Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (31), Referințe (5), Reviste (8), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 31 ianuarie 2011.

În vigoare de la 31 ianuarie 2011 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat prin Lege 223/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Întrucât în termenul prevăzut de Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificării dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul că, pentru cei care nu au prezentat acte care să dovedească veniturile obținute, în funcție de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie,

fiind imperios necesară instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivității, scopul fiind acela de a nu sancționa persoanele care, fără a avea vreo culpă, nu au reușit în intervalul inițial pus la dispoziție de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 să identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii cariere,

având în vedere exigențele subliniate de puterea judecătorească în cadrul controlului jurisdicțional exercitat cu ocazia aplicării Legii nr. 119/2010,

în vederea instituirii unor măsuri legislative pe baza cărora instituțiile implicate să identifice și să transmită caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv și justificat,

deoarece aceste împrejurări vizează interesul public și constituie elementele unei situații extraordinare, ce nu suferă amânare, se impune adoptarea de măsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) și b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeași lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Obligația identificării și transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuării revizuirii prevăzute la alin. (1), revine instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională în cadrul cărora beneficiarul și-a desfășurat activitatea. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Instituțiile prevăzute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu până la data de 31 octombrie 2011. Respingeri de neconstituționalitate (2)

(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru care, până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizează cuantumul soldei de grad și al soldei de funcție minime corespunzătoare gradului militar deținut, conform anexei nr. 1, dar nu mai puțin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioară anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie. Respingeri de neconstituționalitate (4), Reviste (2)

(5) Evoluția salariului mediu brut/net pe economie și a salariului minim pe economie este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Jurisprudență

(1) Pensiile prevăzute la art. 1 pot fi revizuite și la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date și elemente decât cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în muncă, utile în sistemul public de pensii, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare și a punctajului mediu anual. Jurisprudență

(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:

a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacă cererea de revizuire, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială până la data de 1 ianuarie 2014;

b) de la data de întâi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială peste termenul prevăzut la lit. a).

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Pentru revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 se utilizează metodologia de calcul prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile lunare individuale realizate pentru întreaga perioadă care constituie stagiu de cotizare rămân în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării.

Art. 5. - Reviste (1)

Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate și a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare și ale căror cuantumuri sunt mai mari decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se mențin în plată în cuantumurile rezultate în urma recalculării până la data emiterii deciziei de revizuire.

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atestă veniturile realizate și a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare și ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele aflate în plată în luna decembrie 2010 se mențin în plată în cuantumurile avute în luna decembrie 2010 începând cu luna ianuarie 2011 până la data emiterii deciziei de revizuire. Reviste (2)

(2) Diferențele aferente lunii ianuarie 2011 se achită până la sfârșitul lunii februarie 2011. Reviste (1)

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Reviste (1)

(1) În cazul pensiilor prevăzute la art. 5 și 6, nu mai târziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat, după caz, în funcție de cuantumurile rezultate după luarea în considerare a tuturor documentelor care atestă veniturile realizate pe întreaga durată a stagiului de cotizare sau după aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Sumele de plată se vor achita până cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se rețin din drepturile de pensie, în condițiile legii. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

Art. 8. -

Ministrul apărării naționale, ministrul administrației și internelor, precum și directorul Serviciului Român de Informații pot emite ordine și/sau instrucțiuni privind modalitățile tehnice de identificare, transmitere și solicitare a actelor și datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor.

Art. 9. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (1)

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 28 iulie 2010.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Directorul Serviciului Român de Informații,
George Cristian Maior
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 28 ianuarie 2011.

Nr. 1.

ANEXA Nr. 1

SITUAȚIE
cuprinzând cuantumul soldelor de grad și soldelor de funcție minime corespunzătoare gradelor militare deținute

