Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 1380/2010 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 24 ianuarie 2011.

În vigoare de la 24 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Augustin Zegrean - președinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ștefan Minea - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Valentina Bărbățeanu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, excepție ridicată de Ilie Dan Guțu în Dosarul nr. 6.766/2/2009 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, domnul Mihai Ionescu, în calitate de consilier juridic. Se constată lipsa autorului excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului părții Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Acesta susține, în esență, că autorul excepției pornește de la o înțelegere eronată a prevederilor criticate și solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, întrucât prevederile art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nu contravin dispozițiilor art. 21 din Constituție.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, precizând că însăși legea conferă Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității legitimare procesuală activă, iar în fața instanței părțile își pot exercita toate drepturile procesuale, cu deplina respectare a exigențelor unui proces echitabil.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 6.766/2/2009, Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Excepția a fost ridicată de Ilie Dan Guțu într-o cauză privind soluționarea unei acțiuni în constatare.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că prevederile de lege criticate contravin normelor fundamentale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiție, deoarece acțiunea în constatare promovată de Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu îndeplinește condiția interesului personal necesară introducerii unei acțiuni în justiție. Chiar dacă această condiție cunoaște și situații derogatorii, cum ar fi conferirea prin lege a calității procesuale active procurorului sau autorității tutelare, în asemenea cazuri "folosul practic se răspândește asupra titularului dreptului, ceea ce nu se întâmplă însă în cazul acțiunii în constatare promovate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității".

Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal apreciază că dispozițiile art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nu sunt contrare normelor art. 21 din Constituție, de vreme ce interesul legitim al autorității publice - în speță, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității - este dat de interesul public pe care îl prezintă activitatea de deconspirare a Securității.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

Obiect al excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, modificate prin art. unic pct. 15 din Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008. Textul de lege criticat are următoarea redactare:

- Art. 8 lit. a):

"

Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității ia în discuție nota de constatare și, după caz:

a) aprobă nota de constatare și dispune Direcției juridice introducerea unei acțiuni în constatare a calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia;".

Autorul excepției invocă dispozițiile art. 21 din Constituție privind accesul liber la justiție.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 reglementează atribuția Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a lua în discuție nota de constatare întocmită de direcția de specialitate cu privire la existența sau inexistența calității de lucrător sau de colaborator al Securității a persoanelor care au făcut obiectul verificării, operațiune urmată de aprobarea sau, după caz, infirmarea acestei note. Dispozițiile de lege criticate sunt cele ale art. 8 lit. a), care instituie obligația Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a dispune Direcției juridice, subsecvent aprobării notei de constatare, introducerea unei acțiuni în constatarea calității de lucrător sau de colaborator al Securității.

Autorul excepției susține că dispozițiile art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 nesocotesc prevederile art. 21 din Constituție referitoare la dreptul de acces liber la justiție, prin îndrituirea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a compărea în calitate de reclamant în acțiuni în constatare în care nu poate să justifice un interes personal. Cu privire la această critică, instanța de contencios constituțional constată că este neîntemeiată. Textul constituțional nu condiționează exercitarea dreptului de acces liber la justiție de existența unui interes personal, ci conferă oricărei persoane fizice sau juridice, publică ori privată, posibilitatea de a solicita instanțelor de judecată soluționarea oricăror cereri care sunt de competența acestora. Verificarea condițiilor de admisibilitate a acțiunilor introduse, inclusiv cele referitoare la existența interesului și caracteristicile acestuia, urmează să fie făcută de instanță, în cadrul procesului astfel declanșat. Curtea constată că prevederile de lege criticate nu fac altceva decât să dea expresie dispozițiilor constituționale invocate în motivarea excepției, reprezentând o valorificare a acestora din perspectiva realizării depline a atribuțiilor legale ale unei autorități publice. Legitimarea procesuală a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a introduce cererea în constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității izvorăște din însăși prevederile legale care reglementează activitatea de deconspirare a Securității și se justifică prin interesul general pe care, în actualul context istoric, societatea românească îl manifestă față de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securității. De altfel, în jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat că acțiunile promovate de Consiliu nu tind la obținerea unei condamnări judiciare, civilă, penală sau de altă natură, consecința acestora rezumându-se la simpla aducere la cunoștința publică a soluțiilor pronunțate de instanțele judecătorești în acțiunile în constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 530 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 24 iunie 2009.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, excepție ridicată de Ilie Dan Guțu în Dosarul nr. 6.766/2/2009 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 26 octombrie 2010.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...