Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

TITLUL VIII Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale Jurisprudență, Reviste (2)

CAPITOLUL I Dreptul la contestație Jurisprudență

Art. 268. - Posibilitatea de contestare Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (3), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (2)

(1) Împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestație potrivit prezentului titlu. Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (1)

(2) Este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Baza de impozitare și creanța fiscală stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună. Jurisprudență

(4) Pot fi contestate în condițiile alin. (3) și deciziile de nemodificare a bazei de impozitare prin care nu sunt stabilite creanțe fiscale. Jurisprudență

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impozitare, reglementate potrivit art. 99 alin. (1), contestația se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Bazele de impozitare constatate separat într-o decizie referitoare la baza de impozitare pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. Reviste (1)

Art. 269. - Forma și conținutul contestației Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (2)

(1) Contestația se formulează în scris și va cuprinde: Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

a) datele de identificare a contestatorului; Jurisprudență

b) obiectul contestației; Jurisprudență

c) motivele de fapt și de drept; Jurisprudență

d) dovezile pe care se întemeiază; Jurisprudență

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii. Jurisprudență

(2) Obiectul contestației îl constituie numai sumele și măsurile stabilite și înscrise de organul fiscal în titlul de creanță sau în actul administrativ fiscal atacat. Jurisprudență

(3) În contestațiile care au ca obiect sume se specifică cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe categorii de creanțe fiscale, precum și accesorii ale acestora. În situația în care se constată nerespectarea acestei obligații, organul fiscal de soluționare competent solicită contestatorului, în scris, ca acesta să precizeze, în termen de 5 zile de la comunicarea solicitării, cuantumul sumei contestate, individualizată. În cazul în care contestatorul nu comunică suma, se consideră contestat întregul act administrativ fiscal atacat.

(4) Contestația se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat și nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru. Jurisprudență

Art. 270. - Termenul de depunere a contestației Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Librăria Indaco (2)

(1) Contestația se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

(2) În cazul în care contestația nu este depusă la organul fiscal emitent, aceasta se înaintează, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Jurisprudență

(3) În cazul în care competența de soluționare nu aparține organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestația se înaintează de către acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluționare competent. Jurisprudență

(4) Dacă actul administrativ fiscal nu conține elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) lit. i), contestația poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat. Jurisprudență, Comentarii expert (3)

Art. 271. - Retragerea contestației Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Contestația poate fi retrasă de către contestator până la soluționarea acesteia. În acest caz, organul de soluționare competent comunică contestatorului decizia prin care se ia act de renunțarea la contestație. Jurisprudență

(2) Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului prevăzut la art. 270. Jurisprudență

CAPITOLUL II Competența de soluționare a contestațiilor. Decizia de soluționare

Art. 272. - Organul competent Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Librăria Indaco (5)

(1) Contestațiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situației emise în conformitate cu legislația în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziție de măsuri, precum și împotriva deciziei de reverificare, emise de organul fiscal central, se soluționează de către structurile specializate de soluționare a contestațiilor. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială își au domiciliul fiscal contestatarii este competentă pentru soluționarea contestațiilor ce au ca obiect: Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (2)

a) creanțe fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei; Jurisprudență

b) măsura de diminuare a pierderii fiscale și deciziile de reverificare, cu excepția celor pentru care competența de soluționare aparține structurii prevăzute la alin. (4). Jurisprudență

(3) Contestațiile formulate de contribuabilii nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent ce au ca obiect creanțe fiscale în cuantum de până la 5 milioane lei se soluționează de structura specializată de soluționare a contestațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice competentă pentru administrarea creanțelor respectivului contribuabil nerezident. În cazul în care competența de administrare a creanțelor datorate de contribuabilul nerezident revine Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, competența de soluționare a contestațiilor revine direcției generale prevăzute la alin. (4). Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Direcția generală de soluționare a contestațiilor din cadrul A.N.A.F. este competentă pentru soluționarea contestațiilor care au ca obiect: Modificări (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1)

a) creanțe fiscale în cuantum de 5 milioane lei sau mai mare; Jurisprudență

b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de 5 milioane lei sau mai mare; Jurisprudență

c) creanțe fiscale și măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum și decizia de reverificare, în cazul contestațiilor formulate de marii contribuabili;

d) creanțe fiscale și măsura de diminuare a pierderii fiscale indiferent de cuantum, precum și decizia de reverificare, în cazul contestațiilor formulate de contribuabili împotriva actelor emise de organele fiscale din aparatul central al A.N.A.F.

