22. -

Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalații electrice pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajați, transmițând către Autoritatea competentă o solicitare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, lista solicitanților și câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă documentația precizată la art. 14.

SECȚIUNEA a 2-a Condiții de acceptare la examen

Art. 23. -

Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către direcția generală de specialitate din cadrul Autorității competente.

Art. 24. -

Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:

a) cererea de autorizare și documentele Informații profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații sunt întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;

b) documentația inclusă în dosar este completă;

c) candidatul demonstrează că are experiență profesională minimă în domeniul instalațiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 25, 26 și 27.

Art. 25. -

Solicitantul trebuie să dețină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

a) CPA1: lucrători calificați absolvenți ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

b) CPA2: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

c) CPA3: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

d) CPA4: absolvenți de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții;

e) CPA4.1: absolvenți de licee alt profil decât cel menționat anterior, care au absolvit, în plus, un curs postliceal de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

f) CPA5: absolvenți ai școlilor tehnice postliceale, școlilor de maiștri sau a unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;

g) CPA6: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea;

h) CPA6.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea electroenergetică;

i) CPA6.2: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea energetică, precum și inginerii diplomați având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;

j) CPA6.3: subingineri, ingineri licențiați având diplomă în specializarea electroenergetică;

k) CPA7: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică și telecomunicații, ingineria instalațiilor, ingineria sistemelor;

l) CPA7.1: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;

m) CPA7.2: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electronică și telecomunicații și una dintre specializările electronică aplicată, electronică și telecomunicații sau echivalente acestora;

n) CPA7.3: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții;

o) CPA7.4: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;

p) CPA7.5: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum și diplomă de master în domeniul energetic/electric;

q) CPA8: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în alte domenii de studii universitare inginerești decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol și gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală, ingineria mediului, inginerie medicală, instalații și echipamente pentru protecția atmosferei, inginerie aerospațială sau echivalente acestora;

r) CPA8.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic;

s) CPA9: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul tehnic, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.

Art. 26. -

Prin experiență profesională în activitățile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la autorizare, se înțelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalațiilor electrice, astfel:

a) EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalațiilor electrice desfășurată de către solicitant ca:

- membru, vicepreședinte sau președinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de rețea, titular de licență sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalațiilor electrice;

- angajat al unui operator economic atestat;

- persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx: activitatea de executare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licență, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPOp: activitatea de operare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licență emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 27. -

(1) Experiența profesională minimă, respectiv numărul de ani în activități de tipul celor precizate la art. 26, pentru fiecare CPA menționate la art. 25, necesară calificării la gradul și tipurile de autorizație de electrician solicitată, este prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Numărul de ani de experiență profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare prevăzute la art. 25, ca angajat pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite.

(3) Autoritatea competentă poate analiza și accepta și alte calificări profesionale echivalente, având denumiri diferite de cele ale calificărilor profesionale prevăzute la art. 25, luând în considerare în acest sens documente emise de unitățile de învățământ, precum foi matricole, adeverințe etc.

Art. 28. -

Candidatul care îndeplinește condițiile de calificare și experiență profesională cumulate poate fi acceptat la examen pentru ambele tipuri de autorizare; în acest caz, numărul de ani de experiență profesională necesar este numărul maxim de ani dintre valorile corespunzătoare celor două tipuri de autorizare și, pentru obținerea adeverinței, candidatul susține un singur examen.

Art. 29. -

Trecerea la un grad de autorizare superior sau obținerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen.

CAPITOLUL VII Drepturile electricianului autorizat

Art. 30. -

Electricianul autorizat are dreptul să exercite activități în conformitate cu competențele aferente gradului și tipului de autorizare, astfel:

A. În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau al unei întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel:

a) electricianul autorizat gradul I execută instalații electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalațiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deține un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

(i) deține o adeverință de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul I, vizată la zi;

(ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menționate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplinește condițiile menționate la punctul (i), desfășurându-și activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială;

(iii) respectă legislația în domeniul securității și sănătății muncii;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează, respectiv electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută și verifică instalații electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 30 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, fără a deține un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, dacă îndeplinește simultan următoarele condiții:

(i) deține o adeverință de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul II, III sau IV, vizată la zi;

(ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menționate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplinește condițiile menționate la punctul (i), desfășurându-și activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială;

(iii) respectă legislația în domeniul securității și sănătății muncii, în cazul lucrărilor de executare și verificare de instalații electrice;

c) electricianul autorizat gradul II, III sau IV proiectează, execută și verifică instalații electrice, altele decât cele prevăzute la lit. b), dacă deține o adeverință de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, vizată la zi și dacă deține un atestat emis de ANRE pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalații electrice.