Anul Gl. **** Gl. *** Gl. ** Gl. * Col. Lt. col. Mr. Cpt.
1952 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1953 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1954 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1955 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1956 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1957 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1958 4.235 3.949 2.958 2.250 1.781 1.422 1.162 913
1959 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1960 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1961 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1962 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1963 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1964 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1965 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1966 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1967 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1968 8.372 7.938 6.287 4.875 3.563 2.916 2.484 1.881
1969 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1970 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1971 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1972 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1973 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1974 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1975 10.080 8.100 6.565 5.375 4.375 3.450 2.846 2.448
1976 11.664 9.921 8.209 6.863 5.175 4.176 3.542 3.075
1977 11.510 9.772 8.066 6.788 5.163 4.164 3.531 3.069
1978 11.510 9.772 8.066 6.788 5.163 4.164 3.531 3.069
1979 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1980 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1981 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1982 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1983 11.830 10.077 8.351 6.995 5.288 4.284 3.646 3.179
1984 12.215 10.489 8.748 7.420 5.688 4.656 3.939 3.449
1985 12.215 10.489 8.748 7.420 5.688 4.656 3.939 3.449
1986 12.215 10.489 8.748 7.420 5.688 4.656 3.939 3.449
1987 12.215 10.489 8.748 7.420 5.688 4.656 3.939 3.449
1988 12.425 10.691 9.073 7.920 6.188 5.136 4.405 3.894
1989 12.425 10.691 9.073 7.920 6.188 5.136 4.405 3.894
1990 13.755 11.846 10.303 9.125 7.750 6.516 5.670 5.038
1991 35.000 31.860 28.860 26.125 23.438 20.580 18.343 16.500
1992 79.744 72.536 65.806 59.525 53.313 47.046 41.900 37.670
1993 264.145 240.726 222.053 205.226 182.115 157.556 136.533 118.451
1994 920.080 824.310 670.098 598.104 524.406 445.264 374.270 306.404
1995 1.127.840 1.010.614 821.328 733.146 642.976 545.768 458.640 375.472
1996 1.344.560 1.204.728 977.954 874.152 766.516 650.624 546.780 447.764
1997 2.673.160 2.395.540 1.946.962 1.738.080 1.523.944 1.293.632 1.087.190 890.196
1998 4.562.950 4.135.040 3.435.335 3.109.268 2.775.390 2.399.210 2.060.338 1.736.000
1999 8.962.774 8.475.004 8.048.205 7.621.406 6.462.953 5.372.340 4.521.319 4.046.430
2000 8.962.774 8.475.004 8.048.205 7.621.406 6.462.953 5.372.340 4.521.319 4.046.430
2001 10.878.975 10.286.125 9.769.600 9.251.300 7.845.500 6.521.200 5.487.625 4.911.950
2002 13.159.850 12.442.750 11.816.175 11.189.600 9.489.150 7.888.000 6.639.750 5.941.150
2003 15.490.425 14.647.300 13.908.900 13.172.275 11.170.075 9.285.400 7.814.625 6.993.600
Anul Lt. maj. Lt. Slt. M.m.pr./ plt. adj. pr. M.m.cl. I/ plt. adj. M.m.cl. II/ plt. maj. M.m.cl. III/ plt. M.m.cl. IV/ sg. maj. M.m.cl. V/ sg.
1952 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1953 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1954 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1955 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1956 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1957 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1958 788 662 550 0 0 0 348 309 0
1959 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1960 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1961 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1962 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1963 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1964 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1965 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1966 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1967 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1968 1.618 1.355 1.080 1.584 1.518 1.452 1.197 920 0
1969 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1970 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1971 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1972 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1973 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1974 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1975 2.209 1.969 1.800 2.580 2.271 2.008 1.733 1.550 0
1976 2.895 2.714 2.460 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1977 2.900 2.730 2.550 3.456 3.082 2.695 2.352 2.070 0
1978 2.900 2.730 2.550 3.456 3.082 2.695 2.352 2.070 0
1979 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1980 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1981 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1982 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1983 3.007 2.835 2.650 3.546 3.168 2.750 2.405 2.120 0
1984 3.260 3.071 2.875 3.840 3.398 2.959 2.615 2.320 0
1985 3.260 3.071 2.875 3.840 3.398 2.959 2.615 2.320 0
1986 3.260 3.071 2.875 3.840 3.398 2.959 2.615 2.320 0
1987 3.260 3.071 2.875 3.840 3.398 2.959 2.615 2.320 0
1988 3.706 3.518 3.300 4.320 3.870 3.410 3.066 2.750 0
1989 3.706 3.518 3.300 4.320 3.870 3.410 3.066 2.750 0
1990 4.777 4.515 4.200 5.400 4.876 4.345 3.906 3.500 0
1991 15.705 14.910 14.000 17.160 15.870 14.630 13.493 12.400 0
1992 35.845 34.020 31.940 39.156 36.196 33.358 30.755 28.250 0
1993 111.692 104.932 98.252 116.050 109.514 102.798 96.751 90.772 0
1994 280.760 255.116 239.344 278.888 262.072 247.260 232.872 218.654 0
1995 344.145 312.818 293.440 341.936 321.368 303.160 285.448 268.096 0
1996 0 372.880 349.888 407.540 382.976 361.400 340.256 319.544 0
1997 0 741.276 695.520 810.394 761.600 718.640 676.544 635.312 0
1998 0 1.486.948 1.398.740 1.662.110 1.568.930 1.485.250 1.402.750 1.321.600 0
1999 0 3.597.304 3.366.300 3.597.304 3.386.910 3.181.669 2.981.580 2.786.644 2.457.743
2000 0 3.597.304 3.366.300 3.597.304 3.386.910 3.181.669 2.981.580 2.786.644 2.457.743
2001 0 4.367.475 4.086.600 4.366.500 4.112.300 3.862.625 3.619.250 3.383.650 2.983.900
2002 0 5.281.975 4.942.000 5.282.400 4.972.500 4.671.875 4.378.750 4.091.650 3.609.300
2003 0 6.218.600 5.818.400 6.217.825 5.854.800 5.499.000 5.153.750 4.815.875 4.247.950

NOTĂ:

Pentru perioadele anterioare anului 1952 se utilizează salariul mediu brut pe economie, potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență.

