Reverificarea | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 128. -
Reverificarea Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Prin excepție de la prevederile art. 118 alin. (3), conducătorul organului de inspecție fiscală poate decide reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru o anumită perioadă impozabilă, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute organului de inspecție fiscală la data efectuării inspecției fiscale, care influențează rezultatele acesteia. Reviste (1), Modele (1)

(2) Prin date suplimentare se înțelege informații, documente sau alte înscrisuri obținute ca urmare a unor controale inopinate desfășurate la alți contribuabili/plătitori ori comunicate organului fiscal de către organele de urmărire penală sau de alte autorități publice ori obținute în orice mod de organul de inspecție fiscală, de natură să modifice rezultatele inspecției fiscale anterioare. Jurisprudență, Modele (1), Comentarii expert (3)

(3) La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție fiscală este obligat să comunice contribuabilului/plătitorului decizia de reverificare, care poate fi contestată în condițiile prezentului cod. Decizia se comunică în condițiile prevăzute la art. 122 alin. (2) - (6). În acest caz nu se emite și nu se comunică aviz de inspecție fiscală. Jurisprudență

(4) Decizia de reverificare conține, pe lângă elementele prevăzute la art. 46 și elementele prevăzute la art. 122 alin. (7) lit. b) -d).

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Autoritate de lucru judecat: o soluție interesantă, neprevăzută de Codul de procedură fiscală - Horatiu Sasu
În cazul în care, pentru aceeași perioadă s-a efectuat un control și decizia de impunere aferentă a fost contestată la instanța de contencios administrativ, dându-se o soluție favorabilă contribuabilului, reverificarea efectuată pentru aceeași perioadă, cu privire la aceleași impozite, este nulă, deoarece decizia instanței are autoritate de lucru judecat. Pentru această situație care nu este prevăzută în Codul de procedură fiscală reproducem soluția instanței supreme.
Concret, în acest caz, procesul-verbal din 27 decembrie 2004, decizia de impunere din 27 decembrie 2004 emisă în baza acestuia și decizia din 6 august 2007 emisă de A.N.A.F., Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor au fost supuse controlului de legalitate pe calea contenciosului administrativ.
[ Mai mult... ]

Interpretarea strictă a legii în cazul controalelor "dublate" - Horatiu Sasu
Dacă nu există situațiile mai sus prevăzute, efectuarea a două controale fiscale pentru aceeași perioadă impozabilă este inadmisibilă. Să presupunem că un contribuabil este verificat de organele de control ale Serviciului de investigații financiare din cadrul Direcțiilor județene de finanțe publice, iar, ulterior, este supus verificării de către Direcția Antifraudă Fiscală, pentru aceeași perioadă de timp și pentru aceleași obiective de verificare (iar aici ne referim la controalele operative și inopinate, care nu au un caracter tematic sau care nu sunt efectuate ca urmare a solicitărilor altor instituții ale statului). Actele întocmite în cadrul celui de-al doilea control sunt lovite de nulitate, iar refuzul contribuabilului de a prezenta documentele aferente acelei perioade este perfect justificat, neîncadrându-se în cazurile de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 (H. Sasu, L. Țâțu, D. Pătroi, Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2008, pag. 292-293). [ Mai mult... ]

Modificările în interpretarea și aplicarea legii justifică reverificarea? - Horatiu Sasu
Reluarea controlului poate fi efectuată (aprobată) numai pentru apariția unor date suplimentare cu privire la situația de fapt, iar nu și pentru apariția unor noi „precizări” și interpretări a legii pentru aspecte pe care organul fiscal deja le-a aplicat în cadrul controlului. De asemenea, faptul că la primul control interpretarea organelor fiscale a fost eronată (chiar dacă a fost favorabilă contribuabilului) NU mai poate să justifice reluarea controlului, dacă nu au apărut datele suplimentare despre care face vorbire legea. [ Mai mult... ]

Doctrină:

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Reverificarea, deși permisă de lege, nu presupune îndrituirea organului fiscal de aproceda oricând și în orice condiții la reexaminarea situației fiscale acontribuabilului ce afăcut deja obiectul unei inspecții fiscale, prevăzând Codul de procedură fiscală (art. 128) că reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru oanumită perioadă impozabilă, poate fi dispusă ca urmare aapariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării inspecției fiscale, care influențează rezultatele acesteia. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Reverificarea, deși permisă de lege, nu presupune îndrituirea organului fiscal de aproceda oricând și în orice condiții la reexaminarea situației fiscale acontribuabilului ce afăcut deja obiectul unei inspecții fiscale, prevăzând Codul de procedură fiscală (art. 128) că reverificarea unor tipuri de obligații fiscale pentru oanumită perioadă impozabilă, poate fi dispusă ca urmare aapariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării inspecției fiscale, care influențează rezultatele acesteia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Suspendarea inspecției fiscale
Reverificarea
Refacerea inspecției fiscale
Dreptul contribuabilului/plătitorului de a fi informat
Rezultatul inspecției fiscale
Sesizarea organelor de urmărire penală
Decizia de impunere provizorie
Obiectul controlului inopinat
Reguli privind desfășurarea controlului inopinat
Competența de efectuare a controlului operativ și inopinat
Reguli privind controlul operativ și inopinat
Obiectul și regulile privind verificarea persoanelor fizice
Reviste:
Raportul asupra fondurilor obținute din lichidare și planul de distribuire între creditori. Contestația la raport și plan. Studiu de doctrină și jurisprudență
Decizia de impunere provizorie în reglementarea noului Cod de procedură fiscală
Doctrină:
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Decizie de reverificare (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 825/2016)
;
se încarcă...