B. În calitate de angajat al unui operator economic care desfășoară activități în baza unor atestate emise de către ANRE, cu respectarea legislației în domeniul securității și sănătății muncii:

a) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează/coordonează elaborarea proiectului de către un colectiv de electricieni calificați/autorizați, după caz;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută/coordonează și/sau supraveghează executarea lucrărilor de către o echipă de electricieni calificați/autorizați, după caz;

c) electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat și execută lucrări de instalații electrice sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB.

C. În calitate de angajat al unui operator de rețea, pentru realizarea de lucrări de proiectare/executare/operare a instalațiilor electrice deținute în patrimoniul operatorului de rețea:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfășoară activitatea de operare a instalațiilor din patrimoniul operatorului de rețea, realizează, sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de executare/întreținere/reparații a instalațiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfășoară activitatea de operare a instalațiilor din patrimoniul operatorului de rețea, coordonează/supraveghează executarea activităților de executare/întreținere/reparații a instalațiilor electrice respective.

D. În calitate de angajat al unui operator economic, având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru realizarea de lucrări de operare a instalațiilor electrice deținute în patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat:

a) electricianul autorizat gradul I, care desfășoară activitatea de operare a instalațiilor din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreținere/reparații ale instalațiilor electrice respective;

b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfășoară activitatea de operare a instalațiilor electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, coordonează/supraveghează executarea lucrărilor de întreținere/reparații ale instalațiilor electrice respective;

c) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalații electrice din patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.

Art. 31. -

(1) Electricienii autorizați care își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 30 lit. A, B și D au dreptul să întocmească documentații ale instalațiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competențele precizate și de a le înregistra la operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Electricienii autorizați gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB pot să execute verificări, măsurări ale instalațiilor de legare la pământ și să emită buletine de verificare pentru instalațiile care sunt în patrimoniul angajatorului, cu condiția ca angajatorul să utilizeze dotările necesare acestor activități.

CAPITOLUL VIII Obligații ale persoanelor fizice autorizate

Art. 32. -

Electricianul autorizat are obligația de a respecta următoarele cerințe asociate calității de electrician autorizat:

a) de a cunoaște și respecta prevederile prezentului regulament și ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activității sale;

b) de a executa lucrări numai în limita competențelor acordate de gradul și de tipul de autorizare obținute;

c) de a executa lucrări în instalațiile electrice numai după obținerea acordurilor sau avizelor legale necesare;

d) de a executa lucrări de instalații electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizați sau operatori economici atestați;

e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalația electrică; în cazul constatării unor neconformități de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;

f) de a nu semna documentații de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;

g) de a avea un comportament corect, etic și profesional, în relația cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relația profesională;

h) de a participa la recepția și la punerea în funcțiune a instalației electrice de utilizare proiectată/executată, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de rețea la care urmează a se racorda instalația electrică de utilizare;

i) de a solicita operatorului de rețea punerea sub tensiune a instalațiilor electrice executate, după recepționarea acestora și încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/furnizării energiei electrice;

j) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenții sub orice formă în instalațiile operatorilor de rețea și/sau de a nu utiliza componentele rețelelor electrice de distribuție sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de rețea în patrimoniul căruia se află acestea;

k) de a nu utiliza componentele rețelelor electrice de distribuție sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute prin legislația în vigoare;

l) de a prezenta Autorității competente, la solicitarea acesteia, orice date și informații necesare desfășurării propriei activități;

m) de a permite verificările, inspecțiile și controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă;

n) de a aplica orice măsuri dispuse de Autoritatea competentă.

Art. 33. -

(1) Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

a) respectarea cotelor privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică;

b) respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;

c) asigurarea exigențelor de calitate, în condițiile legii, și păstrarea confidențialității cu privire la documentația supusă verificării.

(2) Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.

(3) Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat în condițiile prezentului regulament va întocmi și va ține la zi un registru de evidență a proiectelor verificate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 34. -

Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice are următoarele obligații:

a) să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;

b) să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului și detalii de execuție verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate și considerate de proiectant drept de autor;

c) să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a expertizelor tehnice de calitate efectuate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8;

d) să respecte atribuțiile și competențele care îi revin prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IX Răspunderi și sancțiuni

Art. 35. -

(1) Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac în condițiile legii.

(2) Sancțiunile contravenționale pot fi asociate cu retragerea autorizării acordate sau cu reluarea procesului de acordare a autorizării.

