Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați | Codul de Procedură Fiscală

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înregistrarea fiscală -
Art. 92. -
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (13)

(1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv și îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivității dacă se află în una dintre următoarele situații: Puneri în aplicare (2), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Comentarii expert (1)

a) nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege; Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3)

b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia; Puneri în aplicare (2), Reviste (2)

c) organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat; Puneri în aplicare (2), Reviste (3), Comentarii expert (2)

d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului; Puneri în aplicare (2), Reviste (4)

e) durata de funcționare a societății este expirată; Puneri în aplicare (2), Reviste (1)

f) societatea nu mai are organe statutare; Puneri în aplicare (2), Reviste (1)

g) durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată. Puneri în aplicare (2), Reviste (4)

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1).

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. f) și g), declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situațiile respective. Reviste (1)

(4) Declararea ca inactiv a contribuabilului/plătitorului, precum și reactivarea acestuia se efectuează de către organul fiscal central, prin decizie, emisă conform competențelor și procedurii stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., care se comunică contribuabilului/plătitorului. Puneri în aplicare (1)

(5) Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: Modificări (1), Derogări (2)

a) își îndeplinește toate obligațiile declarative prevăzute de lege;

b) nu înregistrează obligații fiscale restante;

c) organul fiscal central constată că funcționează la domiciliul fiscal declarat. Jurisprudență

(6) În cazul contribuabilului/plătitorului prevăzut la alin. (1) lit. d)-g), în vederea reactivării, pe lângă condițiile prevăzute la alin. (5), trebuie să nu se mai afle în situația pentru care a fost declarat inactiv, conform mențiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat. Modificări (1), Derogări (1)

(7) Condiția prevăzută la alin. (5) lit. a) se consideră îndeplinită și în cazul în care obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (5), contribuabilul/plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenței în formă simplificată, contribuabilul/plătitorul care a intrat în faliment sau contribuabilul/plătitorul pentru care s-a pronunțat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligațiilor declarative. Modificări (1)

(9) Ori de câte ori se constată că un contribuabil/plătitor a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal central emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului/plătitorului ca inactiv, cu efect pentru viitor și pentru trecut. Puneri în aplicare (1)

(10) A.N.A.F. organizează evidența contribuabililor/plătitorilor declarați inactivi/reactivați în cadrul Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați, care conține:

a) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;

b) data declarării ca inactiv a contribuabilului/plătitorului;

c) data reactivării;

d) denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;

e) alte mențiuni.

(11) Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați este public și se afișează pe site-ul A.N.A.F. Reviste (1)

(12) Înscrierea în registrul prevăzut la alin. (11) se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.

(13) Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte față de terți din ziua următoare datei înscrierii în registrul prevăzut la alin. (10). Jurisprudență

(14) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Acesta este un fragment din Codul de procedură fiscală din 2015. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Consecințe grave ale declarării ca și contribuabil inactiv. Posibile soluții favorabile - Horatiu Sasu
Declararea ca și contribuabil inactiv are consecințele prevăzute în art. 11 alin. (6) din Codul fiscal. Pentru beneficiarii care achiziționează bunuri și/sau servicii de la persoane impozabile declarate contribuabili inactivi consecințele sunt cel puțin la fel de grave, prevăzute în art. 11 alin. (7) din Codul fiscal. Totuși, trimitem la comentariile aferente acestui din urmă alineat, care aduc și o soluție posibilă pentru beneficiarii serviciilor/bunurilor de la contribuabili inactivi, în baza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, ce se poate dovedi mult mai favorabilă contribuabilului român decât prevederile Codului fiscal și este aplicabilă cu prioritate față de Codul fiscal. [ Mai mult... ]

Consecințele declarării ca și contribuabil inactiv. Soluții - Horatiu Sasu
În cazul în care contribuabilul este declarat inactiv și nu i se comunică decizia în mod legal, nici contribuabilul însuși care a fost declarat inactiv și nici clienții/furnizorii săi nu au cunoștință în timp util despre declararea ca inactiv decât dacă consultă zilnic, de fiecare dată când au o tranzacție sau urmează să emită o factură, site-ul ANAF. Este o obligație legală severă, dar pentru clienți/furnizori nu există alternativă. Pentru contribuabil am arătat soluția, mai ales dacă comunicarea nu s-a efectuat potrivit prevederilor legale. [ Mai mult... ]

Contribuabil declarat inactiv în mod abuziv și fără a fi încunoștiințat - Horatiu Sasu
Este o practică destul de frecventă, care constă în esență în următoarele: inspectorul fiscal ajunge la sediul unui contribuabil – societate care are agenți de vânzări pe teren, directorul este la bancă, iar contabilitatea se ține de către o altă societate. Deoarece reprezentanții contribuabilului nu au fost găsiți la sediul social, societatea este declarată contribuabil inactiv prin interpretarea abuzivă a legii și fără anunțarea contribuabilului conform legii. Declararea contribuabililor inactivi, precum și reactivarea acestora se fac de către organul fiscal, prin decizie, emisă conform competențelor și procedurii stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care se comunică contribuabilului. Registrul contribuabililor inactivi este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Înscrierea în Registrul contribuabililor inactivi se face de către organul fiscal emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării.
Abuzurile:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Fiscală:
Obligația de înregistrare fiscală
Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Identificarea contribuabilului/plătitorului în relația cu organul fiscal local
Declararea filialelor și sediilor secundare
Forma și conținutul declarației de înregistrare fiscală
Certificatul de înregistrare fiscală
Modificări ulterioare înregistrării fiscale
Modificări ulterioare înregistrării fiscale în cazul persoanelor fizice sau juridice ori altor entități supuse înregistrării în registrul comerțului
Radierea înregistrării fiscale
Registrul contribuabililor/plătitorilor
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivați
Sfera și actele de stabilire a creanțelor fiscale
Stabilirea creanțelor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
Decizia de impunere
Renunțarea la stabilirea creanței fiscale
Forma și conținutul deciziei de impunere
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Deciziile referitoare la bazele de impozitare
Decizii privind stabilirea unor creanțe bugetare
Obligația depunerii declarației fiscale
Forma și conținutul declarației fiscale
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 12/2017
Proceduri și formularistică privind contribuabilii inactivi
Noi modificări la cazierul fiscal
Administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, criterii de selecție
Cum se organizează administrarea fiscală a contribuabililor mijlocii?
Noul Cod de procedură fiscală: Obligația de înregistrare fiscală
Noul Cod de procedură fiscală: Înregistrarea fiscală a persoanelor fizice nerezidente
Noul Cod de procedură fiscală: Declararea filialelor și sediilor secundare, declarația și certificatul de înregistrare fiscală
Noul Cod de procedură fiscală: Modificări ulterioare înregistrării fiscale și radierea acesteia
Noul Cod de procedură fiscală: Registrul contribuabililor
;
se încarcă...