Guvernul României

Ordonanța nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Modificări (5), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. -

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală și inovarea sunt principalele activități creatoare de cunoaștere și generatoare de progres economic și social, încurajate și sprijinite de către stat conform Constituției României, republicată, și prezentei ordonanțe."

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea științifică, dezvoltarea experimentală și inovarea bazată pe cercetare științifică și dezvoltare experimentală. Cercetarea științifică cuprinde cercetarea fundamentală și cercetarea aplicativă."

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Definițiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, în acord cu legislația Uniunii Europene și bunele practici internaționale." Modificări (1)

4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

În sistemul național de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse următoarele categorii de unități și instituții de drept public:

a) institute naționale de cercetare-dezvoltare;

b) instituții de învățământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare; Modificări (1)

c) institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a academiilor de ramură; Modificări (1)

d) alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public; Modificări (1)

e) centre internaționale de cercetare-dezvoltare înființate în baza unor acorduri internaționale; Modificări (1)

f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome; Modificări (1)

g) alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite." Modificări (1)

5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

În sistemul național de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, următoarele categorii de unități și instituții de drept privat:

a) instituții de învățământ superior particulare acreditate sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare; Modificări (1)

b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică; Modificări (1)

c) alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial;

d) alte organizații neguvernamentale, fără scop patrimonial, care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite;

e) societăți comerciale care au ca principal obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea;

f) societăți comerciale care au în obiectul de activitate și cercetarea-dezvoltarea sau structuri ale acestora legal constituite."

6. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

"

Art. 81. -

În sensul prezentei ordonanțe, unitățile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 și 8 sunt fie o unitate cu personalitate juridică, fie o structură de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică care este constituită în cadrul unei persoane juridice. Unitatea de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică îndeplinește simultan următoarele condiții:

a) este înființată printr-o decizie a conducerii persoanei juridice, conform legii;

b) are o misiune și un regulament propriu de funcționare în cadrul persoanei juridice și o titulatură proprie;

c) are personal și conducere proprii;

d) activitatea unității este înregistrată distinct în cadrul contabilității persoanei juridice, conform legii."

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) În cadrul fiecărei instituții și unități de cercetare-dezvoltare de drept public funcționează un consiliu științific, care are ca scop elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare și inovare a instituției sau a unității și a programelor proprii de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și luarea măsurilor necesare pentru realizarea acestora."

8. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfășura activități de microproducție și pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare proprii și prevederilor legale corespunzătoare. Activitățile și serviciile pot fi desfășurate inclusiv prin asociere în participațiune, numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare proprii și prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administrației publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcționează instituția sau unitatea de drept public. Modificări (1)

(2) Instituțiile și unitățile de drept privat dispun de autonomie în exploatarea rezultatelor activității proprii de cercetare-dezvoltare, conform legii."

9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentațiile, colecțiile sau bazele de date de interes național acumulate până la data privatizării. Aceste documentații, colecții sau baze de date de interes național, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naționale sau la instituțiile publice desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare." Modificări (1)

10. La articolul 16, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f), cu următorul cuprins:

"

e) condiții optime de activitate și de dezvoltare profesională pentru personalul de cercetare, cu respectarea prevederilor legale;

f) sprijin administrativ pentru personalul de cercetare-dezvoltare, astfel încât să se permită acestuia focalizarea pe activitățile științifice, iar timpul alocat pentru activități administrative de către personalul de cercetare-dezvoltare care nu ocupă funcții de conducere sau administrative să nu depășească, în medie, 10% din timpul de lucru al acestuia."

11. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Înființarea institutului național se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea condițiilor pentru certificare, conform prevederilor art. 33, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administrației publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unității.

(2) Înființarea și certificarea unui institut național trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare și umane din domenii de cercetare de interes major.

(3) Evaluarea capacității de cercetare-dezvoltare pentru certificarea unui institut național se realizează în conformitate cu prevederile art. 33.

(4) Institutul național care, în urma evaluării, nu obține certificarea sau re-certificarea, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare."

12. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Directorul general, numit în condițiile alin. (1), încheie un contract de management cu conducătorul autorității publice în coordonarea căreia funcționează institutul național, conform metodologiei prevăzute la alin. (1)."

13. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Pentru valorificarea rezultatelor proprii de cercetare-dezvoltare, institutul național poate înființa societăți comerciale sau poate dobândi acțiuni sau părți sociale în cadrul unor societăți comerciale, conform legii, cu acordul consiliului de administrație și al consiliului științific al institutului. Pentru aceasta, institutul își poate angaja exclusiv experiența științifică și tehnologică acumulată, metode, tehnici, scheme, planuri, procedee, rețete sau alte forme de cunoaștere și experiență, inclusiv cele protejate prin titluri de proprietate intelectuală."

14. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea organului administrației publice centrale coordonator."

15. La articolul 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmărește și identifică bunele practici pentru activitățile de cercetare-dezvoltare din țările Uniunii Europene și ale Organizației pentru cooperare și dezvoltare economică și organizează popularizarea lor în vederea adoptării acestora de către instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare."

16. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

Cercetătorii științifici pot fi conducători de doctorat, conform prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011."

17. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 33. -

(1) Unitățile și instituțiile din sistemul național de cercetare-dezvoltare pot fi evaluate și clasificate, din punctul de vedere al activității de cercetare-dezvoltare, de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, organizat în condițiile art. 44.

(2) Normele metodologice pentru evaluarea și clasificarea prevăzute la alin. (1) se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Române și a academiilor de ramură, a Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, a altor consilii consultative de nivel național din domeniul cercetării-dezvoltării, a organizațiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării și a mediului economic, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Clasificarea se face pe următoarele niveluri: A+, A, A-, B, și C.

(3) Evaluarea și clasificarea unităților și instituțiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către echipe de experți evaluatori compuse în proporție de cel puțin 50% din evaluatori din străinătate, selectați din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizației pentru cooperare și dezvoltare economică.

(4) Pentru fiecare unitate și instituție evaluată și clasificată, echipa de experți elaborează un raport care se face public pe site-ul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(5) Pot fi certificate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare numai unitățile și instituțiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) și g) și la art. 8 lit. a)-d), care sunt clasificate la nivelurile A+, A sau A- ale clasificării prevăzute la alin. (1).

(6) În urma evaluării, Colegiul consultativ propune autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobarea hotărârilor privind certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării.

(7) Certificarea sau recertificarea se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani.

(8) Unitățile și instituțiile din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a) și c)-e) sunt evaluate și clasificate în vederea certificării la intervale de cel mult 5 ani, conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2).

(9) Unitățile și instituțiile din sistemul național de cercetare-dezvoltare, din alte categorii decât cele prevăzute la alin. (8), pot fi evaluate și clasificate conform normelor metodologice prevăzute la alin. (2), la cerere. Intervalul dintre două evaluări și clasificări succesive conform alin. (1) ale aceleiași unități sau instituții nu poate fi mai mic de 2 ani. Pentru realizarea evaluării acestor entități, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe taxe de până la 8 salarii maxime ale unui cercetător științific gradul I din unități bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat."

18. Articolul 34 se abrogă.

19. La articolul 35, alineatul (1) se abrogă.

20. Articolele 36 și 37 se abrogă.

21. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Consiliul Național pentru Politica Științei și Tehnologiei este constituit din maximum 9 membri, persoane recunoscute pentru experiența în domeniu, din care cel puțin 4 sunt membri ai Colegiului consultativ la momentul numirii lor în Consiliul Național pentru Politica Științei și Tehnologiei. Componența se aprobă prin decizie a primului ministru, pe baza propunerilor conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, pentru un mandat de 5 ani."

22. La articolul 40, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Anual, Consiliul Național pentru Politica Științei și Tehnologiei prezintă Guvernului, în cadrul unei ședințe de Guvern, un raport care cuprinde concluziile și recomandările privind cercetarea științifică, transferul tehnologic, inovarea și dezvoltarea societății și economiei bazate pe cunoaștere în România și care se face public."

23. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 44. -

(1) Colegiul consultativ este principalul organ consultativ de specialitate, fără personalitate juridică, al autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare și este format din cercetători și cadre didactice universitare recunoscuți/recunoscute pe plan internațional și specialiști care provin din mediul economic. Structura și componența Colegiului consultativ sunt aprobate prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare."

24. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:

"

Art. 441. -

(1) Pentru coordonarea științifică a unor programe din Planul național, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate înființa consilii consultative de nivel național, fără personalitate juridică. Structura, componența și regulamentul de funcționare ale acestor consilii se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Pentru activitatea desfășurată, membrii consiliilor consultative de nivel național prevăzute la alin. (1) și ai organelor de lucru ale acestora sunt remunerați, în afara activității de bază, în funcție de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul maxim al gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare stabilit pentru unitățile bugetare.

(3) Cheltuielile necesare funcționării consiliilor consultative de nivel național prevăzute la alin. (1) sunt asigurate din bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare."

25. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 47. -

(1) Conducerea programelor prevăzute în Planul național sau a altor planuri, programe sau proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare ale autorităților contractante se poate face direct de către acestea sau se poate atribui, în baza caracterului de recurență, Unității executive pentru finanțarea învățământului superior, a cercetării, dezvoltării și inovării, instituțiilor și unităților cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare sau de management al activității de cercetare-dezvoltare și inovare, academiilor de ramură, instituțiilor de învățământ superior acreditate, organizațiilor neguvernamentale, precum și operatorilor economici, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competițional sau în mod direct, potrivit legii."

26. La articolul 48, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) fonduri acordate de fundații sau provenind din alte surse private;".

27. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 49. -

(1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o prioritate a cheltuielilor de la bugetul de stat." Modificări (1)

28. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 50. -

(1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează și pentru finanțarea obiectivelor planurilor sectoriale, pentru finanțarea instituțională de bază, inclusiv pentru contracte în regim de cofinanțare, în completarea resurselor financiare ale contractorilor, în scopul realizării unor activități de cercetare-dezvoltare și inovare prin proiecte din cadrul planurilor și programelor prevăzute la art. 41, precum și din cadrul planurilor și programelor internaționale la care pot participa persoane fizice sau juridice române.

(2) Unitățile și instituțiile certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-e) și g), pot fi sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea de investiții pentru dotări cu aparatură, echipamente, instalații și alte active corporale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

29. La articolul 58 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) cheltuieli pentru funcționarea organismelor consultative de nivel național pentru cercetare-dezvoltare și inovare și a comisiilor organizate de acestea;".

30. La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 60. -

(1) Programele și proiectele de cercetare-dezvoltare și inovare, acțiunile cuprinse în Planul național, planurile sectoriale și alte programe de cercetare-dezvoltare, precum și finanțarea instituțională de bază și finanțarea instituțională complementară de susținere a performanței se realizează pe bază de contracte de finanțare."

31. Articolul 63 se abrogă.

32. La articolul 64, alineatele (1) și (2) se abrogă.

33. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 67. -

(1) Instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a), c)-e) și g), cu excepția celor finanțate parțial sau integral de la bugetul de stat, beneficiază de finanțare instituțională de bază pentru susținerea funcționării infrastructurii de cercetare-dezvoltare, începând cu data de 1 ianuarie 2012. Modificări (1)

(2) Finanțarea instituțională de bază se calculează pe standarde de cost și se acordă prin bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza unui contract-cadru de finanțare instituțională, încheiat pe o perioadă egală cu durata certificării.

(3) Normele metodologice pentru acordarea finanțării instituționale de bază se elaborează de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Pentru fiecare an, standardele de cost se aprobă prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(5) În fiecare an, fondurile alocate pentru finanțarea instituțională de bază nu pot avea o pondere mai mare de 20% din fondurile alocate la capitolul «Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare» din bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(6) În fiecare an, suma fondurilor alocate pentru finanțarea instituțională de bază și pentru finanțarea instituțională complementară de susținere a performanței, prevăzută la art. 68, nu poate avea o pondere mai mică de 25% sau mai mare de 50% din fondurile alocate la capitolul «Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare» din bugetul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare."

34. După articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu următorul cuprins:

"

Art. 671. -

Criteriile și standardele de calitate pe baza cărora se alocă universităților finanțarea suplimentară, conform art. 197 lit. a) din Legea nr. 1/2011, includ criterii și standarde care reflectă rezultatele cu relevanță internațională ale activităților de cercetare-dezvoltare, propuse de către Colegiul consultativ."

35. Articolul 68 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 68. -

(1) Instituțiile și unitățile de drept public și de drept privat fără scop patrimonial, evaluate și clasificate la nivelurile A+, A sau A- conform art. 33 alin. (1), pot beneficia de finanțare instituțională complementară de susținere a performanței, în regim competitiv.

