Guvernul României

Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH din 23.12.2010

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 ianuarie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH, denumit în continuare IFIN - HH, este persoană juridică română aflată în coordonarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, denumit în continuare organ coordonator.

Art. 2. -

IFIN - HH funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente, conduce evidența contabilă în regim economic și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentului regulament.

Art. 3. -

IFIN - HH are ca scop desfășurarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică în domeniul fizicii și ingineriei nucleare.

CAPITOLUL II Obiectul de activitate

Art. 4. -

(1) Obiectul de activitate al IFIN - HH, în domeniul fizicii și ingineriei nucleare, cuprinde în principal:

A. activități de cercetare-dezvoltare, desfășurate în cadrul:

a) Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare;

b) planurilor sectoriale și programelor-nucleu;

c) Planului național nuclear;

d) programelor internaționale.

În cadrul acestor programe, activitatea de bază a IFIN - HH constă în cercetare fundamentală, aplicativă și dezvoltare tehnologică în domeniul de interes național al fizicii și ingineriei nucleare, precum și în domenii conexe, după cum urmează:

I. cercetare fundamentală:

a) fizică teoretică;

b) fizică atomică și nucleară;

c) fizica particulelor elementare;

d) fizica științelor vieții și a mediului înconjurător;

e) alte domenii conexe inter- și multidisciplinare, incluzând: fizica matematică, computațională și informațională, astrofizica nucleară, fizica stării condensate și a materialelor, radiochimie și interacția radiației cu materia etc.;

II. cercetare aplicativă:

a) investigarea prin metode nucleare a structurilor vii și a materialelor;

b) investigarea de noi posibilități privind transmutația radionuclizilor din deșeuri;

c) metode noi de detectare, identificare și măsurare a radiațiilor nucleare;

d) ingineria medicinei nucleare;

e) dozimetria radiațiilor nucleare;

f) securitatea nucleară;

g) radioecologia;

h) alte domenii conexe;

III. dezvoltare tehnologică:

a) detectori avansați de radiații și electronică asociată;

b) metode, instrumentație și echipamente dozimetrice radiometrice și de analiză destinate industriei, centralelor nuclearoelectrice, domeniilor biomedicale, activităților de control (detectare de droguri, de armament, de explozivi etc.) și de radioprotecție, geologiei, arheologiei, hidrologiei, tribologiei etc.;

c) tehnologii de iradiere și defectoscopie cu radiații gama, neutroni și particule încărcate, pentru industrie, medicină, agricultură, industrie alimentară etc.;

d) realizarea, construcția, punerea în funcțiune, operarea, întreținerea, exploatarea și dezafectarea de echipamente, instalații, obiective nucleare și radiologice;

e) expertize, analize și servicii specifice domeniului nuclear;

f) radiofarmaceutice, compuși marcați cu radionuclizi, produse de uz medical, precum și surse radioactive de uz industrial;

g) metrologia radionuclizilor, radiațiilor și încercări în domeniul nuclear;

h) construcția, operarea și utilizarea acceleratorilor de particule și a surselor de ioni și electroni asociate;

i) supravegherea și combaterea poluării radioactive a mediului și a amplasamentelor obiectivelor nucleare;

j) decontaminarea radioactivă în zonele și în spațiile afectate;

k) supravegherea radiometrică, dozimetrică și metrologică, alarmarea în caz de urgențe nucleare, precum și pregătirea și participarea la intervenții în caz de accident nuclear;

l) colectarea, expertizarea, tratarea și depozitarea deșeurilor radioactive de la toate unitățile nucleare din țară, precum și a surselor radioactive ieșite din uz;

m) elaborarea liniilor tehnologice și a tehnologiilor necesare realizării (unicate, serii mici etc.) de obiective și produse rezultate din activitatea de profil;

n) realizarea de modele experimentale, stații-pilot și tehnologii generice cu rol de suport pentru cercetările aplicative viitoare derivând din rezultatele cercetărilor fundamentale și orientate;

o) activități de transfer tehnologic al rezultatelor din domeniul fizicii și ingineriei nucleare către subunități proprii sau, în colaborare, către alți operatori economici;

p) activități de execuție, în vederea susținerii și dezvoltării tehnologice în domeniu prin servicii și serii de produse, microproducție sau prin produse unicat, pentru valorificarea rezultatelor cercetării proprii, precum și pentru expoziții de profil;