Art. 36. -

Decizia Autorității competente de aplicare a măsurilor precizate la art. 38 va ține seama de tipul și efectele încălcării cerințelor prevăzute de prezentul regulament, precum și de modul în care decizia Autorității competente influențează alimentarea cu energie electrică a clientului final de energie electrică.

Art. 37. -

Persoana fizică autorizată în condițiile prezentului regulament și sancționată potrivit prezentului regulament are dreptul de a contesta, conform prevederilor legale în vigoare, sancțiunile/măsurile aplicate de Autoritatea competentă.

Art. 38. -

Sancțiunile contravenționale, precum și măsurile aplicate de Autoritatea competentă se consemnează într-un registru de evidență întocmit de Autoritatea competentă și:

a) se comunică persoanelor fizice autorizate sancționate și, după caz, angajatorului acestuia și operatorului de rețea;

b) se publică pe pagina de internet a Autorității competente; titularii de licențe și atestate emise de Autoritatea competentă au obligația să se informeze cu privire la sancțiunile aplicate de Autoritatea competentă.

Art. 39. -

În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancțiunii de retragere a autorizării, cel sancționat va preda la registratura Autorității competente documentele emise de ANRE care atestă calitatea ce i-a fost retrasă.

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 40. -

Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează și execută instalații electrice se stabilesc și se actualizează anual, prin ordin al președintelui Autorității competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. -

Operatorii de rețea au obligația, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalațiilor electrice de utilizare doar dacă documentațiile acestora, depuse la operatorul de rețea, sunt întocmite de operatori economici atestați, titulari de atestate emise pentru activități corespunzătoare tipului de instalație electrică de utilizare sau de către electricieni autorizați, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 30.

Art. 42. -

(1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita Autorității competente, în scris, anterior datei de desfășurare a examenului sau, în cazul unor motive bine întemeiate, după data de desfășurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiași sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată, fără a achita un nou tarif de autorizare.

(2) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, până la data publicării listei tuturor candidaților, întocmită după analiza dosarelor înregistrate de aceștia (solicitanții care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen), prevăzută la pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3.

(3) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

c) candidatului care a fost acceptat pentru a susține examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă;

d) solicitantului care nu îndeplinește condițiile de participare la examen, fiind declarat neadmis inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor și clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Art. 43. -

(1) Legitimația/Adeverința de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, pierdută, se declară nulă într-un ziar local. Titularul acesteia poate solicita Autorității competente emiterea unui duplicat, după caz.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al președintelui Autorității competente.

Art. 44. -

În cazul deteriorării adeverinței de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, se poate solicita preschimbarea documentelor, cu returnarea și anularea de către ANRE a documentului acordat inițial.

Art. 45. -

(1) Legitimațiile de responsabil tehnic cu execuția de instalații electrice emise în condițiile legii de Autoritatea competentă până la intrarea în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la expirarea acestora, titularii acestora având competențele prevăzute la alin. (2) și obligațiile prevăzute la alin. (3). Persoanele autorizate de ANRE ca responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalațiilor electrice pot solicita autorităților competente prevăzute la art. 1 alin. (4) preschimbarea legitimațiilor ANRE cu documente de autorizare emise de aceasta, în condițiile reglementărilor în vigoare.

(2) Legitimația de responsabil tehnic cu execuția eliberată de ANRE, conferă titularul acesteia următoarele competențe:

a) aprobă execuția lucrărilor de instalații electrice numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte autorizați în condițiile prezentului regulament;

b) verifică și avizează fișele și proiectele tehnologice de execuție a lucrărilor de instalații electrice, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuției, inclusiv cele de control și încercări din planul de control de calitate aferent proiectului, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele împreună cu graficele aferente acestora;

c) verifică respectarea cerințelor de personal calificat și autorizat în conformitate cu cerințele Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și de echipamente specifice tipului de lucrări de instalații electrice executate.

(3) Responsabilul tehnic cu execuția autorizat de ANRE are următoarele obligații:

a) să admită execuția lucrărilor de instalații electrice numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați;

b) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție a lucrărilor de montaj, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele împreună cu graficele aferente lucrărilor de instalații electrice;

c) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament;

d) să oprească execuția lucrărilor de instalații electrice în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție a montajului și să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

e) să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a lucrărilor de instalații electrice pe care le coordonează tehnic și de care răspunde.

(4) La expirarea legitimațiilor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice sau de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, calitatea conferită de acestea nu se pierde. În această situație autoritatea competentă emite adeverințe în locul acestor legitimații, la cererea titularului, în condițiile art. 16, respectiv art. 17 și 18. Cererea se transmite la autoritatea competentă împreună cu documentele prevăzute la art. 16 alin. (3), respectiv art. 17 alin. (5) și art. 18 alin. (5) cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării legitimațiilor, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de aceasta și se soluționează în cadrul celor două sesiuni de autorizare stabilite de către ANRE.