(5) Contestațiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale decât cele prevăzute la alin. (1) se soluționează de către organele fiscale emitente. Jurisprudență

(6) Competența de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prevăzută la alin. (2)-(4) se poate delega altui organ de soluționare, în condițiile stabilite prin ordinul președintelui A.N.A.F. Contestatorul și persoanele introduse în procedura de soluționare a contestației sunt informați cu privire la schimbarea competenței de soluționare a contestației. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(7) Contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale se soluționează de către aceste organe fiscale.

(8) Contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale emise de alte autorități publice care, potrivit legii, administrează creanțe fiscale se soluționează de către aceste autorități. Jurisprudență

Art. 273. - Decizia de soluționare Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În soluționarea contestației, organul de soluționare competent se pronunță prin decizie. Jurisprudență

(2) Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor administrative fiscale contestate. Jurisprudență

Art. 274. - Forma și conținutul deciziei de soluționare a contestației Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Librăria Indaco (2)

(1) Decizia de soluționare a contestației se emite în formă scrisă și cuprinde: preambulul, considerentele și dispozitivul. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluționarea, datele de identificare ale contestatorului, numărul de înregistrare a contestației la organul de soluționare competent, obiectul cauzei, precum și sinteza susținerilor părților atunci când organul competent de soluționare a contestației nu este organul emitent al actului atacat. Jurisprudență

(3) Considerentele cuprind motivele de fapt și de drept care au format convingerea organului de soluționare competent în emiterea deciziei. Jurisprudență

(4) Dispozitivul cuprinde soluția pronunțată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată și instanța competentă. Jurisprudență

(5) Decizia se semnează de către conducătorul structurii de soluționare a contestației ori conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după caz. Jurisprudență

CAPITOLUL III Dispoziții procedurale Jurisprudență

Art. 275. - Introducerea altor persoane în procedura de soluționare Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Librăria Indaco (4)

(1) Organul de soluționare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluționarea contestației, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluționare a contestației. Înainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat conform art. 9. Jurisprudență, Comentarii expert (6)

(2) Persoanele care participă la realizarea venitului în sensul art. 268 alin. (5) și nu au înaintat contestație vor fi introduse din oficiu. Reviste (1)

(3) Persoanei introduse în procedura de contestație i se vor comunica toate cererile și declarațiile celorlalte părți. Această persoană are drepturile și obligațiile părților rezultate din raportul juridic fiscal ce formează obiectul contestației și are dreptul să înainteze propriile sale cereri.

(4) Dispozițiile Codului de procedură civilă, republicat, referitoare la intervenția forțată și voluntară sunt aplicabile.

Art. 276. - Soluționarea contestației Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Librăria Indaco (2)

(1) În soluționarea contestației organul competent verifică motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestației se face în raport cu susținerile părților, cu dispozițiile legale invocate de acestea și cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluționarea contestației se face în limitele sesizării. Jurisprudență

(2) Organul de soluționare competent, pentru lămurirea cauzei, poate solicita: Jurisprudență

a) punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, A.N.A.F. sau al altor instituții și autorități competente să se pronunțe în cauzele respective; Jurisprudență, Comentarii expert (1)

b) efectuarea, de către organele competente, a unei constatări la fața locului în condițiile art. 65.

(3) Prin soluționarea contestației nu se poate crea o situație mai grea contestatorului în propria cale de atac. Jurisprudență

(4) Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora poate/pot să depună probe noi în susținerea cauzei. În această situație, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, după caz, i se oferă posibilitatea să se pronunțe asupra acestora. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(5) Contestatorul poate solicita organului de soluționare competent susținerea orală a contestației. În acest caz, organul de soluționare fixează un termen pentru care convoacă, la sediul său, contestatorul și reprezentantul organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat. Această solicitare poate fi adresată organului de soluționare competent în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării contestației sub sancțiunea decăderii. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Organul de soluționare competent se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și asupra celor de fond, iar, când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. Jurisprudență

(7) Contestațiile formulate potrivit prezentului titlu se soluționează în termenul prevăzut la art. 77.

