Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 6

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Cadru legislativ

Art. 1. -

(1) Activitățile de proiectare și executare a instalațiilor electrice se realizează de către electricieni autorizați și de către personal calificat având diplomă de studii sau certificat de calificare, după caz, în domeniul electric, în cadrul operatorilor economici, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, în condițiile prezentului regulament.

(2) Pentru asigurarea calității lucrărilor de instalații electrice, verificarea proiectelor de instalații electrice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte și de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari, iar verificarea instalațiilor electrice se realizează de către responsabili tehnici cu execuția, precum și de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

(3) Autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru instalații electrice tehnologice se face în condițiile prezentului regulament.

(4) Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru instalațiile și rețelele electrice aferente construcțiilor se face de către autoritățile prevăzute de normele/reglementările aprobate în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, ținând cont și de prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II Scop

Art. 2. -

(1) Prezentul regulament stabilește:

a) condițiile pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice;

b) condițiile pentru autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice;

c) competențele, drepturile și obligațiile persoanelor fizice autorizate menționate la lit. a) și b).

(2) Persoanele fizice autorizate în condițiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligațiile legale ce le revin și nu își pot transfera responsabilitățile către autoritatea competentă.

CAPITOLUL III Domeniul de aplicare

Art. 3. -

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică:

a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfășurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative și normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităților de proiectare, executare, verificare și de expertizare a lucrărilor de instalații electrice;

b) persoanelor fizice care, în desfășurarea activității de operare a instalațiilor electrice, execută lucrări de mentenanță/întreținere/reparații curente ale acestora, ca parte componentă a activității de operare, cu respectarea obligațiilor precizate la art. 5 alin. (1).

(2) În situația prestării de servicii transfrontaliere cu caracter ocazional/temporar, persoanele fizice stabilite în state membre pot realiza lucrări de proiectare/executare de instalații electrice, în baza autorizării acordate în statul membru de origine, transmițând către ANRE copia autorizării respective, inclusiv o traducere informală a acesteia. Nivelul de tensiune al lucrărilor de proiectare/executare de instalații electrice ce va fi putea fi realizat pe teritoriul României va fi corespunzător domeniului de tensiuni menționat în documentul deținut în țara de origine.

Art. 4. -

Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfășoară activități de proiectare și/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalațiile electroenergetice.

Art. 5. -

(1) Operarea instalațiilor electrice aferente capacităților energetice, deținute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalațiilor electrice, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacității respective.

(2) Condițiile ce trebuie îndeplinite de personalul prevăzut la alin. (1) sunt minimale, operatorul economic care deține sub orice formă capacități energetice poate realiza operarea instalațiilor electrice aferente acestora și prin servicii specializate la nivelul său în acest sens.

(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu au electricieni autorizați angajați, operarea instalațiilor electrice aferente capacităților energetice se poate realiza în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestați de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competențe în domeniul operării instalațiilor electrice respective.

CAPITOLUL IV Definiții și abrevieri

Art. 6. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii utilizați se definesc după cum urmează:

1. Autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - procedura prin care se verifică capabilitatea și prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a coordona/supraveghea realizarea lucrărilor de instalații electrice; capabilitatea este dovedită prin experiența profesională și verificarea cunoștințelor în domeniul instalațiilor electrice;

3. electrician autorizat - persoana fizică autorizată în condițiile prezentului regulament pentru a desfășura, conform competențelor acordate, activități de proiectare/executare și verificare a instalațiilor electrice;

4. expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice - persoana fizică responsabilă pentru desfășurarea unei activități complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize și evaluări necesare) pentru cunoașterea stării tehnice a unei instalații electrice tehnologice sau care stabilește modul în care un proiect respectă cerințele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenție;

5. operarea/exploatarea instalațiilor electrice aferente unor capacități energetice - supravegherea permanentă a funcționării instalațiilor electrice, pregătirea și coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanța acestora, realizarea operațiilor și manevrelor în mod nemijlocit într-o instalație electrică, în vederea funcționării sigure și economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate și sănătate în muncă și în domeniul protecției mediului, stabilite prin legislația în vigoare;

6. instalație electrică - ansamblu de echipamente, celule și elemente legate funcțional între ele, de regulă amplasate într-un spațiu comun și operate de aceeași formație; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, rețelele electrice și instalațiile electrice de utilizare; instalația electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;

7. instalație electrică de utilizare a energiei electrice - ansamblul de instalații electrice care aparțin unui client final și sunt situate în aval față de punctul de delimitare de cele aferente rețelei electrice aparținând unui operator de rețea a energiei electrice; instalația electrică de utilizare creează condițiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

8. instalație electrică interioară - instalație electrică de joasă tensiune realizată în interiorul unui loc de consum;

9. instalație electrică tehnologică - instalație electrică care este parte a unei capacități energetice, diferită de instalația electrică/rețeaua electrică aferentă unei construcții în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;

10. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;

11. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale;

12. mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra structurilor, instalațiilor (sistemelor) și componentelor aflate în operare și care sunt efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor pentru care au fost proiectate;

13. operator economic atestat - operator economic titular al unui atestat emis de către Autoritatea competentă;

14. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfășurarea de activități economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfășoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă;

15. responsabil tehnic cu execuția - persoană fizică responsabilă, în condițiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalațiilor electrice, care se asigură de respectarea cerințelor de personal calificat și de echipamente specifice, care să dea garanția respectării exigențelor de calitate stabilite în prevederile legale și de documentația aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată și aprobată;

16. retragere a autorizării - revocarea calității de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice;

17. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori Elveția;

18. supravegherea/coordonarea executării unei instalații electrice - activitatea organizatorică și tehnică de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalații electrice, cu respectarea proiectelor tehnice și a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activității de executare a instalației;

19. termen de vizare - data până la care trebuie efectuată verificarea îndeplinirii condițiilor de continuare a activităților supuse autorizării și aplicarea vizei pe adeverința emisă de Autoritatea competentă;

20. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condițiile legii, cu verificarea conținutului documentației necesare realizării instalațiilor electrice tehnologice, în conformitate cu exigențele cuprinse în prevederile legale.

(2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN - Sistemul electroenergetic național;

3. CPA - calificare profesională acceptabilă.

CAPITOLUL V Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate

Art. 7. -

(1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 12.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 17.

(3) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverința emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 18.

Art. 8. -

(1) Electricienii autorizați pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalații electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III și IV.

(2) Pentru fiecare dintre gradele II, III și IV sunt definite două tipuri de autorizări:

a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalații electrice;

b) autorizare de tip B, pentru executare de instalații electrice.

(3) În funcție de gradul și tipul/tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deține simultan și calitățile menționate la art. 7 alin. (1), (2) și (3) în condițiile menționate în prezentul regulament.

Art. 9. -

Autorizările prevăzute la art. 8 confirmă, în funcție de tip și grad, următoarele competențe:

a) gradul I, pentru executarea de instalații electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de instalații electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la o tensiune nominală maximă de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată;

g) gradul IVB, pentru executare de instalații electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă și la orice tensiune nominală standardizată.

Art. 10. -

(1) Adeverința de verificator a proiectelor de instalații electrice tehnologice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menționate la art. 17, conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) verifică documentația tehnică de proiectare a instalațiilor electrice tehnologice, necesară obținerii autorizației de construire;

b) verifică documentațiile tehnice și detaliile de realizare a montajului instalațiilor electrice tehnologice, sub formă de planșe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerințelor impuse de normativele tehnice și prescripțiile energetice în vigoare;

c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte de către experți tehnici de calitate, în vederea confirmării că proiectele respectă cerințele stabilite de lege.

(2) Verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalații electrice tehnologice sau părți electrice aparținând unor proiecte complexe, atât a celor racordate/aparținând SEN sau unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna și ștampila documentele scrise și desenate numai în condițiile în care documentația supusă verificării este corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor prevăzute în legislația și reglementările aplicabile.

(3) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condițiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.

Art. 11. -

(1) Adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice eliberată în baza procedurii menționate la art. 18 conferă titularului acesteia următoarele competențe:

a) analizează condițiile de amplasament și de exploatare a lucrărilor de instalații electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice și tehnologice ale acestor instalații și ale capacităților energetice din care acestea fac parte;

b) analizează starea lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice, în perioada normată de funcționare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;

c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj a instalațiilor electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuție și exploatare;

d) analizează prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalații electrice tehnologice și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

(2) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcționări a instalațiilor tehnologice analizate.

(3) Expertul tehnic autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluții și măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică și economică a deciziei de intervenție ce se însușește de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalații electrice și, după caz, de către investitor.

(4) Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice semnalează situațiile în care, în urma intervenției sale, se impune verificarea proiectului și sub aspectul altor cerințe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

(5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalații electrice tehnologice este o activitate complexă care se efectuează de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari autorizați în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuții de control al statului în domeniul lucrărilor de instalații electrice prevede acest lucru sau când o situație deosebită o impune pentru:

a) rezolvarea unor situații care intervin la lucrările existente:

- în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activităților tehnologice;

- în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacității acestora de satisfacere a cerințelor conform legii;

b) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de montaj.

(6) Dacă expertul tehnic de calitate și extrajudiciar autorizat în domeniul instalațiilor electrice tehnologice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omenești sau pagube materiale, le va aduce la cunoștință, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalații electrice și, după caz, investitorului, care sunt obligați să le pună în aplicare.

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare

Art. 12. -

Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare/executare/verificare a instalațiilor electrice se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obținerea unui tip/grad de autorizare, precum și la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau

b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 13.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...