IV. inovare, de produs și tehnologică, în domeniul fizicii și ingineriei nucleare;

B. activități conexe activității de cercetare-dezvoltare, desfășurate în domeniul propriu de activitate, conform prevederilor legale, constând în:

a) asistență tehnică, consultanță, expertiză, furnizare de servicii tehnico-științifice și tehnologice persoanelor fizice și/sau juridice interesate;

b) elaborarea de programe și strategii de cercetare- dezvoltare și participarea la elaborarea strategiei domeniului cercetării și dezvoltării;

c) lucrări și acțiuni destinate acceptanței publice a energiei și tehnologiilor nucleare și difuzarea culturii științifice de radioprotecție și securitate nucleară prin mass-media și alte mijloace;

d) activități de investiții în domeniul de activitate;

e) activități de comerț interior, import-export și distribuție de instalații, aparatură, materiale radioactive, materiale diverse, documentație, reviste și cărți de specialitate, pentru propriile necesități și în calitate de comisionar;

f) informatică, comunicații și baze de date în domeniul fizicii și al tehnologiilor nucleare;

g) activități de transport tehnologic, de materiale radioactive și persoane, întreținere parc auto tehnologic;

h) participări la proiecte internaționale de cercetare- dezvoltare, consultanță și asistență tehnică de specialitate, reprezentare în organizațiile și consiliile de specialitate interne și internaționale;

i) elaborarea de studii de perspectivă, prognoză, note de fundamentare, teme de proiectare, studii de fezabilitate, analize și documentații în domeniul fizicii și ingineriei nucleare și al disciplinelor conexe;

j) elaborarea și aplicarea de programe de management al calității pe direcții de activitate;

k) desfășurarea de activități privind standardizarea, măsurarea, încercarea și certificarea calității produselor destinate omologării și (micro)producției sau transferului tehnologic;

l) servicii de metrologie legală în domeniul nuclear;

m) evidența și controlul garanțiilor nucleare;

n) certificarea surselor de radiații, a aparaturii și a echipamentelor cu surse de radiații;

o) radioprotecția personalului expus profesional și a persoanelor din rândul populației;

p) angajarea și desfășurarea de activități de cooperare tehnico-științifică internă și internațională în domeniile de activitate ale IFIN-HH;

q) elaborarea de proceduri, norme de calitate și control pentru desfășurarea activităților cu caracter tehnic și economic;

r) activități de microproducție și servicii în domeniul de activitate;

s) organizarea și îndeplinirea de activități vizând schimbul de informații tehnico-științifice în domeniul de profil (schimb de date), congrese, simpozioane, publicații, vizite reciproce de lucru ale specialiștilor etc.;

t) activități de formare și specializare profesională în domeniul propriu de activitate: pregătire profesională la nivel universitar, postuniversitar și doctorat, pregătire și specializare în domeniile nuclear și conexe a utilizatorilor tehnicilor, metodelor și instrumentației nucleare, precum și în domeniul dezafectării de obiective nucleare, instalații și echipamente radiologice; activități didactice la solicitarea instituțiilor de învățământ superior;

u) activități de editare, tipărire a publicațiilor de specialitate și bibliotecă: activitate redacțională pentru revistele de fizică ale Academiei Române: "Romanian Journal of Physics", "Romanian Reports in Physics", "Curierul de Fizică", revista proprie etc.; studii, rapoarte, sinteze, cărți de specialitate, cărți tehnice, instrucțiuni de utilizare, foi de catalog, materiale publicitare și alte publicații pentru domeniul propriu de activitate.

(2) Activitățile principale și secundare desfășurate de IFIN-HH sunt clasificate conform Clasificării activităților din economia națională, astfel:

a) activitatea principală corespunde diviziunii CAEN 72 "Cercetare-dezvoltare", grupa CAEN 721 "Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie", iar obiectul principal de activitate aparține clasei CAEN 7219 "Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie";

b) activități secundare:

- cercetare-dezvoltare în biotehnologie: clasa CAEN 7211;

- alte activități profesionale, științifice și tehnice: clasa CAEN 7490;

- activități de consultanță în tehnologia informației: clasa CAEN 6202;

- activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul: clasa CAEN 6203;

- alte activități de servicii privind tehnologia informației: clasa CAEN 6209;

- activități de testări și analize tehnice: clasa CAEN 7120;

- activități ale agențiilor de publicitate: clasa CAEN 7311;

- servicii de reprezentare media: clasa CAEN 7312

- alte activități de tipărire n.c.a.: clasa CAEN 1812;

- intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a.: clasa CAEN 4618;

- alte activități de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.: clasa CAEN 8299;

- intermedieri în comerțul cu produse diverse: clasa CAEN 4619;

- prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe: clasa CAEN 6311;

- alte activități de servicii informaționale n.c.a.: clasa CAEN 6399;

- activități ale portalurilor web clasa CAEN 6312;

- transporturi urbane, suburbane și metropolitane: clasa CAEN 4931;

- alte transporturi terestre de călătorii n.c.a.: clasa CAEN 4939;

- transporturi rutiere de mărfuri: clasa CAEN 4941;

- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre: clasa CAEN 5221;

- alte activități anexe transporturilor: clasa CAEN 5229;

- activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor: clasa CAEN 8230;

- activități ale organizațiilor profesionale: clasa CAEN 9412;

- activități ale altor organizații n.c.a.: clasa CAEN 9499;

- activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale: clasa CAEN 9900;

- activități de editare a revistelor și periodicelor: clasa CAEN 5814;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...