Art. 277. - Suspendarea procedurii de soluționare a contestației pe cale administrativă Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Librăria Indaco (2)

(1) Organul de soluționare competent poate suspenda, prin decizie motivată, soluționarea cauzei atunci când: Jurisprudență, Reviste (1)

a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existența indiciilor săvârșirii unei infracțiuni în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare și a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluției ce urmează să fie dată în procedură administrativă; Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (7)

b) soluționarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți. Jurisprudență

(2) La cererea contestatorului, organul de soluționare competent suspendă procedura și stabilește termenul până la care aceasta se suspendă. Termenul de suspendare nu poate fi mai mare de 6 luni de la data acordării. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluționare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a încetat ori nu. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Comentarii expert (2)

(4) Hotărârea definitivă a instanței penale prin care se soluționează acțiunea civilă este opozabilă organelor de soluționare competente, cu privire la sumele pentru care statul s-a constituit parte civilă. Jurisprudență

Art. 278. - Suspendarea executării actului administrativ fiscal Jurisprudență, Reviste (2), Librăria Indaco (1)

(1) Introducerea contestației pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contestatorului de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Instanța competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune, după cum urmează: Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (7)

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;

b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;

c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei;

d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei.

(3) În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de instanțele de judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia și obligațiile fiscale nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(4) Prin excepție de la prevederile art. 173, în cazul în care instanța judecătorească de contencios administrativ admite cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează penalități de întârziere pe perioada suspendării. În cazul creanțelor administrate de organul fiscal local, pe perioada suspendării se datorează majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună, reprezentând echivalentul prejudiciului. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Suspendarea executării actului administrativ fiscal dispusă potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept și fără nicio formalitate dacă acțiunea în anularea actului administrativ fiscal nu a fost introdusă în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de soluționare a contestației. Jurisprudență, Reviste (1)

CAPITOLUL IV Soluții asupra contestației Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Art. 279. - Soluții asupra contestației Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Librăria Indaco (4)

(1) Prin decizie contestația poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) În cazul admiterii contestației se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(3) Prin decizie se poate desființa total sau parțial, actul administrativ atacat în situația în care din documentele existente la dosar și în urma demersurilor întreprinse la organul fiscal emitent al actului atacat nu se poate stabili situația de fapt în cauza dedusă soluționării prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul emitent și de contestator. În acest caz, organul emitent al actului desființat urmează să încheie un nou act administrativ fiscal care trebuie să aibă în vedere strict considerentele deciziei de soluționare a contestației. Pentru un tip de creanță fiscală și pentru o perioadă supusă impozitării desființarea actului administrativ fiscal se poate pronunța o singură dată. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Soluția de desființare este pusă în executare în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis vizează strict aceeași perioadă și același obiect al contestației pentru care s-a pronunțat soluția de desființare. Modificări (1), Jurisprudență

(5) Prin decizie se poate suspenda soluționarea cauzei, în condițiile prevăzute de art. 277. Jurisprudență

(6) Prin decizie se poate constata nulitatea actului atacat. Reviste (1)

(7) În cazul soluțiilor de desființare, dispozițiile art. 129 alin. (3) se aplică în mod corespunzător pentru toate categoriile de acte administrativ fiscale contestate, chiar dacă la data refacerii inspecției/controlului termenul de prescripție ar fi împlinit.

Art. 280. - Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(1) Dacă organul de soluționare competent constată neîndeplinirea unei condiții procedurale, contestația se respinge fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contestația nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greșită.

