Dispoziții finale | Lege 223/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Dispoziții finale

Art. 107. -

(1) Cererile în legătură cu eliberarea actelor prevăzute de lege prin care se face dovada vechimii necesare stabilirii drepturilor de pensie sunt scutite de orice fel de taxe și comisioane.

(2) Cererile prevăzute la alin. (1) se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

Art. 108. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Reviste (8)

Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condițiile art. 29, 30 și 39, astfel:

a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;

b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;

c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.

Art. 109. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (6)

(1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înțelesul prezentei legi și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (8)

(2) Prima actualizare prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional și/sau soldelor de funcție/salariilor de funcție ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special și se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condițiile prezentei legi, și în situația depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se acordă, în termen de cel mult 24 de luni, începând cu luna următoare depunerii documentelor. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum și cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (4)

(5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4). Reviste (1)

Art. 110. - Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. Modificări (2), Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Modificări (1), Reviste (1)

(3) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (1), precum și cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.

(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi și se plătesc începând cu luna următoare celei în care se împlinește termenul prevăzut la alin. (2). Modificări (1)

(5) Persoanele care au realizat stagiu de cotizare în specialitate și ale căror drepturi de pensie au fost stabilite de către casele teritoriale de pensii conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, pot opta pentru recalcularea pensiei, în condițiile prezentei legi, la casele de pensii sectoriale, în funcție de ultimul loc de muncă din care au trecut în rezervă/retragere sau de la care le-au încetat raporturile de serviciu. Reviste (2)

(6) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică și în cazul persoanelor de la alin. (5), dacă cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale în termenul prevăzut la alin. (2). Reviste (1)

(7) În situația în care cererea a fost depusă la casele de pensii sectoriale cu depășirea termenului prevăzut la alin. (2), drepturile de pensie recalculate se cuvin și se plătesc începând cu luna următoare depunerii cererii. Reviste (1)

(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și (5) se stabilește prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4). Modificări (1), Reviste (1)

Art. 111. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

În situația în care se constată diferențe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 și 110 și cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată cuantumul avantajos.

Art. 112. -

(1) În cazul modificării numărului de urmași după intrarea în vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare, pensia de urmaș cuvenită soțului supraviețuitor se recalculează potrivit prezentei legi, cu păstrarea condițiilor existente la data deciziei inițiale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislației anterioare, la modificarea încadrării într-un alt grad de invaliditate.

(3) Drepturile pentru urmașii militarilor, polițiștilor ori funcționarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizați ori concentrați în unități militare, decedați ca urmare a unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului militar ori a unor misiuni și operații în afara statului român, se indexează și se actualizează, după caz, anual conform prevederilor art. 59 și 60.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și pensiilor prevăzute la art. 40.

Art. 113. -

Litigiile care se referă la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii în baza căreia a fost stabilit dreptul.

Art. 114. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripție de 3 ani.

(2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de pensie militară prin intermediul caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei de pensii sectoriale respective, care constituie titlu executoriu.

(3) Debitele reprezentând pensii și alte drepturi de asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.

(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedați nu se mai urmăresc.

Art. 115. -

(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie militară de stat, ca urmare a unei infracțiuni săvârșite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data primei plăți a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de la pensionarii decedați, nu se mai urmăresc.

Art. 116. -

(1) Debitele provenite din drepturile de pensie din sistemul pensiilor militare de stat se recuperează potrivit legii și se fac venit la bugetul de stat.

(2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispozițiile alin. (1) se aplică prevederile Codului de procedură fiscală în materie.

Art. 117. -

Bazele de date privind beneficiarii dispozițiilor prezentei legi sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale și au caracter confidențial.

Art. 118. -

Cererile adresate caselor de pensii sectoriale constituite la nivelul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații se soluționează în termenul prevăzut de lege și sunt scutite de orice fel de taxă.

Art. 119. -

Cererile înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se soluționează conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii și asigurări sociale.

Art. 120. -

La stabilire, pensiile se rotunjesc din leu în leu în favoarea beneficiarului.

Art. 121. - Puneri în aplicare (1), Reviste (3)

(1) Diferențele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 și cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se restituie titularilor, la cererea acestora, în mod eșalonat, pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (1)

(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului, emise în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 122. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 123. - Jurisprudență, Reviste (2)

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 124. - Jurisprudență, Reviste (1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) art. 1 lit. a) și b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 alin. (1), (2) și (3), art. 8, art. 9 lit. b) și art. 11 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010; Reviste (2)

b) art. 89 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;

c) Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 22 noiembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 108/2012, cu modificările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 223/2015:
Dispoziții generale
Sistemul pensiilor militare de stat
Alte drepturi de asigurări sociale
Casele de pensii sectoriale
Răspunderea juridică
Jurisdicția în sistemul pensiilor militare de stat
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții finale
Reviste:
CCR: Despre recalcularea pensiilor militare de stat
CCR: Din nou despre modul de calcul al pensiilor militare de stat
Proceduri de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat
Recalculare pensie militară, personal aeronautic din aviația militară. Cuantumul pensiei recalculate – elemente componente, baza de calcul/Recalculation of military pension, the aeronautical staff in the military aviation field. Amount of the recalculated pension – components, calculation basis
Pensii militare. Se încalcă dreptul de proprietate privată?
Despe pensiile militare de stat
Indemnizație pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori
Opțiunea pentru pensie militară
Procedura de recalculare a pensiilor militare de stat
Indemnizații pe Legea nr. 8/2006: și pentru pensionarii militari?
;
se încarcă...