Compartimentul pentru economie socială | Lege 219/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizare instituțională -
SECȚIUNEA 1
Compartimentul pentru economie socială

Art. 23. -

(1) În cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se înființează un compartiment la nivelul Direcției politici de ocupare competențe și mobilitate profesională, cu atribuții în elaborarea politicilor și strategiilor în domeniul economiei sociale, promovarea și sprijinirea întreprinderilor sociale, precum și furnizarea de informații către persoanele fizice și juridice interesate.

(2) Organizarea și funcționarea compartimentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 24. -

(1) În cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se înființează un compartiment pentru economie socială, care coordonează și monitorizează activitatea agențiilor de ocupare în domeniul economiei sociale, precum și îndrumarea metodologică a acestora.

(2) În vederea asigurării implementării politicilor, dezvoltării și monitorizării domeniului de economie socială, la nivel județean se organizează, în cadrul agențiilor de ocupare, compartimente pentru economie socială.

(3) Organizarea și funcționarea compartimentelor prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Compartimentele prevăzute la alin. (1) și (2) se organizează cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

(5) Pentru implementarea planului județean de inserție socio- profesională prevăzut la art. 25 lit. i), agenția va aloca resurse financiare corespunzătoare.

Art. 25. -

Principalele atribuții ale compartimentelor pentru economie socială din cadrul agențiilor de ocupare sunt:

a) analizează și evaluează solicitările persoanelor juridice care desfășoară activități în domeniul economiei sociale în vederea acordării, după caz, a atestatului sau a mărcii sociale;

b) emit deciziile de acordare ori, după caz, de neacordare a atestatului, respectiv a mărcii sociale;

c) introduc informațiile privind întreprinderile sociale, respectiv întreprinderile sociale de inserție, în Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale;

d) informează și acordă sprijin metodologic pentru derularea procedurii de atestare/certificare a întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție, precum și pentru desfășurarea activității acestora;

e) monitorizează, la nivel județean, activitatea întreprinderilor sociale, respectiv a întreprinderilor sociale de inserție, și elaborează rapoarte trimestriale privind activitatea desfășurată de acestea, pe care le înaintează Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă:

f) întocmesc raportul anual de activitate și îl transmit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;

g) furnizează informațiile necesare actualizării registrului prevăzut la art. 27 alin. (1);

h) propun Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice măsuri de îmbunătățire și dezvoltare a domeniului de economie socială;

i) elaborează, prin consultare cu întreprinderile sociale de inserție, planul județean de inserție socioprofesională, definit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi; Puneri în aplicare (1)

j) suspendă sau retrag, după caz, atestatul ori marca socială;

k) publică raportul anual de activitate pe pagina proprie de internet.

Art. 26. -

(1) Se înființează Comisia națională pentru economie socială, fără personalitate juridică, organism de colaborare, coordonare și monitorizare în domeniul economiei sociale, denumită în continuare Comisia națională, cu scopul de a contribui la dezvoltarea economiei sociale prin promovarea și sprijinirea entităților din economia socială.

(2) Comisia națională va avea o reprezentare paritară, va fi compusă din 14 membri și va fi condusă de un președinte, ales de plenul acesteia. Comisia va avea în componență:

a) câte un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministerului Finanțelor Publice, al Ministerului Justiției, al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, al Ministerului Educației și Cercetării Științifice, la nivel de secretar de stat;

b) câte un reprezentant din partea entităților economiei sociale prevăzute la art. 3 lit. a) -f);

c) un reprezentant al întreprinderilor sociale de inserție.

(3) Membrii Comisiei naționale prevăzuți la alin. (2) lit. a) sunt numiți prin ordin de către ministrul de resort, iar cei prevăzuți la alin. (2) lit. b) și c) sunt numiți prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(4) Compartimentul prevăzut la art. 23 alin. (1) va asigura secretariatul Comisiei naționale.

(5) Organizarea și funcționarea Comisiei naționale, inclusiv alegerea președintelui, se reglementează prin regulament intern, aprobat prin ordin comun al miniștrilor prevăzuți la alin. (2) lit. a).

Acesta este un fragment din Legea nr. 219/2015 privind economia socială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 219/2015:
Definirea întreprinderii sociale de inserție
Marca socială
Finanțarea întreprinderilor sociale de inserție și mecanismele de sprijinire și încurajare a acestora
Compartimentul pentru economie socială
Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale
;
se încarcă...