Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5878/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, avizat de ministrul muncii, familiei și protecției sociale și de ministrul finanțelor publice,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2010 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prevăzute în anexele nr. 1-7*), ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

Art. 2. -

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică vor efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 3. -

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Dragoș Mihael Ciuparu

București, 20 decembrie 2010.

Nr. 5.878.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ I.N.O.E. 2000

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2010 Influențe +/- Rectificat 2010 %
A 0 1 2 3=1+2 4=3/1x100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 24750 1610 26360 106,51
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 24620 1230 25850 105,00
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 20250 1080 21330 105,33
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 1643 -483 1160 70,60
c) Alte venituri din exploatare 05 2727 633 3360 123,21
2. VENITURI FINANCIARE 06 130 380 510 392,31
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0 0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 24650 1601 26251 106,49
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 24650 1600 26250 106,49
a) Bunuri și servicii 10 7694 87 7781 101,13
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 13922 836 14758 106,00
- cheltuieli cu salariile din care: 12 10245 655 10900 106,39
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 105 0 105 100,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 112 0 112 100,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 2131 136 2267 106,38
- contribuții de asigurări de șomaj 16 51 3 54 105,88
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 533 34 567 106,38
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 28 1 29 103,57
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 87 6 93 106,90
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 20 26 1 27 103,85
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 30 0 30 100,00
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 791 0 791 100,00
- tichete de masă 23 441 0 441 100,00
- deplasări, detașări 24 350 0 350 100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 2727 633 3360 123,21
d) Cheltuieli de protocol 26 2 0 2 100,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 100 31 131 131,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 205 13 218 106,34
h) Alte cheltuieli 30 0 0 0 0,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0 1 1 0,00
- cheltuieli privind dobânzile 32 0 0 0 0,00
- alte cheltuieli financiare 33 0 1 1 0,00
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 100 9 109 109,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 16 1 17 106,25
V. REZULTATUL NET 37 84 8 92 109,52
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0 0 0,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 84 8 92 109,52
a) pentru cointeresarea personalului 40 17 1 18 105,88
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 50 6 56 112,00
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 17 1 18 105,88
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 728 272 1000 137,36
1. Surse proprii 44 28 272 300 1071,43
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 700 0 700 100,00
3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0 0 0,00
- interne 47 0 0 0 0,00
- externe 48 0 0 0 0,00
4. Alte surse 49 0 0 0 0,00
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 728 272 1000 137,36
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 728 272 1000 137,36
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0 0 0,00
- interne 53 0 0 0 0,00
- externe 54 0 0 0 0,00
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0 0,00
1. Venituri totale (rd. 01) 55 24750 1610 26360 106,51
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 24650 1601 26251 106,49
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 100 9 109 109,00
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 219 5 224 102,28
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 181 5 186 102,76
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3833 159 3992 104,15
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4716 167 4883 103,54
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,41 1 0,42 102,44
8. Rata rentabilității financiare rd. 37 x 100/capital propriu 63 0,08 0 0,08 100,00
9. Plăți restante 64 0 0 0,00
10. Creanțe de încasat 65 0 0 0,00

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 22.748 mii lei, încheiate până la data de 01.10.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 514 mii lei.

