Dispoziții tranzitorii și finale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 40. -

Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează și execută instalații electrice se stabilesc și se actualizează anual, prin ordin al președintelui Autorității competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. -

Operatorii de rețea au obligația, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalațiilor electrice de utilizare doar dacă documentațiile acestora, depuse la operatorul de rețea, sunt întocmite de operatori economici atestați, titulari de atestate emise pentru activități corespunzătoare tipului de instalație electrică de utilizare sau de către electricieni autorizați, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 30.

Art. 42. -

(1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita Autorității competente, în scris, anterior datei de desfășurare a examenului sau, în cazul unor motive bine întemeiate, după data de desfășurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiași sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată, fără a achita un nou tarif de autorizare.

(2) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, până la data publicării listei tuturor candidaților, întocmită după analiza dosarelor înregistrate de aceștia (solicitanții care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen), prevăzută la pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3.

(3) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

c) candidatului care a fost acceptat pentru a susține examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă;

d) solicitantului care nu îndeplinește condițiile de participare la examen, fiind declarat neadmis inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor și clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Art. 43. -

(1) Legitimația/Adeverința de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, pierdută, se declară nulă într-un ziar local. Titularul acesteia poate solicita Autorității competente emiterea unui duplicat, după caz.

(2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al președintelui Autorității competente.

Art. 44. -

În cazul deteriorării adeverinței de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, se poate solicita preschimbarea documentelor, cu returnarea și anularea de către ANRE a documentului acordat inițial.

Art. 45. -

(1) Legitimațiile de responsabil tehnic cu execuția de instalații electrice emise în condițiile legii de Autoritatea competentă până la intrarea în vigoare a prezentului regulament rămân valabile până la expirarea acestora, titularii acestora având competențele prevăzute la alin. (2) și obligațiile prevăzute la alin. (3). Persoanele autorizate de ANRE ca responsabil tehnic cu execuția în domeniul instalațiilor electrice pot solicita autorităților competente prevăzute la art. 1 alin. (4) preschimbarea legitimațiilor ANRE cu documente de autorizare emise de aceasta, în condițiile reglementărilor în vigoare.

(2) Legitimația de responsabil tehnic cu execuția eliberată de ANRE, conferă titularul acesteia următoarele competențe:

a) aprobă execuția lucrărilor de instalații electrice numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte autorizați în condițiile prezentului regulament;

b) verifică și avizează fișele și proiectele tehnologice de execuție a lucrărilor de instalații electrice, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuției, inclusiv cele de control și încercări din planul de control de calitate aferent proiectului, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele împreună cu graficele aferente acestora;

c) verifică respectarea cerințelor de personal calificat și autorizat în conformitate cu cerințele Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, și de echipamente specifice tipului de lucrări de instalații electrice executate.

(3) Responsabilul tehnic cu execuția autorizat de ANRE are următoarele obligații:

a) să admită execuția lucrărilor de instalații electrice numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști verificatori de proiecte atestați;

b) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție a lucrărilor de montaj, procedurile de realizare a acestor lucrări, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele împreună cu graficele aferente lucrărilor de instalații electrice;

c) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectării prezentului regulament;

d) să oprească execuția lucrărilor de instalații electrice în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție a montajului și să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora;

e) să întocmească și să țină la zi un registru de evidență a lucrărilor de instalații electrice pe care le coordonează tehnic și de care răspunde.

(4) La expirarea legitimațiilor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice sau de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, calitatea conferită de acestea nu se pierde. În această situație autoritatea competentă emite adeverințe în locul acestor legitimații, la cererea titularului, în condițiile art. 16, respectiv art. 17 și 18. Cererea se transmite la autoritatea competentă împreună cu documentele prevăzute la art. 16 alin. (3), respectiv art. 17 alin. (5) și art. 18 alin. (5) cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării legitimațiilor, dar nu mai mult de 120 de zile înainte de aceasta și se soluționează în cadrul celor două sesiuni de autorizare stabilite de către ANRE.

(5) Titularii legitimațiilor prevăzute la alin. (4) nu au dreptul de a desfășura activitățile ce fac obiectul acestora de la data expirării valabilității lor și până la data emiterii adeverinței în condițiile prezentului regulament.

(6) Avizele emise de Autoritatea competentă în baza Procedurii de avizare a furnizorilor de formare profesională în domeniul instalațiilor electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 97/2014, pentru organizarea și desfășurarea cursurilor de pregătire teoretică de către societăți de formare profesională, rămân valabile până la expirare.

Art. 46. -

În baza unei proceduri specifice, ANRE, în exercitarea atribuțiilor de autorizare, poate colabora cu asociații profesionale de utilitate publică, care desfășoară activități în domeniul energiei electrice.

Art. 47. -

Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Mergi la:
Cadru legislativ
Scop
Domeniul de aplicare
Definiții și abrevieri
Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate
Procedura de autorizare
Drepturile electricianului autorizat
Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Răspunderi și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...