Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 30/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1563 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 2 "Instrucțiuni de completare a formularului (301) «Decont special de taxă pe valoarea adăugată»" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 26 ianuarie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul I "Contribuabilii care au obligația să depună decontul special de taxă pe valoarea adăugată", cu referire la secțiunea 1, după paragraful al treilea se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

"

În această secțiune se declară și achizițiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, efectuate de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România."

2. La punctul II "Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată", paragraful al treilea se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Formularul se întocmește potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin și se depune după cum urmează:

a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor prevăzute la secțiunile 1, 3, 4 și 4.1 din formularul (301) «Decont special de taxă pe valoarea adăugată», cu excepția achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, pentru care se datorează taxă pe valoarea adăugată în România;

b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou sau a unui mijloc de transport care nu este considerat nou conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal și pentru care se datorează taxa, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de astfel de mijloace de transport. Dacă în aceeași lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi sau de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 1251 alin. (3) din Codul fiscal, taxabile în România, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeași lună, fără a bifa căsuța «Declarație rectificativă»."

Art. II. -

Prezentul ordin se aplică începând cu achizițiile intracomunitare efectuate după data de 1 ianuarie 2011.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Sorin Blejnar

București, 14 ianuarie 2011.

Nr. 30.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...