Guvernul României

Ordonanța nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război

Modificări (8), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

După articolul 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute la art. 1, fiecărui pensionar i se va elibera o legitimație de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.

(2) Cardul are valabilitatea de un an și va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora.

(3) Cardul se reînnoiește anual, cu condiția predării către emitent a celui deținut."

Art. II. -

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, pentru marii mutilați, pentru invalizii de război, precum și pentru veteranii de război decorați cu ordine și medalii de război. Modificări (1)

Veteranii de război decorați cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecorați, precum și văduvele de război au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. Generalii și ofițerii călătoresc la clasa I, iar ceilalți veterani de război, decorați cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecorați, precum și văduvele de război, la clasa a II-a.

Veteranii de război și văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, gratuite, pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite, dus-întors, pe căile fluviale, la alegere.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceștia le pot folosi și pentru însoțitori. Legitimațiile de transport tip card pot fi utilizate și de către soțul/soția sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezența titularului la efectuarea călătoriei.

Însoțitorii marilor mutilați și ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleași drepturi de transport gratuit și la aceeași clasă ca și titularii drepturilor ai căror însoțitori sunt."

2. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

"

Art. 161. - Modificări (1)

Pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute la art. 16 lit. a) veteranilor de război și văduvelor de război, soțului supraviețuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, însoțitorilor marilor mutilați și ai invalizilor de război de gradul I li se vor elibera legitimații de transport tip card, personalizate cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Modul de utilizare, modelul, precum și datele ce vor fi înscrise în legitimațiile de călătorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Cardul are valabilitatea de un an și va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora.

Cardul se reînnoiește anual cu condiția predării către emitent a celui deținut."

3. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 23. -

Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale ori locale.

Călătoria pe calea ferată se efectuează pe bază de legitimații de transport tip card puse la dispoziție de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la cererea asociațiilor veteranilor de război legal constituite. Achitarea costurilor de călătorie pe calea ferată, căile fluviale și auto județene, pe baza legitimațiilor de transport tip card, se face de către Ministerul Finanțelor Publice direct Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, iar costul biletelor pe mijloacele de călătorie în comun din municipii și orașe se suportă de către consiliile județene și locale.

Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și operatorii economici din domeniile respective de activitate vor lua fiecare măsurile necesare ce le revin pentru aplicarea prezentei legi."

Art. III. -

Litera e) a articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul;".

Art. IV. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 342 se introduce un nou articol, articolul 343, cu următorul cuprins:

"

Art. 343. -

(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic județean sau interjudețean se efectuează numai cu autobuze interurbane și autocare dotate cu aparat de marcat electronic fiscal și cititor de carduri cu posibilitate de a transmite date on-line.

(2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească toate condițiile și funcțiile prevăzute de legislația în vigoare și vor fi utilizate la eliberarea de legitimații de călătorie.

(3) Persoanele care, conform legii, beneficiază de facilități la transportul rutier în trafic național au obligația de a utiliza legitimație de transport tip card atât la urcarea, cât și la coborârea acestora în/din autovehicul.

(4) Modul de utilizare, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale și cititoarele de carduri vor fi reglementate prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

(5) Conducătorii auto au dreptul și obligația de a verifica, la urcarea în autovehicul, dacă utilizatorul legitimației de transport tip card este și beneficiarul acesteia."

2. La articolul 58, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s1), cu următorul cuprins:

"

s1) utilizarea legitimațiilor de transport tip card de către alte persoane decât de cele îndreptățite și în alte condiții decât cele recunoscute de lege;".

3. La articolul 59 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) de la 500 lei la 1.000 lei, fapta prevăzută la art. 58 lit. l) și s1);".

Art. V. - Modificări (1), Reviste (1)

Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 ianuarie 2005, se vor modifica în mod corespunzător, până la data de 31 decembrie 2011. Modificări (6)

Art. VI. -

(1) Beneficiarii legitimațiilor de transport tip card au obligația ca în cazul pierderii sau furtului acestora să anunțe emitentul în termen de cel mult 10 zile de la producerea evenimentului.

(2) În cazul utilizării legitimației de transport tip card de către alte persoane decât cele îndreptățite și în alte condiții decât cele recunoscute de lege, beneficiarul își pierde dreptul de a mai folosi cardul până la expirare.

Art. VII. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Operatorii de transport care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în trafic național au obligația să doteze autovehiculele cu care execută aceste transporturi cu aparat de marcat electronic fiscal și cititor de carduri, până la data de 31 decembrie 2011. Modificări (6)

(2) Pentru transportul feroviar și naval de călători, operatorii de transport se vor dota cu aparate de marcat electronice fiscale și cititor de carduri cu posibilitate de a transmite date on-line, amplasate în punctele de vânzare a biletelor de călători.

(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale vor întreprinde măsurile necesare pentru ca, până la data de 31 decembrie 2011, veteranii de război și văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimației de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Modificări (1)

Art. VIII. -

(1) Producerea legitimațiilor de transport tip card se realizează de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

(2) Personalizarea legitimațiilor de transport tip card se realizează de către Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte, structură componentă a Ministerului Administrației și Internelor.

(3) Echipamentele și aplicațiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum și serviciile pentru funcționarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 26 ianuarie 2011.

Nr. 8.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Cardurile de transport pentru pensionari, veterani și alte categorii, amânate cu încă 2 ani
;
se încarcă...