Art. 281. - Comunicarea deciziei și calea de atac Puneri în aplicare (1), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (4)

(1) Decizia privind soluționarea contestației se comunică contestatorului, persoanelor introduse în procedura de soluționare a contestației, precum și organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Deciziile emise în soluționarea contestațiilor împreună cu actele administrative fiscale la care se referă pot fi atacate de către contestator sau de către persoanele introduse în procedura de soluționare a contestației, la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (4), Comentarii expert (1)

(3) În situația atacării la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a dispus desființarea, încheierea noului act administrativ fiscal ca urmare a soluției de desființare emise în procedura de soluționare a contestației se face în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința organului fiscal a deciziei de desființare. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În situația în care instanța judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) admite, în totalitate sau în parte, acțiunea prevăzută la alin. (3), organul fiscal emitent anulează în mod corespunzător noul act administrativ fiscal, precum și, după caz, actele administrative subsecvente, iar contestatorul este pus în situația anterioară emiterii deciziei de desființare. Reviste (1)

(5) În situația nesoluționării contestației în termen de 6 luni de la data depunerii contestației contestatorul se poate adresa instanței de contencios administrativ competentă pentru anularea actului. La calculul acestui termen nu sunt incluse perioadele în care procedura de soluționare a contestației este suspendată potrivit art. 277. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(6) Procedura de soluționare a contestației încetează la data la care organul fiscal a luat la cunoștință de acțiunea în contencios administrativ formulată de contribuabil/plătitor. Jurisprudență

(7) În situația atacării la instanța judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) a deciziei prin care s-a respins contestația de către organul fiscal fără ca acesta să intre în cercetarea fondului raportului juridic fiscal, dacă instanța constată că soluția adoptată de către organul fiscal este nelegală și/sau netemeinică, se va pronunța și asupra fondului raportului juridic fiscal.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Adresele A.N.A.F. NU pot fi atacate conform art. 268 - Horatiu Sasu
În înțelesul Codului de procedură fiscală, actul administrativ fiscal – actul care poate fi contestat potrivit articolului pe care îl adnotăm - este actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislației privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor și obligațiilor fiscale (art. 1 pct. 1 din Cod). Instanțele au delimitat sfera actelor administrative-fiscale de actele care nu au această caracteristică, în hotărâri în care s-a arătat: „În speță, (…) adresa din 25 aprilie 2007, emisă de pârâta A.N.A.F., D.G.A.M.C., nu are natura unui act administrativ, în sensul textelor legale mai sus menționate deoarece NU STABILEȘTE, MODIFICĂ SAU STINGE, PRIN EA ÎNSĂȘI, DREPTURI ȘI OBLIGAȚII. Prin intermediul adresei respective, reclamanta a fost încunoștințată asupra unor obligații către bugetul de stat constituite în anii fiscali precedenți, în legătură cu care ea a și formulat contestație la organul administrativ - fiscal competent. Mai mult chiar, existența pe rolul Secției comerciale a Tribunalului București a cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 10121/2/2006, nu face decât să confirme concluzia că adresa a cărei executare a fost cerută are caracterul unei simple operațiuni materiale tehnice și nu caracterul uni act administrativ unilateral, producător de efecte juridice” (Î.C.C.J., Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Decizia nr. 2423/2008). [ Mai mult... ]

Aplicabilitate - Horatiu Sasu
Termenul de 3 luni se referă atât la contestarea unui act administrativ fiscal emis, cât și la contestarea refuzului explicit de a emite un asemenea act. [ Mai mult... ]

Arătarea titularului dreptului – aplicabilitatea procedurii în materie fiscală - Horatiu Sasu
Arătarea titularului dreptului este reglementată în art. 75-77 din Codul de procedură civilă. Semnificația instituției rezidă în posibilitatea indicării titularului dreptului în cadrul unei acțiuni reale, și în mod deosebit în posibilitatea scoaterii din cauză a pârâtului. Într-o asemenea împrejurare procesul va continua numai între reclamant și cel arătat ca titular al dreptului. Legea noastră procesuală nu impune însă pârâtului obligația de a indica pe adevăratul titular al dreptului .
Legea nu cuprinde precizări privitoare la forma cererii; ea se referă doar la simpla formalitate a motivării cererii (art. 76 Cod de Procedură Civilă). Astfel, organul de soluționare competent poate introduce, din oficiu sau la cerere, în soluționarea contestației, după caz, alte persoane ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei de soluționare a contestației, ascultarea prealabilă a contestatorului fiind obligatorie în acest caz.
[ Mai mult... ]

