Reguli privind inspecția fiscală | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Controlul fiscal - Inspecția fiscală -
Art. 118. -
Reguli privind inspecția fiscală Jurisprudență

(1) Activitatea de inspecție fiscală se organizează și se desfășoară în baza unor programe anuale, trimestriale și lunare. Condițiile pentru întocmirea programelor se aprobă astfel: Derogări (1), Jurisprudență

a) prin ordin al președintelui A.N.A.F., în cazul inspecției fiscale efectuate de organul fiscal central; Jurisprudență

b) prin acte ale autorităților administrației publice locale emise în condițiile legii, în cazul inspecției fiscale efectuate de organul fiscal local. Jurisprudență

(2) Inspecția fiscală se exercită pe baza principiilor independenței, unicității, autonomiei, ierarhizării, teritorialității și descentralizării. Jurisprudență

(3) Inspecția fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare tip de creanță fiscală și pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(4) La începerea inspecției fiscale, organul de inspecție fiscală trebuie să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimația de inspecție și ordinul de serviciu semnat de conducătorul organului de inspecție fiscală. Începerea inspecției fiscale trebuie consemnată în registrul unic de control ori de câte ori există obligația ținerii acestuia. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(5) Inspecția fiscală are în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt și raporturile juridice care sunt relevante pentru impozitare sau verificarea modului de respectare a altor obligații prevăzute de legislația fiscală și contabilă. Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(6) Inspecția fiscală se efectuează în așa fel încât să afecteze cât mai puțin activitatea curentă a contribuabilului/plătitorului și să utilizeze eficient timpul stabilit pentru efectuarea inspecției fiscale. Jurisprudență

(7) La finalizarea inspecției fiscale, contribuabilul/plătitorul este obligat să dea o declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru inspecția fiscală. În declarație se menționează și faptul că au fost restituite toate documentele solicitate și puse la dispoziție de contribuabil/plătitor. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(8) Contribuabilul/Plătitorul are obligația să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecției fiscale, în termenele și condițiile stabilite de organul de inspecție fiscală. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Confuzia abuzivă între neprezentarea fortuită a documentelor și refuzul nejustificat de prezentare - Horatiu Sasu
Așa cum am arătat în mai multe rânduri, cazul fortuit constă în intervenția unui eveniment sau a unei întâmplări ce nu putea fi prevăzută sau înlăturată și care determină producerea rezultatului socialmente periculos. Ne aflăm în prezența unui caz fortuit atunci când, ca urmare a unei împrejurări ce nu putea fi prevăzută, s-a produs un rezultat, o urmare ce se suprapune cu acțiunea sau inacțiunea unei persoane transformând-o în contravenție. Remarcăm faptul că persoana în cauză nu a urmărit și nu a acceptat rezultatul respectiv, cu atât mai puțin cu cât nu putea să-l prevadă. În acest sens, cu privire la controalele inopinate, în cazul cărora nu se emite aviz de inspecție fiscală, studiem mai jos un abuz al Gărzii Financiare (predecesoarea actualei Direcții Antifraudă Fiscală) generat de confuzia VOITĂ dintre refuzul de a prezenta documentele contabile și imposibilitatea prezentării acestora. Aplicarea abuzivă a legii O astfel de situație de caz fortuit – adeseori soldată cu sancțiuni abuzive, ca în speța de mai jos – trebuie soluționată de instanță prin anularea procesului-verbal atunci când se constată că invocarea cazului fortuit nu este doar un pretext de sustragere de la control. Într-un caz organele de control ale Gărzii Financiare (precursoarea DAF) Secția București s-au prezentat la sediul unei societăți, solicitând documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum și registrele contabile legale pentru câteva luni anterioare. Persoanele care se aflau la sediul societății au arătat că nu pot – pe moment – să prezinte documentele solicitate, deoarece acestea se aflau în seiful încuiat cu cheia ce se afla la contabilul firmei. Potrivit declarației mar¬torului audiat în cauză, contabilul părăsise sediul firmei cu o jumătate de oră înainte de sosirea organelor de control, la sediu rămânând patronul care însă nu deținea cheile seifului. La sosirea angajaților Gărzii Financiare, s-a telefonat după contabil, care a spus că va veni în circa 30-45 minute, însă persoanele care au efectuat controlul au refuzat să aștepte, încheind procesul-verbal. Judecătoria a admis contestația formulată de societate împotriva procesului-verbal întocmit de Garda Financiară București cu ocazia controlului efectuat la unitatea contestatară la acea dată. S-a dispus anularea procesului-verbal menționat și s-a exonerat contestatoarea de plata amenzii de 5.000.000 lei. În motivarea acestei sentințe s-a reținut în esență că în cauză întârzierea în prezentarea documentelor cerute de comisarii Gărzii, documente ce se aflau în seiful contabilului unității, care lipsea din unitate în momentul sosirii comisarilor, urmând deci să se prezinte în termen foarte scurt pentru prezentarea lor la control și pe care reprezentanții Gărzii nu au vrut să-l mai aștepte încheind astfel procesul-verbal, nu a fost săvârșită cu vinovăție. Astfel că fapta neputând intra în categoria contravențiilor, s-a pronunțat sentința de mai sus. Împotriva Sentinței Judecătoriei a declarat recurs intimata Garda Financiară susținând că totuși în momentul controlului actele nu se aflau la sediul unității de vreme ce s-a precizat că erau la contabil pentru finalizarea bilanțului. În plus ar fi trebuit ca reprezentantul legal al societății să aibă acces la biroul contabilului pentru a putea oricând lua la cunoștință și a prezenta organelor de control datele și înscrierile solicitate. Reprezentanții Gărzii Financiare au solicitat astfel admiterea recursului și casarea sentinței atacate și pe fond respingerea plângerii formulată de S.C. “A.G.I.” S.R.L. împotriva procesului-verbal nr. 118211/20.02.1998. Considerentele instanței Intimata (contribuabilul) dovedește imposibilitatea prezentării documentelor ca urmare a cazului fortuit cu declarația martorei, recurenta (Garda Financiară) bazându-se doar pe înscrisuri, respectiv procesul-verbal încheiat în condițiile arătate. Este adevărat faptul că persoanele juridice sunt obligate să păstreze la sediul declarat documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum și registrele contabile legale și să le pună la dispoziția organelor de drept în cadrul exercitării atribuțiilor lor legale. Dar prin refuzul reprezentanților Gărzii Financiare de a aștepta sosirea contabilului unității care avea cheia de la seif unde se aflau documentele, unitatea a fost lipsită de asistența specialistului în probleme financiare, recurenta încălcând astfel și dispozițiile legale în vigoare la acea dată. Mai mult, față de desfășurarea reală a faptelor în sensul că persoanele aflate la sediul societății și-au manifestat buna intenție de a prezenta la control actele aflate în seiful unității, telefonând contabilului care urma să se prezinte în următoarea jumătate de oră, instanța reține că în cauză nu sunt îndeplinite condițiile cerute de art. 1 din Legea nr. 32/1968 privind contravenția [în prezent abrogată și înlocuită prin O.G. 2/2001 – nota H. Sasu] , deoarece nu se poate reține în acest caz că este vorba de o faptă săvârșită cu vinovăție, ci dimpotrivă salariații prezenți au încercat cu toată bunăvoința să prezinte actele la control odată ce se prezenta și consilierul contabilul autorizat al firmei, dar organele de control, în pofida celor arătate, au încheiat procesul-verbal aplicând și amenda, deși puteau să constate că în situația dată nu era o faptă săvârșită cu vinovăție, nefiind vorba de un refuz al prezentării actelor ci de imposibilitatea prezentării lor pe moment, de vreme ce se aflau încuiate în seiful unității, iar cheia se afla la contabilul unității ce urma să se prezinte în fața lor în cel mai scurt timp posibil. În atare situație, tribunalul reține că în mod legal instanța de fond a apreciat că în speță nu e vorba de o contravenție, nefiind îndeplinite condițiile prevăzute de lege și că Sentința civilă nr. 16058/04.11.1998, este temeinică și legală, astfel că recursul intentat de Garda Financiară împotriva unei sentințe legale urmează a fi respins ca neîntemeiat (Tribunalul București - Secția comercială, Decizia civilă nr. 76/R din 5 mai 1999). [ Mai mult... ]

