Reguli privind executarea silită | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stingerea creanțelor fiscale prin executare silită - Dispoziții generale -
Art. 227. -
Reguli privind executarea silită Jurisprudență, Reviste (5), Comentarii expert (1)

(1) Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor și bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanțelor fiscale și a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanțelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepția cazului în care din motive obiective în legătură cu situația patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Sunt supuse sechestrării și valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta și/sau identificate de către organul de executare silită, în următoarea ordine: Reviste (1)

a) bunurile mobile și imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit;

b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfășurarea activității care constituie principala sursă de venit;

c) bunurile mobile și imobile ce se află temporar în deținerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing și altele;

d) ansamblu de bunuri în condițiile prevederilor art. 246;

e) mașini-unelte, utilaje, materii prime și materiale și alte bunuri mobile, precum și bunuri imobile ce servesc activității care constituie principala sursă de venit;

f) produse finite.

(3) Organul fiscal poate trece la sechestrarea bunurilor din următoarea categorie din cele prevăzute la alin. (2) ori de câte ori valorificarea nu este posibilă. Comentarii expert (1)

(4) Bunurile supuse unui regim special de circulație pot fi urmărite numai cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Jurisprudență

(5) În cadrul procedurii de executare silită se pot folosi succesiv sau concomitent modalitățile de executare silită prevăzute de prezentul cod. Jurisprudență

(6) Executarea silită a creanțelor fiscale nu se perimă. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3)

(7) Executarea silită se desfășoară până la stingerea creanțelor fiscale înscrise în titlul executoriu, inclusiv a creanțelor fiscale accesorii, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii prin acesta, precum și a cheltuielilor de executare. Jurisprudență

(8) În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, creanțe fiscale accesorii sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele se calculează de către organul de executare silită și se consemnează într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu, care se comunică debitorului. Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (7), Comentarii expert (1)

(9) Față de terți, inclusiv față de stat, o garanție reală și celelalte sarcini reale asupra bunurilor au un grad de prioritate care se stabilește de la momentul în care acestea au fost făcute publice prin oricare dintre metodele prevăzute de lege. Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Completare cu prevederile în materie civilă referitoare la garanții - Horatiu Sasu
Garanțiile reale la care face referire alin. (7) sunt: gajul, ipoteca, privilegiile și, ca formă imperfectă de garanție, dreptul de retenție, toate prevăzute în legislația civilă.
1. Ipoteca este reglementată în art. 2.343-2.479 Cod civil și se înscrie în cartea funciară, conform art. 23 pct. C. lit. a) din Legea 7/1996. Conform aceleiași legi, înscrierile în cartea funciară își vor produce efectele de opozabilitate fata de terți de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va determina rangul înscrierilor. De interes este și art. 890 din Codul civil, în privința datei producerii efectelor înscrierilor ipotecare.
[ Mai mult... ]

Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii. Nelegalitate depășire limită. - Mădălina Moceanu
Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente și pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare și de păstrare a unor formulare s-a stabilit, la pct. 28, faptul că măsurile asigurătorii se instituie în cazul bunurilor proprietate a debitorului, de regulă, în limita a 150% din valoarea sumei estimate/stabilite, în ordinea expres prevăzută în această normă. Această limită este, în mod evident, instituită prin corelarea art. 213 cu art. 227 Cod procedură fiscală.
Voința legiuitorului a fost aceea de a institui o ordine în ceea ce privește instituirea măsurilor asigurătorii, respectiv mai întâi sechestrul asigurător asupra bunurilor proprietatea debitorului, în ordinea de preferință expres determinată de pct. 28 din Ordinul președintelui ANAF nr. 2546/2016, iar, în măsura în care aceste bunuri nu acoperă limita de 150% din valoarea creanței și poprirea asigurătoare asupra sumelor urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terțe persoane și asupra disponibilităților aflate în conturile bancare.
[ Mai mult... ]

ÎCCJ: Interpretarea unor prevederi din Codul de procedură fiscală - Mădălina Moceanu
Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), de dată relativ recentă, adică la data de 08.04.2019, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind dezlegarea unei chestiuni de drept în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.
Astfel, prin Decizia nr.16/ 08.04.2019 în dosarul nr.3398/1/2018- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 3521/91/2017 și, în consecință, a stabilit că:
[ Mai mult... ]

Precizare privind terminologia - Horatiu Sasu
Cu privire la alin. (3) este de observat că se cere ca valorificarea să nu fie posibilă la modul absolut (așadar NU nu în sensul că e foarte greoaie), chiar dacă e posibil sechestrul. Spre exemplu, o cantitate de mercur poate fi sechestrată, dar, în realitate, nu poate fi valorificată pe piață. Valorificarea poate avea orice sens, nu numai pe acela de vânzare, ci și pe acela de transformare a unui produs în altul (DEX: a valorifica: a pune în valoare; a folosi în procesul de producție anumite materii prime care care duc la realizarea unor produse de valoare mai mare). [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Întreruperea termenului de prescripție
Efecte ale împlinirii termenului de prescripție
Prescripția dreptului de a cere restituirea
Organele de executare silită
Reguli speciale privind executarea silită a creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local
Executarea silită în cazul debitorilor solidari
Executorii fiscali
Executarea silită împotriva veniturilor bugetului general consolidat
Executarea silită împotriva unei asocieri fără personalitate juridică
Titlul executoriu și condițiile pentru începerea executării silite
Reguli privind executarea silită
Obligația de informare
Precizarea naturii debitului
Somația
Drepturi și obligații ale terțului
Evaluarea bunurilor supuse executării silite
Suspendarea executării silite
Încetarea executării silite și ridicarea măsurilor de executare silită
Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție/poliță de asigurare de garanție
Executarea silită a sumelor ce se cuvin debitorilor
Executarea silită a terțului poprit
Reviste:
Aspecte privitoare la procedura de valorificare prin vânzare silită a bunurilor imobile ale debitorului în vederea recuperării creanțelor fiscale, în contextul noului Cod de procedura fiscală. Compatibilitatea procedurii de valoricare a bunurilor imobile pe calea vânzării silite imobiliare, instituită de noul Cod de procedura fiscală, cu procedura de valorificare a bunurilor imobile prin vânzare silită, instituită de noul Cod de procedura civilă
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Stingerea creanțelor fiscale prin dare în plată la cererea debitorului. Scurtă analiză comparativă cu darea în plată reglementată în dreptul comun și darea în plată în cazul obligațiilor asumate prin credite
Valorificarea prin vânzare silită a bunurilor imobile ale debitorului în vederea recuperării creanțelor fiscale
Necomunicarea legală a titlului executoriu către contribuabil - motiv pentru contestația la executare silită împotriva titlului excutoriu
Procedura de executare silită pentru sumele ce se cuvin debitorilor
Revista Curierul Fiscal nr. 5/2019
Poprirea. 3 probleme practice
Executare silită: perimare și prescripție
Executarea silită a creanțelor fiscale
;
se încarcă...