(2) Finanțarea instituțională complementară se acordă anual, printr-un program specific al Planului național, în baza unor norme metodologice de evaluare a performanței în activitatea de cercetare-dezvoltare elaborate de către Colegiul consultativ, cu consultarea Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, a altor consilii consultative de nivel național din domeniul cercetării-dezvoltării, a Academiei Române și academiilor de ramură, a organizațiilor profesionale neguvernamentale din domeniul cercetării-dezvoltării și a mediului economic, și aprobate prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare."

36. La articolul 70, alineatul (3) se abrogă.

37. După articolul 70 se introduce un nou articol, articolul 701, cu următorul cuprins:

"

Art. 701. - Modificări (1)

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, realizează și actualizează periodic baze de date publice cu cercetătorii din România, pe domenii de activitate și pe specializări, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzând publicații și brevete acordate."

38. La articolul 73, alineatul (2) se abrogă.

39. La articolul 74 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) colecții și baze de date conținând înregistrări analogice sau digitale, izvoare istorice, eșantioane, specimene, fotografii, observații, roci, fosile și altele asemenea, împreună cu informațiile necesare arhivării, regăsirii și precizării contextului în care au fost obținute."

40. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Instrumentele de evaluare și monitorizare a activităților de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice, elaborate de autoritățile sau organismele competente conform legii, iau în considerare numai acele rezultate ale cercetării care sunt relevante pentru evaluarea și monitorizarea avută în vedere, după caz."

41. Articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 75. -

(1) Rezultatele cercetărilor obținute pe baza derulării unui contract de cercetare-dezvoltare sau inovare finanțat parțial sau total din fonduri publice aparțin contractorilor care execută în mod direct activitățile prevăzute în contractul de finanțare și/sau angajaților acestora, conform contractelor de finanțare și legislației în vigoare referitoare la titlurile de proprietate industrială și drepturile de autor. În cazul execuției de către mai mulți contractori, repartizarea între contractori a drepturilor asupra rezultatelor se face conform acordului prealabil al contractorilor, stabilit în scris.

(2) Rezultatele cercetărilor prevăzute la alin. (1) sunt administrate de proprietarii acestora, cu toate drepturile care decurg din calitatea de proprietar.

(3) Documentațiile, colecțiile și bazele de date de interes național, precum și unitățile sau instituțiile în a căror custodie acestea sunt păstrate sunt stabilite prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. La nivelul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare se înființează și se păstrează registrul documentațiilor, colecțiilor și bazelor de date de interes național.

(4) În cazul desființării persoanei juridice care păstrează în custodie o documentație, colecție sau bază de date de interes național, acestea sunt preluate în custodie de către o altă instituție publică desemnată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare. Modificări (1)

(5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate stabili, prin ordin, o metodologie de identificare, evaluare și luare în evidență a documentațiilor, colecțiilor și bazelor de date de interes național, care să includă și procedurile de asigurare a unor seturi de copii ale acestora, în cazurile în care acest lucru este posibil."

42. Articolul 76 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 76. -

(1) Rezultatele cercetării-dezvoltării se înregistrează în contabilitate conform reglementărilor contabile aplicabile. Activele fixe corporale și necorporale, rezultate ale cercetării-dezvoltării, pot fi transferate către alte entități în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și de contractele de finanțare.

(2) Achizițiile efectuate în vederea executării contractului se înregistrează în contabilitate potrivit legislației în vigoare."

43. Articolul 78 se abrogă.

44. La articolul 79, alineatele (1) și (2) se abrogă.

45. Articolul 81 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 81. -

Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanța din fonduri publice proiecte de transfer tehnologic, de stimulare a inovării și a antreprenoriatului, prin programe din cadrul Planului național."

46. Articolul 83 se abrogă.

47. La articolul 84, alineatul (3) se abrogă.

48. Articolul 87 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 87. -

(1) Statul acceptă existența eșecului pieței în realizarea activităților de cercetare-dezvoltare, în special ca urmare a faptului că bunurile generate de acestea sunt preponderent publice, și preia acest risc, prin finanțări din fonduri publice ale acestor activități, inclusiv prin acordarea ajutorului de stat pentru derularea acestor activități, conform legislației în vigoare.

