Guvernul României

Hotărârea nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 572 din 30 iulie 2015.

În vigoare de la 30 iulie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins

"

Art. 2. -

Se aprobă corespondența dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în anexa nr. 2."

2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 15 iulie 2015.

Nr. 567.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013)

Corespondența dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor (CEC), precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

Nr. crt. Nivel de calificare CNC Actul de studii care se eliberează Emitent/program absolvit în sistem formal Beneficiari Condiții de acces la nivelul de calificare Nivelul de referință din CEC
0 1 2 3 4 5 6
1 1 Diplomă de absolvire Unitatea de învățământ/educație de bază Absolvenții învățământului gimnazial potrivit art. 75 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare Nu este cazul. 1
2 1 Certificat de absolvire și supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională2 Adulții3 care au promovat examenul de absolvire a formării profesionale definite la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată Cel puțin învățământ primar 1
3 1 Certificat de competențe profesionale Centrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat4 Adulții3 declarați competenți în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată Cel puțin învățământ primar 1
4 2 Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5 Adulții3 care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 2 Cel puțin învățământ gimnazial 2
5 2 Certificat de competențe profesionale Centrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat4 Adulții3 care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 2 Cel puțin învățământ gimnazial 2
6 2 Certificat de calificare/Certificat de competențe profesionale și supliment descriptiv al certificatului6 Centru de evaluare acreditat7 Adulții3 care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale6, pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 2 Cel puțin învățământ gimnazial 2
7 2 Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă Adulții3 care au încheiat un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 2 și care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată Cel puțin învățământ gimnazial 2
8 3 Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învățământ/ Învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani Persoanele care au absolvit învățământul profesional cu durata de minimum 3 ani, finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare Învățământ gimnazial 3
9 3 Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învățământ/program de pregătire profesională organizat în sistem dual Persoanele absolvente de învățământ general obligatoriu care nu și-au continuat sau și-au întrerupt studiile și care au finalizat până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională în sistem dual cu durata de minimum 3 ani, cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare Învățământ obligatoriu 3
10 3 Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învățământ/pregătire prin liceu tehnologic, vocațional Persoane care au absolvit primii 2 ani de liceu, filiera tehnologică sau vocațională, care au finalizat stagiul de pregătire practică cu examen de certificare a calificării profesionale, conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare Doi ani de liceu (filieră tehnologică sau vocațională) sau programul "A doua șansă" învățământ secundar inferior 3
11 3 Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5 Adulții3 care au promovat examenul de absolvire a unui curs de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 3 Învățământ gimnazial sau general obligatoriu 3
12 3 Certificat de competențe profesionale Centrul de evaluare a competențelor profesionale autorizat4 Adulții3 care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale9, pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 3 Învățământ gimnazial sau general obligatoriu 3
13 3 Certificat de calificare/Certificat de competențe profesionale și supliment descriptiv al certificatului6 Centrul de evaluare acreditat7 Adulții3 care au fost declarați competenți pentru toate unitățile de competențe din standardul ocupațional sau standardul de pregătire profesională, în urma procesului de evaluare conform procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale6, pentru practicarea unei ocupații ce necesită un certificat de calificare de nivel 3 Învățământ gimnazial sau general obligatoriu 3
14 3 Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă Adulții3 care au încheiat un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 3 și au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată Învățământ gimnazial sau general obligatoriu 3
15 4 Diplomă de bacalaureat Unitatea de învățământ/pregătire prin liceu teoretic, tehnologic, vocațional Absolvenți ai învățământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat10 Învățământ liceal filieră teoretică, tehnologică sau vocațională 4
16 4 Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învățământ/ pregătire prin liceu tehnologic sau vocațional Absolvenți ai învățământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale10 Învățământ liceal filieră tehnologică sau vocațională 4
17 4 Certificat de calificare/absolvire și supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională5 Adulții3 care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, pentru practicarea unei ocupații ce necesită o calificare de nivel 4 Învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat 4
18 4 Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Furnizorul de formare profesională autorizat1/program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă Adulții3 care încheie un contract de ucenicie8 pentru o calificare de nivel 4 și care au promovat examenul de absolvire a cursurilor de formare profesională, conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată Învățământ liceal fără diplomă de bacalaureat 4
19 5 Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Unitate/Instituție de învățământ singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională autorizați în acest scop/pregătire prin învățământ postliceal Absolvenți care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale9 de nivel 511 Învățământ liceal, cu sau fără diplomă de bacalaureat 5
20 5 Diplomă de absolvire/calificare și supliment descriptiv al certificatului Instituție de învățământ superior singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, autorizați în acest scop, la care s-a susținut examenul Absolvenți ai învățământului universitar de scurtă durată care au promovat examenul de certificare Învățământ liceal, cu diplomă de bacalaureat8 5
21 6 Diplomă de licență, diplomă de inginer, diplomă de urbanist, supliment la diplomă12 Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii universitare de licență Absolvenți ai studiilor universitare de licență cu promovarea examenului de licență13 Învățământ liceal, cu promovarea examenului de bacalaureat14 6
22 6 Certificat de atestare a competențelor profesionale15 Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare16 Absolvenți ai programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă Studii universitare de licență17 6
23 6 Certificat de absolvire18 Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii postuniversitare15 Absolvenți ai programelor postuniversitare de perfecționare Învățământ superior de scurtă durată sau diplomă de licență ori echivalent19 6
24 7 Diplomă de master și supliment la diplomă20 Instituție de învățământ superior acreditată/programe de studii universitare de master Absolvenți ai studiilor universitare de master cu susținerea lucrării de disertație21 Studii universitare de licență, cu promovarea examenului de licență22 7
25 8 Diplomă de doctor23 IOSUD/programe de studii universitare de doctorat Absolvenți ai studiilor universitare de doctorat cu susținerea publică a tezei de doctorat24 Studii universitare de master sau echivalent, cu promovarea lucrării de disertație25 8
26 8 Atestat de studii postdoctorale26 Școală doctorală acreditată27/ programe de studii universitare postdoctorale Absolvenți ai studiilor universitare de doctorat18 Studii universitare de doctorat28 8

1 Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată.

2 Conform art. 8 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată.

3 Potrivit art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată.

4 Potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată.

5 Conform art. 8 alin. (3) lit. b) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată.

6 Conform art. 348 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

7 Conform art. 348 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

8 Potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

9 Prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată.

10 Conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

11 Conform art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

12 Conform art. 152 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

13 Conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

14 Conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

15 Conform art. 173 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

16 Conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

17 Conform art. 173 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

18 Conform art. 173 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

19 Conform art. 173 alin. (51) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

20 Conform art. 157 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

21 Conform art. 143 alin. (1) lit. b) Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

22 Conform art. 156 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

23 Conform art. 169 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

24 Conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

25 Conform art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

26 Conform art. 172 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

27 Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

28 Conform art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...