Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL V Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate CAPITOLUL VII Drepturile electricianului autorizat

CAPITOLUL VI Procedura de autorizare

Art. 12. -

Autorizarea electricienilor care desfășoară activități de proiectare/executare/verificare a instalațiilor electrice se face:

a) pe bază de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obținerea unui tip/grad de autorizare, precum și la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau

b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 13.

Art. 13. -

(1) ANRE poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat, a inginerilor proiectanți principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care dețin sau au deținut gradul I sau similar Nomenclatorului Clasificării ocupațiilor din România cu acesta, a profesorilor/conferențiarilor universitari din cadrul facultăților din domeniul energetic, precum și a cercetătorilor din cadrul institutelor/centrelor de cercetare din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanții îndeplinesc următoarele condiții:

- calificare profesională/specializare în domeniul energetic;

- vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare/cercetare de instalații electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic.

(2) Cererea de autorizare va fi însoțită de curriculum vitae și documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărții de muncă, adeverințe etc.) care demonstrează îndeplinirea condițiilor precizate la alin. (1).

(3) Autoritatea competentă aprobă calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorității competente în direcțiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestora cu Autoritatea competentă, la cererea acestora, dacă solicitanții îndeplinesc condițiile de calificare și experiența profesională precizate în anexa nr. 4, pentru gradul/tipul de autorizare solicitat.

Art. 14. -

Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirea calității de electrician autorizat sunt:

a) cererea de autorizare însoțită de documentele Informații profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;

d) document care atestă recunoașterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;

e) copia carnetului de muncă sau adeverințe care să ateste experiența profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, și/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidență a salariaților comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;

f) copia chitanței de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

Art. 15. -

(1) O persoană având calitatea de electrician autorizat se poate înscrie la un nou examen, pentru un grad/tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conținutul precizat la art. 14.

(2) Candidatul care a fost declarat "Respins" la examen se poate înscrie la un nou examen pentru același grad/tip de autorizare, înregistrând sau transmițând prin Serviciul poștal, în vederea înregistrării, la Autoritatea competentă, un dosar cuprinzând o nouă cerere de autorizare, precum și copia chitanței de achitare a 50% din valoarea tarifului de autorizare.

Art. 16. -

(1) Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverința de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverinței, este acordată pe durată nelimitată și este valabilă numai cu condiția vizării periodice a adeverinței, astfel încât să nu fie depășit termenul de vizare. Adeverința de electrician autorizat este valabilă numai împreună cu un act de identitate.

(2) Termenul de vizare a adeverinței de electrician autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.

(3) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea verificării și vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat sunt:

a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet pentru tipul și gradul respectiv de autorizare;

d) copia chitanței de achitare a tarifului pentru vizare periodică; tariful de vizare reprezintă 50% din tariful de acordare a respectivului tip și grad de autorizare și se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(4) În cazul în care adeverința de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu are dreptul să desfășoare activități în domeniul instalațiilor electrice până la vizarea documentului.

Art. 17. -

(1) Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcției generale de specialitate a ANRE.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 5 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA. Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

c) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(4) După aprobarea autorizării ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite solicitantului o adeverință care atestă calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverința și ștampila de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ștampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm și va fi realizată prin grija și pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice certifică proiectele verificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentațiile prevăzute la art. 10.

(5) Vizarea adeverinței de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverința de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități de verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței deținute de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

c) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(6) Adeverința de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice emisă în condițiile prezentului regulament conferă titularului competențele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competențelor adeverinței de electrician autorizat deținute, prevăzute la art. 9.

Art. 18. -

(1) Autorizarea specialiștilor experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcției generale de specialitate a ANRE.

(2) Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândită decât în condițiile deținerii pe o perioadă de minimum 8 ani a calității de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B. Calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi exercitată doar cu condiția ca adeverința de electrician autorizat să fie vizată.

(3) Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obține calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea obținerii calității de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

c) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A+B; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(4) După aprobarea autorizării ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, autoritatea competentă emite o adeverință care atestă calitatea de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverința și ștampila de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice vor avea conținutul prevăzut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate și extrajudiciar să fie lizibile, ștampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm și va fi realizată prin grija și pe cheltuiala sa. Expertul tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice certifică documentele elaborate/verificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentațiile prevăzute la art. 11.

(5) Vizarea adeverinței de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfășura activități în domeniu până la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitări cuprind:

a) cererea întocmită conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței deținute de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puțin tematica și bibliografia stabilite și publicate de autoritatea competentă pe pagina sa de internet;

c) copia chitanței de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, care reprezintă 50% din tariful de autorizare tip A+B; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorității competente, fie în contul acesteia.

(6) Adeverința de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice emisă în condițiile prezentului regulament conferă titularului competențele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competențelor adeverinței de electrician autorizat deținute, prevăzute la art. 9.

Art. 19. -

(1) Comisia de autorizare are competențele prevăzute la art. 17 și 18 și are în componență 5 membri: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar, numiți prin decizie a președintelui Autorității competente; cel puțin 3 membri fac parte din cadrul Autorității competente. Ședințele Comisiei de autorizare se programează de regulă în cele două sesiuni anuale menționate în anexa nr. 3.

(2) Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învățământul superior din cadrul facultăților din domeniile energetică, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată.

