Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 120/2011 privind aprobarea modalității de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional și Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 157 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 111 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă modelul și conținutul formularelor:

a) " Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional", prezentat în anexa nr. 1;

b) " Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional", prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2. -

Instrucțiunile de completare, caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 lit. a) sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

(1) În vederea efectuării plății taxei pe valoarea adăugată, persoanele impozabile nestabilite în România și scutite, în condițiile legii, de obligația înregistrării în scopuri de TVA în România vor depune "Cererea pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional".

(2) Cererea prevăzută la art. 1 lit. a) se depune de către persoanele impozabile la registratura organului fiscal teritorial în raza căruia a avut loc operațiunea taxabilă, denumit în continuare organ fiscal competent, sau prin poștă, până cel târziu în ultima zi a lunii în care s-au efectuat livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional.

(3) Decizia prevăzută la art. 1 lit. b) se completează de către organul fiscal competent, potrivit datelor înscrise în cererea pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional și depusă de persoanele prevăzute la alin. (1), fiind aprobată de către conducătorul organului fiscal competent.

(4) Decizia privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional se emite de către organul fiscal competent în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar celălalt exemplar se păstrează de către organul fiscal competent și se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(5) Decizia se înregistrează într-un registru special al persoanelor impozabile nestabilite în România, scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, atunci când efectuează ocazional în România operațiuni taxabile pentru care este obligată la plata TVA.

Art. 4. -

Până cel târziu în data de 10 a lunii următoare celei în care s-a depus cererea prevăzută la art. 1 lit. a), organul fiscal competent va comunica persoanei prevăzute la art. 3 alin. (1) Decizia privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional.

Art. 5. -

Persoana impozabilă nestabilită în România și care este scutită de obligația înregistrării în scopuri de TVA în România va achita suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, până cel târziu în data de 25 a lunii următoare celei în care s-au efectuat operațiunile impozabile.

Art. 6. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. -

Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu

București, 24 ianuarie 2011.

Nr. 120.

ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

CERERE
pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional

ANUL: LUNA:
DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
NUMĂR DE IDENTIFICARE FISCALĂ
ȚARA DE REZIDENȚĂ
ADRESA COMPLETĂ ÎN ȚARA DE REZIDENȚĂ
COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE
REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT/REPREZENTANT FISCAL
NR. ACT ÎMPUTERNICIRE DATA
DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI
DENUMIRE/NUME, PRENUME
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ
JUDEȚ SECTOR LOCALITATE
STRADA NR. BLOC SC.
ET. AP. COD POȘTAL TELEFON
FAX E-MAIL

Solicit a mi se elibera Decizia privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, în vederea efectuării plății sumei de ........... lei.

Anexez la prezenta cerere, în copie, actele doveditoare ale tranzacției efectuate1).

1) Se anexează, în copie, contractul de vânzare-cumpărare, facturi, alte documente doveditoare.

Se completează de personalul organului fiscal
Organ fiscal
Număr înregistrare Data înregistrare / /
Numele persoanei care a verificat

ANEXA Nr. 2

INSTRUCȚIUNI
de completare a Cererii pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional

1. Cererea pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional (denumită în continuare cerere) se completează și se depune de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România sau de către împuternicitul acestora, după caz, pentru efectuarea plății taxei.

2. Cererea se depune după efectuarea livrărilor de bunuri și/sau prestărilor de servicii realizate ocazional, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care s-a efectuat livrarea/prestarea taxabilă:

- la registratura organului fiscal pe a cărui rază teritorială s-a efectuat livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii realizate ocazional;

- la poștă, prin scrisoare recomandată.

3. Cererea va fi însoțită de actele doveditoare ale tranzacției efectuate.

Cererea se completează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală;

- un exemplar rămâne la solicitant.

4. Cererea se completează astfel:

a) Secțiunea 1

- anul la care se referă; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2010);

- luna aferentă operațiunilor taxabile (de exemplu: pentru luna iunie se va înscrie 06).

b) Cartușul Date de identificare a solicitantului conține:

I. Denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei impozabile.

II. Număr de identificare fiscală - se înscrie numărul de identificare fiscală atribuit de către organul fiscal cu ocazia înregistrării fiscale.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

III. Se completează datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentare prin împuternicit - în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit, se bifează căsuța corespunzătoare și se completează datele referitoare la numărul și data actului de împuternicire.

c) Cartușul Date de identificare a împuternicitului se completează doar în cazul în care depunerea cererii se realizează printr-un împuternicit și conține:

I. Denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.

II. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care împuternicitul este persoană fizică.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

III. Se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a Cererii pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional

Denumirea formularului: Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional

Format: A4/t1

Caracteristici de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: solicitarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional.

Se întocmește de: persoanele impozabile nestabilite în România care sunt scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, atunci când efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care sunt obligate la plata TVA.

Circulă: în format hârtie, în două exemplare semnate și ștampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la solicitant;

- un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează: la dosarul fiscal al solicitantului.

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală1) ..........................................................

Str. .................... nr. ........, localitatea .........................

Nr. ......../Data ................

1) Se va menționa denumirea organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.

DECIZIE
privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional

Către:

Denumirea/Numele și prenumele .....................................................................................................................

Domiciliul fiscal: localitatea .................... orașul ...................., str. .................... nr. ............., țara ...................

Număr de identificare fiscală .........................................................................................................................

Reprezentat fiscal/Împuternicit prin ..................................................................................................................

Ca urmare a cererii dumneavoastră nr. ........................... din data de ............................................ și în temeiul prevederilor art. 157 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru livrarea de bunuri/prestarea de servicii efectuată de dumneavoastră, aveți obligația să achitați taxa pe valoarea adăugată aferentă în contul 2010010104 "TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care sunt obligate la plata taxei", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, codificat cu codul de identificare fiscală al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, după caz.

Achitarea sumei ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoana impozabilă nestabilită în România și care este scutită de obligația înregistrării în scopuri de TVA se efectuează potrivit reglementărilor legale în vigoare, în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, până cel târziu în data de 25 a lunii următoare celei în care s-au efectuat operațiunile impozabile.

În condițiile nerespectării acestui termen se datorează, după acest termen, obligații fiscale accesorii conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducătorul unității fiscale,

Numele și prenumele ..........................

Semnătura și ștampila unității ...............

Verificat Întocmit
Numele și prenumele Numele și prenumele
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcția . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...