Stabilirea bazei de impozitare prin estimare | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale -
CAPITOLUL IV
Stabilirea bazei de impozitare prin estimare

Art. 106. - Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (2)

(1) Organul fiscal stabilește baza de impozitare și creanța fiscală aferentă, prin estimarea rezonabilă a bazei de impozitare, folosind orice probă și mijloc de probă prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situația fiscală corectă. Jurisprudență

(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impozitare se efectuează în situații cum ar fi: Jurisprudență, Comentarii expert (2)

a) în situația prevăzută la art. 107 alin. (1) - (4);

b) în situația în care organul fiscal nu poate determina situația fiscală corectă și constată că evidențele contabile sau fiscale ori declarațiile fiscale sau documentele și informațiile prezentate în cursul controlului fiscal sunt incorecte, incomplete, precum și în situația în care acestea nu există ori nu sunt puse la dispoziția organelor fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) În situațiile în care, potrivit legii, organul fiscal este îndreptățit să stabilească prin estimare bazele de impozitare, acesta identifică acele elemente care sunt cele mai apropiate situației de fapt fiscale. Organul fiscal are obligația menționării în actul de impunere a motivelor de fapt și a temeiului de drept care au determinat folosirea estimării, precum și a criteriilor de estimare. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(4) În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central și în scopul stabilirii prin estimare a bazei de impozitare, organul fiscal poate folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impozitare, aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F. Jurisprudență

(5) Cuantumul creanțelor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificării ulterioare, cu excepția celor stabilite în cadrul unei inspecții fiscale. Jurisprudență

Art. 107. - Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere Puneri în aplicare (4), Reviste (7)

(1) Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului/plătitorului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere. Aceste prevederi nu sunt aplicabile după începerea inspecției fiscale pentru obligațiile fiscale nedeclarate. Puneri în aplicare (4), Reviste (1)

(2) În înștiințarea prevăzută la alin. (1) organul fiscal informează contribuabilul/plătitorul cu privire la consecințele nedepunerii declarației de impunere. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Stabilirea din oficiu a creanței fiscale se face prin estimarea bazei de impozitare, potrivit art. 106. Organul fiscal procedează la estimarea creanței fiscale ori de câte ori informațiile deținute de organul fiscal nu permit estimarea bazei de impozitare.

(4) Pentru creanțele fiscale administrate de organul fiscal central, înștiințarea pentru nedepunerea declarațiilor și stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale nu se face în cazul contribuabilului/plătitorului inactiv, atât timp cât se găsește în această situație. Reviste (1)

(5) Contribuabilul/Plătitorul poate depune declarația de impunere pentru creanțele fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere emisă potrivit alin. (1), în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă acest termen se împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale. Decizia de impunere se anulează de organul fiscal la data depunerii declarației de impunere. Puneri în aplicare (2), Modele (1)

(6) În cazul în care se depune declarația de impunere potrivit alin. (4), după împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art. 110, de la data depunerii declarației începe să curgă un nou termen de prescripție. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Concluzie: aplicarea greșită sau corectă a articolului legal. Consecințe - Horatiu Sasu
Din regula și excepțiile discutate mai sus reiese că dreptul de estimare poate fi aplicat greșit sub două aspecte:
a) ca nerespectare a condițiilor ce permit estimarea (poate fi anulată estimarea care se face în alte situații decât imposibilitatea impunerii)
[ Mai mult... ]

Concluzie: aplicarea greșită sau corectă a articolului legal. Consecințe - Horatiu Sasu
Din regula și excepțiile discutate mai sus reiese că dreptul de estimare poate fi aplicat greșit sub două aspecte: a) ca nerespectare a condițiilor ce permit estimarea (poate fi anulată estimarea care se face în alte situații decât imposibilitatea impunerii) b) ca și procedură efectivă (poate fi anulată estimarea care nu ia în considerare prețul de piață). Dacă însă condițiile legale sunt îndeplinite, iar organul fiscal trece la estimare, contribuabilul nu va avea deloc o misiune ușoară în fața instanței. [ Mai mult... ]

Estimarea veniturilor neevidențiate în contabilitate - Horatiu Sasu
Estimarea trebuie să stea în picioare, altfel procesul-verbal de control în care s-au estimat venituri neevidențiate de către un contribuabil are o verigă… slabă de tot. Codul de procedură fiscală ne spune că organul fiscal stabilește baza de impunere și obligația fiscală de plată aferentă, prin estimarea REZONABILĂ a bazei de impunere, folosind orice PROBĂ ȘI MIJLOC DE PROBĂ prevăzute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina situația fiscală corectă. Într-un caz organul de control care a descoperit un caiet în care erau trecute comenzi de la clienți a considerat că toate ofertele s-au transformat în comenzi, ba încă și la prețul ofertat, fără negociere, fără ajustări, este absurd. Este OBLIGAȚIA organului de control să dovedească acestea aspecte (ex. prin controale încrucișate, prin solicitarea de declarații clienților). Greu, dar nu imposibil. A considera că tot ce e scris s-a și materializat 100%, întocmai cum se scrisese inițial, ÎN LIPSA UNEI PROBE, este un punct foarte slab pentru organul fiscal. Tot Codul de procedură fiscală prevede că în situațiile în care organele fiscale sunt îndreptățite să stabilească prin estimare bazele de impunere, acestea identifică acele elemente care sunt cele mai apropiate situației de fapt fiscale. Organul de control nu a considerat necesar să facă acest lucru. Mai mult, legea impune limpede că în același scop al stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Nimic din toate acestea nu a făcut organul fiscal. Din ce am arătat mai sus, nu s-a întâmplat așa ceva. Cel mai probabil, contribuabilul ar putea fi condamnat pentru evaziune fiscală pentru ceea ce a recunoscut deja, dar în rest prejudiciul (veniturile neînregistrate) stau sub semnul întrebării. [ Mai mult... ]

Excepții: neaplicarea articolului de față - Horatiu Sasu
Valoarea de piață se ia în considerare NUMAI dacă nu există documente pe baza cărora să se facă impunerea. Numai atunci organul fiscal este îndreptățit să facă estimări – și nu în alte situații! Dacă se extind aceste situații de către organul de control, instanța de judecată poate să dispună anularea actelor de control deoarece:
a) estimarea bazei de impunere nu era necesară, deoarece nu erau aplicabile condițiile legale referitoare la estimare;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Competența organului fiscal central
Competența organului fiscal local
Alte dispoziții privind competența
Actele emise de organele fiscale
Administrarea și aprecierea probelor
Termene
Transmiterea cererilor de către contribuabili/plătitori și identificarea acestora în mediul electronic
Dispoziții generale
Dispoziții privind decizia de impunere
Dispoziții privind declarația fiscală
Stabilirea bazei de impozitare prin estimare
Despre evidențele fiscale și contabile
Prescripția dreptului de a stabili creanțe fiscale
Inspecția fiscală
Controlul inopinat
Controlul antifraudă
Verificarea situației fiscale personale de către organul fiscal central
Verificarea documentară
Dispoziții finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
Dispoziții generale
Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare și restituire
Reviste:
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 3/2019
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 10/2019
Prietenii Contabilității - Senior expert nr. 40/2018
Prietenii Contabilității - Senior expert nr. 37/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Noile formulare pentru impozitarea din oficiu a persoanelor fizice
Impunerea din oficiu a veniturilor din 2016 și 2017
Impunerea din oficiu: unele probleme legate de deducerea TVA
Ați uitat să reglați plata CAS? Noi formulare de la ANAF
Modele:
Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3695/2016, Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3726/2017).
;
se încarcă...