ANEXA Nr. 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE COMOTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2010 Influențe +/- Rectificat 2010 %
A 0 1 2 3=1+2 4=3/1x100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 32496 0 32496 100,00
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 31278 0 31278 100,00
a) Venituri din activitatea de bază 03 18542 0 18542 100,00
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 7638 0 7638 100,00
c) Alte venituri din exploatare 05 5098 0 5098 100,00
2. VENITURI FINANCIARE 06 1218 0 1218 100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0 0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 29679 0 29679 100,00
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 29510 0 29510 100,00
a) Bunuri și servicii 10 12571 0 12571 100,00
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 12133 0 12133 100,00
- cheltuieli cu salariile, din care: 12 8602 0 8602 100,00
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 153 0 153 100,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 187 0 187 100,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1789 0 1789 100,00
- contribuții de asigurări de șomaj 16 42 0 42 100,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 447 0 447 100,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 23 0 23 100,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 73 0 73 100,00
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 20 21 0 21 100,00
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0 0 0,00
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 1136 0 1136 100,00
- tichete de masă 23 408 0 408 100,00
- deplasări, detașări 24 728 0 728 100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 4185 0 4185 100,00
d) Cheltuieli de protocol 26 46 0 46 100,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 75 0 75 100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0 0,00
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 172 0 172 100,00
h) Alte cheltuieli 30 328 0 328 100,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 169 0 169 100,00
- cheltuieli privind dobânzile 32 2 0 2 100,00
- alte cheltuieli financiare 33 167 0 167 100,00
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0 0,00
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 2817 0 2817 100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 450 0 450 100,00
V. REZULTATUL NET 37 2367 0 2367 100,00
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 2367 0 2367 100,00
a) pentru cointeresarea personalului 40 473 0 473 100,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 1065 -710 355 33,33
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 829 710 1539 185,64
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 1953 0 1953 100,00
1. Surse proprii 44 853 0 853 100,00
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 1100 0 1100 100,00
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 1953 0 1953 100,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 1100 0 1100 100,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 32496 0 32496 100,00
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 29679 0 29679 100,00
3. Rezultate (+/-) (rd. 57 - rd. 58) 57 2817 0 2817 100,00
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 200 0 200 100,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 105 0 105 100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat - total institut - lei/persoană/lună 60 3460 0 3460 100,00
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4007 0 4007 100,00
7. Rentabilitatea (rd. 59/rd. 58 x 100) 62 9,49 0 9,49 100,00
8. Rata rentabilității financiare rd. 39 x 100/capital propriu 63 18,47 0 18,47 100,00
9. Plăți restante 64
10. Creanțe de încasat 65

ANEXA Nr. 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2010 Influențe +/- Rectificat 2010 %
A 0 1 2 3=1+2 4=3/1x100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 7857 1903 9760 124,22
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 7852 1903 9755 124,24
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 5349 1651 7000 130,87
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 650 -211 439 67,54
c) Alte venituri din exploatare 05 1853 463 2316 124,99
2. VENITURI FINANCIARE 06 5 5 100,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 7807 1853 9660 123,74
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 7764 896 8660 111,54
a) Bunuri și servicii 10 565 700 1265 223,89
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 6499 453 6952 106,97
- cheltuieli cu salariile din care: 12 5230 220 5450 104,21
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 140 140 100,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 173 173 100,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 921 165 1086 117,92
- contribuții de asigurări de șomaj 16 21 4 25 119,05
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 230 41 271 117,83
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 12 2 14 116,67
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 36 7 43 119,44
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 20 11 2 13 118,18
- contribuții la fondul de pensii facultative 21
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 38 12 50 131,58
- tichete de masă 23
- deplasări, detașări 24 38 12 50 131,58
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 450 370 820 182,22
d) Cheltuieli de protocol 26 15 15
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 50 50 100,00
h) Alte cheltuieli 30 200 300 500 250,00
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 43 15 58 134,88
- cheltuieli privind dobânzile 32 40 15 55 137,50
- alte cheltuieli financiare 33 3 3 100,00
3. Cheltuieli extraordinare 34
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 50 50 100 200,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 8 10 18 225,00
V. REZULTATUL NET 37 42 40 82 195,24
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 42 40 82 195,24
a) pentru cointeresarea personalului 40 8 8 16 200,00
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 26 24 50 192,31
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 8 8 16 200,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 900 900 100,00
1. Surse proprii 44 100 100 100,00
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 800 800 100,00
3. Credite bancare pentru investiții 46
- interne 47
- externe 48
4. Alte surse 49
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 900 900 100,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 900 900 100,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52
- interne 53
- externe 54
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 7857 1903 9760 124,22
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 7807 853 8660 110,93
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 50 50 100 200,00
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 185 3 188 101,62
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 159 6 165 103,77
5. Câștigul mediu lunar pe salariat - total institut - lei/persoană/lună 60 2228 61 2289 102,74
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 2284 83 2367 103,63
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,64 0,52 1,16 181,25
8. Rata rentabilității financiare rd. 37 x 100/capital propriu 2277 mii lei 63 1,84 1,76 3,60 195,65
9. Plăți restante 64
10. Creanțe de încasat 65 650 -150 500 76,92

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6936 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 64 mii lei.

