Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea creanțelor fiscale - Despre evidențele fiscale și contabile -
Art. 109. -
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Evidențele contabile și fiscale se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social ori la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredințate spre păstrare unei societăți autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. Derogări (1), Jurisprudență, Comentarii expert (2)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), evidențele contabile și fiscale ale exercițiului financiar în curs se păstrează, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului, la sediul social ori la sediile secundare ale acestuia sau, în perioada 1-25 a lunii următoare perioadei fiscale de raportare, la sediul persoanei fizice ori juridice autorizate pentru prelucrarea lor în vederea întocmirii declarațiilor fiscale. Jurisprudență

(3) Dispozițiile legale privind păstrarea, arhivarea și limba folosită pentru evidențele contabile sunt aplicabile și pentru evidențele fiscale. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(4) În cazul în care evidențele contabile și fiscale sunt ținute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic contribuabilul/plătitorul este obligat să păstreze și să prezinte aplicațiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să evidențieze veniturile realizate și cheltuielile efectuate din activitățile desfășurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror altor documente prevăzute de lege. Jurisprudență, Comentarii expert (1)

(6) Contribuabilul/Plătitorul este obligat să utilizeze pentru activitatea desfășurată documente primare și de evidență contabilă stabilite prin lege și să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operațiunilor înregistrate. Jurisprudență

(7) Organul fiscal poate lua în considerare orice evidențe relevante pentru impozitare ținute de contribuabil/plătitor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Corelații cu alte norme privind păstrarea și arhivarea documentelor - Horatiu Sasu
Cu privire la arhivare prevederile de mai sus fac trimitere la:
• art. 25-26 și 35 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991 republicată
[ Mai mult... ]

La ce NU ne obligă textul legal? - Horatiu Sasu
Conform textului de lege, nu este obligatorie păstrarea evidențelor contabile și fiscale exclusiv la sediul social al contribuabilului, acestea putând fi păstrate și la sediile secundare ale acestuia sau chiar la o societate autorizată conform legii să presteze servicii de arhivare. Desigur, contribuabilii pot să păstreze aceste evidențe financiar-contabile la un sediu secundar din afara granițelor țării sau la o societate autorizată, din afara granițelor țării, care prestează servicii de arhivare. [ Mai mult... ]

Obligație de reconstituire a documentelor la societățile lichidate? - Horatiu Sasu
În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile – arată Legea contabilității nr. 82/1991 - se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare.
Se pune întrebarea dacă această obligație subzistă și la societățile lichidate. Evident, și în cazul acestora este valabilă obligația păstrării documentelor în termenul prevăzut de lege. Procedural, însă, punctul 42 din Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, punct care vizează reconstituirea documentelor la inițiativa organului de conducere, nu mai poate fi pus în aplicare deoarece nu mai există organe de conducere pentru societatea lichidată. Este foarte adevărat că un alt act normativ – Legea arhivelor nr. 16/1996 – dispune că în cazul încetării, în condițiile legii, a activității unei persoane fizice autorizate sau a activității unui profesionist care își desfășoară activitatea în baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau în cazul în care aceștia solicită, în mod expres, preluarea arhivei deja create, documentele care alcătuiesc arhiva se pot prelua de către persoana fizică asociată, de către profesionistul asociat sau de către organizația profesională din care aceștia fac parte, dar:
[ Mai mult... ]

Veniturile trecute în caiet: consecințe privind evaziunea fiscală și evitarea acestora de către contribuabil - Horatiu Sasu
În practica judiciară, într-o speță de referință s-a decis că un caiet cu evidența încasărilor zilnice, provenite din vânzările de mărfuri - întocmit de o vânzătoare, fără cunoștința administratorului - trimis în judecată pentru săvârșirea altei infracțiuni de evaziune fiscală, NU CONSTITUIE DOCUMENT DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ DUBLĂ și, în consecință, nu este realizată infracțiunea de evaziune fiscală. Pentru a se dovedi evaziunea nu este suficientă existența unui caiet cu cifre: datele trebuie coroborate cu mărturiile salariaților și numai atunci se poate condamna cineva pentru o faptă gravă cum este evaziunea fiscală (Tribunalul București, secția a II-a penală, decizia penală nr. 308 A/24 februarie 1999). Speța este valabilă în prezent pentru livrările de produse și prestările de servicii efectuate către persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. Ceea ce dorim să subliniem este că simpla prezumție a organelor de control nu este suficientă pentru a incrimina un contribuabil. Această prezumție trebuie coroborate cu alte mijloace de probă – cum sunt de exemplu declarațiile vânzătorilor, facturi neînregistrate etc. – pentru ca sistemul de probe să prindă contur. În lipsa recunoașterii martorilor evaziunea fiscală – chiar reală – nu poate fi dovedită. Așadar, organele de control trebuie să obțină declarații complete ale vânzătorilor, conducătorilor auto ai societății etc., pentru a avea câștig de cauză. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Depunerea declarației fiscale
Certificarea declarației fiscale depuse la organul fiscal central
Corectarea declarației fiscale
Dreptul organului fiscal de a stabili baza de impozitare prin estimare
Stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale ca urmare a nedepunerii declarației de impunere
Obligația de a conduce evidența fiscală
Reguli pentru conducerea evidențelor contabile și fiscale
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale
Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale
Obiectul inspecției fiscale
Persoanele supuse inspecției fiscale
Formele și întinderea inspecției fiscale
Metode de control
Perioada supusă inspecției fiscale
Reguli privind inspecția fiscală
Competența de efectuare a inspecției fiscale
Reviste:
Noul Cod de procedură fiscală: Despre evidențele fiscale și contabile
Lista contravențiilor supuse prevenției, publicată în Monitorul Oficial. Exemple din sfera fiscală
;
se încarcă...