(2) Se recunoaște faptul că activitățile de cercetare-dezvoltare și inovare implică, prin explorarea necunoscutului, un risc inerent de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor prevăzute înaintea desfășurării lor. Aceste nerealizări se constată în cursul procesului de evaluare și monitorizare a proiectelor, detaliat în pachetul de informații al programului sau subprogramului de finanțare, și nu presupun obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite. Criteriile în funcție de care se poate accepta riscul de nerealizare a ipotezelor sau obiectivelor se stabilesc prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică."

49. La anexă, punctele 1-6 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1. Cercetarea fundamentală - activitățile experimentale sau teoretice desfășurate, în principal, pentru dobândirea unor cunoștințe noi cu privire la fundamentele fenomenelor și faptelor observabile, fără a se urmări, în mod particular, aplicarea sau utilizarea practică imediată.

2. Cercetarea aplicativă - investigația originală desfășurată pentru dobândirea de cunoștințe în vederea unui obiectiv practic, specific.

3. Dezvoltarea experimentală - activitatea sistematică, plecând de la cunoștințe rezultate din cercetare și/sau de la experiența practică, care urmărește producerea de noi materiale, produse sau dispozitive, instituirea de noi procese, sisteme și servicii sau îmbunătățirea substanțială a celor existente.

4. Inovarea - implementarea unui produs, serviciu sau proces nou sau substanțial îmbunătățit ori a unei metode de marketing sau afaceri noi, în activitatea practică, în organizarea locului de muncă ori a relațiilor externe.

5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs sau serviciu care este nou ori îmbunătățit substanțial în privința caracteristicilor și utilizărilor sale. Îmbunătățirile substanțiale pot fi ale specificațiilor tehnice, ale componentelor sau materialelor, ale programelor de calculator încorporate, ale utilizării sau ale altor caracteristici funcționale.

6. Inovarea de proces - punerea în aplicare a unei metode de producție sau de distribuție noi sau îmbunătățite considerabil, care implică schimbări semnificative în ceea ce privește tehnicile, echipamentele și/sau programele de calculator."

50. La anexă, punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

16.1. Finanțare instituțională de bază - finanțare acordată conform art. 67 de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, astfel încât să asigure o finanțare de bază a cheltuielilor unității aferente activității de cercetare-dezvoltare.

16.2. Finanțare instituțională complementară - finanțare instituțională anuală, acordată în sistem competitiv conform art. 68, pe baza rezultatelor creatoare de cunoaștere și a impactului economic și social al activităților de cercetare-dezvoltare, inovare și de transfer tehnologic."

51. La anexă, punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - componentă a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret."

52. La anexă, punctul 19 se abrogă.

53. La anexă, punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

20. Certificare - proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaște și garantează că o instituție sau o unitate de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii și standarde de competență în domeniu."

Art. II. -

Normele metodologice pentru evaluarea și clasificarea unităților și instituțiilor din sistemul național de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 33 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. III. - Modificări (1)

Normele metodologice pentru acordarea finanțării instituționale de bază, prevăzute la art. 67 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 10 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. IV. -

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică elaborează lista documentațiilor, colecțiilor și bazelor de date de interes național, existente la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, care se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Documentațiile, colecțiile și bazele de date din listă se includ în registrul prevăzut la art. 75 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. V. - Modificări (1)

Contractele de finanțare pe programe-nucleu aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se derulează, până la finalizare, conform legislației în vigoare la data încheierii lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2011. Modificări (6), Referințe (2)

Art. VI. -

Contractele din fondurile structurale și de coeziune, contractele pe programe sectoriale și alte contracte de finanțare a cercetării-dezvoltării încheiate cu instituții sau unități atestate sau acreditate, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se derulează, până la finalizare, conform legislației în vigoare la data încheierii lor.

Art. VII. -

Unităților și instituțiilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național acreditate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe li se aplică în continuare prevederile specifice, până la expirarea acreditării sau până la data publicării hotărârii de neacordare a certificării conform art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. VIII. -

Prevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică mandatelor în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. IX. -

Prevederile prezentei ordonanțe intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 11, 17, 28, 30, 33, 35, 50 și 53, care intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. X. -

Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 26 ianuarie 2011.

Nr. 6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...