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ȘI INGINERIE NUCLEARĂ - HORIA HULUBEI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2010 Influențe +/- Rectificat 2010 %
A 0 1 2 3=1+2 4=3/1x100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 104.041 5.117 109.158 104,92
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 103.841 4.817 108.658 104,64
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 87.341 8.463 95.804 109,69
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 15.500 -3.646 11.854 76,48
c) Alte venituri din exploatare 05 1.000 0 1.000 100,00
2. VENITURI FINANCIARE 06 200 300 500 250,00
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 103.863 5.010 108.873 104,82
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 103.843 4.792 108.635 104,61
a) Bunuri și servicii 10 7.697 344 8.041 104,47
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 56.858 0 56.858 100,00
- cheltuieli cu salariile din care: 12 42.572 0 42.572 100,00
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 290 0 290 100,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 245 0 245 100,00
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 8.855 0 8.855 100,00
- contribuții de asigurări de șomaj 16 213 0 213 100,00
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 2.214 0 2.214 100,00
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 115 0 115 100,00
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 362 0 362 100,00
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 20 106 0 106 100,00
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 2.422 0 2.422 100,00
- tichete de masă 23 500 0 500
- deplasări, detașări 24 1.922 0 1.922 100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 8.612 0 8.612 100,00
d) Cheltuieli de protocol 26 44 0 44 100,00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 25 0 25 100,00
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 0 0
h) Alte cheltuieli 30 30.607 4.448 35.055 114,53
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 20 218 238 1.190,00
- cheltuieli privind dobânzile 32 15 -15 0 0,00
- alte cheltuieli financiare 33 5 233 238
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 178 107 285 160,16
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 35 17 52 148,05
V. REZULTATUL NET 37 143 90 233 163,12
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 143 90 233 163,12
a) pentru cointeresarea personalului 40 29 18 47 163,12
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 86 54 140 163,12
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 28 18 46 162,29
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 2.595 -2.595 0 0,00
1. Surse proprii 44 95 -95 0,00
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 2.500 -2.500
3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0 0
- interne ~ ~ 47 0 0
- externe ~ ~ 48 0 0
4. Alte surse 49 0 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 2.595 -2.595 0 0,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 2.595 -2.595 0 0,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0 0
- interne 53 0 0
- externe 54 0 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 104.041 5.117 109.158 104,92
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 103.863 5.010 108.873 104,82
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 178 107 285 160,16
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 710 0 710 100,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 400 0 400 100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat - total institut
- mii lei/persoană/lună 60 4,94 0 4,94 100,00
6. Căștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare
- mii lei/persoană/lună 61 5,92 0 5,92 100,00
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,17 0 0,26 152,79
8. Rata rentabilității financiare rd. 37 x 100/capital propriu 63 19,86 13 32,51 163,68
9. Plăți restante 64 1.000 -1.000 0
10. Creanțe de încasat 65 10.000 -10.000 0,00

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 57,282 mii lei, încheiate până la data de 19.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

Patrimoniul institutului este de 718,243 mii lei.