(5) Titularii legitimațiilor prevăzute la alin. (4) nu au dreptul de a desfășura activitățile ce fac obiectul acestora de la data expirării valabilității lor și până la data emiterii adeverinței în condițiile prezentului regulament.

(6) Avizele emise de Autoritatea competentă în baza Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalațiilor electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 97/2014, pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire teoretică de către societăți de formare profesională, rămân valabile până la expirare.

Art. 46. -

În baza unei proceduri specifice, ANRE, în exercitarea atribuțiilor de autorizare, poate colabora cu asociații profesionale de utilitate publică, care desfășoară activități în domeniul energiei electrice.

Art. 47. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

Modelul cererii de autorizare

Această cerere va fi transmisă împreună cu paginile de informații profesionale, detalii privind lucrările realizate, precum și copii ale documentelor prevăzute la art. 14, 16, 17 și 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare (Regulament), către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2.

A. Cerere pentru înscrierea la examenul de autorizare/vizare periodică, după caz, a: electricienilor, verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

. . . . . . . . . .

Cod numeric personal:

. . . . . . . . . .

Numele: Prenumele:

. . . . . . . . . .

Adresa de domiciliu: localitatea, strada, nr. , bloc, scara, etaj, ap., județul (sectorul), codul poștal

. . . . . . . . . .

Telefon: E-mail:

. . . . . . . . . .

Gradul și tipul de autorizare solicitat:

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca ANRE să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Declar pe propria răspundere că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului, conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri:

a) dacă nu mă prezint la examen, cu excepțiile prevăzute în Regulament;

b) dacă nu promovez examenul;

c) dacă nu îndeplinesc condițiile de calificare și experiență profesională necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;

d) dacă nu îndeplinesc condițiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor și clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE, respectiv de publicarea listei tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3 la Regulament.

NOTĂ:

Cererea este comună, după caz, pentru toate tipurile de autorizare/vizare periodică a persoanelor fizice.

. . . . . . . . . .

Data:
Semnătura:
. . . . . . . . . .

B. Informații profesionale

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal: . . . . . . . . . .

Formare profesională

Forme de învățământ absolvite (de exemplu: școli profesionale/licee/școli postliceale/institute de învățământ superior) Calificare profesională obținută (profil/specializare) Pagina
Cursuri de perfecționare

Experiență profesională

Numele angajatorului Funcția în care a fost angajat Perioada de angajare Pagina
Semnătura,
. . . . . . . . . .

C. Detalii privind lucrările realizate

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal: . . . . . . . . . .

Nr. crt. Denumirea lucrării sau activității desfășurate/ Obiective ale lucrării Tipul lucrării/activității
Precizați:
P - proiectare;
Ex. - executare;
Op. - operare
Tensiunea (kV) Angajator
1.
2.
3.
4.
5.
. . .
Semnătura,
. . . . . . . . . .

D. Pagină de informații anexată cererii de autorizare

Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Codul numeric personal: . . . . . . . . . .

Formare profesională: Se vor anexa copii ale diplomei/diplomelor de calificare profesională domeniul electric.

Experiență profesională: Se va anexa copia carnetului de muncă/adeverinței/raportului per salariat din Registrul de evidență a salariaților și se va completa documentul "C. Detalii privind lucrările realizate".

Act de identitate: Se va anexa copia actului de identitate.

Verificarea dosarului: Întrebările următoare vă ajută să vă verificați completitudinea dosarului dumneavoastră, înainte de a-l transmite la ANRE. Vă rugăm marcați fiecare căsuță din stânga, în cazul în care răspunsul la întrebare este "Da":

□ Ați precizat în cerere toate informațiile personale?

□ Ați indicat în cerere corect gradul/gradele și tipul/tipurile de autorizații solicitate?

□ Ați inclus în dosar o copie a actului de identitate (buletin sau carte de identitate)?

□ Ați inclus în dosar documentul de absolvire al unui curs de pregătire teoretică, conform prevederilor Regulamentului?

□ Ați inclus în dosar copii ale tuturor diplomelor precizate în documentul "B. Informații profesionale"?

□ Ați inclus în dosar copia carnetului de muncă/adeverinței/raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidență a salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă?

□ Ați completat documentul "C. Detaliile privind lucrările realizate"?

□ Ați numerotat paginile dosarului dumneavoastră?

