Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
Art. 226. -
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite Puneri în aplicare (3), Jurisprudență, Reviste (8)

(1) Executarea silită a creanțelor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30. Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Comentarii expert (1)

(2) În titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silită prevăzut la alin. (1) se înscriu creanțele fiscale, principale și accesorii, neachitate la scadență, stabilite și individualizate în titluri de creanță fiscală întocmite și comunicate în condițiile legii, precum și creanțele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță fiscală emis și comunicat în condițiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Executarea silită a creanțelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efectuează în baza hotărârii judecătorești sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Admiteri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (14), Comentarii expert (2)

(4) Titlul de creanță devine titlu executoriu la data la care se împlinește scadența sau termenul de plată prevăzut de lege. Jurisprudență, Reviste (7)

(5) Modificarea titlului de creanță atrage modificarea titlului executoriu în mod corespunzător. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1) de organul de executare silită competent conține, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, următoarele: cuantumul și natura sumelor datorate și neachitate, descrierea titlului de creanță sau a înscrisului care constituie titlu executoriu, precum și temeiul legal al puterii executorii a titlului. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Netransmiterea proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor în termen de 90 de zile de la comunicarea acestora către contravenient atrage, potrivit legii, răspunderea persoanelor care se fac vinovate de aceasta. Transmiterea cu întârziere a proceselor-verbale nu împiedică executarea silită a acestora în condițiile în care nu a intervenit prescripția executării. Modificări (1), Jurisprudență

(8) În cazul în care titlurile executorii emise de alte organe decât cele prevăzute la art. 30 alin. (1) nu cuprind unul dintre următoarele elemente: numele și prenumele sau denumirea debitorului, codul numeric personal, codul unic de înregistrare, domiciliul sau sediul, cuantumul sumei datorate, temeiul legal, semnătura organului care l-a emis și dovada comunicării acestora, organul de executare silită restituie de îndată titlurile executorii organelor emitente. Jurisprudență, Reviste (3)

(9) În cazul în care titlul executoriu i-a fost transmis spre executare de către un alt organ, organul de executare silită confirmă primirea, în termen de 30 de zile. Jurisprudență

(10) Instituțiile publice finanțate total sau parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului general consolidat, spre executare silită, organelor fiscale din subordinea A.N.A.F. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat. Admiteri hotărâri prealabile (1), Referințe (1), Derogări (4), Jurisprudență, Reviste (12), Comentarii expert (1)

(11) Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organului fiscal central sau, după caz, organului fiscal local. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz. Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(12) Instituțiile publice finanțate total sau parțial de la bugetul local, care nu au organe de executare silită proprii, transmit titlurile executorii privind venituri ale bugetului local, spre executare silită, organului fiscal local. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local. Derogări (2)

(13) Instituțiile publice din subordinea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale finanțate integral din venituri proprii, care nu au organe de executare silită proprii, pot transmite titlurile executorii privind venituri proprii organului fiscal local. Sumele astfel realizate se fac venit la bugetul local. Derogări (2), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

A fost admisă sesizarea privind interpretarea art. 226 alin. (3) și alin. (10) C. proc. fiscală - comunicat Î.C.C.J. - Marian Orzață
În ședința din 8 aprilie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal, prin decizia nr. 16 în dosarul nr. 3521/91/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la alin. (1) al aceluiași articol, o hotărâre judecătorească în materie civilă, referitoare la restituirea despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pronunțată în favoarea unei instituții publice finanțate de la bugetul de stat, precum Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, este asimilată, în vederea executării, unui titlu executoriu referitor la creanțe bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
[ Mai mult... ]

A fost admisă sesizarea privind interpretarea art. 226 alin. (3) și alin. (10) C. proc. fiscală - comunicat Î.C.C.J. - Marian Orzață
În ședința din 8 aprilie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal, prin decizia nr. 16 în dosarul nr. 3521/91/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că:
În interpretarea art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la alin. (1) al aceluiași articol, o hotărâre judecătorească în materie civilă, referitoare la restituirea despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pronunțată în favoarea unei instituții publice finanțate de la bugetul de stat, precum Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, este asimilată, în vederea executării, unui titlu executoriu referitor la creanțe bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.
[ Mai mult... ]

