Banca Națională a României - BNR

Normele nr. 2/2005 privind operațiunile cu numerar ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului în relația cu Banca Națională a României și decontarea acestor operațiuni

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08 aprilie 2005 până la 30 iunie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Normă 8/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) și ale art. 22 alin. (1) și (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 56 alin. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 și 285 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operațiunile de încasări și plăți cu numerar, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor Băncii Naționale a României nr. 31/1993 privind operațiunile de casă în unitățile Băncii Naționale a României,

în temeiul dispozițiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Banca Națională a României emite următoarele norme:

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezentele norme stabilesc principiile și modul de desfășurare a operațiunilor cu numerar, efectuate în moneda națională, ale instituțiilor de credit și Trezoreriei Statului în relația cu Banca Națională a României, și anume:

a) operațiuni aferente depunerilor, respectiv retragerilor de numerar ale instituțiilor de credit și ale Trezoreriei Statului la/de la sucursalele Băncii Naționale a României, care desfășoară activitate de casierie;

b) decontarea operațiunilor cu numerar în conturile de decontare ale participanților deschise în sistemul ReGIS.

Art. 2. -

În înțelesul prezentelor norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. participant - orice instituție de credit și Trezoreria Statului, care au deschise conturi de decontare în sistemul ReGIS;

2. unitatea participantului - o unitate teritorială care desfășoară operațiuni cu numerar în relația cu Banca Națională a României;

3. cont de decontare - un cont deschis la Banca Națională a României în sistemul ReGIS pentru fiecare participant, utilizat pentru decontarea instrucțiunilor de plată transmise în sistem;

4. ReGIS - sistemul cu decontare pe bază brută în timp real, care asigură schimbul de instrucțiuni de plată între participanți și decontarea finală a transferurilor de fonduri aferente acestora, în mod continuu, tranzacție cu tranzacție, precum și decontarea finală a pozițiilor nete provenite de la sistemele cu decontare pe bază netă și a transferurilor de fonduri aferente operațiunilor cu instrumente financiare;

5. cod al tipului de tranzacție - cod numeric format din trei cifre, care identifică tipul instrucțiunii de plată introdusă în sistemul ReGIS;

6. coada de așteptare - o facilitate a sistemului ReGIS care permite stocarea instrucțiunilor de plată, a căror decontare a fost amânată datorită lipsei de fonduri disponibile.

CAPITOLUL II Operațiunile aferente retragerilor de numerar
și decontarea acestor operațiuni

Art. 3. -

Orice retragere de numerar se efectuează de participanți numai în situația îndeplinirii cumulative a următoarelor condiții:

a) transmiterea de către unitatea participantului a unei cereri pentru retragere de numerar la sucursala Băncii Naționale a României;

b) prezentarea la sucursala Băncii Naționale a României a delegației emise de unitatea participantului pe numele persoanei desemnate să reprezinte unitatea;

c) decontarea instrucțiunii de plată aferentă operațiunii de retragere de numerar, inițiată de către participant în sistemul ReGIS.

Art. 4. -

(1) Solicitarea de retragere de numerar este notificată sucursalei Băncii Naționale a României prin transmiterea în scris, prin fax autentificat sau letric, a cererii pentru retragere de numerar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, până la ora 15,00, în ziua lucrătoare anterioară efectuării operațiunii, sau până la ora 12,00, în ziua efectuării operațiunii.

(2) În ziua lucrătoare anterioară efectuării operațiunii, sucursala Băncii Naționale a României va admite o singură cerere pentru retragere de numerar din partea unității participantului.

(3) Cererea pentru retragere de numerar va fi semnată de persoanele desemnate să angajeze unitatea participantului în astfel de operațiuni și va purta amprenta ștampilei unității participantului.

Art. 5. -

(1) Unitatea participantului are obligația de a transmite la sucursala Băncii Naționale a României lista cu numele tuturor delegaților desemnați pentru a efectua operațiuni cu numerar.

(2) Lista va purta semnătura persoanelor desemnate să angajeze unitatea participantului în astfel de operațiuni și va cuprinde datele de identificare a delegaților unităților participanților, și anume: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, numărul legitimației de serviciu, numărul permisului de acces în incinta sucursalelor Băncii Naționale a României.