□ Ați precizat în documentul "B. Informații profesionale" numărul paginii unde se află fiecare document în dosarul dumneavoastră?

□ Ați semnat toate cele 3 documente (cererea propriu-zisă, informații profesionale și detaliile privind lucrările realizate)?

ANEXA Nr. 2 la regulament

Model de solicitare de către un operator economic a autorizării angajaților

Către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2

Domnule președinte,

Subsemnatul, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . (administrator/director general etc.) al operatorului economic . . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . ., solicit înscrierea în vederea autorizării a unora dintre angajații proprii.

Menționez că operatorul economic pe care îl reprezint:

- este înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. J/ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .;

- are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) . . . . . . . . . . și

- contul nr. . . . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . . . . Sucursala . . . . . . . . . . . (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul)

În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoștință că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum și la nr. telefon fix . . . . . . . . . ., nr. de fax . . . . . . . . . ., nr. telefon mobil . . . . . . . . . . .

Cererea este însoțită de:

- lista solicitanților;

- o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare;

- câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală și documentația precizată la art. 14, respectiv art. 16, 17 sau 18 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare, după caz.

Semnătura,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la regulament

3.1. PROCEDURA DE AUTORIZARE ELECTRICIENI

3.1.1. Procedura de înscriere la examen

1. Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară și, respectiv, sesiune de toamnă.

2. Prin decizie a președintelui Autorității competente se pot organiza, în mod excepțional, examene și în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.

3. Examenul constă în susținerea unei probe scrise cu două subiecte, cu excepția gradului I, pentru care examenul constă într-o probă scrisă cu un singur subiect, acestea având ca scop verificarea cunoștințelor candidaților în domeniul pentru care se solicită autorizarea.

4. Lista cuprinzând tematica și elementele bibliografice minimale pentru susținerea examenului se publică pe pagina de internet a Autorității competente.

5. Anunțul privind organizarea și desfășurarea examenului se publică pe pagina de internet a Autorității competente, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este, de regulă, de 30 de zile înainte de data fixată pentru începerea perioadei de desfășurare a examenului. Pentru buna desfășurare a examenului, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.

6. În funcție de numărul candidaților și de locul în care aceștia își au domiciliul sau își desfășoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul și localizarea, pe teritoriul țării, a centrelor în care urmează să se organizeze examen; anunțul privind nominalizarea centrelor în care se organizează examen se publică pe pagina de internet a Autorității competente, de regulă, în cel mult 15 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de înscriere la examen.

7. De regulă, cu cel puțin 15 zile înainte de perioada stabilită pentru desfășurarea examenului, pe pagina de internet a Autorității competente, se publică listele candidaților, cuprinzând informații privind solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare (Regulament), pentru a participa la examen, precum și informații privind solicitanții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire.

8. Solicitanții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarități legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit, însă nu cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de perioada de desfășurare a examenului.

9. Candidații sunt examinați de comisii de examinare numite prin decizie a președintelui Autorității competente, la propunerea direcției generale de specialitate. Comisia de examinare are următoarele atribuții:

- asigurarea organizării și desfășurării examenului;

- preluarea și verificarea lucrărilor;

- întocmirea și publicarea listelor cu rezultatele examenului;

- emiterea adeverințelor;

- transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidență și arhivare.

10. Comisia de examinare are în componență cel puțin 5 membri: un președinte, un vicepreședinte, un secretar și cel puțin 2 experți, numiți prin decizie a președintelui Autorității competente; cel puțin 3 membri fac parte din cadrul Autorității competente. Din comisia de examinare pot face parte cadre didactice din învățământul superior din cadrul facultăților din domeniile energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată. Membrii comisiei de examinare pot fi înlocuiți, în cazuri justificate, prin decizie a președintelui Autorității competente. Activitatea Comisiei de examinare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.

11. Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse de membrii comisiei de examinare cu 10 zile înainte de susținerea examenului și sunt aprobate de direcția generală de specialitate.

12. Examenul constă într-o probă scrisă în limba română, având unul sau două subiecte: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, conținând 30 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare și, după caz, o aplicație numerică, denumită în continuare aplicație numerică;

- subiectul pentru gradul I constă într-un chestionar;

- subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar și o aplicație numerică;

- subiectele pentru gradele III și IV constau într-un chestionar și o aplicație numerică, diferite pentru tipurile de autorizare.

13. Pentru examen, comisia de examinare elaborează mai multe variante de chestionare și de aplicații numerice.

a) chestionarul pentru gradele I și II conține întrebări având câte un singur răspuns corect;

b) chestionarul pentru gradele III și IV conține întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

14. Chestionarului și aplicației numerice li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare și din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.