Despre executarea silită a creanțelor fiscale sau bugetare și egalitatea în fața legii - Mădălina Moceanu
(...) CCR a observat că executarea silită prin care se urmărește valorificarea unor creanțe fiscale sau bugetare face obiectul unor reglementări cuprinse în Codul de procedură fiscală, iar prin art. 3 cu privire la raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative din Legea nr. 207/2015 se instituie regula că, de principiu, acest cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea creanțelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de autoritatea care le administrează, cu excepția cazului când prin lege se prevede altfel. Astfel, unde Codul de procedură fiscală nu dispune, se aplică prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă, în măsura în care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autorități publice și contribuabili/plătitori.
(...) Cu privire la aspectele legate de organele de executare silită, CCR a observat că dispozițiile art. 220 din Legea nr. 207/2015 prevăd mai multe ipoteze, care au caracter general sau particular. Astfel, cu titlu general, se prevede că, în cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedează la acțiuni de executare silită, potrivit codului de procedură fiscală, cu excepția cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluționare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanța fiscală datorată de debitor. În acest caz, organul fiscal care administrează creanțe fiscale este abilitat să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită [art. 220 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015].
[ Mai mult... ]

Executarea silită poate fi pornită fără a exista o decizie de impunere cunoscută de contribuabil? - Horatiu Sasu
Decizia Înaltei Curți în cazul de mai jos tranșează o discuție extrem de des întâlnită. Corolarul e încă și mai interesant: cunoscând răspunsul corect, unde se atacă titlul executoriu? Necunoașterea răspunsului corect a făcut ca procesul să parcurgă timp de un an și jumătate toate fazele, până la Înalta Curte, pentru ca apoi întreg procesul să se reia... de la Judecătorie!
Speța vizează impozite și taxe locale, care au caracter fiscal, conform art. 2 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (a se vedea precizarea din comentariul „La ce componente ale bugetului face referire acest articol?” aferent art. 224 din Codul de procedură fiscală).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Suspendarea termenului de prescripție
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea executării silite
Încetarea executării silite și ridicarea măsurilor de executare silită
Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere. Executarea silită a titlurilor executorii prin executori fiscali, ca organe de executare silită ale statului
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea art. 226 alin. (1) și (3) din Codul de procedură fiscală. Creanță fiscală. Titlu executoriu. Imobil preluat abuziv. Dobânzi. Penalități de întârziere. Obligații fiscale accesorii. Executare silită. Organul de executare silită
Considerații privind executorul fiscal
Implicațiile aduse de Legea nr. 212/2018 în materia soluționării litigiilor având ca obiect modalitatea de punere în executare a actelor juridice emise în temeiul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Titlu executoriu. Conținut. Absența titlului de creanță fiscală. Nelegalitate
Necomunicarea legală a titlului de creanță către contribuabil - motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestației la executare*/Ne pas communiquer legalement le titre de creance au contribuable - motif de l`execution forcee illegale invoque par la voie de la contestation de l`execution/Failure to legally notify the tax debt instrument to the tax payer - ground for unlawfulness of enforcement raised by appeal against enforcement
Revista Curierul Fiscal nr. 1/2018
Competența de executare silită în cazul creanțelor bugetare revine executorilor fiscali. Clarificări
Egalitate constituțională, obligații constituționale vs. obligații fiscale. Considerații generale
29. Decizia nr. 66 din 2 octombrie 2017 în dosarul nr. 1055/1/2017
Admiteri hotărâri prealabile:
Decizia nr. 16/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3.521/91/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile referitoare la unele chestiuni de drept
;
se încarcă...