Încălcarea principiului de către organele fiscale. Soluția pentru contribuabil - Horatiu Sasu
Efectuarea a două controale fiscale pentru aceeași perioadă impozabilă este inadmisibilă, dacă nu sunt îndeplinite condițiile legii. Să presupunem că un contribuabil este verificat de organele de control ale ANAF, iar, ulterior, este supus verificării de către Direcția Antifraudă fiscală (care aparține tot de ANAF), pentru aceeași perioadă de timp și pentru aceleași obiective de verificare (iar aici ne referim la controalele operative și inopinate, care nu au un caracter tematic sau care nu sunt efectuate ca urmare a solicitărilor altor instituții ale statului). Suprapunerile se observă foarte ușor din datele înscrise în registrul unic de control, al cărui mod de completare și întocmire este prevăzut de Legea nr. 252/2003. În acest caz, refuzul contribuabilului de a mai pune documentele financiar-contabile la dispoziție apare ca fiind justificat sau nu? Sau refuzul contribuabilului de a mai pune documentele financiar-contabile la dispoziție, după expirarea duratei de efectuare a inspecției fiscale, reprezintă un refuz justificat sau nu? Altfel spus, în cele două situații ipotetice, ne aflăm în circumstanțele infracțiunii prevăzute de art. 4 din Legea nr. 241/2005, respectiv „refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale”? În opinia noastră, în cele două situații expuse, refuzul nu are un caracter nejustificat, el fiind argumentat de prevederile actului normativ ((H. Sasu, L. Țâțu, D. Pătroi, Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 292-293). [ Mai mult... ]

Refuzul justificat de a prezenta actele la inspecția fiscală - Horatiu Sasu
Refuzul de a prezenta actele contabile la control este sancționat contravențional sau penal, pentru a se disciplina contribuabilii în a răspunde în fața organelor de aplicare a legii. Foarte adevărat este că de cele mai multe ori, contribuabilii certați cu legea evită refuzul categoric, înfățișând organelor de control unele situații de forță majoră care au condus la distrugerea actelor primare care au stat la baza înregistrărilor contabile, astfel încât apar aproape imposibil de efectuat verificări pertinente. Motivele cel mai adesea invocate pentru a justifica lipsa documentelor pri¬mare sunt:
• furtul unor genți sau alți recipienți în care erau depozitate documentele societății;
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reguli speciale privind competența de efectuare a inspecției fiscale de către organul fiscal central
Selectarea contribuabililor/plătitorilor pentru inspecție fiscală
Avizul de inspecție fiscală
Începerea inspecției fiscale
Obligația de colaborare a contribuabilului/plătitorului
Locul și timpul desfășurării inspecției fiscale
Durata efectuării inspecției fiscale
Suspendarea inspecției fiscale
Reverificarea
Reviste:
Lista contravențiilor supuse prevenției, publicată în Monitorul Oficial. Exemple din sfera fiscală
Modele:
Declarație (Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3711/2015)
;
se încarcă...