(3) Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiți, în cazuri justificate, prin decizie a președintelui Autorității competente.

(4) Activitatea Comisiei de autorizare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.

SECȚIUNEA 1 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat

Art. 20. -

(1) Etapele procesului de autorizare prevăzut la art. 12 lit. a) sunt:

a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen;

b) acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;

c) examinarea candidaților, care se încadrează în procedurile ANRE;

d) emiterea adeverinței.

(2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite prin serviciul poștal la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele precizate la art. 14.

Art. 21. -

(1) Vizarea periodică a adeverințelor de electrician autorizat, precum și autorizarea sau vizarea adeverințelor verificatorilor de proiecte și experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice sunt permise numai după ce aceștia fac dovada că au urmat în ultimul an un curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice, organizat de către instituții de învățământ superior, prin facultățile din domeniul electric/energetic sau de societăți comerciale de formare profesională autorizate conform legislației în domeniu.

(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un conținut corespunzător cel puțin tematicii și bibliografiei recomandate și publicate pe pagina de internet a autorității competente.

Art. 22. -

Operatorii economici care proiectează/execută lucrări de instalații electrice pot solicita autorizarea mai multor electricieni angajați, transmițând către Autoritatea competentă o solicitare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, lista solicitanților și câte un dosar pentru fiecare solicitant, care să cuprindă documentația precizată la art. 14.

SECȚIUNEA a 2-a Condiții de acceptare la examen

Art. 23. -

Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către direcția generală de specialitate din cadrul Autorității competente.

Art. 24. -

Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerințe:

a) cererea de autorizare și documentele Informații profesionale, Detaliile privind lucrările realizate și Pagina de informații sunt întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;

b) documentația inclusă în dosar este completă;

c) candidatul demonstrează că are experiență profesională minimă în domeniul instalațiilor electrice, pentru calificarea profesională proprie, în conformitate cu prevederile art. 25, 26 și 27.

Art. 25. -

Solicitantul trebuie să dețină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):

a) CPA1: lucrători calificați absolvenți ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

b) CPA2: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

c) CPA3: lucrători calificați absolvenți ai școlilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializați în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

d) CPA4: absolvenți de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalații sau industrial, având specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcții;

e) CPA4.1: absolvenți de licee alt profil decât cel menționat anterior, care au absolvit, în plus, un curs postliceal de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor electrice pentru construcții;

f) CPA5: absolvenți ai școlilor tehnice postliceale, școlilor de maiștri sau a unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalațiilor pentru construcții;

g) CPA6: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea;

h) CPA6.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea electroenergetică;

i) CPA6.2: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie energetică și diplomă de master în specializarea energetică, precum și inginerii diplomați având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;

j) CPA6.3: subingineri, ingineri licențiați având diplomă în specializarea electroenergetică;

k) CPA7: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituțiilor de învățământ superior și a specializărilor/programelor de studii universitare și de licență acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică și telecomunicații, ingineria instalațiilor, ingineria sistemelor;

l) CPA7.1: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;

m) CPA7.2: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul inginerie electronică și telecomunicații și una dintre specializările electronică aplicată, electronică și telecomunicații sau echivalente acestora;

n) CPA7.3: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria instalațiilor, specializarea instalații pentru construcții;

o) CPA7.4: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;

p) CPA7.5: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul inginerie electrică și una dintre specializările sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum și diplomă de master în domeniul energetic/electric;

q) CPA8: subingineri, ingineri licențiați și ingineri diplomați, având diplome în alte domenii de studii universitare inginerești decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol și gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală, ingineria mediului, inginerie medicală, instalații și echipamente pentru protecția atmosferei, inginerie aerospațială sau echivalente acestora;

r) CPA8.1: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic;

s) CPA9: ingineri diplomați, având diplomă de licență în domeniul tehnic, precum și diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.

Art. 26. -

Prin experiență profesională în activitățile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la autorizare, se înțelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalațiilor electrice, astfel:

a) EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalațiilor electrice desfășurată de către solicitant ca:

- membru, vicepreședinte sau președinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de rețea, titular de licență sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalațiilor electrice;

- angajat al unui operator economic atestat;

- persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx: activitatea de executare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licență, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPOp: activitatea de operare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licență emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Art. 27. -

(1) Experiența profesională minimă, respectiv numărul de ani în activități de tipul celor precizate la art. 26, pentru fiecare CPA menționate la art. 25, necesară calificării la gradul și tipurile de autorizație de electrician solicitată, este prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Numărul de ani de experiență profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare prevăzute la art. 25, ca angajat pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite.

(3) Autoritatea competentă poate analiza și accepta și alte calificări profesionale echivalente, având denumiri diferite de cele ale calificărilor profesionale prevăzute la art. 25, luând în considerare în acest sens documente emise de unitățile de învățământ, precum foi matricole, adeverințe etc.

Art. 28. -

Candidatul care îndeplinește condițiile de calificare și experiență profesională cumulate poate fi acceptat la examen pentru ambele tipuri de autorizare; în acest caz, numărul de ani de experiență profesională necesar este numărul maxim de ani dintre valorile corespunzătoare celor două tipuri de autorizare și, pentru obținerea adeverinței, candidatul susține un singur examen.

Art. 29. -

Trecerea la un grad de autorizare superior sau obținerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...