(3) Orice modificare ulterioară a acestei liste trebuie notificată sucursalei Băncii Naționale a României de către unitatea participantului, în timp util, pentru a permite efectuarea operațiunilor de retragere de numerar.

Art. 6. -

(1) Pentru ridicarea numerarului, delegatul unității participantului se prezintă la casieria sucursalei Băncii Naționale a României cu delegația, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, emisă pe numele acestuia, valabilă numai pentru ziua respectivă.

(2) Retragerile de numerar de la casieria sucursalei Băncii Naționale a României se pot efectua între orele 8,00-14,00.

Art. 7. -

Dacă în ziua lucrătoare în care se efectuează operațiunea de retragere de numerar unitatea participantului intenționează să retragă o altă sumă decât cea solicitată inițial în cererea pentru retragere de numerar, se va proceda astfel:

a) dacă suma este mai mare decât cea înscrisă în cererea inițială, unitatea participantului va transmite la sucursala Băncii Naționale a României o nouă cerere, cu menționarea diferenței solicitate;

b) dacă suma este mai mică decât cea înscrisă în cererea inițială, unitatea participantului va transmite la sucursala Băncii Naționale a României o nouă cerere, în care se vor menționa suma solicitată, precum și detalii cu privire la cererea inițială, în vederea anulării acesteia și pentru calcularea corectă a comisioanelor aferente.

Art. 8. -

(1) Eliberarea numerarului de către casieria sucursalei Băncii Naționale a României către unitatea participantului are loc numai după decontarea instrucțiunii de plată aferentă operațiunii de retragere de numerar în sistemul ReGIS.

(2) Casieria sucursalei Băncii Naționale a României va înmâna delegatului unității participantului, o dată cu eliberarea numerarului, și un exemplar al formularului "Foaie de eliberare numerar", conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 9. -

(1) În vederea decontării operațiunilor aferente retragerilor de numerar, participantul va iniția în sistemul ReGIS o instrucțiune de plată transmisă sub forma unui mesaj electronic de plată MT202.

(2) Fiecare mesaj electronic de plată MT202 corespunde unei cereri pentru retragere de numerar, iar suma menționată în mesajul de plată trebuie să fie egală cu suma înscrisă în cererea pentru retragere de numerar. Nu se acceptă plăți parțiale pentru o cerere pentru retragere de numerar.

(3) Codul tipului de tranzacție alocat instrucțiunii de plată aferentă retragerii de numerar este 200 "Operațiuni cu numerar în relația cu Banca Națională a României".

(4) În câmpul 72 al mesajului electronic de plată MT202 inițiat de către participant se va menționa denumirea sucursalei Băncii Naționale a României de unde se va ridica numerarul solicitat.

Art. 10. -

În situația în care participantul nu dispune de suficiente fonduri disponibile în contul său de decontare deschis în ReGIS, în vederea decontării instrucțiunii de plată aferentă retragerii de numerar, acesta poate proceda după cum urmează:

a) să alimenteze contul său de decontare cu fondurile necesare decontării instrucțiunii de plată aferentă operațiunii de retragere de numerar. Efectuarea acestei operațiuni trebuie să aibă loc astfel încât să se încadreze în orarul de funcționare a casieriei din cadrul sucursalei Băncii Naționale a României;

b) să anuleze din proprie inițiativă instrucțiunea de plată aflată în coada de așteptare, dacă participantul decide ca operațiunea de retragere de numerar să nu se mai efectueze;

c) să anuleze instrucțiunea de plată aflată în coada de așteptare și să inițieze o nouă instrucțiune de plată de o valoare mai mică, corespunzătoare unei noi cereri transmise de unitatea participantului la sucursala Băncii Naționale a României.

Art. 11. -

Dacă instrucțiunea de plată inițiată de un participant, aferentă unei cereri pentru retragere de numerar, a fost decontată în sistemul ReGIS, dar unitatea participantului nu a ridicat numerarul solicitat pentru ziua respectivă, Banca Națională a României va returna suma respectivă prin inițierea unei instrucțiuni de plată în favoarea participantului.