ANEXA Nr. 2

SALARIUL MEDIU ANUAL

Anul Salariul mediu (lei)
brut net
1938 168 -
1947 261 -
1948 293 -
1949 335 -
1950 366 337
1951 397 365
1952 403 370
1953 447 410
1954 487 456
1955 536 499
1956 593 549
1957 671 619
1958 747 684
1959 784 726
1960 854 802
1961 898 833
1962 947 880
1963 1.005 932
1964 1.046 965
1965 1.115 1.028
1966 1.179 1.083
1967 1.210 1.107
1968 1.248 1.139
1969 1.297 1.180
1970 1.434 1.289
1971 1.471 1.318
1972 1.498 1.339
1973 1.563 1.391
1974 1.663 1.471
1975 1.813 1.595
1976 1.964 1.712
1977 2.102 1.818
1978 2.344 2.011
1979 2.457 2.108
1980 2.602 2.238
1981 2.721 2.340
1982 2.936 2.525
1983 3.024 2.601
1984 3.224 2.773
1985 3.285 2.827
1986 3.317 2.855
1987 3.337 2.872
1988 3.422 2.946
1989 3.538 3.063
1990 4.010 3.381
1991-2010 Salariul mediu brut lunar pe economie comunicat de Institutul Național de Statistică

SALARIUL MINIM PE ȚARĂ

Anul Începând cu Salariul minim (lei) Actul normativ prin care s-a stabilit
ziua .........
luna .........
0 1 2 3
1949 166
1950 166
1951 166
1952 166
1953 166
1954 166
1955 220
1956 220
1957 220
1 mai 350
1958 350
1959 350
1 august 400
1960 400
1961 400
1 decembrie 475
1962 475
1963 475
1964 475
1965 475
1 septembrie 550
1966 550
1967 550
1 august 700
1968 700
1969 700
1970 700
1 martie 750
1 mai 800
1971 800
1972 800
1 septembrie 1.000
1973 1.000
1974 1.000
1 august 1.140
1975 1.140
1 iulie 1.200
1976 1.200
1977 1.200
1978 1.200
1979 1.200
1 august 1.425
1980 1.425
1981 1.425
1982 1.425
1983 1.425
1 septembrie 1.500
1984 1.500
1985 1.500
1986 1.500
1987 1.500
1988 1.500
1 iulie 2.000
1989 2.000
1990 2.000
1991 1 martie 2.000
1 aprilie 3.150 Hotărârea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991
1 mai 4.675 Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991
1 septembrie 5.975 Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991
1 noiembrie 6.775 Hotărârea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991
7.000 Hotărârea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991
1992 1 ianuarie 8.500 Hotărârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992
1 martie 9.150 Hotărârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992
1 mai 11.200 Hotărârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992
1 septembrie 12.920 Hotărârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992
1 noiembrie 15.215 Hotărârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992
1993 1 ianuarie 16.600 Hotărârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993
1 martie 17.600 Hotărârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993
1 mai 30.000 Hotărârea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993
1 octombrie 40.200 Hotărârea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993
1 decembrie 45.000 Hotărârea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993
1994 45.000
15 martie 60.000 Hotărârea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994
1 iulie 65.000 Hotărârea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994
1995 65.000
1 aprilie 75.000 Hotărârea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995
1996 75.000
1 august 97.000 Hotărârea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996
1997 97.000
1 februarie 150.000 Hotărârea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997
1 august 225.000 Hotărârea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997
1 octombrie 250.000
1998 1 aprilie 350.000 Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998
1999 1 mai 450.000 Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999

ANEXA Nr. 3 Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

METODOLOGIE
de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
Respingeri de neconstituționalitate (11)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Asigurări sociale. Recalculare pensie. Sindicatul cadrelor militare
Pensie de serviciu. Revizuire din oficiu
Executarea unei hotărâri judecătorești prin care s-a stabilit obligația angajatorului de a plăti, unui fost angajat, o alocație lunară precum și un mod de actualizare a cuantumului acesteia în viitor. Consecințele modificării modului de actualizare ca urmare a adoptării unui act normativ nou. Hotărârea CEDO în cauza Gusakova contra Rusiei. Jurisprudență națională
Critica hotărârii CEDO în cauza Constantin Abăluță și alții c. României
Sentința judecătorească cu privire la a cererilor de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor de serviciu ale militarilor
Sarcina probei în litigiile de asigurări sociale
Recalculare pensie militară. Contestație decizie de recalculare. Caducitatea deciziei de recalculare
;
se încarcă...