Care sunt consecințele nesemnării contestației de către contestator sau împuternicit? - Horatiu Sasu
Curtea de Apel Iași a arătat că lipsa semnăturii contestatorului sau anexarea la contestația administrativă a unei împuterniciri avocațiale ce nu poartă semnătura clientului, trebui considerată ca o nerespectare atât a cerințelor Statutului profesiei de avocat, cât și a prevederilor Codului de procedură fiscală. Refuzul contestatorului sau al împuternicitului acestuia de a acoperi această lipsă justifică pe deplin soluția de respingere a contestației și de decădere a contestatorului din dreptul de a cere soluționarea contestației pe fond (Curtea de Apel Iași, Secția Contencios Administrativ si Fiscal, decizia nr. 705/2011). [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este de precizat că actele de executare silită nu pot fi contestate în procedura prevăzută de art.268-281 Cod procedură fiscală, ci în condițiile dreptului comun, pe calea contestației la executare prevăzute de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În ce privește obiectul plângerii contravenționale, se mai susține că nu poate fi atacat prin folosirea procedurii rezervate plângerii contravenționale un act de control fiscal, chiar dacă organul de control aîntocmit cu același prilej și un proces-verbal de contravenție. Cele două acte vor putea fi atacate numai prin folosirea unei proceduri distincte, procedura contravențională, în cazul procesului-verbal de contravenție și procedura fiscală, în ipoteza atacării actului de control fiscal conform art. 172 și urm. din Codul de procedură fiscală (art. 268 și urm. din noul Cod de procedură fiscală fiscală – Legea nr. 207/2015 – n.n.) (M.A. Hotca, op. cit., 2012, p. 380). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este de precizat că actele de executare silită nu pot fi contestate în procedura prevăzută de art.268-281 Cod procedură fiscală, ci în condițiile dreptului comun, pe calea contestației la executare prevăzute de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este de precizat că actele de executare silită nu pot fi contestate în procedura prevăzută de art.268-281 Cod procedură fiscală, ci în condițiile dreptului comun, pe calea contestației la executare prevăzute de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Este de precizat că actele de executare silită nu pot fi contestate în procedura prevăzută de art.268-281 Cod procedură fiscală, ci în condițiile dreptului comun, pe calea contestației la executare prevăzute de Codul de procedură civilă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Dispoziții generale
Raportul juridic fiscal
Dispoziții procedurale generale
Înregistrarea fiscală
Stabilirea creanțelor fiscale
Controlul fiscal
Colectarea creanțelor fiscale
Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri
Aspecte internaționale
Sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 9/2017
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Contestațiile privind baza de impunere
Organele fiscale competente cu soluționarea contestației administrative, în contextul noului Cod de procedură fiscală
III. Decizia nr. 11/2016
Comunicarea actului administrativ fiscal în formă electronică are loc numai în situația în care contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de emitere și de comunicare
Anularea unui act administrativ fiscal
Anulare decizie de soluționare a contestației administrativ fiscale. Suspendarea soluționării contestației administrative, până la finalizarea cauzei penale
Contestația la executare: mijloc de restabilire a echilibrului juridic între consumatori și instituțiile de credit
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Referințe în cărți:
Noul Cod de procedură fiscală și ordinele conexe
Codul de procedură fiscală 2015 - 2016 (cod + instrucțiuni)
Noul Cod de procedură fiscală
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
Noul Cod de procedură fiscală comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și instrucțiuni
Noul Cod fiscal. Noul Cod de procedură fiscală. Sinteza noutăților
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 7/2018 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Alba Iulia vizând stabilirea competenței materiale de soluționare a acțiunilor în despăgubiri formulate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, împotriva administratorului unei societăți înregistrate în registrul comerțului, în situația în care s-a dispus achitarea acestuia pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, în sensul de a se determina dacă acțiunile având acest obiect sunt în competența instanței de contencios administrativ și fiscal sau în competența instanței civile
;
se încarcă...