Secretul fiscal | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale -
Art. 11. -
Secretul fiscal Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(1) Personalul din cadrul organului fiscal este obligat să păstreze secretul asupra informațiilor de care a luat cunoștință ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență

(2) În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil/plătitor, cum ar fi: datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori documente prezentate de către contribuabil/plătitor sau terți. Jurisprudență

(3) Organul fiscal poate transmite informațiile pe care le deține: Derogări (2), Jurisprudență

a) autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege; Jurisprudență

b) autorităților fiscale ale altor țări, în condiții de reciprocitate, în baza unor instrumente juridice internaționale semnate de România și care cuprind prevederi privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și/sau recuperarea creanțelor fiscale;

c) autorităților judiciare competente, potrivit legii;

d) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului/plătitorului despre care au fost solicitate informații; Modificări (1), Reviste (1)

e) în alte cazuri prevăzute expres de lege. Jurisprudență

(4) Autoritatea care primește informații fiscale este obligată să păstreze secretul asupra informațiilor primite.

(5) Este permisă transmiterea informațiilor de natura celor prevăzute la alin. (1), inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil/plătitor: Reviste (1)

a) contribuabilului/plătitorului însuși;

b) succesorilor acestuia, precum și persoanelor cu vocație succesorală, calitate dovedită potrivit legii.

(6) În scopul aplicării prevederilor alin. (3) lit. a) și c), autoritățile publice pot încheia protocol privind schimbul de informații cu organul fiscal deținător al informației ce se transmite. Puneri în aplicare (2)

(7) Este permisă transmiterea de informații cu caracter fiscal în alte situații decât cele prevăzute la alin. (3), în condițiile în care se asigură că din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice, juridice ori unei entități fără personalitate juridică. Jurisprudență

(8) Organul fiscal poate aduce la cunoștință publică informațiile pe care le deține:

a) ori de câte ori informațiile sunt calificate de lege ca fiind publice;

b) ori de câte ori, prin acte administrative sau prin hotărâri judecătorești, definitive, se constată încălcări ale obligațiilor prevăzute de legislația fiscală.

(9) Procedura de aducere la cunoștință publică a informațiilor deținute de organul fiscal central se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F., iar procedura de aducere la cunoștință publică a informațiilor deținute de organul fiscal local se aprobă prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice. Modificări (1), Reviste (1)

(10) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către organele fiscale centrale și locale se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Secretul fiscal în practică - Horatiu Sasu
Dincolo de excepțiile pe care le prezintă articolul de față, regula se „traduce” în practică astfel: un inspector fiscal a realizat inspecția fiscală la două societăți care au același obiect de activitate. Dacă divulgă uneia din societăți datele de care a luat la cunoștință la controlul desfășurat la concurent – spre exemplu creanțele neîncasate, gradul de îndatorare, volumul afacerii cu furnizorii sau clienții en-gros, cheltuielile de publicitate, tarifele plătite, faptul că o marcă de pe piață nu este înregistrată la OSIM etc. – funcționarul se face vinovat de încălcarea secretului fiscal. În consecință, funcționarul va purta o răspundere:
a) penală – pentru divulgarea secretului profesional, divulgarea secretului economic, neglijență în serviciu, după caz;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Definiții
Obiectul și sfera de aplicare a Codului de procedură fiscală
Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative
Principiul legalității
Aplicarea unitară a legislației
Exercitarea dreptului de apreciere
Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal
Limba oficială în administrația fiscală
Dreptul de a fi ascultat
Obligația de cooperare
Secretul fiscal
Buna credință
Interpretarea legii
Prevalența conținutului economic al situațiilor relevante din punct de vedere fiscal
Eludarea legislației fiscale
Conținutul raportului juridic fiscal
Subiectele raportului juridic fiscal
Împuterniciții
Numirea curatorului fiscal
Obligațiile reprezentanților legali
Nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale
Reviste:
Evaziunea fiscală
Dreptul de a transforma 2% în egalitate de șanse. Considerente fiscale vs. considerente sociale
Prietenii contabilității - Mediu executiv nr. 45/2018
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 41/2019
Prietenii Contabilității - Senior Expert nr. 47/2019
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019
Sesiune de asistență din 25 octombrie 2017 - Depunerea electronica a declarațiilor fiscale
Analiză comparativă privind măsurile asigurătorii în dreptul fiscal și în dreptul civil (I)
;
se încarcă...