Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului/plătitorului | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții procedurale generale - Termene -
Art. 77. -
Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului/plătitorului Jurisprudență, Reviste (7)

(1) Cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se soluționează de către acesta în termen de 45 de zile de la înregistrare. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În situațiile în care, pentru soluționarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării probei și data obținerii acesteia, dar nu mai mult de: Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

a) două luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul/plătitorul solicitant;

b) 3 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorități sau instituții publice ori de la terțe persoane din România;

c) 6 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorități fiscale din alte state, potrivit legii.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), organul fiscal are obligația să înștiințeze contribuabilul/plătitorul cu privire la prelungirea termenului de soluționare a cererii.

(4) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), termenul de două luni poate fi prelungit de organul fiscal la cererea contribuabilului/plătitorului.

(5) În situația în care, pe baza analizei de risc, soluționarea cererii necesită efectuarea inspecției fiscale, termenul de soluționare a cererii este de cel mult 90 de zile de la înregistrarea cererii, prevederile alin. (2) - (4) aplicându-se în mod corespunzător. În acest caz contribuabilul/plătitorul este notificat cu privire la termenul de soluționare aplicabil în termen de 5 zile de la finalizarea analizei de risc. Inspecția fiscală pentru soluționarea cererii este o inspecție fiscală parțială în sensul art. 115.

(6) Inspecția fiscală pentru soluționarea cererii potrivit alin. (5) poate fi suspendată în condițiile art. 127. În acest caz, nu sunt aplicabile prevederile alin. (2). Perioadele în care inspecția fiscală este suspendată nu sunt incluse în calculul termenului prevăzut la alin. (5).

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Pretext pentru prelungirea procedurii de soluționare - Horatiu Sasu
Situația derogatorie prevăzută la alin. (2) trebuie să fie folosită cu bună-credință, iar nu să fie un pretext utilizat de organul fiscal pentru prelungirea termenului prevăzut la alin. (1). Spre exemplu, într-un caz, reclamanta a susținut că a înregistrat la A.N.A.F. contestația împotriva deciziei nr. 1.132/2007, respectiv la 13 februarie 2008, moment de la care, deși aceasta avea obligația soluționării în 30 de zile conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, nu s-a conformat. Reclamanta a susținut că această tergiversare nejustificată îi aduce grave prejudicii, dar A.N.A.F. s-a apărat prin aceea că anterior emiterii Deciziei nr. 1.132/2007 au fost emise în sarcina aceluiași contribuabil decizii similare pentru alte obligații bugetare și pentru care s-au calculat accesorii. Cum contestațiile contribuabilului împotriva acestor decizii au fost soluționate definitiv și irevocabil în sensul că i s-a dat câștig de cauză contribuabilului, organul local A.N.A.F. a solicitat Direcției Generale Juridice din cadrul A.N.A.F. un punct de vedere, până la obținerea căruia a apreciat că nu se impune soluționarea contestației înregistrate la 13 februarie 2008. În opinia A.N.A.F. această întârziere se încadrează în dispozițiile art. 70 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 (echivalente cu art. 77 alin. (2) din actualul Cod de procedură fiscală - nota H. Sasu), fiind pe deplin justificată și de care instanța fondului ar fi trebuit să țină cont. Instanța supremă a fost de părerea contrară, arătând că solicitarea punctului de vedere al Direcției juridice din cadrul A.N.A.F., față de soluțiile adoptate de Curtea de Apel în cauze similare, nu echivalează cu „informația suplimentară relevantă" la care se referă dispozițiile art. 70 alin. (2) C.proc.fisc. (echivalente cu art. 77 alin. (2) din actualul Cod de procedură fiscală - nota H. Sasu), fiind mai degrabă interpretarea pe care această Direcție o dă legislației fiscale aplicabile în speță (Î.C.C.J., secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 1494 din 18 martie 2009).
Față de similaritatea ideatică a textelor legale, arătată de noi în cuprinsul deciziei, decizia rămâne valabilă și sub imperiul actualului Cod de procedură fiscală.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informații
Obligația autorităților și instituțiilor publice de a furniza informații și de a prezenta acte
Colaborarea dintre autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public
Condiții și limite ale colaborării
Colaborarea interstatală dintre autoritățile publice
Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Sarcina probei în dovedirea situației de fapt fiscale
Dovedirea titularului dreptului de proprietate în scopul impozitării
Calcularea termenelor
Prelungirea termenelor
Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului/plătitorului
Cazul de forță majoră și cazul fortuit
Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanță
Identificarea contribuabilului/plătitorului în mediul electronic
Sfera activității de înregistrare fiscală
Obligația de înregistrare fiscală
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal local
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Restituirea TVA în cazuri ocazionale
Cum îndreptăm erorile din documentele de plată?
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2017
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 48/2018
Rambursarea de TVA: regimul informațiilor suplimentare cerute de organul fiscal
Principalele modificări și completări aduse de noul Cod de procedura fiscală (Legea nr. 207/2015) în domeniul contenciosului administrativ fiscal
Cum se restituie contribuabililor rezidenți impozitul pe venitul reținut într-un cuantum mai mare când plătitorul de venit nu mai există sau se află în procedura insolvenței?
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2018
;
se încarcă...