15. După aprobare, chestionarele și aplicațiile numerice se multiplică corespunzător numărului de candidați înscriși pentru susținerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

3.1.2. Procedura de desfășurare a examenului

1. În data și la ora programată, candidații sunt acceptați în sălile de examen, în baza actului de identitate, conform listelor întocmite de serviciul de specialitate din cadrul Autorității competente.

2. Fiecare candidat primește, în funcție de gradul/tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionar, aplicație numerică, formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular, precum și o ciornă, după caz. Formularul și aplicația numerică conțin o zonă în care fiecare candidat își înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează și se ștampilează de către membrii comisiei. Conținutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.

3. După rezolvarea subiectelor, candidatul predă supraveghetorului toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.

4. Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită în funcție de gradul/tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:

- la gradele I și II, examenul durează o oră;

- la gradul III, examenul durează două ore;

- la gradul IV, examenul durează trei ore.

5. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluționării subiectelor de examen, precum și comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfășurării examenului se sancționează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular și, după caz, aplicația numerică) referitoare la acest candidat a mențiunii "Eliminat din examen". Eliminarea din examen se face numai în prezența și cu acordul președintelui sau vicepreședintelui comisiei de examinare.

6. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roșie în rubrica "Rezultatul verificării" a fiecărui formular punctajul acordat la fiecare subiect. La notarea chestionarului și aplicației numerice se aplică următoarele reguli:

a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;

b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menționat la pct. 3.1.1 subpct. 13 lit. b) și întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;

c) se acordă 0 puncte, în cazurile contrare celor menționate la lit. a) și lit. b);

d) notarea aplicației numerice se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte stabilit după următoarele criterii:

(i) precizarea formulelor de calcul;

(ii) înlocuirea datelor în formulele de calcul;

(iii) efectuarea calculelor;

(iv) precizarea unităților de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;

(v) stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.

7. După verificarea tuturor lucrărilor, în prezența membrilor comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular și aplicația numerică pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) și întocmirea listelor cu rezultatele examenului.

8. Se consideră că au promovat examenul candidații la gradul I care au obținut minimum 24 de puncte la chestionar și candidații la gradele II, III și IV care au obținut minimum 24 de puncte la chestionar și minimum 3 puncte la aplicația numerică.

9. În listele cu rezultatele examenului se înscrie calificativul "Admis", dacă s-au obținut punctajele minime precizate la subpct. 8, sau "Respins", dacă cel puțin unul dintre punctajele obținute este sub valoarea precizată la subpct. 8.

10. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces- verbal, care se semnează de către membrii comisiei de examinare și la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum și documentele de examen ale candidaților se arhivează la sediul Autorității competente.

11. Listele cu rezultatele examenului se publică și pe pagina de internet a Autorității competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfășurare a examenelor.

12. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea și rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a Autorității competente.

13. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a președintelui Autorității competente, având în componență alți membri decât cei nominalizați în comisia de examinare.

14. Analizarea contestațiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toți membrii comisiei de soluționare a contestațiilor și se arhivează; rezultatele analizei contestațiilor se publică pe site-ul Autorității competente.

3.1.3. Emiterea adeverinței de electrician autorizat

1. Candidatul declarat "Admis" în urma examenului dobândește calitatea de electrician autorizat, atestată prin adeverința eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverința este nominală și netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatul adeverinței este prevăzut în prezenta procedură.

2. Adeverințele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidență, care poate fi consultat pe portalul Autorității competente.

3. Adeverințele se emit și se eliberează candidaților declarați "Admis", de regulă, în ziua și la locul de desfășurare a examenului.

Modelul adeverinței de electrician autorizat

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

ADEVERINȚA Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
de electrician autorizat

Gradul și tipul . . . . . . . . . .

Numele . . . . . . . . . .

Prenumele . . . . . . . . . .

CNP . . . . . . . . . .

Prezenta adeverință conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiționată de vizarea periodică a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să proiecteze și/sau să execute lucrări de instalații electrice în conformitate cu gradul și tipul de autorizare deținută.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătura autorizată ANRE,

Ștampila

Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .

3.1.4. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele I și II

(pagina 1)

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Examen de electrician autorizat
Numele . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . .

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucțiuni de completare a formularului

a) Se citește cu atenție fiecare subiect și se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spațiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b), iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel:

Întrebarea nr. Varianta a) Varianta b) Varianta c)
1.
2.
3.
4.
. . .