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2010 Influențe +/- Rectificat 2010 %
A 0 1 2 3=1+2 4=3/1x100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 47222 8340 55562 117,66
1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 47072 8275 55347 117,58
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 38972 7075 46047 118,15
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 8100 1200 9300 114,81
c) Alte venituri din exploatare 05 0 0 0
2. VENITURI FINANCIARE 06 150 65 215 143,33
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 47142 8340 55482 117,69
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 47027 8265 55292 117,58
a) Bunuri și servicii 10 14669 5712 20381 138,94
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 21192 1293 22485 106,10
- cheltuieli cu salariile din care: 12 16268 830 17098 105,10
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 131 0 131 100,00
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 164 -35 129 78,66
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 3721 189 3910 105,08
- contribuții de asigurări de șomaj 16 81 4 85 104,94
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 846 43 889 105,08
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 44 2 46 104,55
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 137 7 144 105,11
- contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale 20 41 2 43 104,88
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 54 216 270 500,00
- tichete de masă 23 0 100 100
- deplasări, detașări 24 54 116 170 314,81
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 8088 1000 9088 112,36
d) Cheltuieli de protocol 26 22 3 25 113,64
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 23 -3 20 86,96
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 149 0 149 100,00
h) Alte cheltuieli 30 2884 260 3144 109,02
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 115 75 190 165,22
- cheltuieli privind dobânzile 32 0 0 0
- alte cheltuieli financiare 33 115 75 190 165,22
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 80 0 80 100,00
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 16 0 16 100,00
V. REZULTATUL NET 37 64 0 64 100
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 64 0 64 100
a) pentru cointeresarea personalului 40 13 0 13 100
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 38 0 38 100
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 13 0 13 100
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 454 0 454 100
1. Surse proprii 44 54 0 54 100
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 400 0 400 100
3. Credite bancare pentru investiții 46 0 0 0
- interne 47 0 0 0
- externe 48 0 0 0
4. Alte surse 49 0 0 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 454 0 454 100
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 454 0 454 100
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0 0 0
- interne 53 0 0 0
- externe 54 0 0 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 47222 8340 55562 117,66
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 47142 8340 55482 117,69
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 80 0 80 100,00
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 245 0 245 100,00
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 210 0 210 100,00
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 5455 296 5751 105,43
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 6404 329 6733 105,14
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,17 -0,03 0,14 82,35
8. Rata rentabilității financiare rd. 37 x 100/capital propriu = = 478 mii lei 63 13,39 -0,01 13,38 99,93
9. Plăți restante 64 0 0 0
10. Creanțe de încasat 65 0 0 0

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 46,047 mii lei, încheiate până la data de 30.09.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE ȘI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIȘOARA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2010 Influențe +/- Rectificat 2010 %
A 0 1 2 3=1+2 4=3/1x100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 10007 1061 11068 110
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 10000 1061 11061 110
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 6800 687 7487 110
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 700 374 1074 153
c) Alte venituri din exploatare 05 2500 2500 100
2. VENITURI FINANCIARE 06 7 7 100
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 9992 1061 11053 110
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 9992 1061 11053 110
a) Bunuri și servicii 10 2125 834 2959 139
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 5340 227 5567 104
- cheltuieli cu salariile din care: 12 4000 170 4170 104
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 75 75 100
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 204 204 100
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 832 35 867 104
- contribuții de asigurări de șomaj 16 20 20 100
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 208 9 217 104
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 10 1 11 110
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 33 2 35 106
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 20 10 10 100
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 227 10 237 104
- tichete de masă 23 167 167 100
- deplasări, detașări 24 60 10 70 117
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 2500 2500 100
d) Cheltuieli de protocol 26 1 1 100
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 2 2 100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 24 24 100
h) Alte cheltuieli 30 0
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 0
- cheltuieli privind dobânzile 32 0
- alte cheltuieli financiare 33 0
3. Cheltuieli extraordinare 34 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 15 15 100
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 2 2 100
V. REZULTATUL NET 37 13 13 100
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 13 -13 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 0 13 13
a) pentru cointeresarea personalului 40 0 3 3
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 0 3 3
c) pentru desfășurarea activității curente, Inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 0 7 7
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 390 390 100
1. Surse proprii 44 0
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 390 390 100
3. Credite bancare pentru investiții 46 0
- interne 47 0
- externe 48 0
4. Alte surse 49 0
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 390 390 100
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 390 390 100
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0
- interne 53 0
- externe 54 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 55 10007 1061 11068 110
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 9992 1061 11053 110
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 15 15 100
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 81 81 100
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 76 76 100
5. Câștigul mediu lunar pe salariat - total institut - lei/persoană/lună 60 3876 127 4053 105
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 4817 -715 4102 85
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,15 0,15 100
8. Rata rentabilității financiare rd. 37 x 100/capital propriu 63 0,3 0,3 100
9. Plăți restante 64 0
10. Creanțe de încasat 65 0

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1927 mii lei, încheiate până la data de 01 10.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 6634 mii lei.