CAPITOLUL III Operațiunile aferente depunerilor de numerar
și decontarea acestor operațiuni

Art. 12. -

(1) Depunerea numerarului de către o unitate a participantului la casieria sucursalei Băncii Naționale a României se efectuează pe baza documentelor prevăzute la pct. 32 din Normele Băncii Naționale a României nr. 31/1993, respectiv:

a) borderou însoțitor;

b) foaie de vărsământ cu chitanță.

(2) Pe documentele de depunere menționate la alin. (1), unitatea participantului va înscrie, în plus față de elementele prevăzute în Normele Băncii Naționale a României nr. 31/1993, următoarele elemente obligatorii:

a) codul unității participantului alocat de Banca Națională a României;

b) codul numeric personal al delegatului desemnat de unitatea participantului.

(3) Depunerile de numerar la casieria sucursalei Băncii Naționale a României se pot efectua între orele 8,00-13,00.

Art. 13. -

În vederea decontării operațiunilor privind depunerile de numerar, Banca Națională a României va iniția în sistemul ReGIS, în ziua curentă operațiunii de depunere de numerar, o instrucțiune de plată prin intermediul căreia se va credita contul de decontare al participantului în cauză.

Art. 14. -

(1) Suma cu care se va credita contul de decontare al participantului în sistemul ReGIS reprezintă valoarea numerarului depus de către unitatea participantului la sucursala Băncii Naționale a României.

(2) Codul tipului de tranzacție alocat instrucțiunii de plată aferentă depunerii de numerar este 206 "Operațiuni cu numerar în relația cu Banca Națională a României".

Art. 15. -

În urma activității de procesare a numerarului depus de către o unitate a participantului la casieria sucursalei Băncii Naționale a României se pot constata diferențe valorice, plusuri sau minusuri de numerar între sumele decontate în sistemul ReGIS și sumele rezultate din activitatea de procesare a numerarului.

Art. 16. -

În vederea decontării sumelor aferente diferențelor valorice, Banca Națională a României va iniția o instrucțiune de plată în sistemul ReGIS, prin intermediul căreia se va credita sau debita contul de decontare al participantului cu suma netă rezultată din diferențele valorice constatate în ziua respectivă la toate sucursalele Băncii Naționale a României.

Art. 17. -

(1) În situația în care suma netă este pozitivă, Banca Națională a României inițiază o instrucțiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacție 142 "Diferențe de numerar constatate la depunerea numerarului - plusuri", pe baza căreia se creditează contul de decontare al participantului.

(2) În situația în care suma netă este negativă, Banca Națională a României inițiază o instrucțiune de plată, având alocat codul tipului de tranzacție 136 "Diferențe de numerar constatate la depunerea numerarului - minusuri", pe baza căreia se debitează contul de decontare al participantului.

CAPITOLUL IV Decontarea comisioanelor aferente operațiunilor cu numerar

Art. 18. -

Operațiunile de depunere de numerar, retragere de numerar și de constatare a diferențelor valorice la procesarea numerarului sunt comisionate, în conformitate cu prevederile Ordinului Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind aplicarea unor comisioane pentru operațiunile de încasări și plăți cu numerar, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

(1) Comisioanele aferente operațiunilor cu numerar efectuate de un participant în relația cu Banca Națională a României sunt decontate în sistemul ReGIS prin intermediul unei singure instrucțiuni de plată, inițiată de Banca Națională a României, pe baza căreia are loc debitarea contului de decontare al participantului.

(2) Codul tipului de tranzacție alocat acestei instrucțiuni de plată este 203 "Comisioane aferente operațiunilor cu numerar".

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 20. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 21. -

La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 22. -

Prezentele norme intră în vigoare la data de 8 aprilie 2005.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii
Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu

București, 2 martie 2005.

Nr. 2.

ANEXA Nr. 1 la normă

Instituția de credit/Trezoreria Statului

Unitatea ...............................

Codul unității .........................

Telefon/Fax ............................

CERERE
pentru retragere de numerar
Nr. ............. din data de ............

  Către B.N.R. - Sucursala ...................................................................
Se solicită retragerea de numerar în sumă de .................... lei pentru data ........... .
                       (în cifre și litere)
  Alte detalii .................................

                   Semnături autorizate
                       L.S.

ANEXA Nr. 2 la normă

Instituția de credit/Trezoreria Statului ...................

Unitatea ...............................


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...