Sancțiuni | Lege 219/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 29. -

Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, nerespectarea de către întreprinderile sociale de inserție a condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (2) și la art. 27 alin. (3);

b) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, utilizarea mărcii sociale, de către întreprinderile sociale de inserție, peste termenul de valabilitate prevăzut la art. 13 alin. (1);

c) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, utilizarea mărcii sociale de către alte persoane fizice sau juridice care nu sunt deținătorii legali ai acesteia;

d) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, în cazul lipsei documentelor doveditoare care certifică apartenența la grupul vulnerabil, prevăzute la art. 6 alin. (2);

e) cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei și retragerea atestatului, încălcarea a cel puțin unui criteriu dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (4).

Art. 30. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

a) organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru contravențiile prevăzute la art. 29 lit. a) -c) și e); Puneri în aplicare (1)

b) Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, pentru contravențiile prevăzute la art. 29 lit. d). Modificări (1)

Art. 31. -

(1) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului- verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 29, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. Comentarii expert (1)

(2) Procesele-verbale vor fi depuse în fotocopie la compartimentul din cadrul agențiilor județene de ocupare a forței de muncă, respectiv a municipiului București.

Art. 32. -

Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute la art. 29, se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 33. -

Amenzile contravenționale aplicate conform prezentei legi se constituie venituri la bugetul de stat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Termenul de plată a jumătate din minimul amenzii! - Marian Orzață
Potrivit art. 20 pct. 10 din Legea nr. 203/2018, art. 28 alin. (1) din OG nr. 2/2001 a fost modificat, termenul de plată a jumătate din minimul amenzii fiind majorat de la 48 de ore la 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, acesta având în prezent o aplicabilitate generală.
Conform expunerii de motive a proiectului de Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, termenul de plată de 48 de ore a fost considerat insuficient pentru a identifica rapid sume de bani, astfel că a fost propusă instituirea unei reguli generale (nu doar pentru situațiile în care prin legi speciale se prevede această posibilitate) de plată a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Excepții de la această regulă, se precizeză în expunerea de motive, vor putea fi stabilite prin legi speciale numai dacă termenele de plată vor fi mai mari de 15 zile.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 219/2015:
Dispoziții generale
Întreprinderea socială
Întreprinderea socială de inserție
Organizare instituțională
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...