Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Domeniul de aplicare CAPITOLUL V Tipuri de autorizări și competențele persoanelor fizice autorizate

CAPITOLUL IV Definiții și abrevieri

Art. 6. -

(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii utilizați se definesc după cum urmează:

1. Autoritate competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în București, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro sau orice succesor al acesteia;

2. autorizare - procedura prin care se verifică capabilitatea și prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a coordona/supraveghea realizarea lucrărilor de instalații electrice; capabilitatea este dovedită prin experiența profesională și verificarea cunoștințelor în domeniul instalațiilor electrice;

3. electrician autorizat - persoana fizică autorizată în condițiile prezentului regulament pentru a desfășura, conform competențelor acordate, activități de proiectare/executare și verificare a instalațiilor electrice;

4. expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice - persoana fizică responsabilă pentru desfășurarea unei activități complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize și evaluări necesare) pentru cunoașterea stării tehnice a unei instalații electrice tehnologice sau care stabilește modul în care un proiect respectă cerințele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenție;

5. operarea/exploatarea instalațiilor electrice aferente unor capacități energetice - supravegherea permanentă a funcționării instalațiilor electrice, pregătirea și coordonarea manevrelor, inclusiv mentenanța acestora, realizarea operațiilor și manevrelor în mod nemijlocit într-o instalație electrică, în vederea funcționării sigure și economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate și sănătate în muncă și în domeniul protecției mediului, stabilite prin legislația în vigoare;

6. instalație electrică - ansamblu de echipamente, celule și elemente legate funcțional între ele, de regulă amplasate într-un spațiu comun și operate de aceeași formație; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, rețelele electrice și instalațiile electrice de utilizare; instalația electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;

7. instalație electrică de utilizare a energiei electrice - ansamblul de instalații electrice care aparțin unui client final și sunt situate în aval față de punctul de delimitare de cele aferente rețelei electrice aparținând unui operator de rețea a energiei electrice; instalația electrică de utilizare creează condițiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;

8. instalație electrică interioară - instalație electrică de joasă tensiune realizată în interiorul unui loc de consum;

9. instalație electrică tehnologică - instalație electrică care este parte a unei capacități energetice, diferită de instalația electrică/rețeaua electrică aferentă unei construcții în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;

10. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, înregistrată conform prevederilor legale, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa;

11. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică, înregistrată conform prevederilor legale;

12. mentenanță - ansamblul tuturor acțiunilor tehnice și organizatorice care se execută asupra structurilor, instalațiilor (sistemelor) și componentelor aflate în operare și care sunt efectuate pentru menținerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcțiilor pentru care au fost proiectate;

13. operator economic atestat - operator economic titular al unui atestat emis de către Autoritatea competentă;

14. persoană fizică autorizată - persoana fizică autorizată pentru desfășurarea de activități economice, înregistrată conform prevederilor legale, care desfășoară orice formă de activitate economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă;

15. responsabil tehnic cu execuția - persoană fizică responsabilă, în condițiile legii, cu implementarea sistemului de calitate în realizarea instalațiilor electrice, care se asigură de respectarea cerințelor de personal calificat și de echipamente specifice, care să dea garanția respectării exigențelor de calitate stabilite în prevederile legale și de documentația aferentă realizării lucrărilor de montaj, verificată și aprobată;

16. retragere a autorizării - revocarea calității de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, de verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, de expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice;

17. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori Elveția;

18. supravegherea/coordonarea executării unei instalații electrice - activitatea organizatorică și tehnică de urmărire, de către un electrician autorizat, a executării unei instalații electrice, cu respectarea proiectelor tehnice și a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activității de executare a instalației;

19. termen de vizare - data până la care trebuie efectuată verificarea îndeplinirii condițiilor de continuare a activităților supuse autorizării și aplicarea vizei pe adeverința emisă de Autoritatea competentă;

20. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condițiile legii, cu verificarea conținutului documentației necesare realizării instalațiilor electrice tehnologice, în conformitate cu exigențele cuprinse în prevederile legale.

(2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:

1. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

2. SEN - Sistemul electroenergetic național;

3. CPA - calificare profesională acceptabilă.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...