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidații au făcut corecturi sau ștersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

(continuare)

(pagina 2)

Întrebarea nr. Varianta a) Varianta b) Varianta c) Punctaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Punctaj total
Semnături (membri ai Comisiei de examinare),
. . . . . . . . . .

3.1.5. Modelul formalităților de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele III și IV

(pagina 1)

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Examen de electrician autorizat
Numele . . . . . . . . . .
Prenumele . . . . . . . . . .
CNP . . . . . . . . . .

FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR

Instrucțiuni de completare a formularului

a) Se citește cu atenție fiecare subiect și se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.

b) Se marchează numai cu pix albastru spațiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) și b), iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c) formularul se completează astfel:

Întrebarea nr. Varianta a) Varianta b) Varianta c)
1.
2.
3.
. . .

c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidații au făcut corecturi sau ștersături în formularul de înscriere a răspunsurilor.

(continuare)

(pagina 2)

Întrebarea nr. Varianta a) Varianta b) Varianta c) Punctaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Punctaj total
Semnături (membri ai Comisiei de examinare),
. . . . . . . . . .

3.2. Procedura de autorizare a verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice

3.2.1. Procedura de înscriere

1. Autorizarea specialiștilor verificatori de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară și, respectiv, sesiune de toamnă.

2. Prin decizie a președintelui Autorității competente, în mod excepțional, se pot organiza autorizări și în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.

3. Autorizarea se poate obține prin înregistrarea la Autoritatea competentă a unui dosar cuprinzând documentele menționate în Regulament.

4. Anunțul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de autorizare se publică pe pagina de internet a Autorității competente, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile.

5. În funcție de numărul candidaților și de locul în care aceștia își au domiciliul sau își desfășoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul și localizarea, pe teritoriul țării, a centrelor în care urmează să se organizeze, anunțul privind nominalizarea centrelor în care se organizează autorizarea se publică pe pagina de internet a Autorității competente. Centrele de autorizare vor fi aceleași cu cele de examinare.

6. Pe pagina de internet a Autorității competente se publică listele candidaților, cuprinzând informații privind solicitanții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare (Regulament), pentru a fi admiși, precum și informații privind solicitanții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a fi admiși, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează pentru fiecare solicitant admis centrul de autorizare în care urmează să îi fie eliberată adeverința.

7. Solicitanții care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament pentru a fi autorizați din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarități legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă înainte de perioada precizată în program referitoare la desfășurarea examenului de autorizare a electricienilor, respectiv acordarea/vizarea periodică a adeverințelor.

8. Analiza documentelor anexate cererii de obținere a calității de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice se realizează de către serviciul de specialitate din cadrul Autorității competente.

9. Aprobarea autorizării specialiștilor verificatori de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice se face de către o comisie de autorizare, numită prin decizie a președintelui Autorității competente, pe baza unui proces-verbal semnat de către membrii comisiei de autorizare. Ședințele comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale.

10. Listele cu specialiștii ale căror dosare au fost acceptate în vederea obținerii calității solicitate se publică și pe pagina de internet a Autorității competente, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfășurare a sesiunii.

11. Eventualele contestații cu privire la rezultatele analizei dosarelor în vederea obținerii calității de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 5 zile de la data publicării listelor menționate la subpct. 10 pe pagina de internet a Autorității competente.

12. Reverificarea dosarelor a căror analiză este contestată se face de către o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a președintelui Autorității competente, având în componență alți membri decât cei nominalizați în comisia de autorizare.

13. Analizarea contestațiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toți membrii comisiei de soluționare a contestațiilor și se arhivează; rezultatele analizei contestațiilor se publică pe site-ul Autorității competente.

3.2.2. Emiterea adeverinței

1. Candidatul declarat "Admis" în urma procesului-verbal al comisiei de autorizare dobândește calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și/sau expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, atestată prin adeverința eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverința este nominală și netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatele adeverințelor sunt prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la Regulament.

2. Adeverințele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidență, care poate fi consultat pe portalul Autorității competente.

3. Adeverințele se eliberează candidaților declarați "Admiși", de regulă, în ziua și la locul de desfășurare a autorizării.