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE IMT - BUCUREȘTI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

mii lei
INDICATORI Nr. rd. Aprobat 2010 Influențe +/- Rectificat 2010 %
A 0 1 2 3=1+2 4=3/1x100
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 22.245 3225 25.470 114
1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: 02 21.995 3275 25.270 115
a) Venituri din activitatea de bază*) 03 14.595 7271 21.866 150
b) Venituri din alte activități conexe activității de cercetare-dezvoltare 04 400 825 1.225 306
c) Alte venituri din exploatare 05 7.000 -4821 2.179 31
2. VENITURI FINANCIARE 06 250 -50 200 80
3. VENITURI EXTRAORDINARE 07 0 0 0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 08 22.223 3221 25.444 114
1. Cheltuieli de exploatare - total, din care: 09 21.901 3271 25.172 115
a) Bunuri și servicii 10 3.255 1496 4.751 146
b) Cheltuieli de personal, din care: 11 8.761 3210 11.971 137
- cheltuieli cu salariile din care: 12 6.450 2585 9.035 140
- indemnizațiile membrilor consiliului de administrație 13 45 -2 43 96
- drepturile salariale ale directorului (general) 14 105 39 144 137
- contribuții de asigurări sociale de stat 15 1.342 537 1.879 140
- contribuții de asigurări de șomaj 16 32 13 45 141
- contribuții de asigurări sociale de sănătate 17 335 135 470 140
- contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 18 17 7 24 141
- contribuții pentru concedii și indemnizații 19 54 22 76 141
- contribuții la fondul de garantare a creanțelor salariale 20 16 6 22 138
- contribuții la fondul de pensii facultative 21 0 0 0
- alte cheltuieli de personal, din care: 22 515 -95 420 82
- tichete de masă 23 215 -215 0 0
- deplasări, detașări 24 300 120 420 140
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere 25 7.000 -1000 6.000 86
d) Cheltuieli de protocol 26 11 14 25 227
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate 27 34 0 34 100
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 28 0 0 0
g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 29 40 50 90 225
h) Alte cheltuieli 30 2.800 -499 2.301 82
2. Cheltuieli financiare, din care: 31 322 -50 272 84
- cheltuieli privind dobânzile 32 22 -20 2 9
- alte cheltuieli financiare 33 300 -30 270 90
3. Cheltuieli extraordinare 34 0 0 0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 35 22 4 26 118
IV. IMPOZIT PE PROFIT 36 11 5 16 145
V. REZULTATUL NET 37 11 -1 10 91
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI 38 0 0 0
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENȚI: 39 10 0 10 100
a) pentru cointeresarea personalului 40 2 0 2 100
b) pentru finanțarea dezvoltării institutului național 41 6 0 6 100
c) pentru desfășurarea activității curente, inclusiv pentru cofinanțarea proiectelor 42 2 0 2 100
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 3.272 0 3.272 100
1. Surse proprii 44 0
2. Subvenții de la bugetul de stat pentru investiții 45 2.170 0 2.170 100
3. Credite bancare pentru investiții 46 0
- interne 47 0
- externe 48 0
4. Alte surse (contracte de cercetare) 49 1.102 0 1.102 100
IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIȚII, din care: 50 3.272 0 3.272 100
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului 51 3.272 0 3.272 100
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 52 0
- interne 53 0
- externe 54 0
X. DATE DE FUNDAMENTARE 0
1. Venituri totale (rd. 01) 55 22.245 3225 25.470 114
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 08) 56 22.223 3221 25.444 114
3. Rezultate (+/-) (rd. 55 - rd. 56) 57 22 4 26 118
4. Număr mediu de personal - total institut, din care: 58 173 0 173 100
- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare 59 118 1 119 101
5. Câștigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoană/lună 60 3.052 1234 4.287 140
6. Câștigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună 61 3.590 1460 5.050 141
7. Rentabilitatea (rd. 57/rd. 56 x 100) 62 0,10 0,00 0,10 103
8. Rata rentabilității financiare rd. 37 x 100/capital propriu 63 3,33 0,00 3,33 100
9. Plăți restante 64 0 0
10. Creanțe de încasat 65 0 0

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, inclusiv cele din contracte de finanțare pe programe nucleu, sunt în sumă de 14094 mii lei, încheiate până la data de 28.02.2010, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finanțează programe și proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de - mii lei.

;
se încarcă...