ANEXA Nr. 4 la regulament

Experiența profesională minimă de tip EPP; EPEx sau EPOp pentru fiecare CPA

I IIA IIB IHA IIIB IVA IVB
CP Al 3 ani EPEx X X X X X X
CPA2 2 ani EPEx sau EPOp X X X X X X
CPA3 1 an EPEx sau EPOp X X X X X X
CPA4 1 an EPEx sau EPOp X 3 ani EPEx sau EPOpl X X X X
CPA4.1 2 ani EPEx sau EPOp X 4 ani EPEx sau EPOpl X X X X
CPA5 Fără EP 2 ani EPP 2 ani EPEx sau EPOp X 4 ani EPEx instalații MT X X
CPA6 Fără EP Fără EP Fără EP 2 ani EPP instalații electrice MT 2 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA6.1 Fără EP Fără EP Fără EP 2 ani EPP instalații electrice MT 2 ani EPEx sau EPOp instalații MT 3 ani EPP instalații electrice IT 3 ani EPEx sau EPOp, instalații electrice IT
CPA6.2 Fără EP Fără EP Fără EP 2 ani EPP instalații electrice MT 2 ani EPEx sau EPOp instalații MT 4 ani EPP instalații electrice IT 4 ani EPEx sau EPOp, instalații electrice IT
CPA6.3 Fără EP Fără EP Fără EP 2 ani EPP instalații electrice MT 2 ani EPEx sau EPOp instalații MT 4 ani EPP instalații electrice IT 4 ani EPEx sau EPOp, instalații electrice IT
CPA7 Fără EP Fără EP Fără EP X X X X
CPA7.1 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA7.2 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA7.3 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA7.4 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA7.5 Fără EP Fără EP Fără EP 3 ani EPP instalații electrice MT 3 ani EPEx sau EPOp instalații MT 4 ani EPP instalații electrice IT 4 ani EPEx sau EPOp, instalații electrice IT
CPA8 Fără EP 1 an EPP 1 an EPEx sau EPOp X X X X
CPA8.1 Fără EP 1 an EPP 1 an EPEx sau EPOp 4 ani EPP instalații electrice MT 4 ani EPEx sau EPOp instalații MT X X
CPA 9 Fără EP 2 ani EPP 2 ani EPEx sau EPOp X X X X

ANEXA Nr. 5 la regulament

5.1. Model de adeverință de verificator de proiecte autorizat ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

ADEVERINȚA Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
de verificator de proiecte autorizat

Numele . . . . . . . . . .

Prenumele . . . . . . . . . .

CNP . . . . . . . . . .

Prezenta adeverință conferă calitatea de verificator de proiecte autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de verificator de proiecte autorizat este condiționată de vizarea periodică a acestei adeverințe, precum și a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să verifice proiectele de instalații electrice tehnologice numai la nivelul competențelor adeverinței de electrician autorizat deținute, în conformitate cu prevederile menționate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de verificator de proiecte autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătura autorizată ANRE,

Ștampila

Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .

5.2. Model de ștampilă de verificator de proiecte autorizat ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei
Nume Prenume,

Verificator de proiecte în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice

Autorizația nr. XXX/YY.ZZ.20XX

ANEXA Nr. 6 la regulament

6.1. Model de adeverință de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

ADEVERINȚA Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat

Numele . . . . . . . . . .

Prenumele . . . . . . . . . .

CNP . . . . . . . . . .

Prezenta adeverință conferă calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat este condiționată de vizarea periodică a acestei adeverințe, precum și a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să expertizeze proiectele de instalații electrice tehnologice și execuția acestora, numai la nivelul competențelor adeverinței de electrician autorizat deținute, în conformitate cu prevederile menționate în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătura autorizată ANRE,

Ștampila

Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .

6.2. Model de ștampilă de expert tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei
Nume Prenume,

Verificator tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul
instalațiilor electrice tehnologice

Autorizația nr. XXX/YY.ZZ.20XX

ANEXA Nr. 7 la regulament

REGISTRU DE EVIDENȚĂ
lucrări de instalații electrice verificate

Numele și prenumele verificatorului . . . . . . . . . .,

Nr. adeverinței de verificator de proiecte . . . . . . . . . .

Nr. crt. Data Denumire proiect (nr. contract pentru verificarea documentației) Proiectant Beneficiar Faza de proiectare Observații la proiectul verificat
0 1 2 3 4 5 6

ANEXA Nr. 8 la regulament

REGISTRU EVIDENȚĂ
expertize lucrări montaj

Numele și prenumele expertului tehnic și extrajudiciar . . . . . . . . . .

Nr. adeverinței de expert tehnic de calitate și extrajudiciar . . . . . . . . . .

Nr. crt. Data Denumire lucrare expertizată:
- beneficiar
- nr. contract
Date ale lucrării:
- proiectant, data
- executant, data
- comisii de recepție
- valoarea totală a lucrării
Obiectul expertizării:
- cine a solicitat expertizarea
- motivul expertizării
- data finalizării expertizării
Raportul de expertiză:
- întrebările la care s-a răspuns
- soluțiile date de expert
0 1 2 3 4 5

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...